Auteur archief friesdammen

doorfriesdammen

Rubryk 28-4-2023

Yn dizze lêste rubryk foar it simmerskoft omtinken foar in dammer út Brabân. Ties Slagter is dêr ien fan de bettere hoekse dammers. Hy hat him no ek talein op it Fryske Spul. Yn de koroana-tiid spile er op lidraughts hiel wat partijen en fan it maitiid kaam hy foar it earst op in toernooi yn aksje. Soks gie dat it slydjaget mei in hiel kreas 14-e plak by it Fryslân Open en in 50%  skoare. Der hie noch mear ynsitten as Slagter yn it einspul minder stekken falle litten hie. Wat it noch moaier makket is dat hy my in pear prachtige problemen stjoerde, mei de oplossingen fierderop.

probleem 1 

probleem 2 

probleem 3 

Yn de earste omloop fan it Fryslân Open hie Ties Slagter de drege Bauke Dijkstra, dy spilet yn ‘de twadde acht’!, op in hier nei te pakken. Mar doe ferbarge  de swartspiler it noch mei 54. ….14-46? 

En der folge 55.21-16! En daamslach giet foar 55. ..46×26 56.16×36 kamp De folgjende stân komt út de fjirde omloop. Slagter hie wyt en waard it hjir, nei 50.14-10, mei de Tsjechyske Petra Duskova iens dat it kamp wie. 

Soks wie in te hastich beslút. 50. ..16-21 51.10-5 28-33 52.5-41 33-38 53.41×11 38-42 (as 43) 54.11-50 wint as 50. ..28-32 51.10-5 32-38 52.5-41 16-21 53.41×11 38-42 (as 43) 54.11-50 wint 50. ..38-33 51.10-5 33-38 (sjoch earder) 51. ..33-39 52.5-41 wint  

Dan kin de einstân fan de ledderwedstriid opmakke wurde.  

1.A. de Schiffart, Wommels, 474 pt.; 

2.Tj.Smedinga, It Hearrenfean 349 pt.; 

3.K.Wiersma, Nij Beets 346 pt.; 

4.G.Tigchelaar, Ysbrechtum 297 pt.; 

5.P.Looge, Tsjummearum 283 pt.; 

6.G.IJkema, De Gaastmar 188 pt.; 

7.S.van Steinvoren, Dronryp 160 pt.; 

8.S. de Boer, Burdaard 134 pt.; 

9.J.Schilstra, Boalsert 102 pt.; 

10.F.Wiersma, Easterein 80 pt.; 

11.J.Wiersma, Wommels 72 pt.; 

12.A.Zijlstra, Utert 68 pt.; 

13.J. de Boer, Berkel en Rodenrijs 56 pt. 

14.G.Harkema, Snits 54 pt.; 

15.Sj.T.Kooistra, Boalsert 48 pt.; 

16.P.Sikma, Hartwert 44 pt.; 

17.T.Slagter, Den Bosch 16 pt.; 

18.B.Kroon, Blauhús 14 pt.; 

19.Sj.Couperus, Wommels 12 pt.; 

20.J.Reade, Manchester 8 pt.; 

probleem 1 1.24-19 2.45-40 3.37-32 

probleem 2 1.42-37 3.29-23 4.48-43 

probleem 3 1.29-24 2.33-28 3.30-24 

In goede simmer tawinske. 

Folkert Groenveld 

Riperwei 6 

8623 XH  Jutryp 

groenveldf@hotmail.com 

doorfriesdammen

Rubryk 14-4-2023

Op de lêste freed fan maart waard yn Blauhús foar de sawnde kear de finale fan de Fryslân Kup ferdamd. Nei twa kear Jelle Wiersma, Siebe Walinga en Taeke Kooistra moasten de Hartwerters Tsjerk Wijbenga en op ‘e nij Kooistra útmeitsje wa’t de priis pakke soe. Kooistra wie sa fier kommen troch Fedde Wiersma, Willem Hoekstra, Rein Jan Walinga en Marten Walinga ‘út de beker te knikkerjen’. Wijbenga wie Leo Altena en Frâns Kingma de baas, hie in steand nûmer en wûn yn de heale finale fan Folkert Groenveld. De finale wie 0rille gau beslikke doe’t Wijbenga yn it middenspul in pear misse streken die en op ‘e nij de winst oan angstgegner Taeke Kooistra litte moast. Dy pakte sa de tredde Kup-winst op in rige. Syn heale finale tsjin Walinga sille we hjir earst besprekke.

