Categorie archief Rubryk

doorfriesdammen

Rubryk 15-10-2021

De earste partijen fan de twakamp om de wrâldtitel hienen foar Folkert Groenveld net minder wêze kind. Fjouwer kear op in rige moast der in ferlies ynkassearre wurde. Lokkich kaam der krekt foar de rêstdei in ein oan. Fansels hie dat ferlies oars kind. Mar winners telle punten en ferliezers kânsen. Marten Walinga hie yn fiifde partij de wite skiven.

1. 32-27 19-24 2. 31-26 24-29 3. 34×23 18×29 4. 33×24 20×29 5. 39×19 13×24 6. 40-34 17-21 7. 26×17 12×32 8. 38×27 11-17 9. 43-38 15-20 9.42-38 kin ek en fan swart is 6-11 bekinde téory 10. 27-22! 17×28 11. 38×18 8×28Lykas earder yn de match wurdt der in gambyt spile. Swart kriget in hout foar, mar mei in drege posysje. 12. 37-31 3-8 It hout werom jaan troch 38-33 en dan 10-15 jout in stiif spul.13. 48-43 8-12 14. 41-37 12-17 15. 31-26 16-21 16. 47-41 7-11 17. 37-31 2-7 18. 45-40 9-13 19. 50-45 34-30 is better 13-19 20. 43-39 28-33 Swart jout it hout werom en dat hie noch net hoegd, 4-9 is spylber. 21. 34×32 (39×28?) 10-15 22. 42-37 4-9 23. 39-34 9-13 24. 49-43 13-18 

Bygelyks 25.31-27 11-16 26.37-31 17×28 27.31×2 1×3 28.35-30 24×33 29.43×12 19-24 is foardiel foar wyt.25. 32-27 21×32 26. 37×8 7×9 27. 41-37 17-22 Hjir hie 1-7 moatten. Wyt komt foar nei 28.26-21 20-25 29.21×23 19×28 30.31-26 11-17 31.34-30 as 28. ..22-28 29.21-16 en lykswols nei 28. ..24-29. De spilers binne it paad no bjuster.28. 43-38 11-17 (28-22 is de set.) 29. 38-32 (34-30 hie moatten) 22×42 30. 37×48 17-22 31. 31-27 22×31 32. 26×37 9-13 33. 37-32 19-23 34. 46-41 13-19 driget 23-29 en 20-24 35. 41-37 6-11 36. 34-30 11-16 37. 30×10 15×4 38. 40-34 4-10 39. 48-42 24-29!   

44.44-40 23-28 45.32×23 29×18 is lykweardich. Walinga docht in efterstreek en rint yn in luzich slachje. 40. 34-30? 14-20 41. 30×28 23-29 42. 28×30 20×49 43. 42-38 1-6 44. 35-30 10-15 45. 36-31 15-20 46. 30×10 5×14 47. 31-27 19-23 48. 32-28 49×46 49. 28×10 46×5

De problemen foar de ledderwedstriid. Nû.1 sw.7, 13, 17-19, 23, 24 wyt 27, 33, 36, 38-40, 43 Nû.2 sw.7, 12, 19, 36, 45 wyt 27, 31, 34, 42, 49 en twa nijen fan Stellinga-Baron

Nû.3 sw. 4, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 20 wyt 26, 28, 29, 35, 36, 38, 43, 44

Nû.4 sw. 3, 13, 14, 20, 21, 24, 30, 31 wyt 15, 28, 32, 39, 45, 46, 48, 50

Oplossingen stjoere foar 29 oktober.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 1-10-2021

Mei it winnen fan it Fryslân Iepen yn 2020 krige Folkert Groenveld it rjocht wrâldkampioen Marten Walinga út te daagjen. De earste twakamp yn de histoarje wie fan it simmer. Alve partijen waarden der ferspile te Harns. Walinga hie in fleanende start mei fjouwer winstpartijen. Yn it ferfolch gie de striid mear lyk op, mar Groenveld koe de skea net mear ynhelje. Yn de earste partij hie Walinga mei wyt wrotten om goed troch de iepening te kommen. En op it each, mei twa skiven oer it boerd, de wat mindere stân. Om de oanfal troch 20-24 te kearen kaam wyt mei it ferrassende

29.35-30! 16-21 30. 46-41 en troch in pear mindere setten ferbarge swart it spul. 30. …20-24 4-9 is better 31.30×19 4-9 No wie 15-20 better 32.19-14 9×20?Fansels hie 15×13 moatten. No kin wyt troch 33.28-22 21×23 34.34-30 25×34 35.40×18 in trochbraak nei daam helje.

