Auteur archief friesdammen

doorfriesdammen

Mei likefolle dammers as ferline jier dochs wer in moai Stryk ta toernoai.

It like der yn earste ynstânsje op dat it oantal dammers in stik leger wie as oars, mar in weromblik op ferline jier joech dúdlikheid: krekt likefolle dammers. Men tinkt faak: wat in lytse dielname. In wike earder sieten 40 dammers yn Jorwert, dwaande mei de miniklupkampioenskippen. Sa’n Stryk-ta wedstriid is dêr net mei te fergelykjen. Wol docht sa’n moaie folle seal werom tinken oan it momint dat it earste Stryk-ta toernoai troch in klup organisearre waard. Dêr dienen doe 72 dammers oan mei en dat wie ein tachtiger jierren yn Skearnegoutum. Dat wie wat nijs, no is it nijs der ôf, mar likegoed wie it ôfrûne freedtejûn dochs wer in moai toernoai.

It hat net folle sin om altiten efterom te sjen, mar wat brocht dat earste Stryk-ta toernoai in diskusje los. Guon fûnen dat gjin damjen, mar in geloksspultsje. Dy tiid leit fier efter ús: no binne der partijen op ynternet wêr’t by de spilers mar fiif minuten op “e klok krije Dan moatte jo hiel goed yn de teory sitte om de kop boppe wetter te hâlden.

Freedtejûn stie der op de klok 30 minuten en 10 sekonden de set derby. Dan ha jo fansels in see fan tiid.Foaral dy tsien sekonden kinne helpe om de partij te beslissen. Der is ek hast net ien dy’t op op de klok ferliest.

De fierst weikommende dammer wie nimmen minder as Auke Zijlstra út Utert. Hy is regearend kampioen Frysk, fiif tsjin fiif. Bouwe Jan Bouma fan Boazum, dy’t net by in klup oansletten is, wie op dit toernoai ek paraat. Beide neamde dammers gyngen mei eftereinfolgjend de earste en twadde priis nei hûs. De útrikking fan de oranjekoeken en steatslotten liet noch wol wat op him wachtsje, mar krekt foar de snein koenen de prizen ferparten wurde. No sieten alle spilers al foar dat se begûnen te damjen  yn de prizen: elk krige in fiifde part fen in steatslot. Deagewoan foar it oanwêzich wêzen. Dit rojale gebaar waard mooglik makke troch de twa sponsors fan de partij: Wiersma Adm. en Fisc. Dienstverlening en Dicky van der Meer mei Meer personeelsdiensten. 

It Stryk-ta toernoai like ek wol wat op in prize festifal. Ja wat hjit tsjintwurdich net in festifal dêr liket de ein ek hast fan wie. Mar hoe dan ek yn it Swettehûs wie in gesellige en sportive damjûn.

Utslaggen: Eareklasse groep 1: 1 Jelle Wiersma, Wommels en 2 Folkert Groenveld De Hommerts (It lot glimke him ta).groep 2: 1 Tsjerk Wybenga Arum en 2 Frâns Kingma Jorwert. Haadklasse A 1 Auke Zijlstra Utert 2 Sybren Dyk Jorwert. Twadde klasse: 1 Bauke Bos Sint Nyk 2 Bouwe Jan Bouma Boazum.

doorfriesdammen

Skearnegoutum pakt miniklupkampioenskip wer werom

Op freedtejûn 1 desimber wie de boppeseal fan kafee “Het Wapen van Baarderadeel” yn Jorwert it striidtoaniel fan it miniklupkampioenskip. It wie dêr gesellich fol. Mar leafst tsien ploegen diene mei; Aldegea, Skearnegoutum en it pleatslike OKK hiene sels twa ploegen ôffurdige. Dat makke dus dat der 40 man efter de buorden kamen. It aldermoaiste wie fansels dat alle klups fertsjintwurdige wiene.

Tradysjoneel waard it kampioenskip yn twa klasse ferdamme: beide telden 5 ploegen. Dat betsjutte foar elke ploech dat der ien omloop wie dat der tsjin in tsjinstanner út ‘e oare klasse spile wurde moast. De Gaastmar wie promovearre nei de heechste groep. Dêr sieten fierder yn Hartwert, Aldegea I, Jorwert I en Skearnegoutum I. De Skearnegoutumers ha in bytsje in abonnemint op dit klupkampioenskip yn it fluchdamjen, mar ferline jier hiene se de eare oerlitte moatten oan Hartwert. De twadde klasse waard befolke troch de twadde tiims fan Aldegea, Jorwert en Skearnegoutum. Mar ek troch Blauhús, mei in ploech dy’t yn ‘e bridte sterk wie, en Lollum, dat net allinne Marten Walinga opsteld hie mar ek Foeke Tiemensma. De lêste skynt foarsichtich wer wat oan it Frysk damjen te snuven, en dêr kin it Fryske damwrâldsje allinne mar bliid om wêze.

Kampioen Hartwert hie it dreech, miskien ek omdat it krekt wat minder sterke dammers opsteld hie as ferline jier? Hoe dan ek, der koe mar ien oerwinning oantekene wurde, tsjin De Gaastmar. Tsjin Skearnegoutum en Jorwert waard it in lykspul, en de ploech ferlear fan Aldegea en Lollum. Mei twa punten gjin priis dus foar Hartwert. Oars ek net foar Jorwert, dat op 3 punten útkaam omdat it wol wûn fan in twaddeklasser. Werby’t Jorwert fansels it gelok hie dat Aldegea II ek wat minder sterk wie as Lollum. Nee, de striid om it kampioenskip gong dit jier tusken Aldegea en Skearnegoutum. It moaie wie dat dy beide ploegen pas yn ‘e lêste omloop tsjininoar moasten. By it yngean hie Aldegea in heal puntsje mear, tanksij oerwinnings op Hartwert, Skearnegoutum II en De Gaastmar en in lykspul tsjin Jorwert. Mar doe’t it der op oan kaam, koene de Aldegeasters it krekt net bolwurkje, ek al skeelde it mei in ferlies fan 1,5 tsjin 2,5 ek mar neat. Likegoed fansels in hiele knappe prestaasje fan de Skearnegoutumers, namstemear omdat se har sterkste man Jelle Wiersma troch sykte ek noch misse moasten. En promovendus De Gaastmar? Dat ferlear alles, al krige it tanksij Jorwert II noch al ien lytse treastoerwinning.

Yn ‘e twadde klasse wiene de ferskillen grut tusken de twadde tiims fan klups oan ‘e iene kant en Lollum en Blauhús oan ‘e oare. Dêrom wie it namste knapper dat Aldegea II tsjin Lollum dochs noch in lykspul út it fjoer sleepte. Mar fierders joech foaral de ûnderlinge moeting hjir de trochslach. Dy wûn Blauhús oars ek mar wer mei it lytst mooglike ferskil. Mar sa kamen de Blauhústers wol op 4,5 punt út, ien mear as Lollum, dat dêrmei de twadde priis wûn. De twadde tiims wûnen fierder alle trije ien kear fan inoar, mar tanksij Aldegea syn stunt tsjin Lollum besetten sij mei oardel punt dochs noch it tredde plak.

Utslaggen

Omloop I: De Gaastmar – Skearnegoutum I 0-4; Aldegea I – Jorwert I 2-2; Hartwert – Lollum 1,5-2,5; Jorwert II – Blauhús 1,5-2,5; Skearnegoutum II – Aldegea II 3-1.

Omloop II: Hartwert – Aldegea I 1,5-2,5; Jorwert I – De Gaastmar 2,5-1,5; Skeaernegoutum I – Blauhús 2-2; Lollum – Skearnegoutum II 3-1; Aldegea II – Jorwert II 3,5-0,5.

Omloop III: Skearnegoutum I – Jorwert I 3-1; De Gaastmar – Hartwert 1-3; Aldegea I – Skearnegoutum II 3-1; Blauhús – Aldegea II 3-1; Jorwert II – Lollum 1-3.

Omloop IV: Hartwert – Skearnegoutum I 2-2; Aldegea I – De Gaastmar 3-1; Jorwert I – Aldegea II 3-1; Lollum – Blauhús 1,5-2,5; Skearnegoutum II – Jorwert II 1-3.

Omloop V: Skearnegoutum I – Aldegea I 2,5-1,5; Jorwert I – Hartwert 2-2; De Gaastmar – Jorwert II 3-1; Blauhús – Skearnegoutum II 3-1; Aldegea II – Lollum 2-2.