M.Walinga – T.Koostra, heale finale Fryslân Kup, Hartwert 20-3-2023

1.31-26 19-24 2.32-27 20-25 3.37-31 17*37 4.41*32 14-20 5.34*14 10*19 6.40-34 11-17 7.44-40 4-10 8.47-41 7-11 9.41-37 1-7 10.31-27 17-21 11.26*17 11*31 12.37*26 16-21 13.26*17 18*16Dizze beide matsjedoaren witte fansels hoe’t in iepening spile wurde moat. No wykt Walinga fan de téory. 42-37 as 32-27 is wenst  14.46-41 19-24 15.34*14 10*19 16.41-37 19-24 17.39-34 24*44 18.50*39 7-11 19.40-34 11-17Der folget in dryste set fan wyt. 37-31 is better. 20.32-27 17-21 21.37-31 21*32 22.38*27 20-24 Swart kin skerper troch 22. ..12-18 23.31-26? 16-21! en op 23.42-37 18-23!, dan mar 23.42-38?23.34*14 9*20 24.33-29 20-24 25.29*20 25*14 en it spul is wer yn it lykwicht.26.39-34 3-9 27.27-21 16*27 28.31*22 12*32 29.42*22 2-7 30.36-31 7-11 31.31-27 14-20 32.34-30 20*40 33.35*44 9-14 34.43-39 5-10 35.48-42 Folle better is 35.49-43   35. ..13-19 36.44-40 15-20  37.39-34? 42-37 moat

It is daalk út nei de kombinaasje 37. …8-13! 38.22×2 11-17 39.2×11 6×3937. …10-15? 38.42-37 20-24! 39.34-29 24*33 40.40-34 33*35 41.45*5 Wyt hellet in daam, mar swart kombinearret

41. …19-23! 42.5*16 6*17 43.37-31 Lykswols rint de partij nei kamp. Mei de tuskenset 41. ..8-13 42.49-43 as 49-44 (wat oars?) en dan pas 42. ..19-24! 43.5×16 6×17 hie it krekt oars kommen. Mei de swarte skiif op 24, yn stee fan 23, hie swart twa skiven nei de daam wrotten en wûn. Aldergeloks foar Kooistra wûn hy it ‘pingel-sjitten mei FRYSK!, en helle dochs de finale.43. ..17-22 44.31-26 22-28 45.26-21 28-32 46.21-17 32-37 47.17-11 37-41 48.11-6 41-46 49.6-1 46*50

T.Wijbenga – T.Kooistra finale Fryslân Kup, Blauhús 31-3-2023

1.32-27 20-24 2.33-29 24×33 3.34×32 15-20 4.39-34 20-25 5.35×15 5×25 6.40-35 10-15 7.34-30 25×34 8.35×33 17-21 9.31-26 15-20 10.26×17 11×31 11.37×26 16-21 12.26×17 18×16 13.41-37 20-24 14.44-40 16-21 15.40-35 24-30 16.35×24 19×30 17.49-44 6-11 18.46-41 11-16 19.32-27 21×34 20.44×35 16-21 Wijbenga lit stekken falle 21.37-31 en 22.38-32 is better en wêrom 23.21-27? 21.36-31 21-26 22.35-30 12-18 23.31-27 26×28 24.38-32 7-12 25.32×23 18×29 26.30×28 13-18 27.42-38 14-20 28.37-32 12-17 29.41-37 18-23 30.28×19 20×18 31.38-33 17-21 32.43-38 21-26 33.32-28 9-14 34.28-23? 18×29 Wyt komt in hout efter en it wurdt in toer om it foarlike swarte hout werom te winnen. 35.33×24 14×34 36.37-32 8-12 37.32-27 26×28  38.38×7 1×12 39.50-44 3-9 40.44×24 9-14 41.48-42 14×34 It is no gau dien. 42.42-38 12-18 43.47-42 18-22 44.38-32

