Auteur archief friesdammen

doorfriesdammen

Rubryk 15-10-2021

De earste partijen fan de twakamp om de wrâldtitel hienen foar Folkert Groenveld net minder wêze kind. Fjouwer kear op in rige moast der in ferlies ynkassearre wurde. Lokkich kaam der krekt foar de rêstdei in ein oan. Fansels hie dat ferlies oars kind. Mar winners telle punten en ferliezers kânsen. Marten Walinga hie yn fiifde partij de wite skiven.

1. 32-27 19-24 2. 31-26 24-29 3. 34×23 18×29 4. 33×24 20×29 5. 39×19 13×24 6. 40-34 17-21 7. 26×17 12×32 8. 38×27 11-17 9. 43-38 15-20 9.42-38 kin ek en fan swart is 6-11 bekinde téory 10. 27-22! 17×28 11. 38×18 8×28Lykas earder yn de match wurdt der in gambyt spile. Swart kriget in hout foar, mar mei in drege posysje. 12. 37-31 3-8 It hout werom jaan troch 38-33 en dan 10-15 jout in stiif spul.13. 48-43 8-12 14. 41-37 12-17 15. 31-26 16-21 16. 47-41 7-11 17. 37-31 2-7 18. 45-40 9-13 19. 50-45 34-30 is better 13-19 20. 43-39 28-33 Swart jout it hout werom en dat hie noch net hoegd, 4-9 is spylber. 21. 34×32 (39×28?) 10-15 22. 42-37 4-9 23. 39-34 9-13 24. 49-43 13-18 

Bygelyks 25.31-27 11-16 26.37-31 17×28 27.31×2 1×3 28.35-30 24×33 29.43×12 19-24 is foardiel foar wyt.25. 32-27 21×32 26. 37×8 7×9 27. 41-37 17-22 Hjir hie 1-7 moatten. Wyt komt foar nei 28.26-21 20-25 29.21×23 19×28 30.31-26 11-17 31.34-30 as 28. ..22-28 29.21-16 en lykswols nei 28. ..24-29. De spilers binne it paad no bjuster.28. 43-38 11-17 (28-22 is de set.) 29. 38-32 (34-30 hie moatten) 22×42 30. 37×48 17-22 31. 31-27 22×31 32. 26×37 9-13 33. 37-32 19-23 34. 46-41 13-19 driget 23-29 en 20-24 35. 41-37 6-11 36. 34-30 11-16 37. 30×10 15×4 38. 40-34 4-10 39. 48-42 24-29!   

44.44-40 23-28 45.32×23 29×18 is lykweardich. Walinga docht in efterstreek en rint yn in luzich slachje. 40. 34-30? 14-20 41. 30×28 23-29 42. 28×30 20×49 43. 42-38 1-6 44. 35-30 10-15 45. 36-31 15-20 46. 30×10 5×14 47. 31-27 19-23 48. 32-28 49×46 49. 28×10 46×5

De problemen foar de ledderwedstriid. Nû.1 sw.7, 13, 17-19, 23, 24 wyt 27, 33, 36, 38-40, 43 Nû.2 sw.7, 12, 19, 36, 45 wyt 27, 31, 34, 42, 49 en twa nijen fan Stellinga-Baron

Nû.3 sw. 4, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 20 wyt 26, 28, 29, 35, 36, 38, 43, 44

Nû.4 sw. 3, 13, 14, 20, 21, 24, 30, 31 wyt 15, 28, 32, 39, 45, 46, 48, 50

Oplossingen stjoere foar 29 oktober.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

In djipterekôr by de Strikers

Oer it generaal is in rekôr altyd moai om te beheljen, mar it rekôr by de Strikers moandeitejûn net: it wie in djipterekôr. In djipterekôr yn it tal dammers en yn de duer fan de partijen. It woe net sa as it eins moat en troch de ferskate blunders wienen de fjouwer partijen yn in flok en in skeet út. En koenen de mannen al foar healwei tsienen nei hûs ôfreizgje. In djipterekôr wêr‘t jin as klup net grutsk op hoege te wêzen.

De sân dammers, allegearre manlju, de beide froulju koenen net, gyngen noch mei goeie moed sitten. Mar it duorre net sa lang of Bauke Bos moast it tsjin Jelle Wiersma opjaan. Jelle helle der in moaie flypflap út wêrtroch Bauke syn houten oan alle kanten fan it boerd ôffeegd waarden. Jelle koe doe fierder gean mei de partij tsjin Ype Boelens. Dat spul ferge ek net folle tiid fan de mannen. Ype die it krekt net goed en ferlear ek en doe wie it noch rom foar njoggenen.

As dat al net genôch wie, makken Willem Schaap en Cor Kooistra beide sleauwe flaters. Willem moast sa de winst oan Dicky van der Meer tastean. Dy lêste wûn foarige wike ek al tsjin de foarsitter, mar dat wie nei in hiele moaie partij. Dy selde foarsitter jûch no twa houten en seach fuortendaliks dat dat ferkeard gie. Hy tocht dat er moai twa om twa ôfruilje koe, dat betearde dus oars en hy kaam al mei al in houtsje efter. Dat mocht syn tsjinstanner Sjoerd Jan Bakker wol lije. Op dat stuit wie de partij eins al út, hoewol ‘t Kooistra noch wol wat tsjin spinpoate, koe er neat mear begjinne.

Utslaggen: Dicky van der Meer – Willem Schaap 1 – 0; Jelle Wiersma – Ype Boelens 1 – 0; Bauke Bos – Jelle Wiersma 0 – 1; Cor Kooistra – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Finale 5e Fryslânkup tussen Marten Walinga en Taeke Kooistra

Freedtejûn 22 oktober wurdt yn klubhûs Siesa, Blauhús de finalewedstriid fan de Fryslankup ferspile.

Dizze partij wurdt altyd as ôfsluter fan it damseizoen yn april spile mar troch it Corona-firus koe dit yn 2020 net trochgean.

Hopelik kinne we it normale libben wer wat oppakke en sjogge we út nei wer in protte mooie damwedstriiden.

Finalist Marten Walinga is fan’t simmer wer Wrâldkampioen wurden nei in 2-kamp tsjin syn útdager Folkert Groenveld. Syn tsjinstander Taeke Kooistra is mearfâldich Frysk Kampioen en sil der alles oan dwaan om Marten Walinga te ferslaan.

De wedstriid is “live” te folgjen op www.friesdammen.nl.

doorfriesdammen

Rubryk 1-10-2021

Mei it winnen fan it Fryslân Iepen yn 2020 krige Folkert Groenveld it rjocht wrâldkampioen Marten Walinga út te daagjen. De earste twakamp yn de histoarje wie fan it simmer. Alve partijen waarden der ferspile te Harns. Walinga hie in fleanende start mei fjouwer winstpartijen. Yn it ferfolch gie de striid mear lyk op, mar Groenveld koe de skea net mear ynhelje. Yn de earste partij hie Walinga mei wyt wrotten om goed troch de iepening te kommen. En op it each, mei twa skiven oer it boerd, de wat mindere stân. Om de oanfal troch 20-24 te kearen kaam wyt mei it ferrassende

29.35-30! 16-21 30. 46-41 en troch in pear mindere setten ferbarge swart it spul. 30. …20-24 4-9 is better 31.30×19 4-9 No wie 15-20 better 32.19-14 9×20?Fansels hie 15×13 moatten. No kin wyt troch 33.28-22 21×23 34.34-30 25×34 35.40×18 in trochbraak nei daam helje.

En ek yn de twadde partij kearden troch ien set de kânsen. De stân is nommen nei 32. ..16-21! Wylts 14-19 better is. It ferrifele wyt lykswols dy’t troch

33.39-34 (driget 31-27 etc.)14-19 34.50-44 19-23 35.34-30 25×34 36.44×22 21×23 goede kânsen hie. Mar nei33.50-44? 17-22! 34.26×28 25-30! 35.35×2 10-14 36.2×16 6×48 ferlear.

De problemen binne fan Hiele Walinga.

Nû.1 sw.7, 13, 17-19, 23, 24 wyt 27, 33, 36, 38-40, 43

Nû.2 sw.7, 12, 19, 36, 45 wyt 27, 31, 34, 42, 49

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Der kinne noch mear by by de Strikers.

De Stadige Styrikers binne wer los. Al twa moandeitejûnen ha se byinoar west. In wike ferlyn gyng it foaral om ôfspraken te meitsjen foar it kommende damjier. Bestjoersferkiezingen wienen der net. Dat is ferskood nei takom jier. De finânsjen , de notulen en it jierferslach alles kaam efkes om de hoeke sjen. In jier stilstân is meastal gjin foarútgong. Elkenien wie wer oanwêzich of komt wer. Fansels ha wy it ferstjerren fan Sjoerd Huitema betocht, foar him wie it sa mar ynienen gebeurd. Foar de hiele damsport en foar de Strikers yn it bysûnder betsjut dat in dramatysk gemis. Wy, Strikers, ha oan him hiele goeie oantinkens en wy tinke mei respekt oer it feit dat er it Fryske Spul sa oppikt hie. In leafhawwer fan it damspul is ús fierstende betiid ûntfallen.

De twadde jûn gyng it fuortendaliks los. Heit en soan Castelein sieten tsjin oerelkoar. Soan Kees like krekt efkes sterker as syn heit en dat like net sa, it wie sa. Kees hat syn earste punt binnen. Dat soe Tineke Teigeler ek foar elkoar krije, sa tocht de hiele seal. Se hie in foutsje fan Bauke Bos fakkundich ôfstraft en like sliependewei nei de oerwinning te striken. Mar oan de ein fan de partij heakke it even. Tineke wie net mear op har iepenst en skode krekt wat te hurd en sa waard it ek noch kamp. Ype Boelens skeat ek goed út de startblokken troch Willem Schaap op kamp te hâlden. In moaie heale punt foar Ype. Willem makke lykwols Hennie de Haan, dy’t har noch even heel posityf utere oer it moaie fan it Fryske spul, yn en pakte noch in punt en stiet no oan kop. Jelle Wiersma en Cor Kooistra makken der in hiele aardige partij fan. Kooistra miende dat Jelle net efter in hout mocht. Dêrby seach er in fjouwer om fjouwer slach oer de holle en ferlear.

Wy sitte op dit momint mei 13 dammers te damjen as se der allegearre binne. Der kinne noch mear by. Dus minsken wolle jim ek ris in houtsje strike en jim dwaande hâlde mei it Fryske damspul, der kinne noch wol in oantal by.

Utslaggen: Bauke Bos – Tineke Teigeler ½ – ½; Jan Castelein – Kees Castelein 0 – 1; Willem Schaap – Hennie de Haan 1 – 0; Ype Boelens – Willem Schaap ½ – ½: Cor Kooistra – Jelle Wiersma 0 – 1.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Folkert Groenveld wint ook laatste partij

Met de overwinning in de laatste partij van de WK tweekamp Walinga-Groenveld heeft Groenveld in de match een nog voor hem draaglijke score veroverd. In de op zondag gespeelde partij won Groenveld overtuigend. Op de 15e zet deed Walinga een positioneel zwakke zet. Groenveld kon het voordeel dat hij daarna had goed vasthouden. Walinga’s 17e en 20e zet waren ook zwak. Groenveld nam een schijf winst met een combinatie op de 20e zet. Na de 28e zet wist Groenveld nog een tweede schijf te winnen, waarna Walinga op de 32e zet opgaf. De uitslag van de match is 7½-3½. Groenveld komt te laat op stoom, de laatste twee partijen speelde hij goed. Als de tweekamp over 20 partijen gespeeld zou zijn, waarvan Groenveld een voorstander was, waren zijn kansen waarschijnlijk groter geweest. Burgemeester van Harlingen, mevrouw Ina Sjerps, overhandigde de fraaie kampioensschaal aan wereldkampioen Marten Walinga. Zij vertelde dat Harlingen na deze match Fries dammen de hoofdstad van het Friese spel is. Ondanks het verschil in punten hebben beide spelers de schoonheid van het Friese spel goed gedemonstreerd. Het beslissingspercentage is groot. Er is in deze match slechts één remise gespeeld. Na afloop vertelde Jean Marc NDjofang uit Kameroen, bestuurslid van de  FMJD, de internationale dambond, dat het Friese spel veel toekomst heeft binnen de FMJD.

Jelle Wiersma en Frederik Bos winnen internettoernooien

Het internettoernooi FRYSK! Is gewonnen door Jelle Wiersma. Op zondag won hij drie keer van zijn tegenstander Ilfat Karimov en speelden ze drie remises. Ze hadden 45 minuten voor de gehele match. Frederik Bos won de match Klassiek Fries spel van de 13-jarige Chinees ZhuoyuanDu uit Shanghai met 4-2. Ook zij hadden 45 minuten. In de finales op zondag was het tempo 2 minuten met 4 secondes en 4 minuten met 4 seconden, respectievelijk. De winnaars van de finale plaatsen zich met het online toernooi voor het volgende Fryslân Open Toernooi en voor de volgende FRYSK! Wereldkampioenschap, beide staan gepland voor het voorjaar 2022.

Voor meer informatie: perschef van het toernooi: Siep Buurke, 0614172563 s.h.buurke@gmail.com

doorfriesdammen

Folkert Groenveld wint de 10de partij

Met deze overwinning werd de onderlinge stand iets dragelijker in het wereldkampioenschap Fries dammen. De stand is nu 7½-2½. Maar belangrijker nog was de wijze waarop Groenveld won. Hij liet zien het te kunnen. Na een minder zorgvuldige zet van Walinga op de 43ste zet maakte Groenveld de partij goed af. Op de 48ste zet liet hij zijn tegenstander nog bijna ontsnappen, maar die zag niet het juiste plan, waarna Folkert Groenveld alsnog gedecideerd won. Na het spektakel van gisteren werden er nu aanzienlijk minder fouten gemaakt. Walinga had een centrumstand en Groenveld stond meer aan de rand. Het werd een strategisch duel, waarbij lange tijd het evenwicht niet verbroken werd. Morgen is de slotpartij.

Fries dammen breekt door bij de jonge generatie internationale denksporters. 

 

Finale FRYSK! Op zondag: Ilfat Karimov (Rusland)-Jelle Wierma

Klassiek Fries Dammen: ZhuoyuanDu (China)-Frederik Bos

 

WK match en online toernooien bereiken nieuwe generatie spelers. Vandaag waren de halve finales van de onlinetoernooien. De winnaars van de toernooien FRYSK!, met vijf tegen vijf schijven  toernooi en het Klassieke Friese spel met 20 tegen 20 schijven spelen zondag. De winnaars van de finale plaatsen zich met het online toernooi voor het volgende Fryslân Open Toernooi en voor de volgende FRYSK! Wereldkampioenschap, beide staan gepland voor het voorjaar 2022. Het speeltempo in het FRYSK! toernooi is 1 minuut met 2 seconden voor elke zet (Fischer systeem); en voor het Fries Klassiek toernooi is het 2 minuten met 2 seconden voor elke zet. In de finales op zondag is het 2 minuten met 4 secondes en 4 minuten met 4 seconden, respectievelijk. Jell Wiersma plaatste zich als nummer 1 in de halve finale, de chinees ZhuoyuanDu uit Shanghai (China), 13 jaar oud werd 2e. Jelle Wiersma behaalde een nipte overwinning. Hij had 19 uit 14. Zijn beslissingspercentage was slechts 50%. ZhuoyuanDu had 13 partijen gespeeld en 18 punten. Zijn beslissingspercentage was 62%. 

Derde werd Michael Semianiuk uit Minsk (Belarus), 21 jaar oud, met 17 uit 13, met een winstpercentage van 46%. De eerste halve finale is gewonnen door de Rus Ilfat Karimov. Ilfat Karimov komt uit Tyumen en is 18 jaar oud. Hij speelt het FRYSK! nog maar twee jaar. De finale op zondag is tussen Wiersma en Karimov. 

 

In het Klassieke Friese spel werd de 42-jarige Frederik Bos uit Nederland de eerste finalist. Hij  had in de halve finale 12 punten uit 7 partijen met een beslissingspercentage van 86%. In de tweede finale op zaterdag 21 augustus won ZhuoyuanDu uit Shanghai (China). Hij mag zondag in de finale aantreden tegen Frederik Bos. Nadat de chinees ZhuoyuanDu  in het FRYSK! meegedaan had en slechts tweede werd is het hem bij het klassieke spel wel gelukt zich te plaatsen voor de finale. Hij won de tweede halve finale met overmacht met een beslissingspercentage van 89%. Hij behaalde 16 uit 9. Verloor er één en won er 8. De finales worden zondag 22 augustus gespeeld. De finale van het FRYSK! Vanaf 10.30 uur tot 11.15 uur, en het Klassieke Friese spel wordt gespeeld van 11.30 uur tot  12.15 uur. De wedstrijden zijn te volgen via www.frisiandraughts.com van Stifting WFD op de LIVE pagina en op het dam-gaming platform www.lidraughts.org.

De slotpartij 11 is zondag 22 augustus om 10.00 uur. 

