Rubryk

Rubryk 19-4-2024

Yn dizze lêste rubryk foar it simmerskoft omtinken foar in dammer út Dútslân. Malte Schulz komt fan Hamburg. Troch it ...
Verder Lezen

Rubryk 5-4-2024

Foar de tredde kear op in rige is Taeke Kooistra fan Hartwert winner wurden fan de Fryslân Kup. Willem Schaap ...
Verder Lezen

Rubryk 22-3-2024

Jûn is yn Blauhús de finale fan de Fryslân Kup. Foar de sânde kear is kluphús ‘Sie-Sa’ fan damklup ‘De ...
Verder Lezen

Rubryk 8-3-2024

Foeke Tiemensma fan Frjentsjer makke sa’n fyftsjin jier lyn in spektakulêre opgong by it Frysk Spul. Earder al wie der ...
Verder Lezen

Rubryk 23-2-2024

En dochs wie it by de einstreek wer Jelle Wiersma, dy’t syn alfde titel pakte. Nei seis omlopen koe it ...
Verder Lezen

Rubryk 9-2-2024

Te Hartwert binne moarn de lêste twa omlopen fan it persoanlik kampioenskip. Noch fiif fan de acht dammers meitsje kâns ...
Verder Lezen

Rubryk 26-1-2024

Moarn begjint it kampioenskip fan Fryslân. Twa dammers hawwe dizze ieu de titels ferparten: Taeke Kooistra en Jelle Wiersma. Kooistra ...
Verder Lezen

Rubryk 12-1-2024

Tusken alle Fryske matsjedoaren wie Grinslanner Frederik Bos by it NK te Drachten in nije stjêr. En doe’t hy yn ...
Verder Lezen

Rubryk 29-12-2023

Ferline wike freed kaam der in ein oan it it twadde kombinearre NK te Drachten. Soks hie foar it hoeks ...
Verder Lezen

Rubryk 15-12-2023

Juster wie de earste omloop fan it Nederlânsk Kampioenskip te Drachten.De hoekse dammers spylje tagelyk harren toernooi. Frysk kampioen Jelle ...
Verder Lezen

Rubryk 1-12-2023

Snein 12 novimber is Sjoerd Couperus op 93-jierrige leeftiid ferstoarn. Oant it lêst ta wie hy aktyf as dammer. Tiisdeimiddeis ...
Verder Lezen

Rubryk 17-11-2023

De twa wiken foar de krystdagen is yn Drachten it Nederlânsk Kampioenskip.It is tagelyk foar it Frysk Spul en it ...
Verder Lezen

Rubryk 3-11-2023

Damklup ‘De Rûge Wolf’ fan Lollum hie freed 27 oktober 2023 de primeur. De jonge Malte Schulz fan Hamburg spile ...
Verder Lezen

Rubryk 20-10-2023

Takom’ jier febrewaris mei Tsjerk Wijbenga fan Arum wer oantrede yn de earste acht. Faker kaam hy werom yn dizze ...
Verder Lezen

Rubryk 6-10-2023

Benammen troch it krewearjen fan de Stifting WFD (Wrâldkampioenskip Frysk Damjen) komt it Frysk Spul mear en mear ûnder de ...
Verder Lezen

Rubryk 28-4-2023

Yn dizze lêste rubryk foar it simmerskoft omtinken foar in dammer út Brabân. Ties Slagter is dêr ien fan de ...
Verder Lezen

Rubryk 14-4-2023

Op de lêste freed fan maart waard yn Blauhús foar de sawnde kear de finale fan de Fryslân Kup ferdamd ...
Verder Lezen

Rubryk 31-3-2023

Jûn kin Tsjerk Wijbenga fan Arum syn damjier hielendal slachje litte. Dan moat er yn de dam-arena ‘Sie-Sa’ te Blauhús ...
Verder Lezen

Rubryk 17-3-2023

Frjentsjer wie begjin maart it sintrum fan de Frysk-damwrâld, misskyn wol fan de hiele damwrâld. Stifting WFD koe nei de ...
Verder Lezen

Rubryk 17-2-2023

Jelle Wiersma fan Wommels, lid fan de Stadige Strikers fan Skearnegoutum, is foar de tsiende kear Frysk kampioen wurden. Nei ...
Verder Lezen