Nû.25 sw. 11, 13, 14, 16, 24, 26, 45 wyt 28, 33, 36, 42, 48-50

Nû.26 sw. 13, 14, 17, 20, 24, 26, 45 wyt 15, 32, 33, 39, 41, 48, 50

En twa nijen fan Hiele Walinga

Nû.27 sw. 4, 10, 13, 15, 19, 38 wyt 21, 24, 30, 36, 40, 42, 49

Nû.28 sw. 3, 7, 14-17 wyt 27, 30, 31, 37, 38, 44, 47

Oplossingen stjoere foar 28 april.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 31-3-2023

Jûn kin Tsjerk Wijbenga fan Arum syn damjier hielendal slachje litte. Dan moat er yn de dam-arena ‘Sie-Sa’ te Blauhús de finale fan de Fryslân Kup winne. Hy sit tsjin klupgenoat en bekerhâlder Taeke Kooistra. Jierrenlang wie der foar him in soarte fan barrière, ‘winne fan de mearfâldich kampioen, dat kin net’. Mar it liket derop dat Wijbenga syn angstgegner no misskyn wol oan kin. Earder helle hy moaie risseltaten mei in kampioenskip yn de ‘twadde acht’en by it Fryslân Open damde hy him nei in swiere barraazje by de bêste nûmers fiif oant en mei acht. De jûns moasten se wer oantrede foar de earste omloop en waard ferspile yn it prachtige planetarium fan Eise Eisinga.

Jouke Algra – Tsjerk Wijbenga, 3-3-23 1-e omloop, masters Frjentsjer1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 11-17 6.36-31 19-24 6. ..25-20 7.40×18 8×26 is goed foar swart  7.34-30 25×34 8.40×20 14×25 9.42-38 10-14 10.31-26 16×36 11.46×26 14-20 12.44-40 20-24 13.41-36 24-29 14.39×19 13×24 15.43-39 8-12 16.27-21 9-13 17.38-33? 37-31 4-10 Daalk 17. ..14-20 18.40×20 (ferpl.) 25×14 is better foar swart.18.40-34 24×44 19.49×40 13-18 No folget in al te dryste set fan wyt. 20.39-34 is better. 20.33-28 18×38 21.48×28 3-8 Swart kin skerper mei 21. ..6-11 22.39-34 8-13 23.37-31 13-18 24.28×8 7×9 25.50-44 9-14 26.34-30 25×34 27.44×4 5×3 28.40-34 10-14 29.47-42 2-7 30.21-16 6-11 Hjir liket 12-18 better. 31.16×18 12×23 32.31-27 1-6 33.42-37 14-20 

Swart syn set leit foar de hân, mar wyt kin no útpakke mei 34.27-22! 23×21 35.26×17 7×47 36.34-29 47×24 37.35-30 24×35 38.45×5 mei in winnende stân.34.37-31 7-12 35.27-21 11-17 Nei 35.34-30 20×40 36.35×44 15-20 37.44-40 20-24 38.40-34 24×44 39.45×43 kin swart oars net strike as mei de skiven 3 en 15 en rint it op.36.21-16 12-18 driget 17-21 37.16-11 17-22 38.11-7 6×8 39.26-21 8-12 Wijbenga strykt it no út.40.21-16 23-28 41.34-30 20×40 42.45×34 28-33  43.34×32 22×42 44.31-26 42-47 45.36-31 47-33 46.31-27 33-6

En ek yn de twadde omloop wie Wijbenga net ûnfertúnlik. Dicky v.d. Meer – Tsjerk Wijbenga, 2-e omloop masters, Frjentsjer 4-3-20231.32-27 20-24 2.31-26 15-20 3.27-21 16×27 4.26×28 17-21 5.37-31 20-255. …11-17 is de better. 6.35×15 5×25 7.40-35 10-15 7. .. 25-30 is oanwezen.