Sluitingsceremonie 14.30 uur door de burgemeester van Harlingen mevrouw Ina Sjerps.

Alle partijen worden gespeeld in het prachtige historische stadhuis van Harlingen.

Foto is vrij voor gebruik onder vermelding van foto: WFD

Link Livestream: De partijen worden op een mediagenieke locatie gespeeld. Elke partij wordt met live commentaar volledig gestreamd op kanalen zoals Twitch en Youtube. Elke partij wordt ook digitaal genoteerd. De streams en digitale notatie zullen live te volgen zijn op de eigen website www.frisiandraughts.com van Stifting WFD op de LIVE pagina en op het dam-gaming platform www.lidraughts.org

Voor meer informatie: perschef van het toernooi: Siep Buurke, 0614172563 s.h.buurke@gmail.com

doorfriesdammen

Walinga wint opnieuw

In een gecompliceerde partij in de WK tweekamp Fries dammen was Walinga in de 9e ronde de meeste gelukkige, Folkert Groenveld vond niet de juiste verdediging in een vijf om vijf stand. De stand is nu 7½-1½. Er worden nog twee partijen gespeeld in de match. Het spel dat zich vandaag ontwikkelde was geheel nieuw voor beide spelers. De goede voortzettingen werden vaak niet gevonden. Analyseprogramma Scan gaf aan dat er 18 blunders of grote fouten in de partij gemaakt waren. Folkert Groenveld maakte precies één fout meer dan zijn tegenstander. Op de 44ste zet sloeg Groenveld verkeerd, waarna het gelijk verloren was. De stand was contactrijk waardoor er vele  varianten mogelijk waren. De meeste tijd stond Walinga voordelig. Het was een mooie partij voor de toeschouwers die veel mogelijkheden van het spel konden zien. Er kwam weer een gambiet van Walinga die dit keer niet goed bleek uit te pakken. Ook deze keer werd de schijf meer op een verkeerd moment teruggegeven. Walinga dreigde door de rechtervleugel van Groenveld heen te breken, wat Groenveld keurig wist te voorkomen. Voor het eerst in de match kwamen de spelers in het eindspel terecht. Beide spelers kwamen na afloop tot de conclusie dat het spel veel moeilijker was dan ze zelf gedacht hadden. 

De resterende partijen in de Tweekamp om de Wereldtitel Fries Dammen 2021

9e partij               vrijdag 20 augustus       19.00 uur. 

10e partij             zaterdag 21 augustus    14.00 uur.

11e partij             zondag 22 augustus       10.00 uur. 

Sluitingsceremonie 14.30 uur

Alle partijen worden gespeeld in het prachtige historische stadhuis van Harlingen.

Foto is vrij voor gebruik onder vermelding van foto: WFD

Link Livestream: De partijen worden op een mediagenieke locatie gespeeld. Elke partij wordt met live commentaar volledig gestreamd op kanalen zoals Twitch en Youtube. Elke partij wordt ook digitaal genoteerd. De streams en digitale notatie zullen live te volgen zijn op de eigen website www.frisiandraughts.com van Stifting WFD op de LIVE pagina en op het dam-gaming platform www.lidraughts.org

Voor meer informatie: perschef van het toernooi: Siep Buurke, 0614172563 s.h.buurke@gmail.com

doorfriesdammen

Marten Walinga opnieuw Wereldkampioen

De wedstrijd is voorbij, de tweekamp gaat verder

Met overmacht heeft Marten Walinga de tweekamp om de wereldtitel Fries dammen 2021 van Folkert Groenveld gewonnen. Na de overtuigende overwinning in de achtste ronde is de stand nu 6½-1½. Met drie wedstrijden te gaan kan Groenveld Walinga niet meer achterhalen. In de achtste ronde kwam Groenveld langzamerhand steeds slechter te staan. 

