Auteur archief friesdammen

doorfriesdammen

Rubryk 9-5-2020

De dammers Frysk Spul witte de online spul-sites ek te finen. Op lidraughts wurde der eltse deis ferskate toernooikes ferspile. Faaks mei koarte tinktiid fan trije en somtiden mar ien minút. De dammers mei de nammen Niemand en Guttler setten it der okkerdeis yn fiif minuten knap op. Oan de ein fan de partij gie it mei in pear tellen op de klok noch mis foar Guttler.

1. 32-27 19-24 2. 33-28 18-22 3. 27×18 12×32 4. 38×27 8-12 5. 31-26 2-8 6. 37-31 17×37 7. 47×27 12-17 8. 27-22 17×28 9. 26-21 16×27 10. 31×33 11-16 11. 41-37 7-11 12. 37-31 20-25 13. 33-29 24×33 14. 34×32 8-12 15. 35-30 25×34 16. 44×24 14×34 17. 39×30 12-17 18. 40-35 17-21 19. 42-37 21×41 20. 36×47 9-14 21. 37-31 14-20 22. 30-25 10-14 23. 47-41 13-19 24. 32-28 11-17 25. 41-36 4-10 26. 43-38 19-23 27. 28×19 20×18 28. 49-43 17-21 29. 31×11 1×21 30. 38-32 18-22 31. 32×12 14-20 32. 25×14 15×11 33. 43-38 21-27 34. 35-30 11-17 35. 38-33 17-21 36. 33-28 27×29 37. 30×28 10-14 38. 45-40 14-19 39. 40-35 3-9 40. 48-42 5-10 41. 50-45 10-15 42. 42-37 15-20 43. 37-31 21×41 44. 36×47 16-21 45. 46-41 6-11 46. 41-37 11-16 47. 47-41 21-26!

48. 41-36! 26×46 49. 28-23 46×32 50. 23×3 20-24 51. 3-9 32-46 52. 9-31 24-29 53. 31-42?

53.45-40 hie moatten. Swart kin slaan litte en it hout nei de daam bringe.

53… 29-34?  54. 35×33 16-21 55. 33-29 21-27 56. 42-33 27-31 57. 33-22 31-37 58. 29-23 37-42?? 46-41 hie moatten.

 Wyt wint troch 59. 22-28! 42-48 60. 28-50! 46×5 61. 50×46 5-10 62. 46×5

De einstân fan de ledderwedstriid

1.S.v.Steinvoren, Dronryp, 390 p.;

2.J.Schilstra, Boalsert, 364 p.;

3.J.de Boer, Berkel en Rodenrijs, 357 p.;

4.A.de Schiffart, Wommels, 304 p.;

5.G.Schilstra, Boalsert, 297 p.;

6.G.Tigchelaar, Ysbrechtum, 269 p.;

7.K.Wiersma, Nij Beets, 226 p.;

8.T.Smedinga, It Hearrenfean, 215 p.;

9.P.Looge, Tsjummearum, 116 p.;

10.S.de Boer, Burdaard, 92 p.;

11.A.Zijlstra, Utert, 68 p.;

12.J.Wiersma, Wommels, 68 p.;

13.G.Ykema, De Gaastmar, 52 p.;

14. S.Schilstra, Lollum, 50 p.;

15.F.Wiersma, Easterein, 46 p.;

16.G.Harkema, Snits, 44 p.;

17.P.Sikma, Hartwert, 14 p.;

18.B.Kroon, Blauhús, 12 p.;

19.S.Couperus, Snits, 1o p.;

20.J.Reade, Manchester 8 p.;

In goede simmer tawinske.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 24-4-2020

Twa moanne lyn wie it Fryslân Open te Frjentsjer it lêst ferspile toernooi. Hein de Vries damde him, nei noch in barraazje, by de heechste fjouwer en mocht de grutmasters spylje. Yn it reguliere toernooi koe hy klupgenoat en mearfâldich Frysk kampioen Taeke Kooistra (wyt) op kamp hâlde. 1.32-27 20-25 2.31-26 14-20 3.37-31 17×37 4.41×32 11-17 5.47-41 19-24 6.34×14 10×19 7.35-30 25×34 8.39×10 5×14 9.44-39 7-11 10.50-44 1-7 11.40-35 14-20 12.32-27 17×37 13.41×32 11-17 14.33-28 20-25 Wyt sil wol tebek op de rún slaan. It rint oars. 15.32-27 17×37 16.28-22 12×32 17.38×47 25-30 18.35×24 19×30 lyk om

16. .. 18×27? 17.26×28! 37×26 18.28-22 12×32 19.38×27 26×28 20.35-30 25×34 21.44×24 19×30 22.39-33 28×39 23.43×5 De kombinaasje nei de daam kostet trije houten. Swart soe dy wer ôfnimme mei lyk hout. Yn de earste omloop fan de grutmasters, ferspile yn it planetarium fan Eise Eisinga, wie it oarsom. No hie De Vries mei swart regearjend Frysk kampioen Jelle Wiersma te fiter. 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 11-17 5.47-41 19-24 6.34×14 10×19 7.40-34 4-10 8.44-40 7-11 9.32-27 17×37 10.41×32 11-17 11.33-28! 18-22 19-23? Letter 43×23 en 32-28 12.50-44 22×33 13.43×14 10×19 14.49-43 1-7 15.35-30! 19-24 16.34×14 25×34 17.39×10 15×24 18.32-28 moat

18.40-35? 6-11! 19.26×6 24-30! 20.35×24 9-14 21.24×4 13-18 22.4×22 17×50 23.6×17 50×41 24.36×47 Dan de lêste twa problemen foar de ledderwedstriid, fan Hiele Walinga.

Nû.29 sw. 4, 8, 10, 13, 16-18, 20, 36 wyt 29, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 45

Nû. 30 sw. 6, 9, 13, 17, 18, 28, 39 wyt 16, 25, 37, 41, 42, 47, 50 Oplossings stjoere foar 6 maaie. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 10-4-2020

‘Bakkers zijn altijd slechte schakers’, sa skreau Godfried Bomans yn 1958. Dat sinde bakker Sake Riemersma fan Frjentsjer net en daagde him út ta in partij. Uteinlik moast de bakker belies jaan. De klandyzje koe de partij folgje op it boerd dat yn de winkel lei en eltse dei waard in set troch belle. Fan novimber ôf hawwe Foeke Tiemensma en Hans Jansen (swart) soks oerdien. En wer wienen de setten te folgjen. No yn de bakkerij fan Siesling. 1.32-27 17-21 2.31-26 21×32 3.33×31 11-17 4.38-32 20-25 5.32-27 14-20 It liket in rêstige iepening. Mar nei 6.42-38? Hellet swart út mei 6. …6-11! 7.26×6 20-24 8.34×23 13×42 9.47×38 25-30 10.40×20 10×30 11.35×24 18-23 12.24×22 17×26 13.36×16 9-14 14.6×17 7×27 6.27-21 16×27 7.31×11 1×21 8.26×17 18×16 9.37-31 19-24 10.34×14 10×19 11.39-34 19-24 12.34×14 4×24 Wyt kriget de wat bettere posysje. 13.31-27 13-19 14.42-38 12-17 15.47-42 Stiet de ôfruil ta, is 38-33 better? 15…17×39 16.43×23 25-30 17.35×24 20×18 18.42-37 18-22 19.37-31 16-21 20.31×11 7×16 21.40-34 9-14 22.34-30 14-20 23.30×10 15×4 24.41-37 22-27 25.37×17 16×18 En sa giet it al op it einspul ta. 26.49-43 8-12 27.48-42 12-17 28.42-37 5-10 29.37-31 10-14 30.45-40 14-19 31.40-34 17-21 32.31×11 6×17 Swart beset no it sintrum, beskiedend foar de partij. 33.36-31 19-23 34.44-40 23-28 35.40-35 3-8 36.50-44 8-12 37.34-29 28×30 38.35×24 17-22 39.44-39 18-23 40.24-20 22-28 Mear en mear komt swart yn ‘e knipe. 41.20-15 12-18 42.46-41 2-8 Der folget in blyn slachje.

43.43-38 28×48 44.39-33 48×26 45.33×2 26-3 46.2-7 3-12 47.7-1 4-9 48.41-37 12-8 48.15-10? 12-18 49.1×45 8-2 50.10×8 2×46 en kamp. 49.1×45 8-13 50.45-34 13-19 51.37-31 9-13 52.34-45 Swart spinpoatet noch wat, mar ferliest. 19-46 53.31-26 46×6 54.15-10 6-1 55.45-50 13-18 56.10-5 1-6 57.5-28 6×33 Nû.25 sw. 1, 3, 7-10, 14, 19, 36 wyt 16, 25, 30, 33, 34, 41, 43, 49 Nû.26 sw. 6, 8-10, 15, 18, 35, 36 wyt 24, 29, 33, 39, 41, 43, 49 En twa nijen fan Willem F.Bakker

Nû. 27 sw. 6, 18, 19, 25, 29, 30 wyt 16, 31, 37, 44, 47, 48

Nû. 28 sw. 6, 13-15, 18, 20, 24, 36 wyt 11, 21, 29, 33, 39, 47-49 Oplossings stjoere foar 24 april. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 27-3-2020

Hiel bysûnder by it Fryslân Open te Frjentsjer wienen de prestaasjes fan Konstantin Nord. De jonge Wyt-Rus is noch gjin jier lyn mei it Frysk damjen yn de kunde kaam. Te Minsk hat er in toernooi FRYSK! (einspul) wûn en fierder hat er op www.lidraughts.org in protte traind. Yn de einsútslach kaam hy op in dield fjirde plak en mistte krekt in finaleplak by de grutmasters. Daalk al yn de earste omloop trof Nord 18-fâldich Frysk kampioen Taeke Kooistra (wyt). Dit wie syn earste partij yn it ‘grutte spul’ en Nord liet sjen dat er gjin foarsichtige dammer is. Boppedat wit hy hiel goed mei tiidsdruk om te gean. 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 12-17 5.47-41 7-12 Nord is thús yn de iepeningstéory. 6.41-37 1-7 7.31-27 17-21 8.26×17 11×31 9.37×26 16-21 10.26×17 18×16 11.42-37 19-24 12.34×14 10×19 13.35-30 25×34 14.39×10 5×14 It middenspul begjint yn in lykweardige stân. 15.40-35 12-17 16.33-29 19×39 17.38×40 13-19 18.40-34 7-11 19.37-31 17-22 20.32×12 11×13 21. 44-40 2-7 De spilers falle oan op elkoars lange hoeke 22. 43-38 7-12 23. 49-44 12-17 24. 31-26 15-20 25. 34-30 17-21 26. 30×10 14×5 27. 26×17 16×18 28. 38-32 5-10 29. 32-27 10-14 30. 40-34 8-12 31. 44-40 12-17 32. 27×7 6×8 De swarte hoeke wurdt no wol keal. 33. 36-31 18-22 Wyt kin ek skiif 48 nei de linkerkant bringe. 34. 31-26 8-12 35. 34-30 12-17 36. 40-34 19-23 37. 30-25 23-28 38. 34-30 17-21 39. 26×17 22×11 It swarte sintrum is omklamme. Troch de ôfruil komt de skiif op fjild 28 faai te stean. 40. 48-42 14-19 41. 42-37 13-18 42. 25-20 19-23 43. 20-15 18-22 Kooistra ferbarget in winnende stân. Earst 44.45-40 en dan pas 30-25

44. 30-25 9-14 45. 15×33 28×39 Nei 46.45-40 39-43 47.50-44 43×34 48.35×33 hat wyt wer spul. 46. 25-20 39-43 47. 20-15 11-16 48. 37-31 43-48 Wyt kriget no ek in daam. Swart hie 3-9 strike moatten. 49. 15-10 48×26 50. 10-5 26-17 Nei 50. …3-9 is wyt de daam wer kwyt. 51. 5-41 17-6 52. 35-30 22-27

53.45-40 (driget 50-44 en 30-25) en op 6-1 folget 41-5 en 30-25. Swart moat in hout weijaan. 53. 30-25 6-1 54. 41-19 It ienige plak foar de daam. 54. …27-31 55. 19-35 1-6 37-31 wie better. Wat moat wyt? Mei de daam strike is foar de tredde kear en der driget ek 31-36 as 37. 56. 25-20 6-33 57. 35×32 31×33

Der is foar wyt noch kamp mooglik troch 58.45-40 3-9 59.40-34 33×35 60.46-41 16-21 61.41-37 (as 58.16-21 59.46-41 21-27?? om 40-34, 41-37 en 50-45 wint, dus 59. …3-9 60.40-34 33×35 61.41-37) 9-13 62.50-45 21-26 63.45×25 4-10! 64.37-32 10×30 65.25×34 26-31 66.32-27! 31×22 (32-28 ferliest) en wyt hat krekt genôch tempo foar in daam. En kin de swarte skiif yn de ‘fûke-fangstelling’ krije. Kooistra nimt in oare kar en sil de partij ferlieze. 58. 46-41 3-9 58. …33-39 59.45-40 39-43 60.20-14 4×24 61.40-34 24×44 62.50×48 is kamp 59. 41-37? 33-39 No is der gjin kâns mear foar wyt. Mar nei 59.50-44 16-21 60.41-37 33-38 as 60.44-39 33×44 61.45×43 21-27 wint swart ek. Lykas nei 59.45-40 33-38 60.150-44 16-21 61.40-35 38-42 Op 61. …44-39 folget 4-10 60. 37-31 9-14 61. 20×9 4×13 62. 45-40 39-43 63. 40-34 13-18 64. 34-30 18-22 65. 30-24 43-48 en wyt jout op. Twa nije problemen fan Hiele Walinga.

Nû.25 sw. 1, 3, 7-10, 14, 19, 36 wyt 16, 25, 30, 33, 34, 41, 43, 49

Nû.26 sw. 6, 8-10, 15, 18, 35, 36 wyt 24, 29, 33, 39, 41, 43, 49 Oplossings noch net stjoere. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Fluchdamjen giet net troch

Y.f.m. it Corona-firys en alles wat dêr mei gearhinget giet it fluchdamjen yn it Joo te Aldegea kommende freed 20 maart net troch.

Mooglik komt der noch wat foar yn it plak: in sneldamtoernoai op Lidraughts (dus fia ynternet), mar dat hearre jimme dan noch wol.

doorfriesdammen

Foeke Tiemensma wint Sûkerbôle fan 1,5 meter yn de Bakkerij Siesling-Tresoar-Partij

Op 4 novimber 2019 sette in histoaryske partij Frysk damjen út ein: de Bakkerij Siesling-Tresoar-Partij, tusken útdager Foeke Tiemensma te Frjentsjer en Hans Jansen, mearfâldich Nederlânsk kampioen damjen te Amsterdam. Bakker Bernard Siesling, ambassadeur fan it Frysk damjen te Frjentsjer, wie ree om foar de twadde kear yn ’e skiednis in bakkerswinkel ta tinksportarena om te tsjoenen. Alle dagen (allinnich sneins net) om 5 oere hinne waard der in set útfierd by de bakker. De partij wie ek te folgjen op Tresoar op in grut demonstraasjeboerd, en fansels op ynternet op ’e webside Toernooibase. Nei de 42ste set die Foeke Tiemensma in kombinaasje dy’t beide spilers op ’e daam brocht. Tiemensma hie dat goed trochrekkene, want it joech in einspul dat wûn wie foar hm mei twa  wolven tsjin in daam en in wolf. Nei 57 setten (114 dagen) hie Foeke Tiemensma it spul wûn.

Op it Fryslân Open 2020 krige Foeke Tiemensma in Fryske sûkerbôle fan oardel meter as priis oerlange fan bakker Bernard Siesling. De sûkerbôle wie spesjaal foar dizze gelegenheid bakt en waard nei ôfrin oansnien en omparte. De sûkerbôle foel der wakker yn by de dielnimmers út sân ferskillende lannen.

De bakkerij as tinskportarena hat in lange en bysûndere foarskiednis: yn novimber 1958 dage de Frjentsjerter bakker Sake Riemersma de Nederlânske skriuwer szaak als denksportarena heeft een lange en bijzondere geschiedenis: in november 1958 daagde de Franeker bakker Sake Riemersma de Nederlandsche schrijver Godfried Bomans út foar in partij skaak. Bomans hie nammentlik skreaun: ‘Bakkers zijn […] altijd slechte schakers.’ Bakker Riemersma liet dat net op him sitte. Der kaam in skaakboerd yn ’e winkel, en alle dagen waard der in set tillefoanysk trochjûn. Yn maart 1959 moast Riemersma lykwols opjaan.

Dy histoaryske partij waard lêsten op ’en nij omtinken foar frege by in lêzing op Tresoar. Doe waard ek besletten om in Nederlânske tinksporter út te daagjen om in partij ‘by de bakker’ te spyljen, mar dan fansels gjin skaakpartij, mar in partij Frysk damjen.

Frysk damjen is de oarspronklike fariant fan ’e damsport op in boerd mei 100 fjilden. It eigene fan it supl is de mooglikheid om net allinnich skean (‘oerhoeks’) mar ek rjocht (horizontaal en fertikaal; ‘oer alles’) te slaan. Dat jout in tige lytse remizemarzje. De lêste tsien jier wurdt it Frysk Damjen op ’en nij ynternasjonaal beoefene. It jierlikse toernoai Fryslân Open te Frjentsjer spilet dêr in sintrale rol by. Yn 2018 waard der foar it earst in wrâldkampioenskip Frysk Damjen spile te Ljouwert. Yn 2020 wie it Fryslân Open it kandidatetoernoai. De winner, Folkert Groenveld út De Jutryp, mei no sittend wrâldkampioen Marten Walinga útdaagje.

Fan lofts nei rjocht: Hans Jansen, Foeke Tiemensma, bakker Bernard Siesling en Alex, soan fan bakker Sake Riemersma. (foto WFD / Marten Walinga)

(Tekstberjocht: Liuwe Westra)

doorfriesdammen

Rubryk 13-3-2020

Okkerwyks waard te Frjentsjer it Fryslân Open ferspile. Nei acht omlopen kamen de matsjadoaren Jelle Wiersma (Frysk kampioen) en de Alexander Georgiev (wrâldkampioen hoeks damjen) boppe driuwen. Sy waarden yn de grutmaster-finale beselskippe troch Folkert Groenveld en Hein de Vries, dy’t yn in barraazje earst noch winne soe fan Rein Jan Walinga. En de tige ferrassende Wyt-Rus Konstantin Nord. Freedtejûn gie it fierder op in wol hiel bysûndere lokaasje: it planetarium fan Eise Eisinga.
De Vries hie mei in moaie kombinaasje Wiersma by it ear en Groenveld ferbarge yn tiidneed in winnende stân.

Swart kin gjin daam strike om de plakker 27-22. 57. …12-18 58.45-40 43-49 59.27-22 49×35 60.22×22 wint wyt mei twa houten foar. 58.47-41? 43-49

Lykswols kaam Groenveld sterk werom mei winstpartijen op De Vries en Wiersma. En like it Open te winnen doe’t De Vries en Georgiev kamp helje soenen. Dochs pakte de Rus noch de winst. Mei in barraazje fan gefolch. Hjiryn stie Groenveld op de dea.

Mei de klok op fallen, wint wyt troch 51.23-19 20×18 52.2-16 26×6 53.46×8. Der folge 51.23-18 20-25 52.18-12? 25-30! 53.2×35 27-32 54.35×31 26×39 en ek noch kamp. De twadde barraazje brocht dan de beslissing. Georgiev kaam der minder op te stean en no pakte Groenveld wol troch.

41.30-24 1-7 42.40-34 27-31 (in needset) 43.36×27 26×28 44.34-30 28-32 45.47-42 4-9 46.42×22 21×23 47.24×22 9-14 48.41-37 16-21 49.22-18 21-27 50.37×17 7×27 51.46-41 (swart net oer fjild 37 komme litte) 51. ..14-20 (oars folget 30-24) 52.30×10 15×4 53.18-12 54.12-7 32-38 55.7-1 38-43 56.1-40 en de fang foar de daam stiet klear. Dit jier sil Groenveld de regearjend kampioen Marten Walinga yn in match fan âlve partijen útdaagje om de wrâldtitel.

Nû.21 sw. 1, 3, 5, 10, 14, 19, 39
wyt 12, 28, 30, 32, 33, 35, 44, 47

Nû.22 sw. 3, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 26
wyt 28, 29, 33, 35, 36, 38, 39, 49

En twa nijen fan Willem F. Bakker.

Nû. 23 sw. 4, 7, 10, 22, 23, 27
wyt 16, 20, 36, 38, 40, 47

Nû. 24 sw. 4, 7, 8, 11, 15, 16, 26
wyt 18, 23, 31, 34, 37, 43, 45, 47

Oplossings stjoere foar 27 maart.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

De ein is al wer sa’n bytsje yn sicht.