Einstannen (mei tusken heakjes it tal buordpunten)

earste klasse:

Skearnegoutum I 4 (13,5)

Aldegea I 3,5 (12)

Jorwert I 3 (10,5)

Hartwert 2 (10)

De Gaastmar 1 (6,5)

twadde klasse:

Blauhús 4,5 (13)

Lollum 3,5 (12)

Aldegea II 1,5 (8,5)

Jorwert II 1 (7)

Skearnegoutum II 1 (7)

doorfriesdammen

Al mear as fjirtich jier fiif tsjin fiif mei Sinteklazedamjen.

It is in aardichheid dat it fiif tsjin fiif al sa lang yn Skearnegoutum bestiet. Tsjintwurdich hat dat spultsje de namme Frysk krigen en no wurdt it wat offisjeler brûkt en wurde der sels kampioenskippen fan holden. It bliuwt in moai einspul en de Stadige Strikers ha der altiten noch aardichheid oan. Al fjirtich jier…

Mar ek it damjen op it skaakboerd is op sokke jûnen in útdaging. No damje de measte minsken op de wrâld op it lytse boerd of te wol it skaakboerd. It Fryske spul en it oerhoekse, it ynternasjonale spul, wurdt spile op it grutte boerd.  Tsjalling Goedemoed, silger, brûkte yn syn lesmetoade Frysk Spul ek it lytse boerd. Dat hat fierders net sa bot oanslein, mar it is fansels wol folle oersichtliker foar de bern. De Strikers ha har der moandeitejûn wer bot mei fernuvere. En dan fansels noch it earst kwyt. Dat is in fariant dy’t guon út de pinne behearskje. As men yn it begjin de iene nei de oare fuort jaan kin, wol dat noch net sizze dat jo de winst foar it gripen ha. It komt allegearre ferhipte krekt. Faoral as der ek noch in daam yn it spul komt. It binne fan dy spultsjes dêr’t elk wol wer sin oan hat. It giet lekker rap, want der moat ek noch in gewoan spul ferspile wurde en al dy fjouwer ferskillende spullen moatte yn tweintich minuten elk ferspile wêze.

Al mei al ha de Strikers wer in hiele gesellige spultsjejûn belibbe. De spilers wienen yn twa groepen yndield en de útslaggen seagen der sa út: groep 1: ! Willem Schaap; 2 Cor Kooistra; 3 Sjoerd Jan Bakker; 4 Ype Boelens; 5 Dicky van der Meer. Groep 2: 1 Tineke Teigeler en Bauke Bos; 3 Kees Castelein; 4 Jan Castelein. Jim kinne it fierders ek noch nei lêze op facebook Damklup de Stadige Strikers.

CK

doorfriesdammen

Rubryk 1-12-2023

Snein 12 novimber is Sjoerd Couperus op 93-jierrige leeftiid ferstoarn. Oant it lêst ta wie hy aktyf as dammer. Tiisdeimiddeis nei Hartwert wie fêste prik en op de damapp hie der noch rinnende partijen. Yn de jierren ’70 en ’80 makke hy diel út fan it achttal fan damklup Wurdum. Withoefaak waarden se kampioen en nei alle gedachten wie dit de sterkste ploech út de histoarje. Letter damde hy by ‘Nocht&Kriich’ út Aldegea en ek hjir waard der klupkampioen. Couperus damde in minskenlibben lang en kaam út in echt dam-laach. Syn omke Sjoerd Tigchelaar waard tsien kear Frysk kampioen en dy syn broer Arjen ek in kear. Lykas Jappie, in broer fan Sjoerd. Soks belibbe hy net. In tredde plak wie it heechste. Lykswols wie hy oant op hege leeftiid in dammer dy’t him mei de bêsten mjitte koe. Soks ûnderfûn ek Aleksandr Georgiev yn 2017. By it Europeesk Kampioenskip soarge Couperus foar de iennige nul fan de mearfâldich wrâldkampioen hoeks damjen. Georgiev hie him al in tal jierren talein op it Frysk damjen en waard hjir ek in topper. Ta oantinken oan de grutte leafhawwer Couperus:

A.Georgiev – S.Couperus, 20-10-2017,2-e omloop EK Frysk Spul, Amsterdam

1.34-30 20-25 2.31-26 25×34 3.40×29 Georgiev spile hieltiden dizze iepening.19-23 4.44-40 23×34 5.39×30 18-23 6.30-25 23-29 7.33×24 14×34 8.40×2915-20 9.25×14 4×31 mei de oanfal.6.40-34 14-20 7.30-25 20-24 8.34×14 10×19 9. 49-44 15-20 10.25×14 19×10 11.44-40 10-15 12.40-34 15-20 13.34-30 20×40 14. 45×34 It middenspul begjint yn in lykweardige stân. Swart stiet poerbêst yn syn dûbele hoeke. 14. ..4-10 15.32-28 23×32 16.33×31 10-15 17.34-30 17-21 18.26×17 12×21  x23 hie goed west om oerwicht oan de linkerkant te krijen. 19.31-26 7-12 20.26×17 12×21 21.38-33 8-12 22.33-29 9-14 23.30-25 12-18 24.36-31 

Earst 24. …31-26 en net bang foar it slachje 31-27 etc. nei de daam. Dan soe swart letter ien foar komme 24. ..14-19 25. 29×9 13×4 26.31-27 21×32 27.37×8 2×13 De grutmaster lit hjir in kâns op foardiel lizze. 27.42×13 wie better. 28.43-39 13-18 29.39-34 3-9 30.34-30 9-14 31.42-37 4-10 32.37-31 11-17 33.31-27 17×37 34. 41×32 16-21Beide spilers bouwe foutleas op.35.46-41 6-11 36.47-42 18-22 37.32×12 11×13 38.42-37 13-18 39.37-32 18-22 40.32×12 14-20 41.25×14 15×11 42.30-24 21-27 43.41-36 11-17 44.24-20 10×30 45.35×24 5-10 46.50-44 1-7 

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Georgiev hie no kamp meitsje moaten troch   47.24-20! 10×30 48.44-40! 30×50 49.36-31 50×46 (as 47) daamslach giet foar 50.31×2. Mar no makke de âld foks gau dien wurk.47.24-19 27-31 48.36×27 17×37 49.44-40 37-41 50.19-13 41-46 51.13-9 46×3 

De oplossingen fan de problemen

Nû. 5 1.38-32 2.29-24  3.30-25 Nû. 6 1.50-44 2.27×38 3.23-18 4.49-44 5.18-12 6.12×5 32-38 (32-43, 32-49) 7.5-37 etc.

Nû.7 1.50-44 2.25-20 3.48-42 4.42×2 10-5 5.15-10 6.46×37 26-31 7.2×5 etc.

Nû. 8 1.28-23 2.43-38 3.31-27 4.42-38

5.38×16 6.40-34 7.45×14 8.14-10 etc.

En twa nijen fan Hiele Walinga.

Nû. 9 sw. 6, 8, 22, 23, 28, 30, 34 wyt 16, 31, 41-43, 50

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nû. 10 sw. 10, 19, 24, 28, 29 wyt 37, 39, 40, 41, 47

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Damtoernoai 8 desimber te Skearnegoutum

Stryk – ta damtoernoai Frysk spul op freed 8 desimber yn it Swettehûs te Skearnegoutum

Oanfang 19.30

Prizen: hearlike oranjekoeken + gokbewiis

Gjin ynlis: de partij wurdt sponsere troch Jelle Wiersma: Wiersma Adm. en Fisc. dienstverlening en Dicky van der Meer: Meer personeelsdiensten.

30 minuten en 10 sekonden de set op ’e klok

Kom allegearre ek net leden!!!

Opjaan: Ype Boelens Til:0518 451795 of eamel: twilling@kpnplanet.nl 

Op tongersdeitejûn 07 – 12  tusken 19.00 en 21.30

Bestjoer “De Stadige Strikers”

doorfriesdammen

Mei ien houtsje foar wint men faak mar net altiten.

It like allegearre sa moai foar Willem Schaap. Yn it middenspul kaam er mei in moai setsje in houtsje foar. Willem moast nei syn Ytaljaanske damaventoer der fansels wol wer wat ynkomme. Frysk damjen is hiel wat oars as de Ytaljaanske fariant. Mooglik hie it foaral ek te meitsjen mei de tsjinstanner hoe’t sa’n partij ferrinne soe. Mei ien houtsje foar dat liket moai mar it betsjut net altiten winst.

