Lidraughts

Lidraughts is it platfoarm om online te damjen. Op Lidraughts kinst yn de webbrowser spylje of fia in App. Op Lidraughts fynst treningen, stúdzjes, damproblemen, spilest tsjin freonen of tsjin it izersterke programma Scan en der binnen eltse dei ferskate damtoernooien.

Wannear’t je lid wurde fan in team, sa as dy fan stifting WFD, kinst foar dat team oanmakke toernooien meispylje en meastentiids ek moaie priizen winne. De funksje Teams wurket allinne yn de webbrowser!!

Nederlansk kampioenskip Frysk damjen, de kwalifikaasjes; 4, 5, 11 en 12 novimber: Spylje de kwalifikaasje mei