8.28-22! 21×23 9.35-30 24×35 10.24-20 25×32 11.45×5 en nei 8. ..18×27 9.31×22 12×32 as 9. ..21×23 10.33-29 etc. wyt +1 Dus 8. ..12×32 etc. mei in bettere stân. Mar wyt nimt de kar foar in grutte slach8.35-30! 24×35 9.28-23 18×40 10.50×30 25×32 11.38×16 6×37 12.45×5 11-16 13.42×31 16-21 14.31×11 7×16 15.39-34 14-20 16.5×7 8×6 Swart hat de daam mei lyk hout wer ôfnommen. Wyt lit no syn rjochterkant sloere. Daalk 17.39-34 kin. 17.41-37 13-19 As no 18.39-34 18.44-40 20-25 19.34-29 19×39 20.40×38 is better. 20.43×34 2-8 21.37-31 8-13 22.31-26 13-19 23.46-41 9-14 En no jout 24.34-29 spul. 24.41-37 19-24 25.49-44 3-9 26.48-43 4-10 27.43-39 wie de lêste kâns. Wijbenga makket it mei in slachje út. 27.34-29 24×33 28.43×23 9-13  29.23×3 1-7 30.3×20 10×39

De problemen binne fan Stellinga-Baron

Nû.25 sw. 11, 13, 14, 16, 24, 26, 45 wyt 28, 33, 36, 42, 48-50

Nû.26 sw. 13, 14, 17, 20, 24, 26, 45 wyt 15, 32, 33, 39, 41, 48, 50

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Willem Schaap pakt op de lêste jûn noch in fol punt wylst dat in healtsje wêze moatten hie.

De kompetysje is mei hoarten en stjitten ta in ein kommen. Nije wike wurde op de einjûn de prizen útrikt, mar de kompetysje is net folslein útspile. Dat koe gewoan net. Om it kampioenskip stienen ferline wike Jelle Wiersma en Willem Schaap op it earste plak mei beide like folle punten, mar de twa ûnderlinge partijen fan de mannen waarden beide wûn troch Schaap. Op grûn dêrfan soe men him útroppe kinne ta kampioen. Ofrûne moandei
pakte Willem der lykwols noch in punt by dat in healtsje wêze moatten hie.

Jelle is op ‘t heden oan hûs bûn en koe net komme. Willem wie der wol en hy moast noch damje tsjin Bauke Dykstra. It waard in prachtige partij en it einige yn in stantsje dêr’t al sa’n soad dammers mei te meitsjen hân hawwe. Dyksta syn wite daam stie yn de lange hoeke op 41 en syn houtsje op 16. Willem sette dat houtsje op slach troch op 6 stean te gean. Bauke wat hastich, pakte syn daam beet en sei doe: “No ha ik it ferlern!” Hy hie gewoan it houtsje nei 11 strike moatten. Sneu foar him, mar sa as der ferline wike al skreaun is: damjen kin wreed wêze.

In bysûndere partij spilen Bauke Bos en Tineke Teigeler. Yn in prachtich einspul sette Tineke mei har daam in hout op slach. Bauke antwurde mei in plakker wêrtroch er ek in daam helle yn de lange hoeke, mar dy hielendal opsluten siet troch de wite houtsjes fan Tineke. Dêrnei like Tineke in prima streek te dwaan, mar se rûn mei har daam yn infaltsje fan Bauke dat wat
tafallich ta stân kaam.

Utslaggen: Bauke Dykstra – Willem Schaap 1 – 0; Ype Boelens – Cor Kooistra 0 – 1; Cor Kooistra – Kees Castelein 1 – 0; Tineke Teigeler – Bauke Bos 0 – 1.

doorfriesdammen

FREED 31 MAART FINALE FRYSLANKUP FRYSK DAMJEN

De finale fan de Fryslankup giet dit jier tusken Tjerk Wijbinga (Arum) en Taeke Kooistra (Hartwerd). Tjerk fersloeg yn de heale finale Folkert Groenveld en Taeke wûn fan Marten Walinga. Taeke wie ek vorig zeizoen winaar.  Tjerk sil syn uterste bêst dwan om de titel oer te nimmen. Beide mannen lid fan damklup Hartwerd sille der grif in spannende partij fan meitsje.

Ek wurd der foar alle oare dammers in toernooi frysk (5 tsjin 5) hôlden en presenteerd de dambûn it promotiefilmke fan it frys damjen.

Freedtejûn om 20.00 wurd de finale spyle yn de dam arena Siesa te Blauhús. Dus bij deze nodigd damklup de skyfkes jim alleghjear út. Oant freed.

