Categorie archief Rubryk

doorfriesdammen

Rubryk 28-4-2023

Yn dizze lêste rubryk foar it simmerskoft omtinken foar in dammer út Brabân. Ties Slagter is dêr ien fan de bettere hoekse dammers. Hy hat him no ek talein op it Fryske Spul. Yn de koroana-tiid spile er op lidraughts hiel wat partijen en fan it maitiid kaam hy foar it earst op in toernooi yn aksje. Soks gie dat it slydjaget mei in hiel kreas 14-e plak by it Fryslân Open en in 50%  skoare. Der hie noch mear ynsitten as Slagter yn it einspul minder stekken falle litten hie. Wat it noch moaier makket is dat hy my in pear prachtige problemen stjoerde, mei de oplossingen fierderop.

probleem 1 

probleem 2 

probleem 3 

Yn de earste omloop fan it Fryslân Open hie Ties Slagter de drege Bauke Dijkstra, dy spilet yn ‘de twadde acht’!, op in hier nei te pakken. Mar doe ferbarge  de swartspiler it noch mei 54. ….14-46? 

En der folge 55.21-16! En daamslach giet foar 55. ..46×26 56.16×36 kamp De folgjende stân komt út de fjirde omloop. Slagter hie wyt en waard it hjir, nei 50.14-10, mei de Tsjechyske Petra Duskova iens dat it kamp wie. 

Soks wie in te hastich beslút. 50. ..16-21 51.10-5 28-33 52.5-41 33-38 53.41×11 38-42 (as 43) 54.11-50 wint as 50. ..28-32 51.10-5 32-38 52.5-41 16-21 53.41×11 38-42 (as 43) 54.11-50 wint 50. ..38-33 51.10-5 33-38 (sjoch earder) 51. ..33-39 52.5-41 wint  

Dan kin de einstân fan de ledderwedstriid opmakke wurde.  

1.A. de Schiffart, Wommels, 474 pt.; 

2.Tj.Smedinga, It Hearrenfean 349 pt.; 

3.K.Wiersma, Nij Beets 346 pt.; 

4.G.Tigchelaar, Ysbrechtum 297 pt.; 

5.P.Looge, Tsjummearum 283 pt.; 

6.G.IJkema, De Gaastmar 188 pt.; 

7.S.van Steinvoren, Dronryp 160 pt.; 

8.S. de Boer, Burdaard 134 pt.; 

9.J.Schilstra, Boalsert 102 pt.; 

10.F.Wiersma, Easterein 80 pt.; 

11.J.Wiersma, Wommels 72 pt.; 

12.A.Zijlstra, Utert 68 pt.; 

13.J. de Boer, Berkel en Rodenrijs 56 pt. 

14.G.Harkema, Snits 54 pt.; 

15.Sj.T.Kooistra, Boalsert 48 pt.; 

16.P.Sikma, Hartwert 44 pt.; 

17.T.Slagter, Den Bosch 16 pt.; 

18.B.Kroon, Blauhús 14 pt.; 

19.Sj.Couperus, Wommels 12 pt.; 

20.J.Reade, Manchester 8 pt.; 

probleem 1 1.24-19 2.45-40 3.37-32 

probleem 2 1.42-37 3.29-23 4.48-43 

probleem 3 1.29-24 2.33-28 3.30-24 

In goede simmer tawinske. 

Folkert Groenveld 

Riperwei 6 

8623 XH  Jutryp 

groenveldf@hotmail.com 

doorfriesdammen

Rubryk 14-4-2023

Op de lêste freed fan maart waard yn Blauhús foar de sawnde kear de finale fan de Fryslân Kup ferdamd. Nei twa kear Jelle Wiersma, Siebe Walinga en Taeke Kooistra moasten de Hartwerters Tsjerk Wijbenga en op ‘e nij Kooistra útmeitsje wa’t de priis pakke soe. Kooistra wie sa fier kommen troch Fedde Wiersma, Willem Hoekstra, Rein Jan Walinga en Marten Walinga ‘út de beker te knikkerjen’. Wijbenga wie Leo Altena en Frâns Kingma de baas, hie in steand nûmer en wûn yn de heale finale fan Folkert Groenveld. De finale wie 0rille gau beslikke doe’t Wijbenga yn it middenspul in pear misse streken die en op ‘e nij de winst oan angstgegner Taeke Kooistra litte moast. Dy pakte sa de tredde Kup-winst op in rige. Syn heale finale tsjin Walinga sille we hjir earst besprekke.