Rubryk 3-3-2023

Foar de lêste omloop fan it Frysk kampioenskip hie rekôrkampioen Taeke Kooistra fan Hartwert in goede kâns om syn njoggentsjinde(!) ...
Verder Lezen

Rubryk 3-2-2023

Nei de earste twa omlopen fan it Frysk kampioenskip hat Taeke Kooistra, rekôrhâlder mei achttsjin(!) titels, as ienige de folle ...
Verder Lezen

Rubryk 20-1-2023

De kommene wiken steane de grutte wedstriden op it programma. Moarn te Easterein it klupkampioenskip, de twa wiken dêrop it ...
Verder Lezen

Rubryk 6-1-2023

Sa’n tsien jier lyn kaam der troch de ynisjativen fan de Stifting WFD nij elan by it Frysk damjen. Jierlyks ...
Verder Lezen

Rubryk 23-12-2022

Yn de lêste rubryk fan 2022 wurde acht problemen fan Roel Bergsma oanbean. Foar de goede oplossingen lizze trije jildpriiskes ...
Verder Lezen

Rubryk 9-12-2022

In jier lyn sieten we yn de twadde tichset fan de koroana. Lokkich liket it no út te lôchjen en ...
Verder Lezen

Rubryk 25-11-2022

Dit jier wie it foar de 79-ste kear dat it kampioenskip fan "Het Wapen van Baarderadeel" ferspile waard. Earder wie ...
Verder Lezen

Rubryk 11-11-2022

Hein de Vries damt al wer wat jierren by damklup Hartwert e.o. Hy hat it spul lykswols leard fan by ...
Verder Lezen

Rubryk 28-10-2022

Marten Walinga sloech freed 21 oktober in dûbelslach. Mei de oerwinning fan it tweintichste kampioenskip fan Sânfurd, waard hy daalk ...
Verder Lezen

Rubryk 14-10-2022

De lêste jierren litte de Blauhúster dammers harren jilde. It earste achttal fan damklup ‘De Skyfkes’ hanthavene him kreas yn ...
Verder Lezen

Rubryk 30-9-2022

Damklup O.K.K. (Oefening Kweekt Kracht) fan Jorwert hat it damjen wer moai op ‘e gleed. Fanút it eigen doarp binne ...
Verder Lezen

Rubryk 13-5-2022

Freed 30 april wie te Blauhús de útsetter fan it damjier. Damklup ‘De Skyfkes’ hat no foar de seisde kear de Fryslân Kup organisearre. Yn dit knock-out bekertoernooi komme de matsjedoarennei fiif omlopen wol boppe driuwen. Jelle Wiersma en Siebe Walinga wûnenbeide twa kear op in rige en diz’kearpakte Taeke ...
Verder Lezen

Rubryk 29-4-2022

Foar de Skearnegoutumer klup ‘De Stadige Strikers’ wie it 40-ste jierfan har bestean in poerbêst damjier. Mei grutte oermacht op ...
Verder Lezen

Rubryk 15-4-2022

Jelle Wiersma fan Wommels hat it wer oprêden en is foar de njoggende kear de Frysk kampioen. Dat wie foar ...
Verder Lezen

Rubryk 1-4-2022

Jûn te Blauhús en moarn yn Aldegea-SWF folget it slotstik fan it PK 2022. Marten Walinga, Siebe Walinga en Jelle ...
Verder Lezen

Rubryk 18-3-2022

It kampioenskip is noch net beslikke. Trije dammers sille yn in barraazje om de titel fan 2022 stride. Mei noch twa omlopen te gean stienen de matsjedoarenJelle Wiersma, Taeke Kooistra en Marten Walinga boppe oan ...
Verder Lezen

Rubryk 4-3-2022

Moarn wurde de lêste twa omlopen fan it Frysk kampioenskip ferdamd. Fjouwerspilers hawwe noch kânsen. Mei 3½ ptstean Jelle Wiersma, Taeke Kooistra en Marten Walinga boppe oan. Regearjendkampioen Wiersma moat noch tsjinKooistra en Walinga. Dat it kin alle kanten op. Misskyn soarget Siebe Walinga wol foar in daverjendeferrassing. Hy folget de koprinners op in heal punt en hat ...
Verder Lezen

