Auteur archief friesdammen

doorfriesdammen

Dambûn Frysk Spul siket nije online kampioenen

It Dambûn Frysk Spul siket mei gauwens jonge Fryske spilers, fan op syn heechst 16 jier, dy’t online Frysk damjenleare wolle. Dy nije stjerren sille Fryslân fertsjintwurdigje op in ynternasjonaal toernoai yn Itaalje yn novimber.

Fan 18 oant en mei 20 novimber reizgje wy nei Aosta (Itaalje) om mei te dwaan oan in ynternasjonaal Frysk damtoernoai. Dêrfoar sykje wy nije spilers dy’t it spul noch net kenne, mar it al leare wolle. Yn in rige fan 10 online toernoaien kin eltsenien it spul oanleare. Dy toernoaien en de begelieding wurde oanbean troch it Bûn mei stip fan ’e Provinsje Fryslân.

Ynskriuwe kin fia lidraughts.org/italie en meidwaan oan dizze lessen kin fia lidraughts.org/fd. Om it spul op ’e kaart te setten by de jongerein hat dy webside no in spesjale ynteraktive kursus: lidraughts.org/fd. Sa wurdt online Frysk damjen noch nijsgjirriger! Boppedat wurdt it sa in stik makliker om it spul te learen.

Under alle dielnimmers oan ’e toernoaien binnen it team op lidraughts.org/team/dfs-interland-aosta-2023 wurdt in seleksje makke dy’t meigiet nei Itaalje. Om dêr kâns op te meitsjen moatte minsken op syn minst oan 8 fan ’e 10 toernoaien meidien hawwe.

doorfriesdammen

Dambond Fries Spel zoekt nieuwe online kampioenen

De Dambond Fries Spel zoekt op korte termijn jonge Friese spelers, van maximaal 16 jaar oud, die online Fries dammen willen leren. Deze nieuwe talenten zullen Nederland gaan vertegenwoordigen op een internationaal toernooi in Italië in november.

Van 18 tot en met 20 november reizen wij af naar Aosta (Italië) om mee te doen aan een internationaal Fries damtoernooi. Hiervoor zijn we opzoek naar nieuwe spelers die het spel nog niet kennen, maar wel bereid zijn om dit te leren. In een reeks van 10 online lessen kan iedereen vervolgens het spel leren, aangeboden door de bond.

Inschrijven kan via lidraughts.org/italie en meedoen aan deze lessen kan via lidraughts.org/fd. Om het spel op de kaart te zetten bij de jeugd, is deze website volledig vernieuwd. Zo wordt het online nog leuker om te Fries dammen. Bovendien wordt het dus ook makkelijker om het spel te leren.

Onder alle deelnemers van de cursus binnen het team op lidraughts.org/team/dfs-interland-aosta-2023 wordt een selectie gemaakt die afreist naar Italië. Hiervoor moet een kans hebbende deelnemer minimaal 8 van de 10 lessen hebben gevolgd. De aanmelding voor deze lessen is nu geopend.