M.Walinga – T.Koostra, heale finale Fryslân Kup, Hartwert 20-3-2023

1.31-26 19-24 2.32-27 20-25 3.37-31 17*37 4.41*32 14-20 5.34*14 10*19 6.40-34 11-17 7.44-40 4-10 8.47-41 7-11 9.41-37 1-7 10.31-27 17-21 11.26*17 11*31 12.37*26 16-21 13.26*17 18*16Dizze beide matsjedoaren witte fansels hoe’t in iepening spile wurde moat. No wykt Walinga fan de téory. 42-37 as 32-27 is wenst  14.46-41 19-24 15.34*14 10*19 16.41-37 19-24 17.39-34 24*44 18.50*39 7-11 19.40-34 11-17Der folget in dryste set fan wyt. 37-31 is better. 20.32-27 17-21 21.37-31 21*32 22.38*27 20-24 Swart kin skerper troch 22. ..12-18 23.31-26? 16-21! en op 23.42-37 18-23!, dan mar 23.42-38?23.34*14 9*20 24.33-29 20-24 25.29*20 25*14 en it spul is wer yn it lykwicht.26.39-34 3-9 27.27-21 16*27 28.31*22 12*32 29.42*22 2-7 30.36-31 7-11 31.31-27 14-20 32.34-30 20*40 33.35*44 9-14 34.43-39 5-10 35.48-42 Folle better is 35.49-43   35. ..13-19 36.44-40 15-20  37.39-34? 42-37 moat

It is daalk út nei de kombinaasje 37. …8-13! 38.22×2 11-17 39.2×11 6×3937. …10-15? 38.42-37 20-24! 39.34-29 24*33 40.40-34 33*35 41.45*5 Wyt hellet in daam, mar swart kombinearret

41. …19-23! 42.5*16 6*17 43.37-31 Lykswols rint de partij nei kamp. Mei de tuskenset 41. ..8-13 42.49-43 as 49-44 (wat oars?) en dan pas 42. ..19-24! 43.5×16 6×17 hie it krekt oars kommen. Mei de swarte skiif op 24, yn stee fan 23, hie swart twa skiven nei de daam wrotten en wûn. Aldergeloks foar Kooistra wûn hy it ‘pingel-sjitten mei FRYSK!, en helle dochs de finale.43. ..17-22 44.31-26 22-28 45.26-21 28-32 46.21-17 32-37 47.17-11 37-41 48.11-6 41-46 49.6-1 46*50

T.Wijbenga – T.Kooistra finale Fryslân Kup, Blauhús 31-3-2023

1.32-27 20-24 2.33-29 24×33 3.34×32 15-20 4.39-34 20-25 5.35×15 5×25 6.40-35 10-15 7.34-30 25×34 8.35×33 17-21 9.31-26 15-20 10.26×17 11×31 11.37×26 16-21 12.26×17 18×16 13.41-37 20-24 14.44-40 16-21 15.40-35 24-30 16.35×24 19×30 17.49-44 6-11 18.46-41 11-16 19.32-27 21×34 20.44×35 16-21 Wijbenga lit stekken falle 21.37-31 en 22.38-32 is better en wêrom 23.21-27? 21.36-31 21-26 22.35-30 12-18 23.31-27 26×28 24.38-32 7-12 25.32×23 18×29 26.30×28 13-18 27.42-38 14-20 28.37-32 12-17 29.41-37 18-23 30.28×19 20×18 31.38-33 17-21 32.43-38 21-26 33.32-28 9-14 34.28-23? 18×29 Wyt komt in hout efter en it wurdt in toer om it foarlike swarte hout werom te winnen. 35.33×24 14×34 36.37-32 8-12 37.32-27 26×28  38.38×7 1×12 39.50-44 3-9 40.44×24 9-14 41.48-42 14×34 It is no gau dien. 42.42-38 12-18 43.47-42 18-22 44.38-32

Nû.25 sw. 11, 13, 14, 16, 24, 26, 45 wyt 28, 33, 36, 42, 48-50

Nû.26 sw. 13, 14, 17, 20, 24, 26, 45 wyt 15, 32, 33, 39, 41, 48, 50

En twa nijen fan Hiele Walinga

Nû.27 sw. 4, 10, 13, 15, 19, 38 wyt 21, 24, 30, 36, 40, 42, 49

Nû.28 sw. 3, 7, 14-17 wyt 27, 30, 31, 37, 38, 44, 47

Oplossingen stjoere foar 28 april.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 31-3-2023

Jûn kin Tsjerk Wijbenga fan Arum syn damjier hielendal slachje litte. Dan moat er yn de dam-arena ‘Sie-Sa’ te Blauhús de finale fan de Fryslân Kup winne. Hy sit tsjin klupgenoat en bekerhâlder Taeke Kooistra. Jierrenlang wie der foar him in soarte fan barrière, ‘winne fan de mearfâldich kampioen, dat kin net’. Mar it liket derop dat Wijbenga syn angstgegner no misskyn wol oan kin. Earder helle hy moaie risseltaten mei in kampioenskip yn de ‘twadde acht’en by it Fryslân Open damde hy him nei in swiere barraazje by de bêste nûmers fiif oant en mei acht. De jûns moasten se wer oantrede foar de earste omloop en waard ferspile yn it prachtige planetarium fan Eise Eisinga.

Jouke Algra – Tsjerk Wijbenga, 3-3-23 1-e omloop, masters Frjentsjer1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 11-17 6.36-31 19-24 6. ..25-20 7.40×18 8×26 is goed foar swart  7.34-30 25×34 8.40×20 14×25 9.42-38 10-14 10.31-26 16×36 11.46×26 14-20 12.44-40 20-24 13.41-36 24-29 14.39×19 13×24 15.43-39 8-12 16.27-21 9-13 17.38-33? 37-31 4-10 Daalk 17. ..14-20 18.40×20 (ferpl.) 25×14 is better foar swart.18.40-34 24×44 19.49×40 13-18 No folget in al te dryste set fan wyt. 20.39-34 is better. 20.33-28 18×38 21.48×28 3-8 Swart kin skerper mei 21. ..6-11 22.39-34 8-13 23.37-31 13-18 24.28×8 7×9 25.50-44 9-14 26.34-30 25×34 27.44×4 5×3 28.40-34 10-14 29.47-42 2-7 30.21-16 6-11 Hjir liket 12-18 better. 31.16×18 12×23 32.31-27 1-6 33.42-37 14-20 

Swart syn set leit foar de hân, mar wyt kin no útpakke mei 34.27-22! 23×21 35.26×17 7×47 36.34-29 47×24 37.35-30 24×35 38.45×5 mei in winnende stân.34.37-31 7-12 35.27-21 11-17 Nei 35.34-30 20×40 36.35×44 15-20 37.44-40 20-24 38.40-34 24×44 39.45×43 kin swart oars net strike as mei de skiven 3 en 15 en rint it op.36.21-16 12-18 driget 17-21 37.16-11 17-22 38.11-7 6×8 39.26-21 8-12 Wijbenga strykt it no út.40.21-16 23-28 41.34-30 20×40 42.45×34 28-33  43.34×32 22×42 44.31-26 42-47 45.36-31 47-33 46.31-27 33-6

En ek yn de twadde omloop wie Wijbenga net ûnfertúnlik. Dicky v.d. Meer – Tsjerk Wijbenga, 2-e omloop masters, Frjentsjer 4-3-20231.32-27 20-24 2.31-26 15-20 3.27-21 16×27 4.26×28 17-21 5.37-31 20-255. …11-17 is de better. 6.35×15 5×25 7.40-35 10-15 7. .. 25-30 is oanwezen.

8.28-22! 21×23 9.35-30 24×35 10.24-20 25×32 11.45×5 en nei 8. ..18×27 9.31×22 12×32 as 9. ..21×23 10.33-29 etc. wyt +1 Dus 8. ..12×32 etc. mei in bettere stân. Mar wyt nimt de kar foar in grutte slach8.35-30! 24×35 9.28-23 18×40 10.50×30 25×32 11.38×16 6×37 12.45×5 11-16 13.42×31 16-21 14.31×11 7×16 15.39-34 14-20 16.5×7 8×6 Swart hat de daam mei lyk hout wer ôfnommen. Wyt lit no syn rjochterkant sloere. Daalk 17.39-34 kin. 17.41-37 13-19 As no 18.39-34 18.44-40 20-25 19.34-29 19×39 20.40×38 is better. 20.43×34 2-8 21.37-31 8-13 22.31-26 13-19 23.46-41 9-14 En no jout 24.34-29 spul. 24.41-37 19-24 25.49-44 3-9 26.48-43 4-10 27.43-39 wie de lêste kâns. Wijbenga makket it mei in slachje út. 27.34-29 24×33 28.43×23 9-13  29.23×3 1-7 30.3×20 10×39

De problemen binne fan Stellinga-Baron

Nû.25 sw. 11, 13, 14, 16, 24, 26, 45 wyt 28, 33, 36, 42, 48-50

Nû.26 sw. 13, 14, 17, 20, 24, 26, 45 wyt 15, 32, 33, 39, 41, 48, 50

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 17-3-2023

Frjentsjer wie begjin maart it sintrum fan de Frysk-damwrâld, misskyn wol fan de hiele damwrâld. Stifting WFD koe nei de koroana wer treflik organisearje, trije dagen it Fryslân Open, oanslutend it grutmaster- en mastertoernooi en as útsetter it WK FRYSK!. Analist en âld-wrâldkampioen Alexander Schwarzman seach Folkert Groenveld en Jelle Wiersma mei 6,5 pt. boppe oan einigjen yn it Fryslân Open. Twa oare Friezen, Marten Walinga en Henk Haanstra, beselskippen harren yn de grutmasters. Dat sette útein yn de moaiste seal fan Fryslân, it planetarium fan Eise Eisinga. Dammers fan bûten ús provinsje damden har ek yn de kiker. Wat te tinken fan Auke Zijlstra fan Utert mei de WK-titel yn de einspul-fariant FRYSK! en de Tsjechyske Petra Duskova mei de moaiste kombinaasje fan it toernooi. Grutte man wie lykswols Henk Haanstra fan Aldegea-SWF. Jierrenlang damde hy krekt tsjin de top oan en no wie it einliks raak. 

M.Walinga – H.Haanstra, Frjentsjer 4.3.2023, tredde omloop Grutmasters1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 11-17 6.27-22 17×28 7.34-30 25×34 8.40×27 14-20 9.39-34 20-25 10.43-38 10-14 11.34-29 19×39 12.38×40 14-20 In rêstige iepening, Walinga kin der noch gjin tûkelteammen yn frisselje.13.37-31 13-19 14.31-26 19-24 15.42-37 5-10 16.47-42 9-14 Wyt besiket wat oars 17.42-38 7-11 18.37-31 8-12 19.41-37 En dan letter oanfalle mei 37-32, mar swart nimt in grutte ôfruil

19. ..11-17! 20.27×18 6-11 21.26×17 24-30 22.35×24 25×43 23.44×42 20-25 Posysjoneel bouwe yn it middenspul.24.46-41 14-20 25.40-35 20-24 26.36-31 3-8 27.31-26 8-12 28.26-21 10-14 29.41-36 14-20 30.42-37 24-30 Swart hat sa in goede hek-stelling, mar ferbrekt dy daalk ek wer. Dat kan altiid noch wol. Earst 30. ..12-18 is better. 31.35×24 25×23 32.36-31 20-25 33.37-32 12-17 34.21×12 2×42 35.48×37 1-7 It giet op in lykweardich einspul ta. 36.31-27 7-11 37.50-44 15-20 De tinktiid wurdt minder en sa komme der mindere setten en kânsen. Foar wyt is 38.45-40 better en swart hie de ôfruil 38. ..23-29 nimme moatten.38.44-39 20-24 39.37-32 4-10 Wyt hie winstkânsen nei 39.49-43 4-9 40.39-33 23-29 41.43-38. 40.49-44 25-30 41.39-33 23×43 42.44×42 30-34 43.27-22  

De partij Wiersma – Groenveld wie al kamp wurden en Haanstra hie no ek oan kamp genôch foar de priis. 43. ..11-16 44.32-28 16-21! 45.45-40! 21×32 46.40×20 10×30 47.42×2 is dat, mar ek folstiet 43. ..10-14 44.22-17 11×22 45.32×12 34-40 46.45×34 24×44 47.12-7 44-50 48.7-1 50-28 49.1-6 28-46 50.42-38 14-20

Yn de fjifde omloop fan it Fryslân Open struts Tsjerk Wijbenga mei swart24. ..6-11 en ôfruilje 13-19, mar Petra Duskova helle út mei 25.24-20! 15×24 26.40-34 24×44 27.27-22 21×23 28.43-39 44×31 29.37×28Earst noch de oplossing fan it drege probleem nû.18 1.28-23 x31 2.42-38 x34 3.47-42 x32 3.x27 x22 4.42-37 etc.

Nû.21 sw. 2, 4, 6-9, 13, 35 wyt  16, 20, 24, 28, 29, 32, 41, 49

Nû.22 sw. 5-9, 17, 15, 16, 20, 25 wyt 26, 27, 34-36, 40, 41, 45, 47, 49

En twa nijen fan Stellinga-Baron

Nû.23 sw. 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 26 wyt 25, 27, 32, 34-36, 40, 43

Nû.24 sw. 2, 6, 9, 10, 13, 19, 26, 29, 45 wyt 16, 17, 28, 30, 32, 36, 46, 49, 50

Oplossingen stjoere foar31 maart.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 17-2-2023

Jelle Wiersma fan Wommels, lid fan de Stadige Strikers fan Skearnegoutum, is foar de tsiende kear Frysk kampioen wurden. Nei de fiifde omloop wienen der fjouwer kânshawwers. Henk Haanstra mocht noch hoopje mei trije punten, mar heake ôf troch in ferliespartij tsjin Folkert Groenveld. Marten Walinga stie mei fjouwer punten boppe oan, mar tippele yn in kombinaasje tsjin koprinner en rekôrkampioen Taeke Kooistra.

Nei 23.49-44? 6-11! 24.26×6 2-7 25.6×19 15-20 26.30×10 5×32 27.42×22 17×28 wie it gau dien en kaam Kooistra op fiif punten. Hy hie it yn hâldershân mei noch ien partij te gean. Al hime Wiersma him mei 4,5 punten yn de nekke. De winst wie tsjin Siebe Walinga, ferline jier hast kampioen, mar no de partij ferbarge en degradaasje drige. Dyselsde Walinga soe yn de lêste omloop dochs de trochslach jaan yn de race om de titel. Jelle Wiersma weefde ôf mei Marten Walinga en broer Siebe wûn fan Kooistra. Dat by eintsjebeslút wie it wer Wiersma mei syn seisde titel op in rige. J.Wiersma – M.Walinga, PK 2023, 7-e omloop, De Gaastmar, 11.2.2023 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.37-31 7-12 8.42-37 2-7 9.47-42 7-11 De rún fan stâl en komt soks goed yn de lange hoeke? Mar wyt, lykas swart, damje neffens it boekje. 10.31-26 16-21 11.26×17 18×16 12.37-31 19-24 12. ..12-17 13.31-26 17-21 14.26×17 16×18 15.42-37 9-13! is goed foar swart. De lange hoeke is frij en 16.34-30 kin net, dan kriget swart in daam. 13.34×14 10×19 14.40-34 16-21 15.44-40 21×41 Wyt kin moai tebek slaan. 16.36×47 19-24 17.34×14 4×24 18.32-27 24-29 19.33×24 20×29 20.39×19 13×24 21.49-44 1-7 22.27-22 12×32 23.38×27 11-17 24.40-34 17×37 25.34×14 9×20 26.42×31 8-12 27.44-40 12-17 27. ..20-24 hie better west. 28.40-34 5-10 29.50-44 3-9 30.44-40 9-13 Wyt hat in sterk blok yn de dûbele hoeke en altiid de oanfal mei 34-30. 31.47-41 7-11 32.31-26 17-21 33.26×17 11×22 34.41-37 6-11 35.37-31 11-16 36.43-38 13-19 37.38-32 22×42 38.48×37 10-14 Wyt komt yn in winnende posysje.

Nei 39.37-32 19-24, swart kin net oars, der folget 40.34-29 24×33 41.32×34 en it is yn de koartste kearen dien. 39.31-27? 19-24 40.34-29 24×33 41.35-30 25×34 42.40×38 20-24 43.37-32 24-30 44.27-21 16×27 45.32×21 30-34 46.21-17 15-20 47.17-12 No lit swart kamp lizze.

Earst 47. ..34-40 48.45×34 20-24 49.34-30 24×35 50.12-7 35-40 47. ..20-24? 48.38-33 34×32 49.12-8 32-37 50.8-3 14-19 51.3-17 Alles stiet op slach en swart jout op.

Nû.17 sw. 1, 4, 12-14, 19, 20, 23, 36 wyt 6, 25, 32, 33, 38, 39, 41, 43, 44 Nû.18 sw. 1, 2, 4, 8, 10, 12-14, 36 wyt 22, 24, 25, 28, 32, 42, 43, 47, 49

En noch twa fan Stellinga-Baron

Nû. 19 sw. 11, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 30 wyt 29, 33, 37, 39, 42-44, 47

Nû. 20 sw. 7, 14-16, 19, 20, 26, 36 wyt 27, 28, 34, 37, 38, 41, 47, 49

Oplossingen stjoere foar 3 maart. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 3-3-2023

Foar de lêste omloop fan it Frysk kampioenskip  hie rekôrkampioen Taeke Kooistra fan Hartwert in goede kâns om syn njoggentsjinde(!) titel te heljen.  Mei fiif punten stie der in heal foar op Jelle Wiersma en in fol punt op Marten Walinga. Dy twa moasten tsjin elkoar en de striid gie lang lyk op. Oan de ein wikselen de kânsen, mei Wiersma by eintsjebeslút as winner. Kooistra siet doe noch tsjin Siebe Walinga. Mei kamp soe der lyk komme mei Wiersma.  En dan in barraazje om it kampioenskip. Sa fier soe it net komme. 

T.Kooistra – S.Walinga, De Gaastmar 11 febrewaris 2023, 7-e omloop PK  

1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.36-31 8-12! Meastal folget 7. ..7-12 en mei de folgjende set stiet wyt ta dat swart oerdwers ôfruilje kin. 8.34-30 liket better. 8.31-27 18-22 9.27×18 19×17 10.37-31 3-8 11.42-37 9-14 Dan no mar 12.34-30 25×34 13.39×30 20-25 14.44-39 25×34 15.39×30 14-20 Efterstrike troch 30-25 kin fansels net om 17-22 16.50-44 20-25 17.44-39 25×34 18.39×30 15-20 Swart hollet wyt syn rjochterkant út. 19.30-24 20×29 20.33×24 10-15 Daalk 17-22 en 22-27 is noch better. Wyt letter troch 34-30 oanfalle. 20. ..21-27 is in prima alternatyf. 21.40-34 17-22! 22.47-42 22-27! Swart jout in hout wei. 

Mar kriget it gauw erom mei in stân as in dyk. Wylts wyt der minder goed op stiet. 23.31×22 16-21 24.22-17 7×47 25.48×46 21-26 26.49-44 6-11 27.44-40  Daalk 27.34-30 is better. Swart moat dan wol 13-19. Lykswols nimt swart net it skerpe 27. ..13-18 en dan 12-17 foar kar. 27. ..13-19 28.24×13 12×14 29.34-30  8-12 30.30-24 14×34 31.40×29 11-16  Wyt kin opbouwe troch 29-24 en letter 43-39 en 39-34. No folget in dryste set. 32.32-28!? 12-17 33.43-39 1-6 34.42-37  Wyt wol oerdwers ôfruilje troch 37-31 

Mei de forcing 34. ..26-31! 35.37×26 16×36 36.46×26 7-11 sil swart gau winne.  34. ..17-21? 35.39-34 15-20? Better is de oanfal troch 6-11 en 11-17 mei de grutte driging 37-31. Wyt kriget no wer spul. 36.34-30 20×40 37.35×44  Foarút slaan is hjir better. Nei 37.45×34 2-7 38.38-33 21-27 39.37×17 16×38 40.33×42 liket wyt noch wat spul te hawwen. 37. ..2-7 38.44-39 21-27 39.37×17 7×27 40.45-40 27-31 41.28-22 31-36 42.22-17 16×18 Wat oars? Der drige 36-31 en 26-21 mei trochbraak.  No hâldt de skiif op 46 twa swarten fêst. 43.38-32 6-11 44.39-34 18-22 45.32×12 11×13 46.40-35 13-19 47.29×9 4×13  Swart strykt it goed út. 48.35-30 13-19 49.30-25 5-10 50.34-30 10-14  

En wyt moat noch in hout jaan. 51.30-24 14×34 52.25-20 34-40 53.20×18 40-44 54.18-12 44-50 55.12-8 50-28 56.8-3 36-41 Wyt jout op. Nei 57.46×37 28×46 hellet swart in twadde daam mei winst. In daam helje op fjild 4 ferliest ek 54.18-13 44-49 55.13-9 49-32 56.9-3 32-10 Wyt net de line 4-36 besette litte. Dat is kamp. 57.3-12 36-41 etc. as 54. ..44-50 55.13-9 50-28 56.9-4 28-32 57.4-15 32-5 Wyt moat fan de line 4-36 en swart hat krekt noch ien set mei de daam. 58.15-33 36-41 etc. Soks betsjutte Wiersma syn tsiende kampioenskip.

In nij problemen fan Hiele Walinga 

Nû.21 sw. 2, 4, 6-9, 13, 35 wyt  16, 20, 24, 28, 29, 32, 41, 49  

Ut in partij, swart strykt 12-17 en ferliest, ynstjoerd troch Bauke Dijkstra. 

Nû.22 sw. 5-9, 12, 15, 16, 20, 25 wyt 26, 27, 34-36, 40, 41, 45, 47, 49 

Oplossingen noch net stjoere. 

Folkert Groenveld 

Riperwei 6 

8623 XH  Jutryp 

groenveldf@hotmail.com 

doorfriesdammen

Rubryk 3-2-2023

Nei de earste twa omlopen fan it Frysk kampioenskip hat Taeke Kooistra, rekôrhâlder mei achttsjin(!) titels, as ienige de folle twa punten. De beide promovendi Dicky van der Meer en Folkert Groenveld koenen it net risse. Van der Meer rûn yn in luzich slachje. Nei 38.40-35? folge Kooistra mei

38. ..19-23! 39.33×13 24-30 40.35×24 16-21! 41.27×7 7×30

Swartspiler Folkert Groenveld hie kamp meitsje kinnen yn de twadde omloop mei

45. ..13-19  46.47-41 1-6 (driget 7-12) 47.39-33 7-12! 48.22×2 11-16  49.2×30 25×21 50.26×17 16×8 51.45×25 mar der folge 45 ..1-6? 46.27-21 11×31 47.26×37 6-11 (der drige 22-17) 48.37-31 11-16 49.39-33 13-19 50.22-18! 19×17 51.31-27 17×37 52.47×27 en swart komt oan.

Kampioen Jelle Wiersma ferlear yn de earste omloop ferrassend fan Henk Haanstra. Mar koe nei in spektakulêre partij tsjin Hein de Vries in punt telle.J.Wiersma – H.de Vries, Aldegea-SWF, 28-1-2023, twadde omloop PK1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 11-17 5.47-41 19-24 6.34×14 10×19 7.32-27 17×37 8.41×32 12-17 9.33-28 7-11 10.35-30 25×34 11.39×10 5×14 12.43-39 16-21 13.46-41Twa dryste setten, mar wol de bêsten.13. ..2-7 14.39-33 18-22 15.32×12 7×18 16.40-35 18-22  It spul wurdt op skerp setten en in ûntlading kin net útbliuwe

17.33-29! 19×46 18.35-30! 46×35 19.45×5 21×45 20.5×20 9-14 Swart kin de dasam mei lyk hout wer ôfnimme en it einapul is lykweardich. 21.20×22 8-13 22.22×9 3×14 23.26-21 1-7 24.36-31 4-9 25.31-26 9-13 26.50-44 45×43 27.48×39 13-18?  Hjir giet it mis mei swart. Nei 27. ..7-12 28.21-17 (ferpl.) 12×21 29.26×17 14-20 30.39-33 13-18 31.17×19 20×18 rint it kamp.28.39-34 14-20 29.49-44 18-22 30.21×23 7-11 31.23-18 11-16 32.26-21 16×27 33.18-13 27-31 34.13-9 31-36 35.9-4 36-41 36.4-10 41-46 37.10×50 6-11 38.44-39 46-37 39.39-33 11-17 40.50-45 37-26 41.34-30 26-37 42.30-25 Swart mei noch ien kear mei de daam, mar hat gjin plak mear.

Twa problemen fan Stellinga-Baron

Nû.17 sw. 1, 4, 12-14, 19, 20, 23, 36 wyt 6, 25, 32, 33, 38, 39, 41, 43, 44

Nû.18 sw. 1, 2, 4, 8, 10, 12-14, 36 wyt 22, 24, 25, 28, 32, 42, 43, 47, 49

Oplossingen noch net stjoere.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com


doorfriesdammen

Rubryk 20-1-2023

De kommene wiken steane de grutte wedstriden op it programma. Moarn te
Easterein it klupkampioenskip, de twa wiken dêrop it persoanlik kampioenskip en as útsetter it Fryslân Iepen. As foaroanman en earste boerd spiler fan de Lollummer klup sil Marten Walinga misskyn wol de kampioenstsjelke heech hâlde meie. Soks soe foar ‘De Rûge Wolf’in primeur wêze. Dan moatte se al ôfweve mei kampioen Skearnegoutum en Hartwert, werom op it heechste nivo. En poets de Blauhústers ek net út. Walinga hat ienris de Fryske titel wûn. Faaks siet er der hiel tichteby. Syn aventoerlike spul hat him hjir misskyn wol behindere. Mar ek hiel wat brocht, sa as de wrâldtitel en in fracht oan prizen op dammerijen, lykas yn Blauhús ferline
wike freed.

F.Groenveld – M.Walinga, Blauhús 13-1-2023, Stryk-ta 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 1737 4.4132 16-21 5.2617 1241 6.4637 11-16 7.36-31 7-11 Swart wol it oars. 7. ..7-12 is wenst. 8.47-41 2-7 9.41-36 8-12 Op wyt syn lange hoeke oan. 10.34-30 2534 11.4424 2029 12.3324 1930 13.3524 18-22 Strykt swart nei fjild 21, folget der in ôfruil en hat wyt de rún wer op stâl. 14.40-35? Hjir hie 14.39-33 as 50-44 moatten. Nei 14. ..13-18 folget skiifwinst foar swart. 14. ..22-28? 15.3223 1344 16.5039 11-17 12-17 en 9-13 mei driging kin ek. 17.37-32 7-11 18.32-28! driget 24-19 mei daam 18. ..1-7 ek om de ôfruil troch 28-22 foar te wêzen. 19.28-23 9-14 20.39-34 14-20 21.34-29 20-25 22.24-19 3-9 Wyt oerfalt swart mei fjouwer dryste setten.

23.38-33 9-13 der drige 35-30 mei daam 24.233 42 25.29-23 17-21 Wat oars?
26.33-28 2141 27.3647 11-17 28.28- 22 1232 29.4211 617 en it giet op in lykweardich einspul ta. 30.49-44 17-22 31.2321 16*27 32.43-38 27-31

Moai is 33.19-14! 10×19 34.35-30 25×34 35.44×13 5-10 (ferpl.) 36.47-41 31-36
37.13-9 36×49 38.9-4 49×16 39.4×25 kamp 33.48-43 7-12 34.19-14 1513 35.354 53 36.44-40 12-17 37.40-35 17-21 38.35-30 2-7 39.30-24 13-19 40.2413 323 41.45-40 7-11 42.40-35 31-36 43.38-33 23-28 44.3322 2123 45.43-38 liket better, mar wint net. 45.35-30 23-28 46.30-24 28-32 47.24-19 32-37 48.4727 36-41 49.19-13 41-46 Beide spilers ha amper noch tiid. 50.13-8 46-5 51.43-38 5-23
Wyt is bang foar 11-17, mar hie mei 8-3 de daam op slach setten en gau kamphawn. 52.27-21? 1131 53.8-3 23-46 54.38-33 31-37 55.33-28 37-42 56.3-21 465 57.21-49 5-46 58.49-27 42-48 en wyt gie troch de klok, mei swart trije
tellen noch.

Tsjin Tsjerk Wijbinga koe Walinga der in moaie kombinaasje ynfrisselje. Nei 37.30-24 14×24 38.35×33 12-17 stie it Walinga hie wyt en wikkele ôf mei
38.25-20! 10×30 39.33-29! 30×28 40.41-36 21×32 41.36×27 en soe it einspul winne

Nei lotting binne de prizen fan de krystpuzzel foar 1.Sj.Schilstra Wommels); 2.G.IJkema (De Gaastmar) en 3.Tj.Smedinga (It Hearrenfean).

Nû. 13 sw. 8, 9, 11, 14, 16, 25, 26 wyt 20, 23, 30, 34, 36-38
Nû. 14 sw. 8, 11, 13, 15, 20, 31, 36 wyt 28, 29, 32, 38-40, 47
en twa nijen fan Hiele Walinga

Nû.15 sw. 2, 10, 11, 19, 26, 30, 36 wyt 27, 28, 42, 44, 47

Nû.16 sw. 2, 3, 6, 10, 15, 30, 35 wyt 16, 18, 21, 22, 28, 36, 39, 44, 49

Oplossingen stjoere foar 4 febrewaris.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 6-1-2023

Sa’n tsien jier lyn kaam der troch de ynisjativen fan de Stifting WFD nij elan by it Frysk damjen. Jierlyks wurdt it Fryslân Iepen ferspile mei dielname fan bûten de provinsje- en lânsgrinzen.  Hiel wat hoekse dammers spylje no ek it Frysk Spul. Wat te tinken fan de wrâldkampioenen Alexander Georgiev en Alexander Schwarzman.  En ek nasjonale kampioenen, sa as Patrick Casaril fan België, Aleksej Domchev fan Litouwen, Vaclav Krista fan Tsjechië en Hans Jansen, trijefâldich Nederlânsk kampioen. Jansen wûn okkerwyks it NK FRYSK!. Soks betsjut dat hy de earste dammer is dy’t by it oerhoeks as by it Frysk Spul in nasjonale titel wûn hat. 