Dy tsjinstanner wie nimmen minder as Sjoerd Jan Bakker. Dizze man seach nei in houtsje efter net allegearre apen en bearen. Hy striek sa dat Schaap mooglik wol dy bisten op him ôf kommen seach. De partij gong sa: Willem helle der in moai slachje út en gefolch dêrfan wie dat er in hout mear hie as Bakker. Der stie noch folop hout op it boerd. Mear op it boerd as der nêst. Dy fan Schaap stienen eins hast allegearre yn it midden. Dêrop stelde Bakker syn taktyk fan in omsingeljende oanfal yn. Hy krige in pear houtsjes suver tsjin de kant oan. Schaap besocht der noch wat loopkes yn te krijen, mar dêrmei naam er ek nochal wat risiko’s. Bakker seach it mei ynstimming oan en lei it fjoer hieltiten mear oan ‘e skinen fan Willem syn houtsjes. Willem hie acht houtsjes yn de midden stean sûnder ankers. De steunhouten makken ek diel út fan it selsskip yn de midden. Om koart te gean: der wie gjin salve mear oan te striken. Tsjinstanner Bakker hie mei ien efter in geweldige strategy keazen dy’t wy wol faker fan him sjoen hawwe.

Sa sjocht men mar wer dat jo net altiten winne mei in houtsje foar. It hinget fansels foaral ek fan de stân ôf dy’t jo nei it winnen fan in hout oerhâlde op it boerd. Willem syn stân wie fuortendaliks al as in bosk woartels. Dan moatte jo besykje om wat foardelich ôf te ruiljen en as dat dan net slagget wurdt it in hiele toer.

Ütslaggen: Bauke Bos – Hennie de Haan 1 – 0; Sjoerd Jan Bakker – Willem Schaap 1 – 0;Tineke Tegeler – Bauke Dykstra; Dicky van der Meer – Kees Castelein 1 – 0; Cor Kooistra – jelle Wiersma 0 – 1.

doorfriesdammen

Rubryk 17-11-2023

De twa wiken foar de krystdagen is yn Drachten it Nederlânsk Kampioenskip.It is tagelyk foar it Frysk Spul en it oerhoeks. Lykas yn 2018 te Harns wurde der tagelyk twa toernooien ferdamd. It is in saneamd rûn toernooi mei folle tinktiid. Yn fjouwer foar-rûnten koenen hieltiden twa dammers harren pleatse. Dat wie mei koarte tinktiid mei sawn partijen. En die bliken dat de Friezen dochs noch wol foar master opslaan. Allinne Frederik Bos fan Grins slagge it as ienige net-Fries de finale te heljen. Dêrnjonken wienen dat yn folchoarder fan pleatsing Folkert Groenveld, Jelle Wiersma, Taeke Kooistra, Marten Walinga, Dicky van der Meer, Hein de Vries en Frâns Kingma. We sjogge nei in oantal frachminten.

Taeke Kooistra – Marten Walinga, 2-e foarrûnte NK’23, 1-e partij

De partij is yn it einspul en swart hat spile 42. ..7-12 en 43.40-34 betsjut grif dat swart oankomt. 

Wyt ferfolge lykswols mei 43.38-33?En Walinga lit kamp troch 43. ..22-27! 44.31×2 14-19  45.2×30 25×37 lizze. 43. ..14-20  44.40-34 12-18 45.31-26 20-24 46.34×14 15×13 47.35×15 18-23 48.26-21 mei winst foar Kooistra

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Marten Walinga – Frederik Bos, 2-e foarrûnte NK’23, 3-e partij

Walinga syn lêste set wie 13.31-27? 31-26 hie moatten en Bos pakte út mei13. .. 16-21 14.27×16 6×26  15.36×16 12-17 16.16×18 8×48 17.49×47 24-30 18.35×24 20×29 19.34×23 13×33 De wrâldkampioen helle it net en moast nei de tredde foarrûnte. Dat waard in ‘clean sheet’ foar him.

Dicky van der Meer – Fedde Wiersma, 3-e foarrûnte NK’23 6-e partij

Fanút de iepening gie it sa1.32-27 19-24 2.33-28 18-22 3.27×18 12×32 4.38×27 20-25 5.31-26 en nei in grouwelige misser fan Wiersma makke wyt de partij út.

