Kampioenen

1933 Jurjen Tolsma,
Sint Jabik
1964 Willem Bakker,
Himmelum
1994 Augustinus v/d Goot,
Aldegea (W)
1934 Jurjen Tolsma,
Sint Jabik
1965 Dirk H. de Vries,
Minnertsgea
1995 Dirk H. de Vries,
Drachten
1935 Jurjen Tolsma,
Sint Jabik
1966 Dirk H. de Vries,
Minnertsgea
1996 Taeke Kooistra,
Hartwert
1936 Sjoerd Tigchelaar,
Parregea
1967 Sjoerd Tichelaar,
Parregea
1997 Dirk H. de Vries,
Drachten
1937 Sjoerd Tigchelaar,
Parregea
1968 Sjoerd Tichelaar,
Parregea
1998 Taeke Kooistra,
Hartwert
1938 Sjoerd Tigchelaar,
Parregea
1969 Sjoerd Tichelaar,
Parregea
1999 Taeke Kooistra,
Hartwert
1939 Klaas Tigchelaar,
Parregea
1970 Dirk H. de Vries,
Minnertsgea
2000 Marten Walinga,
Aldegea (W)
1940 Sjoerd Tigchelaar,
Parregea
1971 Augustinus v/d Goot,
Aldegea (W)
2001 Jelle Wiersma,
Wommels
1941 Klaas Tigchelaar,
Parregea
1972 Dirk H. de Vries,
Minnertsgea
2002 Taeke Kooistra,
Hartwert
1942 Arjen W. de Haan,
Berltsum
1973 Hiele Walinga,
Aldegea (W)
2003 Taeke Kooistra,
Hartwert
1943 Arjen W. de Haan,
Berltsum
1974 Hiele Walinga,
Aldegea (W)
2004 Taeke Kooistra,
Hartwert
1944 Arjen W. de Haan,
Berltsum
1975 Willem Bakker,
Himmelum
2005 Taeke Kooistra,
Hartwert
1945 net ferspile 1976 Augustinus v/d Goo,
Aldegea (W)
2006 Taeke Kooistra,
Hartwert
1946 Fokke Fokkema,
Menaam
1977 Augustinus v/d Goot,
Aldegea (W)
2007 Jelle Wiersma,
Wommels
1947 Willem Bakker,
Aldegea (W)
1978 Hiele Walinga,
Aldegea (W)
2008 Jelle Wiersma,
Wommels
1948 Jacob Couperus,
Spannum
1979 Augustinus v/d Goot,
Aldegea (W)
2009 Taeke Kooistra,
Hartwert
1949 Arjen W. de Haan,
Berltsum
1980 Augustinus v/d Goot,
Aldegea (W)
2010 Taeke Kooistra,
Hartwert
1950 Willem H. de Vries,
Minnertsgea
1981 Augustinus v/d Goot,
Aldegea (W)
2011 Taeke Kooistra,
Hartwert
1951 Klaas Tigchelaar,
Parregea
1982 Augustinus v/d Goot,
Aldegea (W)
2012 Taeke Kooistra,
Hartwert
1952 Willem H. de Vries,
Minnertsgea
1983 Augustinus v/d Goot,
Aldegea (W)
2013 Jelle Wiersma,
Wommels
1953 Fokke Fokkema,
Menaam
1984 Hiele Walinga,
Aldegea (W)
2014 Taeke Kooistra,
Hartwert
1954 Sjoerd Tigchelaar,
Parregea
1985 Willem Bakker,
Himmelum
2015 Taeke Kooistra,
Hartwert
1955 Dirk H. de Vries,
Minnertsgea
1986 Taeke Kooistra,
Hartwert
2016 Taeke Kooistra,
Hartwert
1956 Sjoerd Tigchelaar,
Parregea
1986 Taeke Kooistra,
Hartwert
2017
 Jelle Wiersma,
Wommels
1957 Willem Bakker,
Himmelum
1987 Taeke Kooistra,
Hartwert
2018  Jelle Wiersma,
Wommels
1958 Dirk H. de Vries,
Minnertsgea
1988 Augustinus v/d Goot,
Aldegea (W)
2019 Jelle Wiersma,
Wommels
1959 Dirk H. de Vries,
Minnertsgea
1989 Augustinus v/d Goot,
Aldegea (W)
2020 Jelle Wiersma,
Wommels
1960 Sjoerd Tichelaar,
Parregea
1990 Johannes Hijma,
Hallum
2021 net ferspile
1961 Arjen W. de Haan,
Kraggenburg
1991 Taeke Kooistra,
Hartwert
2022 Jelle Wiersma,
Wommels
1962 Fokke Fokkema,
Menaam
1992 Dirk H. de Vries,
Drachten
2023 Jelle Wiersma,
Wommels
1963 Fokke Fokkema,
Menaam
1993 Augustinus v/d Goot,
Aldegea (W)
2024

Klubkampioenen sinds 1934

1934 Marrum 1965 Wurdum 1996 Hartwert
1935 Marrum 1966 Hartwert 1997 Hartwert
1936 Marrum 1967 Hartwert 1998 Wurdum
1937 Minnertsgea 1968 Hartwert 1999 Hartwert
1938 Ferwert 1969 Wurdum 2000 Aldegea (W)
1939 Menaam 1970 Hartwert 2001 Aldegea (W)
1940 Heech 1971 Hartwert 2002 Hartwert
1941 net ferspile 1972 Hartwert 2003 Hartwert
1942 Menaam 1973 Wurdum 2004 Aldegea (W.
1943 net ferspile 1974 Wurdum 2005 Wurdum
1944 net ferspile 1975 Wurdum 2006 Hartwert
1945 net ferspile 1976 Hartwert 2007 Hartwert
1946 net ferspile 1977 Wurdum 2008 Hartwert
1947 Minnertsgea 1978 Wurdum 2009 Skearnegoutum
1948 Minnertsgea 1979 Wurdum 2010 Hartwert
1949 Wommels 1980 Wurdum 2011 Aldegea (SWF)
1950 Minnertsgea 1981 Wurdum 2012 Hartwert
1951 Minnertsgea 1982 Wurdum 2013 Aldegea (SWF)
1952 Menaam 1983 Wurdum 2014 Hartwert
1953 Menaam 1984 Wurdum 2015 Aldegea (SWF)
1954 Hartwert 1985 Wurdum 2016 Skearnegoutum
1955 Hartwert 1986 Wurdum 2017 Hartwert
1956 Minnertsgea 1987 Jortwert 2018 Hartwert
1957 Hartwert 1988 Aldegea (W.) 2019 Hartwert
1958 Hartwert 1989 Wurdum 2020 Skearnegoutum
1959 Hartwert 1990 Wurdum 2021 net ferspile
1960 Minnertsgea 1991 Hartwert 2022 Skearnegoutum
1961 Minnertsgea 1992 Wurdum 2023 Lollum-Waaksens
1962 Hartwert 1993 Hartwert 2024Hartwert
1963 Hartwert 1994 Hartwert
1964 Hartwert 1995 Hartwert