As de persoanlike kampioenskippen en Fryslân Open achter de rêch is, skarrelje De Strikers  al aardich nei de ein fan it damseizoen.Dan wurdt it faak ek wat dreger om elk in dammer ta te bedielen, dy’t noch net tsjin him of har spile hat. Om de funksje fan kompetysjelieder stâl te jaan is dan soms in poepetoer. It duorre moandeitejûn dêrtroch wat langer as gewoanwei foar’t men oan it damjen wie. Dat wie net frjemd, want alle jierren bart dat as de ein yn ‘t sicht komt.

Der waard fuortendaliks al aardich op it boerd  omtimmere. Sa stie Kees Castelein ynienen in houtsje foar tsjin good-old Sjoerd Jan Bakker. Dat bliek net hielendal earlik ferrûn te wêzen, der stienen wat omstanners by dy partij en dy brochten it gehiel aardich yn de war. De streken waarden noch in kear oerspile en doe dy bliken dat de stân wol deeglik gelyk wie. Kees die goeie streken en like Bakker aardich partij te jaan. De ferhâlding tusken de beide mannen wie 70 : 1. Bakker mei santich jier ûnderfining en Kees mei noch net iens ien jier. Dat moast wol misgean. Dat barde in pear setten letter ek .Kees skode ien houtsje justjes de ferkearde kant út en Bakker sloech ta.

Bauke Dykstra spile yn it Fryslân Open te Frjentsjer hiel sterk en dat like er troch te setten tsjin Ype Boelens. Hy kaam yn it middenspul in houtsje foar. Hy soe dus de winst wol opstrike. Dat ferrûn krekt efkes oars. Hy die in streek, dy’t Ype mei tank temjitte seach. Hy koe twa houtsjes op slach sette en Dykstra koe lipe en pipe, mar der wie neat tsjin te dwaan. De hast wisse winner waard in wisse ferliezer. Wat kin sa’n spul dan samar ynienen in oar gesicht krije.

Utslaggen: Hennie de Haan – Willem Schaap 0 – 1; Sjoerd Jan Bakker – Kees Castelein 1 – 0; Cor Kooistra – Dicky van der Meer 1 – 0; Bauke Dykstra – Ype Boelens 0 – 1; Tineke Teigeler – Jan Castelein 1 – 0; Bauke Bos – Sjoerd Huitema ½ – ½; Willem Schaap – Cor Kooistra opskreaun.

doorfriesdammen

Jelle Wiersma wereldkampioen Frysk!

Vanaf het begin liet Marten Walinga er geen twijfel over bestaan dat hij ook in het FRYSK! zijn mannetje staat. Hij nam met de winst in de eerste partij een voorsprong op de rest van het veld, die hij lang wist vol te houden. Totdat hij in de voorlaatste ronde verloor van Jelle Wiersma. Georgiëv speelde sterker naarmate de wedstrijd vorderde, in de 6e ronde kwam hij mede aan kop. Opvallend was het sterke optreden van de Italiaanse jeugdspeler Andrea Perano (één week 12 jaar). Al kampioen van Italië op z’n elfde en ook niet onderdoen in dit sterke veld. Hij verloor geen enkele partij. In de zevende ronde verloor Georgiëv  van Walinga. Jelle Wiersma won zijn partij, zodat er twee mannen op de eerste plaats staan. Om vier uur begon, in bijzijn van Commissaris van de Koning Arno Brok, de barrage die de winnaar oplevert. De speler die de barrage wint, heeft het kampioenschap gewonnen en mag de beker mee naar huis nemen. De Commissaris deed, op aanwijzen van Jelle Wiersma (die met wit speelt), de eerste zet. In de barrage wordt steeds met halve speeltijd gespeeld. Voor de eerste partij hebben de spelers dus ieder 5 minuten (en een aantal secondes); voor elke volgende partij wordt de tijd gehalveerd. Er wordt doorgespeeld tot een speler gewonnen heeft. 

Arno Brok commissaris van de koning in Friesland doet de eerste zet bij de barrage tussen Jelle de Vries, links en rechts Marten Walinga (Foto: Marten Walinga).

Na een partij was het voorbij: Jelle Wiersma won en is daarmee wereldkampioen Frysk!. In 2016 was hij de eerste kampioen in deze nieuwe tak van het Frysk dammen. Marten Walinga werd tweede, Andrea Perano derde. Frysk!  is bedoeld om de wereld kennis te laten maken met deze vorm van dammen.