En ek yn de twadde partij kearden troch ien set de kânsen. De stân is nommen nei 32. ..16-21! Wylts 14-19 better is. It ferrifele wyt lykswols dy’t troch

33.39-34 (driget 31-27 etc.)14-19 34.50-44 19-23 35.34-30 25×34 36.44×22 21×23 goede kânsen hie. Mar nei33.50-44? 17-22! 34.26×28 25-30! 35.35×2 10-14 36.2×16 6×48 ferlear.

De problemen binne fan Hiele Walinga.

Nû.1 sw.7, 13, 17-19, 23, 24 wyt 27, 33, 36, 38-40, 43

Nû.2 sw.7, 12, 19, 36, 45 wyt 27, 31, 34, 42, 49

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 14-5-2021

Yn dizze lêste rubryk foarit simmerskoft kin de einstân fan de ledderwedstriid opmakkewurde. Jan Schilstra fan Boalsert is boppe oaneinige. Yn koarte tiid al foar de twadde kear, lokwinske!

1.Jan Schilstra, Boalsert(424);

2.Johan de Boer, Berkel en R’rijs (416);

3.Arend de Schiffart, Wommels (362);

4.Gerrit Schilstra, Boalsert(356);

5.Gerrit Tigchelaar, Ysbrechtum (265);

6.Klaas Wiersma, Nij Beets (264);

7.Tjipke Smedinga, It Hearrenfean (257)

8.Pieter Looge, Tsjummearum (175);

9.Gatze Ykema, De Gaastmar (106):

10.Sietze de Boer, Burdaard (102);

11.Sjouke Schilstra, Lollum (78);

12.Jelle Wiersma, Wommels (72);

13.Auke Zijlstra, Utert(68);

14.Sake van Steinvoren, Dronryp (59);

15.Fedde Wiersma, Easterein (46);

16.Gosse Harkema, Snits(44);

17.Piet Sikma, Hartwert(14);

18.Bernatrd Kroon, Blauhús (12);

19.Sjoerd Couperus, Snits(10);

20.John Reade, Manchester (8);

Dit damjier is troch de corona net folle fan op ‘e hispel kaam. Gjinkompetysje op de klup, gjin priisdammerijen en gjin kampioenskippen. No komt der fan it simmernoch in moaie útsetter meide twakamp om de wrâldtitel. Dat is fan 10 oant en mei 22 augustus tusken titelhâlder Marten Walinga en útdager Folkert Groenveld.

De dammers hawwe harren fermeitsje moatten mei online dammerijen. Op de site www.lidraughts.orgkoe men telâne. It dambûnhat der ek in pearpriisdammerijen mei koarte tinktiid útskreaun. En bliken die dat regearjend Frysk kampioen Jelle Wiersma ek hjir faaksde bêste wie. Oaren as Friezen wisten it paad ek te finen en kamen somtidensterk foar it ljocht. Sa as ‘Raiden’ dy’t op 30 april mei swart Wiersma kreaspartij joech.

1. 31-26 20-25 2. 37-31 14-20 3. 32-27 17×37 4. 41×32 16-21 5. 26×17 12×41 6. 46×37 11-16 7. 33-28 7.7-11? 7-12 hiemoatten, wyt komt foar. 8. 34-30 25×34 9. 44×24 20×27 10. 37×17 11×22 11. 32×12 8×17 12. 36-31 17-21 13. 31×11 1×21 14. 42-37 3-8 15. 35-30 8-12 16. 40-35 12-17 17. 30-25 21-26 18. 50-44 26-31 19. 37×26 16×36 20. 47-41 36×47 21. 48×46 17-21 22. 39-34 21-26 23. 38-32 9-14 24. 34-30 6-11 25. 44-40 11-17 26. 43-382-7 27. 46-41 7-12 28. 49-44 17-22 29. 30-24 22×33 30. 41-37 14×34 31. 40×38 10-14Swart is wer yn it lykwicht32. 45-40 14-20 33. 25×14 15×13 34. 40-34 13-18 35. 44-39 18-22 36. 37-3126×37 37. 38×36 12-17

Nei 37. …22-27 hie swartwinne kind.

38. 36-31 22-28 39. 35-3017-22 40. 39-33 28×39 41. 34×43 22-28 42. 43-39 4-9 43. 39-34 9-14 44. 30-25 5-10 45. 34-29 28×30 46. 25×34 14-19 47. 31-27 10-14 48. 34-30 19-23 49. 27-21 23-28 50. 21-16 28-32 51. 16-11 32-37 52. 11-7 37-41 53. 7-1 

Oplossingen lêsteproblemen:

Nû.27 1.39-34 x48 2.x30 x34 3.x24 x30 4.36-31 x11 5.x34 etc .

Nû.28 1.38-33 x47 2.34-29 x50 3.33-29 x24 4.x6 x30 5.x2 x3 6.6-1 21-26 7.x31

Nû.29 1.28-22 x46 2.33-29 x33 3.50-44 x41 4.48-43 x50 5.x3 x17 6.x6 etc.