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

5. ..8-12? Wyt naam net daalk ien hout foar mei 6.34-30. Earst 6.37-31! 17×37 7.36×38! 16×27 8.34-30 25×34 9.39×37Ek net goed foar swart wie 5. ..15-20 6.35×15 5×25 7.40-35 10-15 8.37-31 17×37 9.36×38 16×27 10.34-30 20×40 11.150×10 9-14 12.10×19 13×24 13.39-34 4-9 14.34×14 9×20 15.35-30 20×40 16.44×35 27-31 41×21 11×31 18.49-44 5. ..17-21 hie moatten.

Yn de fjirde foarrûnte soe Wiersma mei Jouke Algra en Frâns Kingma it dield twadde plak besette. Algra en Wiersma sjogge lykswols ôf fan it NK en mei Kingma him op dat poadium bewize.

De problemen binne fan Stellinga-Baron

Nû.5 sw. 2, 4, 8, 10, 16, 26, 36 wyt 18, 28-30, 37, 38, 40

Nû.6 sw. 2, 7, 9, 10, 16, 20, 45 wyt 21, 23, 27, 30, 38, 46, 49, 50

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nû. 7 sw. 4, 12, 18, 19, 23, 26, 36, 45 wyt 15, 25, 38, 41, 46, 48-50

Nû. 8 sw. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 26 wyt 28, 31, 37, 40, 42, 43, 45, 46

Oplossingen stjoere foar 1 desimber.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Utslaggen út it ferline telle net mear.

Der binne fan dy jûnen dan liket it wol sa dat hoe’t it altiten wie, fier efter ús leit. Yn dat gegeven sit in hiel posityf punt. De stelling resultaten út it ferline jouwe gjin garânsje foar de takomst, mei oare wurden: útslaggen út it fer4line telle net mear.

Nim no de partij tusken Kees Castelein en Tineke Teigeler. Gewoanwei siet it sa: Kees wat fluch strike en net te folle neitinke rûn it op dy wize meastal op. Tineke wist dêr wol rie mei. Moandeitejûn seagen wy in oare Kees, in Kees dy’t foar’t er struts earst goed de saken trochkipe. Dy ûntwikling hie by him al wat langer spile. Moandeitejûn seagen de dammers it no yn de praktyk. De partij tusken harren wie op himsels moai om te sjen. Mar wol sadanich dat Kees de aksje ûndernaam en Tineke min of te mear hieltiten mei in antwurd komme moast. No is dat fansels altiten sa yn it damjen, mar yn dizze partij wie dat moai waar te nimmen. De streken fan Kees mei de bedoeling om in houtsje fan Tineke fêst en op slach  te setten, wie dêr in moai foarbyld fan. De partij wie doe út en Tineke moast wol konkludearje dat al har suksessen tsjin Kees út it ferline echt ferline tiid wienen.

Net altiten, mar meastal wie de útslach tusken de bestjoersleden Bauke Bos en Cor Kooistra fan te foaren al sa’n bytsje bekend: Kooistra luts einliks altiten oan it langste ein. Resultaten út it ferline binne gjin garânsje foar hjoed-de-dei. Der moat no echt damd wurde om de suksesfolle Bos fan de winst ôf te hâlden. Dat slagge Kooistra moandeitejûn net. No kenne wy wol stelle dat dy lêste striemin spile, mar dan soene jo Bauke Bos fierstente koart dwaan.  Hy spile heel sterk en die de hele partij krekt de goeie setten. Kooistra tocht mooglik mei in slach nei foaren de partij yn syn foardiel te beslissen,  mar dat pakte ferkeard út. Hy kaam finaal fêst te sitten en koe net oars as om de hân te jaan. Moai foar it damjen dat der wer nij talint him oantsjinnet.

De partij fan de jûn wie dy tusken Bauke Dykstra en Dicky van der Meer. Se sieten de trije oeren hielendal út. It wie in spul om yn te listen. Nei in wyld tuskenspul fan Dykstra kaam Van der Meer der wat better op te stean en hy makke it hiel moai út. It is fansels al prachtich dat Dicky him klassifisearre hat foar de kamioenskippen Frysk spul by it Nederlânsk kampioenskip te Drachten. Mooglik hat dit him in ekstra “boost” jûn. Dit ferhaaltsje stiet tenei ek op facebook ûnder it kopke “de stadige strikers.

Utslaggen: Kees Castelein – Tineke Teigeler 1 – 0; Ype Boelens – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1; Bauke Dykstra – Dicky van der Meer 0 – 1; Cor Kooistra – Bauke Bos 0 – 1.

doorfriesdammen

Walinga wint Wapenpartij
It iepen kampioenskip fan “Het Wapen van Baarderadeel” is wûn troch Marten Walinga. De beslissing yn Jorwert foel al ier yn ‘e jûn yn ‘e tredde omloop. Walinga en Jelle Wiersma wiene op dat stuit noch sunder puntferlies, en moasten it dêrom tsjininoar opnimme. Foar de tige komplekse stân namen de mannen hiel folle tinktiid, oant Wiersma in flaterke makke. Walinga die yn ‘e lêste omloop tsjin Dicky van der Meer ek gjin misse setten mear, dat sa koe hy nei ôfrin de mânske wandelbeker tankber yn ûntfangst nimme. It wie ek al wer tsien jier lyn dat him dat foar de lêste kear barre mocht.

Wiersma makke yn ‘e fjirde omloop gjin flaters tsjin de Jorwerter Willem Dykstra, en dêrmei wie it twadde plak sines. Folkert Groenveld pakte tanksij in sterk einspul tsjin Hein de Vries it tredde plak, en Taeke Kooistra koe mei yn totaal twa oerwinnings noch krekt in fjirde pryske yn ûntfangst nimme.

Yn ‘e B-klasse wie Willem Schaap oermachtich. Dizze twadde jûn weefde er ôf mei Frans Kingma en Fedde Wiersma. Kingma kin oars op in goed toernoai weromsjen. De lêste partij wûn er nammentlik wol wer fan Jelte Dykstra. Dy Jorwerter wie ek ien fan ‘e ferrassings fan it toernoai. Foar it earst liet er him op dit nivo sjen. Hy einige yn in grutte middenmoat fan twapunters, mar tanksij in goed SB en in goed resultaat yn in ûnderlinge partij gong er wol mei de tredde priis nei hûs. Soks ten koste fan Willem Hoekstra, dy’t it mei in justjes suniger pakket dwaan moast.

In ferrassing wie der ek yn ‘e C-klasse, dy’t alhiel beset wie mei leden fan it pleatslike OKK. Nei de earste jûn hie Hindrik Terpstra, de earste helte fan it duo HiHa, en bêsten basis lein mei twa oerwinnings. De ferwachting wie dat syn wjerhelte Ha it dan wol even ôfmeitsje soe. Dêr like it yn ‘e tredde omloop tsjin Bonne Hylkema ek wol op, mar dêrnei moast Harry Kaspers noch tsjin kastlein Emke Dykstra, dy’t him ten koste fan ‘e debutant Sjoerd Theo van der Hem súntsjes omheechwrotten hie. Tsjin Dykstra gong Harry dan dochs it skip yn, en troch in minder SB kaam it duo HI sa net fierder as de twadde priis.

En doe bleau it noch lang gesellich yn Jorwert.


Utslaggen en einstannen

A-klasse, tredde omloop: Jelle Wiersma (Wommels) – Marten Walinga (Waaksens) 0-1; Dicky van der Meer (Terherne) – Folkert Groenveld (Jutryp) 0,5-0,5; Taeke Kooistra (Hartwert) – Hein de Vries (Ljouwert) 0-1; Willem Dykstra (Jorwert) – Tsjerk Wijbenga (Arum) 1-0.
Fjirde omloop: Walinga – Van der Meer 1-0; Wiersma – Dykstra 1-0; Groenveld – De Vries 1-0; Wijbenga – Kooistra 0-1.
Einstân: Walinga 4; Wiersma 3; Groenveld 2,5; Kooistra 2; Dykstra, Van der Meer en De Vries 1,5; Wijbenga 0.

