Categorie archief Rubryk

doorfriesdammen

Rubryk 9-2-2024

Te Hartwert binne moarn de lêste twa omlopen fan it persoanlik kampioenskip. Noch fiif fan de acht dammers meitsje kâns op de titel. Marten Walinga is koprinner mei 3,5 punt. Op in heal punt folgje Taeke Kooistra, Jelle Wiersma, Henk Haanstra en Hein de Vries. Mei syn ferrassende oerwinning op Walinga soarge De Vries derfoar dat de spanning wer hielendal werom is. Walinga siket altiid nei komplikaasjes en dreger spul. Soks pakte tsjin rekôr-kampioen Kooistra goed út.

T.Kooistra-M.Walinga, Jorwert 30.1.2024, 3-e omloop PK

Nei 40.46-41? helle Walinga út mei

40. ..22-28! 41.33×22 8-12! 42.22×2 5-10 43.2×20 10×50 en wie it gau dien. En doe’t Walinga yn de fjirde omloop broer Siebe mei in einspulfinesse te pakken hie, wie der in gat fan oardel punt mei de konkurrinsje slein.

M.Walinga-H.de Vries, Lollum 3.2.2024, 5-e omloop PK

Walinga hie in dizze partij ek wer keazen foar in wat dryste opset. Mei in wat nuodlike stân nei 28. ..5-10

Wyt hie him der út rêde kinnen mei it tiidlike offer 25.32-27! 26×28 26.39-34 8-13 27.38-32 10-14 28.32×12 13×11. Mar folge mei 29.39-34 18-22 30.32×12 8×17 en soe it letter oprinne en sa is de spanning oan de top kompleet. Sa kaam regearjend kampioen Jelle Wiersma mei in moaie kombinaasje tsjin promovendus Pieter Hoogterp ek wer daalk efter Walinga.

J.Wiersma-P.Hoogterp, Lollum, 3.2.2024, 5-e omloop PK

31. ..13-19? leit yn de reden, mar

Wiersma kombinearre nei de daam mei32.26-21 17×48 33.37-32 48×31 34.41×3

Yn de ‘twadde acht’ hat bûnsfoarsitter Liuwe Westra ferrassend de lieding. It wierre him ek wol mei, lykas yn de partij tsjin Fedde Wiersma. Earst krige hy in ‘achtklapper’ om de earen nei 18.39-34?

18. ..19-24! 19.34×14 20-24! 20.14×34 15-20! 21.35×24 18-23 22.24×22 16-21 23.31×11 6×28. Mei twa skiven efter noch efkes strike 24.43-39 13-19 25.36-31 12-17 26.46-41 5-10? en mei it bline

27.31-27! 17×46 28.48-43! 46×33 29.43×5 helle Westra in daam. Wiersma wie fan slach en ek noch kamp ferbargje.

De problemen fan Willem F. Bakker
Nû.17 sw. 2, 4, 10, 11, 13, 17, 26 wyt 20, 28, 29, 38, 41, 47, 50
Nû.18 sw. 2, 4, 7, 8, 13-15, 25 wyt 17, 22, 28, 29, 36, 38, 39, 41, 49
Nû.19 sw. 4, 11, 15, 17, 23, 25, 28 wyt 26, 32, 34, 35, 42, 45
Nû.20 sw. 4, 11, 15, 18, 20, 25 wyt 26, 27, 29, 35, 38, 45

Oplossingen stjoere foar 23 febrewaris.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 26-1-2024

Moarn begjint it kampioenskip fan Fryslân. Twa dammers hawwe dizze ieu de titels ferparten: Taeke Kooistra en Jelle Wiersma. Kooistra is mei 19 titels rekôrhâlder, mar de lêste seis kearen wie it hieltiden Wiersma, dy’t de teller no op 10 stean hat. As kin Marten Walinga, dy’t yn 2000 syn ienige titel helle, foar in ferrassing soarchje? Wylst broer Siebe der in pear jier lyn ek hiel tichteby wie. En flak Henk Haanstra ek net út no’t hy mei de Grutmaster-winst yn Frjentsjer syn earste echt grutte priis pakt hat. Okkerdeis by it Klupkampioenskip sette Wiersma wol wer de toan, troch as earste-boerd-spiler fan Skearnegoutum alle trije spullen te winnen. De beide Walinga’s en ek Kooistra moasten bûge.

J.Wiersma – M.Walinga, Easterein 13-1-24, Klupkamp., 2-e omloop, 1-e boerd 


Nei 17. …2-7 longere swart op 31-27 fan wyt. Dizze set lei wol yn de reden. Dan hie swart úthelle en twa dammen krigen mei in prachtige kombinaasje. 18.31-27? 16-21!  19.27×16 19-24!  20.34×5  17-21  21.5×22 18×47  22.48×46 7-12 23.16×18 8×50  24.26×17 13-18 25.17×19 9×49 Wiersma fertroude 31-27 net, sûnder de kombinaasje te sjen en struts  18.34-30 