De finale is ik live te folgjen op ús website.

doorfriesdammen

Strikers ferlieze aldermachtichst fan Aldegea, mar gjin djipterekôr.

De Stadige Strikers hienen der al net sa’n soad ferdúsje yn, doe’t se nei damklup Nocht en Kriich yn Aldegea – SWF ôfreisgen. Sûnder kampioen Jelle, sûnder good old Sjoerd Jan Bakker en sûnder ús twa sterke froulju soe it in hiele toer wurde tsjin it sterke Aldegea. Dochs die oan de ein fan de striid, mei in blik op de útslaggen út ferline, bliken dat dit net it grutste ferlies ea wie tsjin de mannen fan striid en nocht. Yn 2017 ferlearen se thús mei in heal tsjin acht en in heal. Rients Winia, hy is net mear ûnder ús, wie de ienige dy’t der kamp út skuorde.Dan foel de útslach fan ôfrûne moandeitejûn noch mei en kinne wy net sprekke fan in djipterekôr. De útslach waard: 5,5 – 1,5.

Bûten de striid om op it boerd wie de sfear tige gesellich. Gjin rarichheden, hoewol… It sil de útslach net beYnfloede ha, mar op in bepaald stuit gong it alarm ôf en dat gejank dat bleau in moai skoft troch sketterjen. Guon tochte nal dat it in taktyske set fan de thúsklup wie, mar dat wol de skriuwer net oan, want taktyske streken hoegden der foar Nocht en kriich net oan te pas te kommen. Doe’t dy brulboei begûn te âljen, siet de thúsklup al op fluwiel. 

Dicky van der Meer wûn úteinlik fan Siebe Walinga, de lêste hat wol wakker yn de skrep west om dy janker it swijen op te lizzen. Neffens de skriuwer stie foar dat foarfal hy al op ferlies stie. Ja Dicky moat men net útpûtse fan fansels. It kampke waard nei in hiele moaie partij, dy’t de folsleine tiid op de klok yn beslach naam , berikt troch Willem Hoekstra en Cor Kooistra.

Utslach: Siebe Walinga – Dicky van der Meer 0 – 1; Henk Haanstra – Bauke Dykstra 1 – 0; Pieter Hoogterp – Ype Boelens 1 – 0; Folkert Groenveld – Willem Schaap 1 – 0; Willem Hoekstra – Cor Kooistra ½ – ½; Rein Jan Walinga – Bauke Bos 1 – 0; Gosse de Vries – Kees Castelein 1 – 0.

doorfriesdammen

Willem Schaap wie op reis om kampioen te wurden, mar

Twa wiken efterelkoar wie Willem Schaap net fan de partij. Hij wie net rjocht fit neffens eigen sizzen, mar moandei wie er wer paraat. It kaam wat ûngelokkich út mei it oantal dammers: in ûneven oantal. Dêrom lotten Jelle Wiersma en Willem oer wa’t fan beide  tsjin twa damje moast. Dat waard Willem. Hy moast tsjin Jelle en tsjin Cor Kooistra. Op dat stuit, by it begjin fan dy twa spullen like Willem op reis te wêzen nei it klupkampioenskip, mar…

Willem hie tsjin beide mannen swart. Dan is it altiten wer ôfwachtsjen hoe’t de wytstriker begjint. Om koart te gean der kamen twa hiele ferskillende spullen op de buorden. Op tiid hoegden de mannen net te sjen. It oerwurk spile kwa tiid gjin rol, allinne waard de klok wol yndrukt om te witten wa’t oan set wie. Tsjin Jelle hie Willem de beide foarige partijen wûn, dat hy stie der gewoan prima foar. Dochs slagge it him diskear net. Hy waard mei in moaie flypflap fan it boerd reage. Doe koe er him folslein op it oare spul tasette. Dêrfan wie doe eins noch neat te sizzen. De stân wie sa’n bytsje yn it lykwicht. Geandewei de partij kaam Kooistra der wat better op te stean, mar de kop fan him moast der goed by. De wyks dêrfoar wie er noch sa sleau yn in setsje rûn en no moast er om in ferriedelik heakje tinke. It gie goed foar Kooistra en doe’t er noch in houtsje offere om nei daam ta strike te kinnen, liken syn kânsen op de sege grut. Dat like net allinne sa, de oerwinning liet er him net mear ûntglippe. Spitich foar Willem, dy’t no mooglik minder kâns hat om de kampioensbeker oer in wike as fjouwer yn ûntfangst te nimmen. Damjen kin wreed wêze!

Ferline wike waard de loftrompet blaasd foar Hennie de Haan, dy’t sterk wûn fan Tineke Teigeler. No moast se tsjin Kees Castelein. No kin dy Kees sa njonkenlytsen ek ek al in aardich streekje sette, mar dan moat er yn begjin fan de partij gjin rare fiten úthelje. Diskear gong dat prima en yn in stân fan acht om acht koe it noch alle kanten út, mar sa op it earste each liken de winst kânsen fan Kees it grutst. Yn it Frtyske spul sittte altiten in soad farianten. Dus om koart te gean: jo witte it mar noait. Mar Kees wist it wol, want hy pakte Hennie even goed oan en wûn de partij.

Utslaggen: Bauke Dykstra – Bauke Bos 1 – 0; Jelle Wiersma – Willem Schaap 1 – 0; Hennie de Haan – Kees Castelein 0 – 1; Cor Kooistra – Willem Schaap 1 – 0.

doorfriesdammen

Rubryk 17-3-2023

Frjentsjer wie begjin maart it sintrum fan de Frysk-damwrâld, misskyn wol fan de hiele damwrâld. Stifting WFD koe nei de koroana wer treflik organisearje, trije dagen it Fryslân Open, oanslutend it grutmaster- en mastertoernooi en as útsetter it WK FRYSK!. Analist en âld-wrâldkampioen Alexander Schwarzman seach Folkert Groenveld en Jelle Wiersma mei 6,5 pt. boppe oan einigjen yn it Fryslân Open. Twa oare Friezen, Marten Walinga en Henk Haanstra, beselskippen harren yn de grutmasters. Dat sette útein yn de moaiste seal fan Fryslân, it planetarium fan Eise Eisinga. Dammers fan bûten ús provinsje damden har ek yn de kiker. Wat te tinken fan Auke Zijlstra fan Utert mei de WK-titel yn de einspul-fariant FRYSK! en de Tsjechyske Petra Duskova mei de moaiste kombinaasje fan it toernooi. Grutte man wie lykswols Henk Haanstra fan Aldegea-SWF. Jierrenlang damde hy krekt tsjin de top oan en no wie it einliks raak. 

M.Walinga – H.Haanstra, Frjentsjer 4.3.2023, tredde omloop Grutmasters1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 11-17 6.27-22 17×28 7.34-30 25×34 8.40×27 14-20 9.39-34 20-25 10.43-38 10-14 11.34-29 19×39 12.38×40 14-20 In rêstige iepening, Walinga kin der noch gjin tûkelteammen yn frisselje.13.37-31 13-19 14.31-26 19-24 15.42-37 5-10 16.47-42 9-14 Wyt besiket wat oars 17.42-38 7-11 18.37-31 8-12 19.41-37 En dan letter oanfalle mei 37-32, mar swart nimt in grutte ôfruil

19. ..11-17! 20.27×18 6-11 21.26×17 24-30 22.35×24 25×43 23.44×42 20-25 Posysjoneel bouwe yn it middenspul.24.46-41 14-20 25.40-35 20-24 26.36-31 3-8 27.31-26 8-12 28.26-21 10-14 29.41-36 14-20 30.42-37 24-30 Swart hat sa in goede hek-stelling, mar ferbrekt dy daalk ek wer. Dat kan altiid noch wol. Earst 30. ..12-18 is better. 31.35×24 25×23 32.36-31 20-25 33.37-32 12-17 34.21×12 2×42 35.48×37 1-7 It giet op in lykweardich einspul ta. 36.31-27 7-11 37.50-44 15-20 De tinktiid wurdt minder en sa komme der mindere setten en kânsen. Foar wyt is 38.45-40 better en swart hie de ôfruil 38. ..23-29 nimme moatten.38.44-39 20-24 39.37-32 4-10 Wyt hie winstkânsen nei 39.49-43 4-9 40.39-33 23-29 41.43-38. 40.49-44 25-30 41.39-33 23×43 42.44×42 30-34 43.27-22  