B-klasse, tredde omloop: Willem Schaap (Jirnsum) – Frans Kingma (Jorwert) 1-0; Willem Hoekstra (Aldegea) – Jelte Dykstra (Jorwert) 1-0; Rinze Schukken (Hilaard) – Fedde Wiersma (Easterein) 0-1; Siebren Dyk (Jorwert) – Hidde de Vries (Langsweagen) 0-1.
Fjirde omloop: Wiersma – Schaap 0-1; Dykstra – Kingma 0-1; Hoekstra – Dyk 1-0; Schukken – De Vries 0-1.
Einstân: Schaap 4; Kingma 3; Dykstra, Hoekstra, De Vries en Wiersma 2; Schukken 1; Dyk 0.

C-klasse, tredde omloop: HiHa (Jorwert) – Bonne Hylkema (Jorwert) 1-0; Jan Nauta (Bitgummole) – Jelle Anema (Jorwert) 0-1; Emke Dykstra (Jorwert) – Sjoerd Theo van der Hem (Jorwert) 1-0.


Fjirde omloop: Anema – Hylkema 0-1; HiHa – Dykstra 0-1; Van der Hem – Nauta 0,5-0,5.
Einstân: Dykstra en HiHa 3; Hylkema 2,5; Anema 2; Nauta 1; Van der Hem 0,5.


doorfriesdammen

Italjaansk, Tsjechysk en Frysk stiene sintraal moandeitejûn.

Ferline wike gyng it yn it bysûnder om de Fryslân Kup en ôfrûne moandei waarden  hiele oare farianten beoefene. Fansels spilen de Strikers ek gewoan harren kompetysje partijen mei it Fryske Spul. En dêryn soarge ien fan de bestjoersleden foar in ferrassinkje. De fariante dammers ha dêr fêst gjin aan fan hân wat der in pear tafels fierderop geande wie, want foar harren stienen it Italjaanske en Tsjechyske spul sintraal.

Om mar by de ferrassing ts begjinnen dat gie by eintsjebeslút om it eigen spul  It moaie oer alles. De surprizedie him foar yn it spul fan Sjoerd Jan Bakker  tsjin skriuwer Bauke Bos. Gewoanwei wint bakker dat, mar de partij rûn no net bepaald flot yn it foardiel fan de Snitser. Sterker noch sa midden it spul stie Sjoerd jan der mar suterich op. En Bauke koe syn favorite streken dwaan: ien om ien of twa om twa ôfruilje en wat nei de kant strike. Sjoerd jan heardest hast net en dat is in alarmearend teken. Hoe mear as er klaget hoe better hy stiet.  Bauke kaam ek noch in houtsje foar te stean. Beide krigen yn de einfaze in daam. Bauke op lange line en Sjoerd Jan yn de koarte hoeke. It waard úteinlik remize. In moai en goed resultaat foar Bauke. No koe fansels in lien fan it omsittend laach wol beweare dat der winst yn sitten hie foar Bos, mar dat efternei net folle sin. Bauke hat de kamp as in oerwinning sjoen.

Jan Castelein begjint sa súntsjesoan al in moai poepke te damjen. Hy moast it opnimme tsjin de nestor fan de klup: Bauke Dykstra. Jan dy hold it hiel lang fol en lyk tsjin Dykstra. Yn de ein moast er noch belies jaan, mar dat is net sa frjemd as jo yn oanmerking nimme dat Dykstra in enoarme ûnderfining hat mei einspullen.Ype Boelens, wer wat opkalefatere, spile tsjin Hennie de Haan. It like in lykopgeande partij te wêzen, weryn’t Hennie wat better like te stean, mar troch in minder goeie set fan har luts se dochs oan it koartste ein.Dicky van der meer en Cor Kooistra hienen in hiele yntressante partij op it boerd. Mei moaie lopen en slachjes. Dat ferrûn foar beideb geunstich oant it momint dat Kooistra der in dûbele flypflap út helle. Dat wie in wat foarbarige aksje en hie efternei net moatten. Der hie wol in folle bettere streek yn sitten. Kooistra is wat te gau te freden, mar it levere him gjin punt op.

Undertusken bleauwen it bûnsbestjoer en Marten Walinga studearjen op foaral it Italjaansk. Oan de ein fan dizze moanne geane se nei Itaalje foar in toernoai.

Utslaggen: Hennie de Haan – Ype Boelens 0 – 1; Bauke Dykstra – Jan Castelein 1 – 0; Sjoerd Jan Bakker – Bauke Bos ½ – ½; Cor Kooistra – Dicky van der Meer 0 – 1.

CK