FRYSK! is de einspulfariant mei fiif skiven fanút de begjin line. Nei sawn omlopen kaam Dicky van der Meer boppe oan te stean. Soks is wer in bewiis fan syn damkwaliteiten. Oer in moanne docht er mei yn de earste acht fan it Frysk kampioenskip. Jansen dielde it earste plak mei him foar de Fryske toppers Jelle Wiersma, Taeke Kooistra en Marten Walinga. No folget de barraazje, dy’t Jansen wûn. 

H. Jansen – D.v.d.Meer, barraazje NK FRYSK!, Harns, 30 desimber 2022 1.46-41 3-8 2.41-37 8-12 3.49-43 12-17 4.43-38 17-21 5.37-31 21*41 6.47*36 In posysjoneel korrekte ôfruil. 6. ..5-10 7.36-31 10-14 8.38-32 2-7 9.32-27 7-11 10.31-26 14-19 11.27-21 11*31 It spul giet lyk op, mar de spanning rint op.  12.26*37 1-7 13.37-32 7-11  13. ..19-24 is better. No ferliest swart tempo en 7-11 kin letter ek noch wol. 14.32-27 4-9 15.48-43 Mar ek wyt hie better. Strike mei skiif 50 en swart sil oankomme, al is soks nei acht setten. 

No ferliest van der Meer it spul. Kamp wurdt bygelyks 15. …19-24 16.43-39 24-29 17.39×19 9×29 as 16. …24-30 17.39-33 9-14 18.33-28 14-19 19.28-22 11-16 20.22-17 16×18 15. ..19-23? 16.50-44 9-14  16. ..23-29 kin net. Wyt rint dan efter, nei fjild 28 en oars komt swart oan. Mear kâns jout noch 16. ..11-16 17.43-38 9-14 18.44-40 14-20 19.40-35 20-24 20.38-32 23-29 21.27-22 29-34 22.35×33 24-30 17.44-39 14-19 18.39-34 11-16 Net 18.39-33 om de plakker 11-17 19.43-38 19-24 20.34*14 23-29 21.14-10 29-34 22.38-33 34*21 

Dan noch twa kombinaasjes fan Jansen by it Fryslân Iepen. Yn 2019 stie Hein de Vries der mei swart yn it einspul deeglik op, mar liet him dochs te pakken nimme. De wite skiif op 31 stiet faai. Mar nei 41.  …12-17? folge it bline 

42.28-22! 17×39 43.50-44 39×50 44.31-27 50×20 45.25×3 In jier letter moast Aleksej Domchev, mei swart, it belije nei 15. ..14-20? 

16.37-31! 17×28 17.38×18 8×28 18.39-33 28×39 19.43×5 

Dan twa problemen fan Stellinga-Baron 

Nû. 13 sw. 8, 9, 11, 14, 16, 25, 26 wyt 20, 23, 30, 34, 36-38 

Nû. 14 sw. 8, 11, 13, 15, 20, 31, 36 wyt 27, 28, 32, 38-40, 47 

Oplossingen noch net stjoere. 

Folkert Groenveld 

Riperwei 6 

8623 XH  Jutryp 

groenveldf@hotmail.com 

doorfriesdammen

Rubryk 23-12-2022

Yn de lêste rubryk fan 2022 wurde acht problemen fan Roel Bergsma oanbean. Foar de goede oplossingen lizze trije jildpriiskes klear. Dizze âldjierspuzzel telt net mei foar de ledderwedstriid. Noflike krystdagen en in lokkich 2023 tawinske.

Nû.1 sw. 6, 21, 27, 31 wyt 16, 36, 41, 42

Nû.2 sw. 6, 10, 13, 19 wyt 16, 25, 28, 33, 44

Nû.3 sw. 7, 8, 9, 15, 17 wyt 24, 27, 30, 42, 49

Nû.4 sw. 2, 4, 13, 33, 38 wyt 17, 25, 26, 40, 42

Nû.5 sw. 8, 14, 18, 19, 20, 29 wyt 21, 27, 36, 39, 41, 48

Nû.6 sw. 4, 7, 9, 15, 42, 44 wyt 24, 28, 30, 41, 43, 45

Nû.7 sw. 13, 14, 18, 22, 27, 40 wyt 15, 31, 38, 41, 43, 47

Nû.8 sw. 4, 7, 17, 21, 22, 26 wyt 20, 25, 37, 39, 41, 50

Oplossingen stjoere foar 13 jannewaris.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com