De partij Wiersma – Groenveld wie al kamp wurden en Haanstra hie no ek oan kamp genôch foar de priis. 43. ..11-16 44.32-28 16-21! 45.45-40! 21×32 46.40×20 10×30 47.42×2 is dat, mar ek folstiet 43. ..10-14 44.22-17 11×22 45.32×12 34-40 46.45×34 24×44 47.12-7 44-50 48.7-1 50-28 49.1-6 28-46 50.42-38 14-20

Yn de fjifde omloop fan it Fryslân Open struts Tsjerk Wijbenga mei swart24. ..6-11 en ôfruilje 13-19, mar Petra Duskova helle út mei 25.24-20! 15×24 26.40-34 24×44 27.27-22 21×23 28.43-39 44×31 29.37×28Earst noch de oplossing fan it drege probleem nû.18 1.28-23 x31 2.42-38 x34 3.47-42 x32 3.x27 x22 4.42-37 etc.

Nû.21 sw. 2, 4, 6-9, 13, 35 wyt  16, 20, 24, 28, 29, 32, 41, 49

Nû.22 sw. 5-9, 17, 15, 16, 20, 25 wyt 26, 27, 34-36, 40, 41, 45, 47, 49

En twa nijen fan Stellinga-Baron

Nû.23 sw. 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 26 wyt 25, 27, 32, 34-36, 40, 43

Nû.24 sw. 2, 6, 9, 10, 13, 19, 26, 29, 45 wyt 16, 17, 28, 30, 32, 36, 46, 49, 50

Oplossingen stjoere foar31 maart.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Hennie de Haan wie wêr paraat en hoe.

It sit de Stadige Strikers op ‘t heden net mei: se ha te meitsjen mei personele problemen. Sjoerd Jan Bakker sit al fjouwer wiken thús en Hennie kin yn dizze tsjustere dagen net mear fan hûs fanwege sykte fan har man. It fantastyske ynternasjonale damtoernooi Fryslân Iepen waard ôfrûne wike yn Frjentsjer ferdamme, dat betsjutte wol dat guon fan de dielnimmende Strikers harren  deistige wurk no wer ynhelje moasten. Al mei al begripe jo wol dat it groepke de lêste wiken ferhipte lyts wie. Mar gelokkich Hennie de Haan wie wer paraat en hoe!

Ferline wike spile se al hiel sterk tsjin Bauke Bos. Spitich foar har gyng it oan de ein fan de partij krekt net goed en doe wie Bauke der as de wearlich by om dat ôf te straffen. Hy koe op syn gemak troch strike nei daam. Hennie warde noch wol tsjin, mar Bauke liet him net mear ferkatse. Ofrûne moandei moast se har twadde partij tsjin Tineke Teigeler , de frou yn foarm, spylje. As de skriuwer dêr wat oer skriuwe kin dan moat er it út de tûme sûge en dat kin fansels net. Wat hjir skreaun wurdt moat wol neffens de wierheid wêze. It wie sa de skriuwer siet sels ek wakker dreech te damjen en doe stapten de beide froulju op om nei hûs te gean. Wol hearde er dat Hennie wûn hie. No dat wie in prachtich punt.

De twa fan de fjouwer Stadige Strikers dy’t meidiene yn Frjentsjer en dus trije dagen yn it tallship sieten te damjen gongen yn it eigen damhûs te Skearnegoutum figuerlik wer it skip yn. Dicky van der Meer moast yn Bauke Dykstra, ek in Fryslân Iepen dielnimmer, syn meardere erkenne. Dat is hielendal net sa frjemd, want dyselde Bauke ferlear okkerdeis dan wol fan Tineke, mar hy kin fansels omraak damje. Yn Frjentsjer kaam er net yn de prizen, mar dat hie sa mar oars kinnen.

Cor Kooistra wie de oare dielnimmer oan it toernooi. Hy die it hiel aardich en stie nei de earste dei boppe-oan. En nei de twadde dei siet er noch by de trije heechsten. Uteinlik waard er fyfde. Dêrtroch is er mooglik wat te grutsk wurden en hat er tocht: Hjir op de klup sil ik se ek in poepke rûke litte. No dat wie dus net sa. Hy trape yn in âlde fout. Der siet in moai slachje yn foar Ype Boelens, mar dat seagen se beide. Twa setten letter kaam dat loopke der wer yn, mar dêr hie de man net mear by stilstien. Hoe wie it mooglik dat soks him al foar de twadde kear oerkaam dit jier. It wurdt minder mei him. Ype wûn mei dy moaie kombinaasje.

Jelle Wiersma wie dizze jûn net fan de partij, mar yn Frjentsjer wol. Hy wûn prizen yn it Fryslân Iepen toernooi ( twadde) yn it grutmaster toernooi (ek twadde) en yn it Frysk, dat is fiif tsjin fiif b3ehelle er it tredde plak, efter Dicky van der Meer.

Utslaggen: 27-2: Jan Castelein – Kees Castelein 0 – 1;Ype Boelens – Tineke Teigeler 1 – 0; Hennie de Haan – Bauke Bos 0 – 1.  06 – 3: Hennie de Haan – Tineke Teigeler 1 – 0; Dicky van der Meer – Bauke Dykstra 0 – 1; Cor Kooistra – Ype Boelens 0 – 1.

doorfriesdammen

Tineke Teigeler soarget foar konsternaasje by de Stadige Strikers.

Faaks is it sa dat wat de útslaggen fan de damspullen wêze sille, wol te foarsizzen is. Elk wit wol de sterkten fan de spilers en as dan ris de útslach oars útfalt as ferwachte dan jout dat de nedige reuring en konsternaasje. Tineke Teigeler soarge dêr moandeitejûn foar.

Al faker kaam Tineke dit damjier sterk út de hoeke. Sa fersloech se al ris in kear in sterke dammer fan de Hartwerter klup en in pear wike lyn koe se noch kamp spylje tsjin foarsitter Cor Kooistra, mar doe ferprutste se it, omdat se winne woe. Moandei siet se tsjin de nestor fan de Strikers: Bauke Dykstra. Dy Bauke is fansels in knaap fan in dammer, dy’t alle damteoryen wol dreame kin. Tineke is net ien fan de teory. Sy giet út fan har eigen krêft. Dat is yn it begjin ôfruilje sa lang as dat goed en foardelich kin. Sa hold se yn de partij tsjin Bauke ek goed stân. Bauke dy sei noch doe’t er in in pear stappen troch it sealtsje die: “Dy Tineke dammet sterk, se moast eins noch ris wat teory leare, dêr soe se noch better fan wurde” Teory of gjin teory de praktyk wie dat frou Teigeler der hieltyd better op kaam te stean. Doe kaam it momint dat Dykstra eins net oars koe as in houtsje te offerjen om sa nei daam te striken. Dat hold wol yn dat Tineke dat ek koe en noch wol adanich dat sy twa streken earder in daam hie as har tsjinstanner. Sy koe har daam op de lange line parkeare en doe koe se mar ôfwachtsje wat de man út De Tynje dwaan soe…..

It omsteande laach seach mei spanning ta. Guon dy’t oars faak al fuort binne stûnen no te sjen. Dy woenen witte hoe’t soks ôfrinne soe. Doe’t de âld-Hartwerter in daam strutsen hie en dêrmei in houtsje op slach sette, kaam Tineke hiel beret mei har streek: se skode dat bewuste houtsje sa dat Bauke twa houtsjes slaan moast mei in houtsje en kaam op de lange line terjochte en doe slokte Tineke har daam dat houtsje en de daam fan Bauke op en de partij wie sa út as poepkak. In geweldige ûntlading by Tineke en dat wie te begripen. Fan alle kanten waard se lokwinske. Yn it foarste plak troch Bauke Dykstra sels. Letter sei se noch bûten In sigretsje smokend: “Ik bin bang dat ik de hele nacht gjin each ticht doch, mar wat bin ik hjir bliid mei!”

Utslaggen: Kees Castelein – Bauke Bos 0 – 1; Cor Kooistra – Jan Castelein 1 – 0: Dicky van der Meer – Willem Schaap 0 – 1; Bauke Dykstra – Tineke Teigeler 0 – 2.