Rubryk 18-2-2022

Moarn binne te Lollum de earste twa omlopen fan it persoanlik kampioenskip fan Fryslân. Jelle Wiersma wûn de lêstefjouwer kear de titel. En ek no is hy mei wrâldkampioen Marten Walinga en rekôr-kampioen Taeke Kooistra favoryt. Al is it de fraach hoe as at de dammers,nei krapoan oardel jier, út de tichset fan de koroana komme. Wa wit ...
Verder Lezen

Rubryk 4-2-2022

Krekt op de dei, moandei 17 jannewaris, dat de klups wer mei harren kompetysjelos mochten, ferstoar Gerrit Schilstra ynde leeftiid fan 88 jier. Fan syn jonge jierren ôf wie hy ferbûn mei damklup‘Nocht&Kriich’ te Aldegea-SWF. Alle sawn kearen dat se Frysk klupkampioenwaarden wie hy by it earste achttal. Schilstra wie in aimabel persoan, kalm en freonlik en ...
Verder Lezen

Rubryk 22-1-2022

De tichtset oangeande corona wurdt wat iepen setten. Dammers kinne wer los mei de eigen klupkompetysje. En ynkoarten hooplik ek ...
Verder Lezen

Rubryk 7-1-2022

Yn dizze rubryk wurde acht problemen fan Roel Bergsma jûn. De nijierspuzzel is bûten de ledderwedstriid om en foar de ...
Verder Lezen

Rubryk 24-12-2021

Damklup ‘De Stadige Strikers’ fan Skearnegoutum moast harren jierliksejûnsdammerij fersette fan freed de 17-e nei de oare dei. Aldergeloks wie dat krekt foar de tichtset oant midsjannewaris. Klupgenoaten Willem Schaap (wyt) en Jelle Wiersma damden om priis en preemje.1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17*37 4.41*32 19-24 5.34*14 10*19 6.40-34 11-17 7.47-41 ...
Verder Lezen

Rubryk 10-12-2021

Fansels is der op it stuit in protte omtinken foar de twakamp om de wrâldtitel skaken tusken Magnus Carlsen en Jan Nepomnatschisji ...
Verder Lezen

Rubryk 26-11-2021

Yn de earste omloop fan de Fryslân Kupmoast Siebe Walinga tsjin Jelle Wiersma. Beiden ha se de Kup twa kearwûn ...
Verder Lezen

Rubryk 12-11-2021

Njonken de twakamp om de wrâldtitel, fan it simmer te Harns, wie der in online toernoai. De finale gie tusken Frederik Bos en de jonge Sjinees Zhuoyuan Du, dy’t him yn koarte tiid it Fryske spul eigen makke hat. Der wurdt grute dat ynde takomst in wrâldkampioen fan bûtenFryslân komme kin. Soe it Du wêzekinne? Hy hat wyt en it spul moatbeslikke wêze yn mar fiif minuten. 1.32-27 20-24 2.31-26 ...
Verder Lezen

Rubryk 29-10-2021

Doe’t ferline maitiid corona oploege koe ek de finale fan de Fryslân Kup net troch gean. It knock-out-beker toernooi waard ...
Verder Lezen

Rubryk 15-10-2021

De earste partijen fan de twakamp om de wrâldtitel hienen foar Folkert Groenveld net minder wêze kind. Fjouwer kear op ...
Verder Lezen

Rubryk 1-10-2021

Mei it winnen fan it Fryslân Iepen yn 2020 krige Folkert Groenveld it rjocht wrâldkampioen Marten Walinga út te daagjen ...
Verder Lezen

Rubryk 14-5-2021

Yn dizze lêste rubryk foarit simmerskoft kin de einstân fan de ledderwedstriid opmakkewurde. Jan Schilstra fan Boalsert is boppe oaneinige. Yn koarte tiid al foar de twadde kear, lokwinske! 1.Jan Schilstra, Boalsert(424); 2.Johan de Boer, Berkel en R’rijs (416); 3.Arend de Schiffart, Wommels ...
Verder Lezen

Rubryk 30-4-2021

Yn de simmer fan 2018 waard Marten Walinga de earste wrâldkampioen Frysk damjen. Ferline jier yn maart tsjinne it Fryslân ...
Verder Lezen

Rubryk 16-4-2021

Trije wike lyn stoar hommels Sjoerd Huitema. Jierrenlang hearde hy by de Fryske sub-top yn it oerhoeks damjen. Bysûnder is ...
Verder Lezen

Rubryk 2-4-2021

Jitris hie it dambûn fia lidraughts.org in dammerij út skreaun. Konstantin Nord pakte de priis krekt foar xiaofei3. Treds waard ...
Verder Lezen

Rubryk 12-3-2021

Begjin maart wie oars it PK beslikke west. De dammers tyngje no op fan it hjerst. Hein de Vries wie ...
Verder Lezen

Rubryk 26-2-2021

Ferline wike freed wie der wer in online dammerij op lidraughts.org. Efter Frysk kampioen Jelle Wiersma wie it twadde plak ...
Verder Lezen

Rubryk 12-2-2021

Willem Schaap is ûnder syn eigen namme te finen by it online damjen. Efter niemand giet Frederik Bos skûl. Hoeks ...
Verder Lezen

Rubryk 29-1-2021

Gewoanwei hie om diz’tiid it Frysk kampioenskip begien. De Frysk dammers tyngje der op dat soks fan it hjerst barde ...
Verder Lezen

Rubryk 15-1-2021

Lykas oare tinksporten moat it Frysk Spul har rêde mei online damjen. Yn it lêste echte toernooi, it Fryslân Iepen ...
Verder Lezen

Rubryk 18-12-2020

Yn de lêste rubryk fan 2020 sawn miniatuerkes fan Roel Bergsma. Folle wille mei it oplossen en in goed 2021 ...
Verder Lezen

Rubryk 4-12-2020

Willem Schaap fan Dearsum damt by ‘De Stadige Strikers’ te Skearnegoutum. By it lêste Frysk kampioenskip, yn febrewaris ferspile, die ...
Verder Lezen

Rubryk 20-11-2020

It dambûn hie freed 13 novimber in priisdammerij op lidraughts.org útskreaun. Nei oardel oere kamen de bekinde kopstikken boppe driuwen ...
Verder Lezen

Rubryk 6-11-2020

Dejingen dy’t dizze rubryk troch de jierren folge ha witte dat der eins twa ‘hofleveranciers’ binne wat de problemen oanbelangje ...
Verder Lezen

Rubryk 23-10-2020

rubryk freed 23 oktober 2020 (proefdruk)Download Sa as it no liket sil der fan echte dammerijen net folle komme en ...
Verder Lezen

Rubryk 9-10-2020

Yn dizze rubryk jitris omtinken foar in partij út it lêste toernooi foar de corona. Rein Jan Walinga fan Aldegea-SWF ...
Verder Lezen

Rubryk 28-9-2020

Mids maart kaam der troch corona mei ien slach in ein it damjier. Ek de Frysk dammers moasten harren behelpe ...
Verder Lezen

Rubryk 9-5-2020

De dammers Frysk Spul witte de online spul-sites ek te finen. Op lidraughts wurde der eltse deis ferskate toernooikes ferspile ...
Verder Lezen

Rubryk 24-4-2020

Twa moanne lyn wie it Fryslân Open te Frjentsjer it lêst ferspile toernooi. Hein de Vries damde him, nei noch ...
Verder Lezen

Rubryk 10-4-2020

‘Bakkers zijn altijd slechte schakers’, sa skreau Godfried Bomans yn 1958. Dat sinde bakker Sake Riemersma fan Frjentsjer net en ...
Verder Lezen

Rubryk 27-3-2020

Hiel bysûnder by it Fryslân Open te Frjentsjer wienen de prestaasjes fan Konstantin Nord. De jonge Wyt-Rus is noch gjin ...
Verder Lezen

Rubryk 13-3-2020

Okkerwyks waard te Frjentsjer it Fryslân Open ferspile. Nei acht omlopen kamen de matsjadoaren Jelle Wiersma (Frysk kampioen) en de ...
Verder Lezen

Rubryk 28-2-2020

Jelle Wiersma út Wommels, lid fan ‘De Stadige Strikers’, hat it wer oprêden. Foar de fjirde kear efter elkoar is ...
Verder Lezen

Rubryk 14-2-2020

Titelhâlder Jelle Wiersma en Taeke Kooistra sille moarn yn Skearnegoutum útmeitsje wa’t de nije kampioen wurdt. Rekôrhâlder Kooistra mei achttjin ...
Verder Lezen