Vooraf gingen de spelers en ook de deskundigen er van uit dat de kans op de titel gelijkwaardig was, op basis van de geleverde prestaties en de voorbereiding. Dat bleek een misrekening te zijn. Marten Walinga was in de partijen superieur aan zijn opponent, hij beheerst meer aspecten van het spel. Ook in partijen waar Marten slechter stond, wist hij uiteindelijk winst te behalen. Alleen de opening was in een aantal partijen voor Folkert Groenveld. Zijn openingsvoorbereiding was waarschijnlijk beter dan die van Marten Walinga. De openingstheorie is voor een groot deel geschreven door Folkert Groenveld. Geen wonder dat hij met name in de eerste drie partijen voordelig uit de opening kwam. Het spel wordt echter in het eindspel beslist. En daarin is Walinga nou eenmaal bedrevener. Voor de match gaf Marten toe dat zijn tegenstander een betere theoretische kennis heeft dan hij. Dat is het voordeel dat Folkert Groenveld heeft. Marten wijkt het liefst zo snel mogelijk van de theorie af. “Ik ben een diepe en creatieve rekenaar.” Folkert over Marten: “We houden beiden niet van een defensief spel. Dan red je het nooit. Je moet soms risico’s kunnen en durven nemen om te kunnen winnen. Ik denk dat Marten soms te veel risico neemt.” Beide spelers hebben als leermeester Hyle Walinga, inderdaad de vader van, gehad. Fries dammen is een hobby voor beide spelers. Marten Walinga is ondernemer en Folkert Groenveld leraar in hun dagelijks leven. In deze tweekamp werd het nooit echt spannend. Na het voor Folkert Groenveld rampzalige begin, toen hij maar liefst met vier nul achter kwam te staan, leek een herstel toch nog mogelijk. In de vijfde partij en de zesde partij had Walinga een kleine inzinking. Hij speelde niet op het niveau wat we van hem gewend waren in deze match. In de openingspartij kreeg de speler uit Waaksens het nog wel spaans benauwd door de problemen die hem voorgeschoteld werden in de opening, maar hij loste deze goed op. De zesde partij was opnieuw een keerpunt. Volgens veelvuldig Fries kampioen Jelle Wiersma kon Groenveld with two fingers in his nose deze partij winnen. Ten slotte had hij een volle schijf meer in een dunne stand. Toch wist Groenveld niet te winnen. Walinga liet in die partij zien hoe pragmatisch en flexibel hij kan spelen, hij betoonde zich daarbij een echte matchspeler. Het is toch een beslissend element in het spel, afmaken als je gewonnen staat. Misschien is wat dat betreft Groenveld niet meedogenloos genoeg, wat wel nodig is in een tweekamp. Het is voor het eerst dat er een tweekamp in het Fries dammen plaatsvindt. Voor beide spelers een nieuwe ervaring. Het Fries dammen is qua match niet te vergelijken met andere denksporten, het beslissingspercentage is vele malen groter in het Friese spel. Dat zorgt er mede voor dat spelers meer risico kunnen nemen. Het idee van Groenveld om 20 partijen in de match te spelen klinkt dan ook aantrekkelijk, ook loopt hij dan nog wel het risico nog zwaarder afgestraft te worden. In het beste geval had hij nog mogelijkheden gehad om zich te herstellen. Een tweekamp vergt duidelijk een andere voorbereiding dan een toernooi. Veel nieuwe dingen die de spelers van plan waren in de match zijn er niet van gekomen. Marten Walinga heeft twee keer een offer in de partij toegepast dat tot spannend spel leidde. Het maakte zichtbaar dat het Fries spel erg afwijkt van het internationale dammen en in dat opzicht meer op schaken lijkt. Folkert Groenveld had zich terecht voor deze tweekamp geplaatst. Op beslissende momenten hebben de andere sterke spelers Jelle Groenveld en Alexander Georgiev uit Rusland in het plaatsingstoernooi het laten afweten. Deze spelers zijn waarschijnlijk betere matchspelers. Georgiev heeft dat in het internationale spel al een aantal keren laten zien. Zowel Groenveld als Walinga zijn grote propagandisten voor het Friese spel. Beide hebben hun bijdrage aan de theorie en organisatie van het Friese spel geleverd. Het is dan ook een mooie rechtvaardigheid dat juist deze spelers de eerste match gespeeld hebben. Het verschil in opleiding tussen beide spelers is groot. Walinga begon op 4-jarige leeftijd met het Fries spel, Folkert Groenveld toen hij al 30 (!) was, extreem oud voor een speler in welke sport dan ook om de top te halen. Dat Groenveld dit voor elkaar heeft gekregen is dan ook opmerkelijk. Dat zou het in elke sport zijn. Het bevestigt het mantra van de sport dat als je heel veel tijd in een sport steekt, je altijd de top kunt halen, mits je talent hebt natuurlijk. Folkert wordt dit jaar 60 en heeft bijna 30 jaar in de sport gestoken. Maar zoals alle denksporten is het Fries spel in de toekomst op topniveau toch vooral aan jongere spelers. In het internationale dammen is Alexander Schwarzman wereldkampioen. Met zijn 54 jaar is ook hij een uitzondering. In het internationale spel is er nog nooit zo’n oude wereldkampioen geweest. Maar ook hier geldt: uitzonderingen bevestigen de regels. Ook Marten Walinga is 54. In het Friese spel staan de jonge spelers al te rammelen aan de poort: Konstantins Nord uit Wit-Rusland en het 11-jarige jeugdtalent uit China Xiao Fei. En niet alleen jongere spelers kondigen zich aan:  Alexander Georgiev uit Sint Petersburg, Rusland en ook Jelle Wiersma uit Wommels zijn kanshebbers voor de wereldtitel. Er zijn nu 8 partijen gespeeld en de wedstrijd is beslist. De laatste drie wedstrijden worden reglementair nog gespeeld, in het fraaie historische stadhuis van Harlingen. In deze partijen kan vrij gespeeld worden en kunnen de spelers er demonstratiepartijen van maken die voor de liefhebber goed te volgen zijn via Twitch en Youtube. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag om 14.30 uur en wordt verricht door de burgemeester van Harlingen mevrouw Ina Sjerps.

De resterende partijen in de Tweekamp om de Wereldtitel Fries Dammen 2021

9e partij               vrijdag 20 augustus       19.00 uur. 

10e partij             zaterdag 21 augustus    14.00 uur.

11e partij             zondag 22 augustus       10.00 uur. 

Sluitingsceremonie 14.30 uur

Alle partijen worden gespeeld in het prachtige historische stadhuis van Harlingen.

Foto is vrij voor gebruik onder vermelding van foto: WFD

Link Livestream: De partijen worden op een mediagenieke locatie gespeeld. Elke partij wordt met live commentaar volledig gestreamd op kanalen zoals Twitch en Youtube. Elke partij wordt ook digitaal genoteerd. De streams en digitale notatie zullen live te volgen zijn op de eigen website www.frisiandraughts.com van Stifting WFD op de LIVE pagina en op het dam-gaming platform www.lidraughts.org

Voor meer informatie: perschef van het toernooi: Siep Buurke, 0614172563 s.h.buurke@gmail.com

doorfriesdammen

Walinga staat aan de vooravond van de overwinning

In de zevende partij in de match om de wereldtitel Fries dammen 2021 heeft Maarten Walinga een afgetekende overwinning behaald op zijn uitdager Folkert Groenveld. Walinga heeft nog maar een halve punt nodig om zijn wereldtitel te continueren. De stand is nu 5½ – 1½. De kans om morgen al de zespuntengrens te passeren is vrij groot. De opening was dezelfde als in de eerste partij toen Folkert in het voordeel kwam. Op de vierde zet week Walinga af. Na een gelijk opgaande strijd kwam Walinga na de 15e zet van Groenveld langzaam in het voordeel. De rechtervleugel van Groenveld werd topzwaar. Walinga dreigde uiteindelijk simpel door de linkervleugel van Groenveld door te breken. Voordat hij dit kon uitvoeren maakte Folkert de definitieve fout op de 26ste zet die Walinga afrondde met een vernietigende combinatie naar dam.

Foto is vrij voor gebruik onder vermelding van foto: WFD

De resterende partijen in de Tweekamp om de Wereldtitel Fries Dammen 2021

8e partij               donderdag 19 augustus 19.00 uur.

9e partij               vrijdag 20 augustus       19.00 uur. 

10e partij             zaterdag 21 augustus    14.00 uur.

11e partij             zondag 22 augustus       10.00 uur. 

Sluitingsceremonie 14.30 uur

Alle partijen worden gespeeld in het prachtige historische stadhuis van Harlingen.

Link Livestream: De partijen worden op een mediagenieke locatie gespeeld. Elke partij wordt met live commentaar volledig gestreamd op kanalen zoals Twitch en Youtube. Elke partij wordt ook digitaal genoteerd. De streams en digitale notatie zullen live te volgen zijn op de eigen website www.frisiandraughts.com van Stifting WFD op de LIVE pagina en op het dam-gaming platform www.lidraughts.org

Voor meer informatie: perschef van het toernooi: Siep Buurke, 0614172563 s.h.buurke@gmail.com