Rubryk 1-4-2022

doorfriesdammen

Rubryk 1-4-2022

Jûn te Blauhús en moarn yn Aldegea-SWF folget it slotstik fan it PK 2022. Marten Walinga, Siebe Walinga en Jelle Wiersma wienen yn it reguliere toernooi lyk boppe oan einige. Dat in barraazje, wêryn se elkoar elk twa kear treffe, moat de beslissing jaan. Marten Walinga hat de measte kâns. Hy forsearre tsjin Wiersma de winst yn de earste partij. De stân is nommen nei 39. ..19-23


Wiersma-Walinga, Blauhús 25-3-2022

Swart driget troch 23-28 en 17×19 in winnende oanfal te krijen. Nei 40.34-30 25×34 41.35×13 3×23 42.45-40 23-29 43.38-32 15-20 44.32-28 29×27 45.31×11 1×21 46.26×17 16×18 sil it kamp wurde. De regearjend kampioen nimt de ferkearde kar 40.34-29? 23×34 41.35×33 15-20 42.38-32 17-21 43.26×17 16×18 Swart ferbrekt sa wyts sterke linkerkant. 44. 45-40 25-30 45.40-35 20-25 46.35×15 30-35 47.32-27 35-40 48. 33-29 40-44 Wyt kin gjin daam strike om 5×2 49.31-26 44-49 50.27-22 49×46 Fansels net 49×9 as x19. 51.22×13 3×34 52.36-31 46×16 53.15-10 16-2 54.10-5 2-8 Wyt kriget noch al in daam, mar it is dien 55.5-41 34-40

De partij tsjin syn broer Siebe Walinga de oare dei waard kamp. Siebe kaam mei de skrik frij en hie it kampioenskip hast al beslikke west. Mei foar elts noch twa partijen te gean kin it noch alle kanten út. En misskyn wol in twadde barraazje.

M.Walinga-S.Walinga, Aldegea-SWF 1.32-27 19-23 swart lit 2.33-28 net ta.2.31-26 23-29 3.34×23 18×29 4.33×24 20×29 5.39×19 13×24 6.40-34 17-21 7.26×17 12×32 8.38×27 11-17 9.42-38 8-13 Om de driging 24-29 foar te wêzen folget meastal 9.43-39.  10.47-42 2-8 11.36-31 15-20 12.38-32 20-25 13.35×15 5×25 Nei de dûbele ôfruil troch 14.34-29 wurde de tûkelteammen der foarearst úthelle. 14.41-36 17-22 15.32×12 8×17 13×11 liket better 16.43-38 24-30 17.31-26 30×39 18.38×40 14-19 driget 25-30 19.27-22 De wrâld-kampioen jout in hout wei. Hy spilet faker in gambyt. 19. ..17×28 20.37-31 28-33 21.31-27 7-11 22.40-35 25-30 23.35×24 19×30 24.46-41 10-15Wyt komt dochs lyk en dan daalk 33-3925.27-21 11×31 26.41×21 16×27 27.26×39 15-20 28.42-37 20-25 29.48-42 3-8 30.42-38 30-35  Ferplichte en mei in skiif op 25 en in witen op 45 liket dat minder goed. 31.38-32 8-12 32.36-31 13-19 33.39-34 35×33 Wyt ruilet lykswols wer ôf en stiet ta dat swart wer opbouwe kin.  34.32×34 9-13 35.44-40 19-24 36.34×14 13×15 37.40-34 12-17 38.31-27 1-7 39.50-44 17-21 40.27×16 6×26 41.34-30 25×34 42.44×24 7-12 43.49-43 12-17 44.43-38 17-22 45.38-33 4-9 46.45-40 22-27 Swart sil oankomme en jout in hout.

47.37×17 26-31 48.17-11 31-37 49.11-6 37-41 Beide spilers krije in daam en wyt wol oer de lange line foar in twadden.

In ferkearde kar, swart hellet kamp.50.33-28? 41-46 51.28-22 15-20 52.24×15 46-5 53.40-35 5×21Nei 50.40-35 41-46 (41-47? om 20-24) 51.1-6 wint wyt. Nei 50. ..46-5? folget 24-20 en 33-29 en oars hat wyt nei 51.1-45 de fang klear stean.

Nû.21 sw. 2, 4, 6, 12-14, 19, 24 wyt 16, 28, 33-36, 44, 45, 49

Nû.22 sw. 2, 4, 6, 10, 25, 30 wyt 11, 19, 21, 26, 27, 39, 41, 49

Mei twa nijen fan Stellinga-Baron

Nû.23 sw. 2, 6, 7, 9, 15, 18 wyt 16, 21, 24, 33, 36, 43, 48

Nû.24 sw. 14, 15, 18, 23, 28, 45 wyt 30, 32, 34, 40, 42, 50

Oplossingen stjoere foar 15 april.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator