Klups

De folgjende organisaasjes binne oansletten by Dambûn Frysk Spul.

“De Skyfkes”
út Blauhús
Mail nei Michiel Zeinstra
“Nocht en Kriich”
út Oudega -W-
Mail nei Folkert Groenveld 
“Stryk op”
út Gaastmeer
Mail nei Sjouke Attema
“De Rûge Wolf”
út Lollum
Mail nei Liuwe Westra 
“Freoneklup Frysk Spul”
foar eltsenien
Mail nei Folkert Groenveld
“De Stadige Strikers”
út Skearnegoutum
Mail nei Bauke Bos 
“Hartwert e.o.”
út Hartwert
Mail nei Sjoerd Kooistra 
“O.K.K.”
út Jorwert
Mail nei Siebren Dijk
“Stichting WFD” 
Mail nei Liuwe Westra