Favoryt Jelle Wiersma stroffelet

It persoanlik kampioenskip yn it damjen Fryk spul begûn ôfrûne sneon fuort al mei in grutte ferrassing. Jelle Wiersma, de ...
Verder Lezen

Rubryk 31-1-2020

Moarn begjint yn Hartwert it PK. Titelhâlder Jelle Wiersma is op ‘e nij favoryt. Taeke Kooistra en Marten Walinga binne ...
Verder Lezen

Rubryk 17-1-2020

Bûnsfoarsitter Liuwe Westra (wyt) en Dicky van der Meer spilen op 16 desimber yn de tredde omloop fan de ‘tredde ...
Verder Lezen

Rubryk 27-12-2019

Yn de lêste rubryk fan 2019 sawn miniatuerkes fan Roel Bergsma. Folle wille mei it oplossen en in goed 2020 ...
Verder Lezen

Rubryk 20-12-2019

Nei de promoasje yn 1984 helle Willem Bakker yn 1985 syn 5-e titel. Dat die er hast om de tsien ...
Verder Lezen

Rubryk 6-12-2019

It persoanlik kampioenskip yn de ‘tredde acht’is al begûn. De grutte kanonnen komme yn febrewaris yn aksje. Ien der fan ...
Verder Lezen

Rubryk 22-11-2019

Al wit hoe lang damt Kees Tijssen mei yn de top fan it Frysk damjen. Mei in grutte kennis fan ...
Verder Lezen

Rubryk 8-11-2019

Pieter Hoogterp is de foaroanman fan de Gaastmarder klup ‘Stryk Op’. Ferline jier spile hy foar de twadde kear yn ...
Verder Lezen

Rubryk 25-10-2019

Oan de ein fan de 19-e ieu waarden ‘swalkjende partijen’ spile. Skakersstjoerden de partij mei in folgjende set troch oan ...
Verder Lezen

Rubryk 11-10-19

Alexander Georgiev hat syn wrâldtitel werom. Yammoussoukro yn Ivoorkust wie it toaniel fan de striid by it hoekse spul. Soe ...
Verder Lezen

Rubryk 27-9-2019

Al wer hiel wat jierren hawwe ek by it Frysk damjen kompjûterprogramma’s in rol yn it spul krigen. Hjirby is ...
Verder Lezen

Rubryk 3-5-2019

By it yngean fan de lêste omloop fan it kampioenskip lei Marten Walinga in heal punt efter op titelhâlder Jelle ...
Verder Lezen

Rubryk 19-4-2019

Willem Schaap fan Dearsum damt by ‘De Stadige Strikers’ te Skearnegoutum. Willem Schaap fan Dearsum damt by ‘De Stadige Strikers’ ...
Verder Lezen

Rubryk 5-4-2019

Ien fan de aardichste damwedstriden is de Fryslân Kup. No al wer foar de fjirde kear organisearret damklup ‘De Skyfkes’ ...
Verder Lezen

Rubryk 22-3-2019

Yn neifolging fan Alexander Georgiev en Hans Jansen komme der mear ‘hoekse dammers’ nei it Fryske Spul.By it Fryslân Open ...
Verder Lezen

Rubryk 8-3-2019

Ferline wike waard te Frjentsjer it seisde Fryslân Open ferspile. Ferskate toppers út it hoeks damjen dienen ek mei sa ...
Verder Lezen

Rubryk 22-2-2019

Jelle Wiersma fan Wommels is op ‘e nij Frysk kampioen wurden. Foar de tredde kear op in rige en mei ...
Verder Lezen

Rubryk 8-2-2019

Titelhâlder Jelle Wiersma hat by it Frysk Kampioenskip nei twa omlopen as ienige de folle twa punten. Taeke Kooistra en ...
Verder Lezen

Rubryk 25-01-2019

Op e nij is Hartwert e.o. klupkampioen wurden. En lyk as ferline jier wie it ferskil mei Nocht&Kriich fan Aldegea-SWF ...
Verder Lezen

Rubryk 11-01-2019

Op de priisdammerij yn desimber te Lollum om It Rûge Boerd kaam Tjerk Wijbinga fan Arum tsjin Frysk kampioen Jelle ...
Verder Lezen