T.Kooistra – J.Wiersma, Easterein 13-1-24, Klupkamp., 1-e omloop, 1-e boerd 

1.32-27 19-24 2.31-26 20-25 3.37-31 17*37 4.41*32 11-17 5.34-30 25*34 6.40*20 14*25 7.35-30 25*34 8.33*35 15-20 9.32-27 17*37 10.47*27 7-11 Wyt makket terjochte dalliks romte. 11.27-22 18*27 12.31*22 12*32 13.38*27 11-17 14.27*7 2*11 15.42-37 8-12 16.37-31 12-17 Dizze matsjedoaren komme goed troch de iepening. 17.39-34 16-21! Wiersma makket spul. It deeglike 17. ..10-15 kin fansels ek. Wyt kin tichtstrike, mar kiest 18.43-38 21*41 19.46*37 1-7 20.37-31 9-14 21.44-39  Fansels net 21. ..20-24 om de plakker 26-21. Wyt wol tebek mei 34-30, dus 21. ..20-25 22.35*15 5*25 23.31-27 17*37 24.26-21 11*31 25.36*47 En hat Kooistra de rún wer op stâl. 25. ..13-19 26.38-32 7-11 27.39-33 19-24 28.32-27 24*44 29.45*43 25-30 30.47-41 11-16 Wyt moat op swart syn dûbele hoeke oan. Dat liket in dreech ferhaal. 31.48-42 14-20 32.41-37 20-25 33.37-32 10-15 34.43-39 4-9 35.32-28 liket net de bêste. Swart komt op fjild 45.  


35. .. 30-34 36.33*35 25*45 37.39-34 15-20 38.42-37 9-13 Hjir litte beide spilers stekken falle. 38.34-29 hie moatten. Swart pakt de kâns net. Nei 38. ..20-24 etc. kin swart sa trochrinne nei de dûbele hoeke fan wyt. 39.49-43 13-18 Wyt drige mei 27-21!, mar 3-9 wie better. It giet noch hieltiid lykop. 40.28*8 3*12 41.43-39 6-11 42.37-32 12-17 43.27*7 11*2 44.32-27 2-8  45.39-33 8-13 Swart lit no kamp lizze. 


46.33-29 13-18 47.29-23 18×40 48.50×10 as 46. ..20-25 47.27-22! 16-21 48.29-24! 25×23 49.22×24 en soe wyt noch winnen kinne. In daam op 5 en in hout op 25, mei swart net nei 15 mei de daam te kearen om 5-19! 46.33-28? 13-19 47.28-22 20-25 Wyt komt oan en moat in skiif jaan. 48.22-17 16*18 49.27-21 19-23 50.21-16 23-28 51.16-11 28-32 52.11-7 32-37 53.7-1  Kooistra hellet noch al in daam en wint it hout werom. 53. ..18-23 54.1*29 37-41 Mar it swarte hout op 45 is in net te nimmen behindering. 55.29-1 41-47 56.1-6 47-42 57.50-44 45*43 Kooistra gie troch de klok. Soks betsjutte it ienige punt foar de Skearnegoutumer Stadige Strikers tsjin Hartwert. Dy klup soe ek de oare twa omlopen winne en sa oertsjûchjend Klupkampioen wurde. 

Twa problemen fan Willem F. Bakker 


Nû.17 sw. 2, 4, 10, 11, 13, 17, 26 wyt 20, 28, 29, 38, 41, 47, 50 

Nû.18 sw. 2, 4, 7, 8, 13-15, 25 wyt 17, 22, 28, 29, 36, 38, 39, 41, 49 

Oplossingen noch net stjoere. 

Folkert Groenveld 

Riperwei 6 

8623 XH  Jutryp 

groenveldf@hotmail.com 

doorfriesdammen

Rubryk 12-1-2024

Tusken alle Fryske matsjedoaren wie Grinslanner Frederik Bos by it NK te Drachten in nije stjêr. En doe’t hy yn de fiifde omloop fan wrâldkampioen Marten Walinga wûn like der in sensaasje oan te kommen. Mei noch twa omlopen te gean tsjin Jelle Wiersma en Taeke Kooistra te gean siet in eareplak der yn. Mear misskyn noch wol. Mar soks betearde oars mei twa kear in ferlies en swile Kooistra de titel op.

F.Bos – M.Walinga, NK Drachten, 5-e omloop, 21-12-2023

1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 19-24 6.34-30 25×34 7.39×19 13×24 8.37-31 14-20 9.31-26 20-25 10.42-37 9-14 11.37-31 14-20 12.41-37 10-14 13.43-38 14-19 14.37-32 8-13 15.27-21 16×27 16.32×21 24-30 17.35×24 19×30 18.46-41 30-35 De wytspiler is goed troch de iepening kommen. Foar nije dammers jout soks faaks tûkelteammen. Bos hat in protte traind op lidraughts. 19.21-16 13-19 Swart ferbrekt de symmetry 20.38-32 19-24 21.41-37 24-30 22.31-27 5-10 Wyt hie better 22.32-27, lykas it swarte antwurd 3-8. 23.37-31 10-14 24.27-21 14-19 25.32-27 3-8 Mei 25. ..19-24 de symmetry herstelle is better. Wyt hat foardiel. 26.48-43 4-9 27.43-39 8-12 28.27-22 12×32 29.31×33 11×31 30.36×27 7-12

De stân is dreech troch te sjen. Goed foar wyt is 31.27-21 en ek swart hat better mei 19-24. 31.33-28 2-7 32.27-21 19-24 33.28-23 24×22 34.21×23 6-11 35.47-41 9-14 Nei de ôfruil hâlde de twa skiven op 16 en 26 der trije fan swart fêst.

36.23-18 12×23 37.40-34 35×33 38.39×10 15×4 39.44-40 4-10 40.40-35 10-15 41.35×24 25×23 42.41-37 20-24 Wyt wol de swarte opbou nei fjild 29 keare. Dan soe der ôfruile wurde kinne troch 11-17. 43.45-40 24-30 44.40×20 15×24 45.50-44? In set dy’t yn de reden leit. Mar swart de kâns op kamp jout. 45.37-31 hie moatten.

45…24-29! (46.44-39? 11-17! 47.39×28 17-22 etc.) 46.37-31 11-17 47.16×18 23×12 (48.44-39? 12-17 etc.) 48.26-21 29-33 (49.49-43? 7-11 en 12-17) 49.44-39 33×44 50.49×40 12-17 51.21×12 etc. 45. ..24-30? 46.44-39 30-35 47.49-44 1-6 48.37-32 23-28 49.32×23 11-17 50.16×18 7-11 51.18-13 11-16 52.26-21 16×27 53.13-9 27-31 54.9-3 35-40 55.44×35 31-37 Wyt kin swart fan de daam hâlde en wint. 56.3-26 37-41 57.26-37 41×32

De problemen fan Stellinga-Baron

Nû. 13 sw. 1, 9, 14, 15, 17, 18, 27 wyt 29, 33, 34, 36, 37, 43, 45

Nû. 14 sw. 2, 4, 8, 10, 16, 26, 36 wyt 18, 28-30, 37, 38, 40

Nû 15 sw. 4, 12, 18, 19, 36 wyt 20, 30, 38, 41, 49

Nû 16 sw. 7, 24, 25, 31, 36 wyt 16, 32, 33, 40, 47

Oplossingen stjoere foar 27 jannewaris.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 29-12-2023

Ferline wike freed kaam der in ein oan it it twadde kombinearre NK te Drachten. Soks hie foar it hoeks damjen noch wol in lang sturtsje mei seis(!) barraazje partijen tusken Groenendijk en Baliakin. By it Frysk Spul behelle Taeke Kooistra de titel troch in oerwinning yn de lêste omloop op Frederik Bos. Syn earelist mei njoggentjin Fryske titels waard sa noch moaier en krige titelhâlder Folkert Groenveld in weardige opfolger.

F.Bos – T.Kooistra, NK Drachten, 7-e omloop, 23-12-2023

1.32-27 19-24 2.33-28 20-25 3.27-21 16×29 4.39×30 11-16 5.31-26 7-11 6.37-31 1-7 7.38-32 14-19 8.43-39 19-23

8. ..19-24 is better. Mei 9.32-27 17×37 10.47×27 hie wyt it bêste spul. 9.42-37? 15-20! 10.35×22 18×38 11.48×28 17-21 12.26×17 11×24 Swart is in hout foar en sil nei noch wat spinpoatsjen fan wyt winne. Jelle Wiersma op it twadde plak koe him no net mear benei komme. Earder hie de Frysk kampioen al fan Kooistra ferlern.

J.Wiersma – T.Kooistra, NK Drachten, 3-e omloop, 16.12.2023

1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 11-17 5.47-41 7-11 6.32-27 17×37 7.41×32 11-17 8.33-28 19-23 9.28×19 9×29 10.34×23 18×29 11.39×19 13×24 12.32-28 1-7 13.44-39 17-22 14.28×17 12×41 15.36×47 16×36 16.46×26 7-11 17.47-41 11-16 18.41-36 16-21 19.26×17 24-29 20.39×19 20×16 21.42-37 8-12 It spul is yn lykwicht. Swart fâlt oan op wyt syn lange hoeke.22.38-32 10-14 23.43-39 14-20 24.39-34 3-8 25.37-31 12-17  26.48-42 8-13 27.32-28 13-18 28.28×8 2×13 De ôfruil tebek 27. ..17-21 is better.    29.50-44 17-21 30.31×11 6×17  31.36-31 13-18

Dit is it brekpunt fan de partij. Wyt stiet wif oan de linkerkant. 32.35-30! is de bêste. No komt de druk der fol op.32.42-37? 20-24!  33.34×14 15×13 34.35×15 5×25 Der driget 25.16-2135.31-27 17-21 36.37-32 21-26 Earst 26. ..35-30 en dan pas 21-26 is better. Wyt kin dan net efterinne mei 44-39. Lykswols komt wyt oan, moat twa houten jaan om op de daam te kommen en Kooistra strykt it út.37.32-28 18×38 38.44-39 26×28 39.39×37 16-21 40.40-35 13-18 41.35×15 18-22 42.45-40 21-27 43.37×17 22×11 44.40-34 28-32 45.34-29 32-37 46.29-23 37-41 47.23-18 41-46 48.18-13 46×50 49.13-9 4×13 50.15-10 13-19 51.10-4 11-16 52.4-15 50-28 53.15-4 28-46 54.4-9 16-21 55.9×16 46×6 

De twa nije problem fan Stellinga-Baron

Nû. 13 sw. 1, 9, 14, 15, 17, 18, 27 wyt 29, 33, 34, 36, 37, 43, 45

Nû. 14 sw. 2, 4, 8, 10, 16, 26, 36 wyt 18, 28-30, 37, 38, 40

In goed 2024 tawinske!

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 15-12-2023

Juster wie de earste omloop fan it Nederlânsk Kampioenskip te Drachten.De hoekse dammers spylje tagelyk harren toernooi. Frysk kampioen Jelle Wiersma en wrâldkampioen Marten Walinga hawwe harren ek kwalifisearre. Se treffe elkoar faker. Lykas by de Jorwerter Wapenpartij. Wiersma en Walinga hienen de beide earste omlopen wûn en it gie no om priis en preemje.

J.Wiersma – M.Walinga, Wapenpartij Jorwert, 3-e omloop 7-11-2023 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17*37 4.41*32 16-21 5.26*17 12*416.46*37 11-16 7.37-31 7-11 8.42-37 Faaks is it 7. ..7-12 as 16-21 8. …1-7en Walinga wykt no al hielendal ôf.

9.31-27!  driget 27-21  9. ..16-21? 10.27×16 6×46 11.48-42! 46×28 12.32×21, dan mar 9. ..18-22! 10.32×21 19-24 11.34×12 8×46 12.27-21 46×24 13.34×30 16×27 14.48-42 25×34 15.44×24 20×29 16.38-33 29×33 17.43×21 en it is al oan it einspul ta.9.47-42 11-17 10.31-26 7-11 11.37-31 8-12 12.33-29 2-8 13.38-33 16-2112.34-30 liket better 14.42-37 21*41 15.37*46 11-16 16.32-27 17*37 17.36*38 16*36 18.46*26 19-24 19.34*14 10*19 en swart hie hjir slaan moatten 4×24. Wyt bringt de driging 45-40 yn it spul. 20.40-34 6-11

Afbeelding met bordspel, Zaalspellen en zaalsporten, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Mei 21.48-42 wie der fan alles mooglik. 21. …11-17? 22.45-40! 25×45 23.29-24 19×30 24.34×14 45×32 25.42×2 3×1 26.14×21   as   21. …12-17? 22.45-40 25×45 23.29-24 19×30 24.34×1 45×32 25.42×2 ek net goed is 21. ..19-23? 22.16-21! 11×31 23.34-30 23×32 24.42×2 3×1 25.30×10 5×14 26.38-32 etc. as 23. ..25×32 24.42×2 3×1 25.44-40 23×34 26.34×10 5×14 27.38-32 etc. Fansels net 21. ..5-10 22.45-40 25×45 23.19-24 etc. Mar ek 21. ..4-10? 22.45-40 25×45 23.19-24 19×30 24.34×14 45×32 25.42×4 5×3 26.14×25 bliuwt as iennige 21. ..19-24 22.34×14 4×24 23.39-34 11-17 (wat oars?) 34.24×14 17-21 25.26×19 13×4 26.35-30! 25×32 27.42×13 3×34 28.44×24 20×29. Mar it swarte hout op fjild 29 stiet faai.21.38-32 11-17

Wiersma hie noch ôfwikkelje kind nei kamp troch 22.45-40! 25×45 23.32-28! 18×38 24.43×32 45×23 25.29×27 19-24! 26.34×12 8×28 22.48-42? 17-21Walinga mist 22. ..18-23! 23.29×27 19-24 34×12 8×48 25.49×47 25-30 etc.23.26*17 18*16 24.32-27? 16-21 En nei de kombinaasje is it dien. Mei 24.42-38 hie wyt noch spul hawn. 25.27*16 12-17 26.16*18 8*30 27.35*24 

De problemen binne fan Hiele Walinga.

Nû. 9 sw. 6, 8, 22, 23, 28, 30, 34 wyt 16, 31, 41-43, 50

Nû. 10 sw. 10, 19, 24, 28, 29 wyt 37, 39, 40, 41, 47

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nû. 11 sw. 9, 10, 13, 20, 22, 33 wyt 30, 31, 42, 44, 46, 47

Nû.12 sw. 4, 8, 21, 23, 39 wyt 20, 32, 36, 41, 50

Oplossingen stjoere foar 29 desimber.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 1-12-2023

Snein 12 novimber is Sjoerd Couperus op 93-jierrige leeftiid ferstoarn. Oant it lêst ta wie hy aktyf as dammer. Tiisdeimiddeis nei Hartwert wie fêste prik en op de damapp hie der noch rinnende partijen. Yn de jierren ’70 en ’80 makke hy diel út fan it achttal fan damklup Wurdum. Withoefaak waarden se kampioen en nei alle gedachten wie dit de sterkste ploech út de histoarje. Letter damde hy by ‘Nocht&Kriich’ út Aldegea en ek hjir waard der klupkampioen. Couperus damde in minskenlibben lang en kaam út in echt dam-laach. Syn omke Sjoerd Tigchelaar waard tsien kear Frysk kampioen en dy syn broer Arjen ek in kear. Lykas Jappie, in broer fan Sjoerd. Soks belibbe hy net. In tredde plak wie it heechste. Lykswols wie hy oant op hege leeftiid in dammer dy’t him mei de bêsten mjitte koe. Soks ûnderfûn ek Aleksandr Georgiev yn 2017. By it Europeesk Kampioenskip soarge Couperus foar de iennige nul fan de mearfâldich wrâldkampioen hoeks damjen. Georgiev hie him al in tal jierren talein op it Frysk damjen en waard hjir ek in topper. Ta oantinken oan de grutte leafhawwer Couperus:

A.Georgiev – S.Couperus, 20-10-2017,2-e omloop EK Frysk Spul, Amsterdam

1.34-30 20-25 2.31-26 25×34 3.40×29 Georgiev spile hieltiden dizze iepening.19-23 4.44-40 23×34 5.39×30 18-23 6.30-25 23-29 7.33×24 14×34 8.40×2915-20 9.25×14 4×31 mei de oanfal.6.40-34 14-20 7.30-25 20-24 8.34×14 10×19 9. 49-44 15-20 10.25×14 19×10 11.44-40 10-15 12.40-34 15-20 13.34-30 20×40 14. 45×34 It middenspul begjint yn in lykweardige stân. Swart stiet poerbêst yn syn dûbele hoeke. 14. ..4-10 15.32-28 23×32 16.33×31 10-15 17.34-30 17-21 18.26×17 12×21  x23 hie goed west om oerwicht oan de linkerkant te krijen. 19.31-26 7-12 20.26×17 12×21 21.38-33 8-12 22.33-29 9-14 23.30-25 12-18 24.36-31 

Earst 24. …31-26 en net bang foar it slachje 31-27 etc. nei de daam. Dan soe swart letter ien foar komme 24. ..14-19 25. 29×9 13×4 26.31-27 21×32 27.37×8 2×13 De grutmaster lit hjir in kâns op foardiel lizze. 27.42×13 wie better. 28.43-39 13-18 29.39-34 3-9 30.34-30 9-14 31.42-37 4-10 32.37-31 11-17 33.31-27 17×37 34. 41×32 16-21Beide spilers bouwe foutleas op.35.46-41 6-11 36.47-42 18-22 37.32×12 11×13 38.42-37 13-18 39.37-32 18-22 40.32×12 14-20 41.25×14 15×11 42.30-24 21-27 43.41-36 11-17 44.24-20 10×30 45.35×24 5-10 46.50-44 1-7 

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Georgiev hie no kamp meitsje moaten troch   47.24-20! 10×30 48.44-40! 30×50 49.36-31 50×46 (as 47) daamslach giet foar 50.31×2. Mar no makke de âld foks gau dien wurk.47.24-19 27-31 48.36×27 17×37 49.44-40 37-41 50.19-13 41-46 51.13-9 46×3 

De oplossingen fan de problemen

Nû. 5 1.38-32 2.29-24  3.30-25 Nû. 6 1.50-44 2.27×38 3.23-18 4.49-44 5.18-12 6.12×5 32-38 (32-43, 32-49) 7.5-37 etc.

Nû.7 1.50-44 2.25-20 3.48-42 4.42×2 10-5 5.15-10 6.46×37 26-31 7.2×5 etc.

Nû. 8 1.28-23 2.43-38 3.31-27 4.42-38

5.38×16 6.40-34 7.45×14 8.14-10 etc.

En twa nijen fan Hiele Walinga.

Nû. 9 sw. 6, 8, 22, 23, 28, 30, 34 wyt 16, 31, 41-43, 50

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nû. 10 sw. 10, 19, 24, 28, 29 wyt 37, 39, 40, 41, 47

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 17-11-2023

De twa wiken foar de krystdagen is yn Drachten it Nederlânsk Kampioenskip.It is tagelyk foar it Frysk Spul en it oerhoeks. Lykas yn 2018 te Harns wurde der tagelyk twa toernooien ferdamd. It is in saneamd rûn toernooi mei folle tinktiid. Yn fjouwer foar-rûnten koenen hieltiden twa dammers harren pleatse. Dat wie mei koarte tinktiid mei sawn partijen. En die bliken dat de Friezen dochs noch wol foar master opslaan. Allinne Frederik Bos fan Grins slagge it as ienige net-Fries de finale te heljen. Dêrnjonken wienen dat yn folchoarder fan pleatsing Folkert Groenveld, Jelle Wiersma, Taeke Kooistra, Marten Walinga, Dicky van der Meer, Hein de Vries en Frâns Kingma. We sjogge nei in oantal frachminten.

Taeke Kooistra – Marten Walinga, 2-e foarrûnte NK’23, 1-e partij

De partij is yn it einspul en swart hat spile 42. ..7-12 en 43.40-34 betsjut grif dat swart oankomt. 

Wyt ferfolge lykswols mei 43.38-33?En Walinga lit kamp troch 43. ..22-27! 44.31×2 14-19  45.2×30 25×37 lizze. 43. ..14-20  44.40-34 12-18 45.31-26 20-24 46.34×14 15×13 47.35×15 18-23 48.26-21 mei winst foar Kooistra

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Marten Walinga – Frederik Bos, 2-e foarrûnte NK’23, 3-e partij

Walinga syn lêste set wie 13.31-27? 31-26 hie moatten en Bos pakte út mei13. .. 16-21 14.27×16 6×26  15.36×16 12-17 16.16×18 8×48 17.49×47 24-30 18.35×24 20×29 19.34×23 13×33 De wrâldkampioen helle it net en moast nei de tredde foarrûnte. Dat waard in ‘clean sheet’ foar him.

Dicky van der Meer – Fedde Wiersma, 3-e foarrûnte NK’23 6-e partij

Fanút de iepening gie it sa1.32-27 19-24 2.33-28 18-22 3.27×18 12×32 4.38×27 20-25 5.31-26 en nei in grouwelige misser fan Wiersma makke wyt de partij út.

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

5. ..8-12? Wyt naam net daalk ien hout foar mei 6.34-30. Earst 6.37-31! 17×37 7.36×38! 16×27 8.34-30 25×34 9.39×37Ek net goed foar swart wie 5. ..15-20 6.35×15 5×25 7.40-35 10-15 8.37-31 17×37 9.36×38 16×27 10.34-30 20×40 11.150×10 9-14 12.10×19 13×24 13.39-34 4-9 14.34×14 9×20 15.35-30 20×40 16.44×35 27-31 41×21 11×31 18.49-44 5. ..17-21 hie moatten.

Yn de fjirde foarrûnte soe Wiersma mei Jouke Algra en Frâns Kingma it dield twadde plak besette. Algra en Wiersma sjogge lykswols ôf fan it NK en mei Kingma him op dat poadium bewize.

De problemen binne fan Stellinga-Baron

Nû.5 sw. 2, 4, 8, 10, 16, 26, 36 wyt 18, 28-30, 37, 38, 40

Nû.6 sw. 2, 7, 9, 10, 16, 20, 45 wyt 21, 23, 27, 30, 38, 46, 49, 50

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nû. 7 sw. 4, 12, 18, 19, 23, 26, 36, 45 wyt 15, 25, 38, 41, 46, 48-50

Nû. 8 sw. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 26 wyt 28, 31, 37, 40, 42, 43, 45, 46

Oplossingen stjoere foar 1 desimber.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 3-11-2023

Damklup ‘De Rûge Wolf’ fan Lollum hie freed 27 oktober 2023 de primeur. De jonge Malte Schulz fan Hamburg spile syn earste partijen op it echte boerd. Nei twa jier proefdraaien op lidraughts ûnder de namme HawaiiBlue, soe it dan no heve by de jierlikse dammerij ‘It Rûge Boerd’. Soks foel noch net ta tsjin de âlde foks Cor Kooistra en Hidde de Vries dy’t oan in come-back dwaande is. Op lidraughts, mei faaks mar koarte tinktiid, leart Schulz lykswols hurd by. ‘

Malte Schulz – Marten Walinga, 10-10-2023, lidraughts ‘Daily Frisian Arena’

1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 12-17 5.42-37 17-21 6.26×17 11×42 7.43×41 18-23 8.33-29Better is 8. 38-32 23×43 9. 44×42. Mar wrâldkampioen Walinga hie ek better8… 7-11 8… 19-24 9. 34×12 23×32 10. 31×33 8×17 11. 40-34 17-21  9.29×18 19×17 10.38-32 earst 31-26 is better.10… 17-21 11.48-43 2-7 12.34-30 25×34 13.39×30 20-25 14.44-39 25×34 15.39×30 9-14 16.43-39 21-26 17.39-34 8-12 18.49-44 12-17 19.30-25 Fan de fiif minuten tinktiid is al hast de helte brûkt. 19. …17-21 20.34-30 7-12 21.32-27 21×32 22.31×33 12-17 Schulz hat syn linkerkant frij makke.21. ..26×28? om 30-24 etc.23.33-29 17-21 24.29-24 14×34 25.44×24 1-7 26.50-44 10-14  26. .21-27 27.37×17 7×27 is foar swart better. 27.24-20 15×24 28.30×10 4×15 29.40-34 7-12 30.34-30 13-19 31.30-24 19×30 32.35×24 15×35 33.45×25 12-18 

34.24-19? Wyt ferspilet syn foardiel. Nei bgl. 34.24-20 18-23 35.20-14 23-29 36.25-20 21-27 37.37×17 11×22 38.36-31 26×37 39.41×12 wint wyt 34… 18×20 35.25×14 3-8 36.36-31 Wyt hat better 36. 44-40 8-13 37. 14×12 11×13 38. 37-31 26×37 39. 36×38 36… 8-13 37.14×12 11×13 38.31×11 16×7 39.41-36 13-19 40.36×16 6×26 41.37-31 26×37 42.47×27 7-11 42. ..19-24 is de winnende set. Mar sjoch soks mar ris mei minder as in minút op ‘e klok. 43.44-39 5-10?   Nei 43… 19-24 44.27-22 24-30 45.22-18 30-35 46.18-13 35-40 47.39-34 40×29 48.13-8 29-33 49.8-2 33-39 50. 2×16 wurdt it kamp. 44.46-41 11-16 45.41-37 Oant twa kear ta lit wyt mei 39-34 grut foardiel lizze.

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, plein

Automatisch gegenereerde beschrijving

45… 19-24? Ek Walinga mist de winst 45… 10-14 46.39-33 14-20 47.33-28 20-24 48.37-31 24-30 49.28-22 30-35 50.22-17 16×18 51.27-21 19-24  46.27-22 24-30 47.22-18 30-35 48.18-12 35-40 49.39-34 40×29 50.12-7 16-21 51.7-1? Mei de klok op fallen mist Schulz noch it winnende  51.7-2 29-34 52.2-35 34-39 53.35-49 39-44 54.49×40 10-14 55.40-29 21-27 56.29×26 14-20 51… 21-27 52.1×45 27×47 53.45-1 10-14 54.1-45 14-19 55.45-1 47-33 56.1-7 33-50 57.7-1 50-45 58. 1-6 en yn dizze kamp-stân gie swart troch de klok.

Oplossingen 

Nû.1 1.28-23 2.36×27 3.48-42 4.50-44 Nû.2 1.49-44 2.41-37 3.27-21 4.42-37 

Nû.3 1.26-21 2.18-12 48×17 3.12×21 Nû.4 1.17-12 2.44-40 3.47-41 4.12-7

Twa nije problemen fan Stellinga-Baron

Nû.5 sw. 2, 4, 8, 10, 16, 26, 36 wyt 18, 28-30, 37, 38, 40

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nû.6 sw. 2, 7, 9, 10, 16, 20, 45 wyt 21, 23, 27, 30, 38, 46, 49, 50

Oplossingen noch net stjoere.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 20-10-2023

Takom’ jier febrewaris mei Tsjerk Wijbenga fan Arum wer oantrede yn de earste acht. Faker kaam hy werom yn dizze kampioensklasse en wa wit hellet er in eareplak. Twadde fan Fryslân wie oant no ta syn heechste. De promoasje wie oertsjûchjend. Allinne tsjin de ferrassende Frâns Kingma fan Jorwert ferpierewaaide Wijbenga him. Wylts it him op de Hartwerter klup al sa faak sein is: ‘Efterstrike kin net!’ Nei 27. … 5-10  28.50-44 16-21  29. 26×17 7×38  30.39×37 kaam swartspiler Wijbenga mei de efterstreek 30. 25-30?? 

Kingma pakte it kadootsje út mei 31.40-34 (39-34 koe ek noch) 30×26 32.35-30 en doe wie it gau dien. Alle oare spullen sette Wijbenga om yn winst. Ek de partij fan de slotrûnte tsjin Pieter Hoogterp fan De Gaastmar. Beiden wienen al wis fan promoasje. 

T.Wijbenga – P.Hoogterp, 7-e omloop PK 2-e acht, De Gaastmar, 11-2-2023 1.32-27 17-21 2.31-26 21×32 3.33×31 16-21 4.26×17 18×16 5.34-30 19-24  5.31-26 as 38-32 en gjin ôfruil 6.30×19 9×29 7.39×19 13×24 8.38-32 20-25 9.31-26 14-20 10.32-27 12-17  11.43-39 24-30 12.35×24 20×29  13.39×19 25-30 14.40×20 15×13 15.37-31 17×37 16.41×32 16-21 17.26×17 7×38 18.42×33 13-19  Sa giet it al gau op in lykweardich middenspul ta.  Mei hoeden strike om de posysje. 19.44-40 3-9 20.33-29 19×39 21.40×38 11-16 22.38-32 9-14 23.32-27 8-12 24.49-44 14-20 25.44-40 10-15 26.46-41 20-25 27.48-43 5-10 28.43-39 15-20 29.39-34 1-7 30.31-26 10-15  De spilers komme elkoar wer ‘op ‘e lea’. 31.27-21 16×27 32.26×28 7-11 33.36-31 11-16 34.28-22 12×32 35.31×33 Wyt hat twa kear ferrassend oerdwers ôfruile 35. ..16-21 36.33-28 20-24 37.34×14 4×24 38.40-34 24×44 39.45×43 2-8  It giet hurd op it einspul ta.  40.41-37 15-20 41.43-39 25-30 42.28-23  41. ..20-24 is folle better. Wyt beset no it sintrum.  42. ..8-12 43.37-31 21×41  44.47×36 12-17 45.36-31 17-21 46.31×11 6×17  47.50-44? 

Swart lit de kâns op kamp slûpe.  47. ..20-24!  48.23×34 17-21 49.34-30 21-27 50.30-25 27-31 51.25-20 31-37 52.20-14 37-42 53.14-10 42-48 47. ..30-35? 48.39-33 17-21  No 48. ..20-24 ferliest. Wyt sil mei de daam de lange line besette en de houten steane goed. 49.23-18 21-26 50.18-12 26-31 51.12-7 31-37 52.7-1 37-41  52. ..37-42 53.1-45 42-48! 54.45×29 (45×24 is kamp om 48-39) 48-31  55.33-28 jout mear tsjinspul. 53.1-45 20-25 54.33-28 41-46 55.28-22 46-10 56.22-17 10-28 57.17-12 28×50 58.12-8 50-39 59.8-3 39-48 60.3-20 25×14 61.45×50  

Fjouwer problemen fan Ties Slagter. 

Nû.1 sw. 1, 3, 7, 9, 14, 17, 22, 25, 30 wyt 26, 28, 29, 36-39, 48, 50 

Nû.2 sw. 2, 4, 7, 10, 15, 16, 18, 20, 40 wyt 27, 32, 33, 38, 41-43, 47, 49 

Nû. 3 sw. 2, 4, 6-10 wyt  16, 18, 26, 27, 33, 37, 43 

Nû. 4 sw. 3, 6, 10, 14, 16, 20, 25, 30 wyt  17, 22, 23, 26-28, 44, 47 

Oplossingen stjoere foar 3 novimber. 

Folkert Groenveld 

Riperwei 6 

8623 XH  Jutryp 

groenveldf@hotmail.com 

doorfriesdammen

Rubryk 6-10-2023

Benammen troch it krewearjen fan de Stifting WFD (Wrâldkampioenskip Frysk Damjen) komt it Frysk Spul mear en mear ûnder de oandacht bûten de provinsjegrinzen. En witte oaren as Friezen dizze tinksport te finen. 

De betûfsten yn de einspul-fariant FRYSK! wienen ferline jier Amsterdammer Hans Jansen dy’t it NK wûn en wrâldkampioen Auke Zijlstra fan Utert. En yn novimber sille de bêste fiif jongereindammers nei Aosta yn Itaalje en dêr in ynterland ferdamje. 

Op de damsite www.lidraughts.org binne der eltse dei toernooien FRYSK! en yn it grutte spul mei dammers rûnom út de wrâld. Hichtepunt is it Fryslân Open. Hjir wurdt it ‘grutte spul’ damd en docht bliken dat de échte toppers dochs noch altiid Friezen binne.

Jansen en Zijlstra hienen earder wol sukses as gastspilers by Lollum-Waaksens en waarden klupkampioen. Zijlstra moast it yn Frjentsjer dwaan mei in plak yn de middenmoot. Yn de partij tsjin Duskova sjogge we deeglik damjen. Mar yn it einspul wurde sa as faker stekken falle litten.

Petra Duskova – Auke Zijlstra, 3-3-23 Frjentsjer 7-e omloop Fryslân Open1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.36-31 8-12 8.31-27 Nei 8.34-30 25×34 9.39×30 kin swart net oerdwers ôfruilje.  8…18-22 9.27×18 19×17 10.33-28 20-24  11.34×14 9×20 12.39-34 13-18 13.28×8 7×9 14.37-31 It middenspul kin begjinne yn in lykweardige stân. Lykas Zijlstra is de Tsjechyske wytspiler fan origine in hoekse dammer. Beiden komme goed troch de faaks drege iepening.14…2-7 14. ..9-13 en dan 17-21 mei de ôfruil is goed. 15.44-39 7-11 15. ..12-18 en de geunstige twa-om-twa ôfruil troch 18-22 kin wyt net mear foar wêze.16.50-44 20-24 17.34×14 9×20 18.35-30 25×34 19.39×30 12-18 20.44-39 20-24 21.30×19 18×20 22.40-35 20-25 23.39-34 10-14 24.49-44 14-20 25.44-40 17-22 26.32×12 11×13   Op de dûbele hoeke fan wyt oan.  27.31-27 13-19 28.43-39 19-24 29.34×14 20×9 30.48-43 9-14 31.35-30 25×34 32.39×30 14-20 Der is noch gjin foardiel foar ien fan beiden. 33.30×10 5×14 34.43-39 14-20 35.40-35 20-25 36.38-32 6-11 37.39-33 3-8  38.35-30 25×34 39.33×35 8-13 Op nei it einspul.   40.42-38 13-19 41.38-33 15-20 41. ..4-9 bringt swart ek gjin foardiel. 42.33-29 19×39 43.35-30 20×40 44.45×43 11-17 45.27×7 1×12 

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, plein, schaak

Automatisch gegenereerde beschrijving

Yn it einspul leit winst as ferlies hiel tichteby elkoar. 46.43-39 is de set. Wyt ferliest no in tempo. 32-27 kin letter ek noch wol. 46.32-27 12-18 47.43-39 4-9?Mei 47. ..18-23 kin swart noch foar wêze dat wyt der twa houten ûnder set en winne sil. Mar wyt lit it hjir lizze.48.39-34? 9-14 49.34-30 

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, plein, Games

Automatisch gegenereerde beschrijving

49. …14-19 50.47-41 19-24 kamp en op 50.30-25 rinne mei skiif 19 nei de daam.49. ..18-23? 50.47-42 14-19 51.42-38 23-29  Swart komt earst oan en moat in hout jaan.    52.30×28 19-24 53.28-22 24-30 54.22-18 30-35 55.18-12 35-40 56.12-7 40-44 57.7-1 44-50 

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, plein

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wyt sjocht apen en bearen. Daalk 1-6 en it is gau dien. 58.1-45? 50-11 58. ..50-6 59.45-40 (11-16 kin dan net) 6-1 60.40-45 1-6 mei kamp.  Wyt hie no mei 59.45-23 de lange line besette moatten. 59.45-50 11-2?     59. …11-7 60.27-22 7-28 61.16-21 is kamp. Mei 60.50-45 (2-13 kin net) 2-8 61.38-32 16-21 62.27×16 wint wyt.  60.38-33 2-13?

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, plein, Games

Automatisch gegenereerde beschrijving

Swart set beide houten op slach en Duskova pakt har kâns no wol. 61.27-21! 13×43 62.50-45 16×27 63.45×41 

De earste twa problemen binne fan Ties Slagter. Ek al in hoekse dammer fan origine dy’t it Fryske Spul fûn hat.

Nû.1 sw. 1, 3, 7, 9, 14, 17, 22, 25, 30 wyt 26, 28, 29, 36-39, 43, 50

Nû.2 sw. 2, 4, 7, 10, 15, 16, 18, 20, 40 wyt 27, 32, 33, 38, 41-43, 47, 49

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com