Na het fascinerende WK kandidaten was dit toernooi de kers op de taart. Er werden 7 rondes Zwitsers gespeeld met 10 minuten en 10 seconden per speler er bij per partij. Volop spanning, verrassende uitslagen en een terechte winnaar. 

Arno Brok commissaris van de koning in Friesland met de winnaars links Folkert Groenveld WK Fryslan Open, rechts Jelle Wiersma, FRYSK! (Foto: Marten Walinga)

(Tekst: Siep Buurke)

doorfriesdammen

Folkert Groenveld Kampioen Fryslân Open 2020

Franeker, 7 maart 2020

Folkert Groenveld Kampioen Fryslân Open 2020 na spectaculaire barrage tegen Alexander Georgiev

In een noodzakelijk geworden tweekamp speelden Folkert Groenveld uit Jutryp, Friesland en Alexander Georgiëv uit Sint Petersburg, Rusland, ‘s avonds in het raadhuis van Franeker om de beslissing in het kandidatentoernooi Fries dammen. Overdag waren de twee gelijk geëindigd. Nadat Groenveld op de vrijdagavond de eerste partij in het Kandidatentoernooi van Georgiëv in een gewonnen stand  verloren had, won hij op de zaterdag de twee overgebleven partijen van Hein de Vries en de middagpartij van Jelle Wiersma. Na een beroerde start in het Koninklijk Eise Eisinga planetarium is hij de terechte winnaar van het WK kandidatentoernooi Fryslân Open. In alle drie partijen in de finale was hij gewonnen komen te staan. Met Folkert Groenveld heeft het toernooi een verrassende winnaar. Vooraf waren Jelle Wiersma en Alexander Georgiëv de favorieten voor de titel. 

Folkert Groenveld mag de wereldkampioen Fries dammen Marten Walinga uitdagen voor een match om de wereldtitel Fries dammen. Deze match over 11 partijen wordt dit jaar gehouden.

De finaleronde in het Fryslân Open kandidatentoernooi werd onder het toeziend oog van Eise Eisinga gespeeld in het prachtige stadhuis van Franeker. Voor de twaalfde keer al weer wordt dit evenement hier gehouden. Folkert Groenveld herpakte zich na zijn slechte partij van vrijdag en wist zaterdag in de 2e ronde zijn tegenstander positioneel te overklassen. Hij dreigde door de rechtervleugel van Hein de Vries heen te breken. Jelle Wiersma trok de ranglijst weer gelijk, door van Georgiëv te winnen. De stand was spannend, maar Georgiëv verloor door tijdsoverschrijding. En toen had iedereen na de tweede ronde weer dezelfde uitgangspositie. In de derde ronde wonnen Georgiëv en Groenveld. Georgiëv mocht niet klagen, hij stond remise, maar zijn tegenstander, Hein de Vries, zag dat niet. Georgiëv won uiteindelijk de partij en een tweekamp was noodzakelijk. In de eerste partij van de tweekamp stond Folkert volkomen verloren, maar ontsnapte naar remise omdat Georgiëv de winst in de beperkte tijd niet zag. In de 2e partij won Folkert Groenveld alsnog overtuigend en daarmee de titel.

De beslissende barrage links Folkert Groenveld en rechts Alexander Georgiëv (foto: Marten Walinga)

Hans Jansen winnaar Mastergroep

In de Mastergroep won in de eerste ronde Auke Zijlstra van Alexej Domchev, Hans Jansen en Konstantsin Nord deelden de punten. In de 2e ronde won Hans Jansen van Auke Zijlstra. Hans Jansen won ook in de derde ronde, nu met een elegante combinatie naar dam van Alexej Domchev en daarmee de Mastergroep van het Fryslân Open. De Mastersgroep bestaat uit de eerstvolgende 4 niet bij de dambond Fries Spel aangesloten spelers (spelers van buiten Fryslân).

Tijdens het toernooi wordt ook de voorrondes van het WK FRYSK! gespeeld. Onder de deelnemers Alexander Schwarzman. Er is een bus met spelers uit Italië gekomen om aan dit kampioenschap mee te doen. Een aantal Italianen kwam niet vanwege de vrees voor het coronavirus. Taeke Kooistra, Tsjerk Wijbenga, Patrick Casaril, Alexander Shvartsman en Dicky Van Der Meer plaatsten zich voor het WK FRYSK! op zondag.