Nû.30 1.32-27 x46 2.33-29 x44 3.x4 x49 4.x16 49-21 5.x40 x34 6.50-44

In goede simmer tawinske.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 30-4-2021

Yn de simmer fan 2018 waard Marten Walinga de earste wrâldkampioen Frysk damjen. Ferline jier yn maart tsjinne it Fryslân Iepen as kandidatentoernooi. De winner krige it rjocht om de wrâldkampioen út te daagjen. Soks sil yn in twakamp, fan it simmer fan 10 oant 22 augustus, heve. Yn alve partijen sil Folkert Groenveld it opnimme tsjin Walinga. We sjogge no nei harren earste ûnderlinge partij by it niisneamde wrâldkampioenskip. Dat wie te Ljouwert op 6 augustus en Groenveld hie wyt.1. 32-27 19-24 2. 31-26 20-25 3. 37-31 17×37 4. 41×32 14-20 5. 34×14 10×19 Dit is de saneamde Bildtse iepening. Wyt kin no ek 6.35-30 spylje. Sa wol Walinga as Groenveld meie graach in spul op sette. 6. 40-34 11-17 7. 47-41 4-10 8. 32-27 17×37 9. 41×32 12-17 10. 44-40 7-12 11. 50-44 19-24 12. 34×14 10×19 13. 40-34 1-7 De stân is wer symmetrysk. 14. 44-40 7-11 15.35-30! is in moaie set. 15. 32-28 16-21! In prachtige stân mei folop kânsen.

Nei 16.1-27 21×23 17.33-28 23×32 18.38×16 20-24 19.34×23 13×44 20.43-39 44×33 21.35-30 25×34 22.40×38 komt swart der wat better op te stean. Ek kin 15. ..18-22 16.31-27 17×37 17.28×17 16×18 18.42x31as 16. ..22×31! 17.36×18 19×17 18.38-32 16×36 19.46×26 11-16 20.28-23 16×36 21.23-18! 8×37 22.41×31 36×27 23.33-28 27×29 24.39×30 17-21 Wyt hat in hout mear, mar stiet fêst yn de dûbele hoeke.16. 46-41! 19-24 Swart nimt in ôfruil foar kar.17. 34×14 11-16 is 21-27 better?18. 31×22 18×29 19. 33×24 20×29 20. 39×19 13×4 21. 41-37 12-17 22. 37-31 2-7 23. 43-39 Wyt wol ôfruilje, mar swart hat it trochsjoen en in kombinaasje ynboud.

23. ..6-11! 24. 26×6 15-20 25. 35×24 8-12 26. 6×10 5×21 Lyk om, mar de wite stân is ferlern. 27. 38-32 11-16 28. 32-27 21×32 29. 36-31

De lêste problemen foar de ledder, alle fjouwer fan Stellinga-Baron.

Nû. 27 sw. 6,7, 10, 13, 15, 19, 25, 29, 30 wyt 17, 21, 27, 28, 36, 38, 39, 42, 44

Nû. 28 sw. 1, 3, 10, 11, 13, 18-21, 27 wyt 30, 32, 34-36, 38, 40, 42, 43, 49

Nû. 29 sw. 11, 13, 14, 16, 24, 26, 45 wyt 28, 33, 36, 42, 48-50

Nû. 30 sw. 13, 14, 17, 20, 24, 26, 45 wyt 15, 32, 33, 39, 41, 48, 50

Oplossingen stjoere foar 9 maaie.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 16-4-2021

Trije wike lyn stoar hommels Sjoerd Huitema. Jierrenlang hearde hy by de Fryske sub-top yn it oerhoeks damjen. Bysûnder is dat hy in jier as seis lyn ek ynteresse krige foar it Frysk damjen. En hy lid waard fan damklup  ‘De Stadige Strikers’ fan Skearnegoutum. Al rille gau koe Huitema him goed rêde mei ús fariant. En die ek mei oan priisdammerijen. Sa as it renomearre Fryslân Open te Frjentsjer. Yn maart 2017 wie hy fan de partij en kaam yn de fjirde omloop mei swart tsjin Kees Tijssen te sitten. Dy damt al lang yn de subtop en Huitema joech prima partij.

1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 11-17 6.27-22 17×28 7.34-30 25×34 8.40×27 19-24 9.37-31 14-20 10.31-26 20-25 Huitema is goed troch de iepening kaam. Hie no ek foar de ôfruil 10. ..24-30 kieze kinde. 11.39-34 7-12 12.34×14 9×20 13.42-38 20-24 14.41-37 10-14 15.37-31 14-20 16.27-21 16×27 17.31×22 12×32 18.38×27 13-19 19.27-21 8-13  Om oan te fallen mei 24-30. 20.44-40 5-10 21.36-31 10-14 22.21-16 24-30 23.35×24 19×30 24.40-35 14-19 25.35×24 19×30 Moai opboud troch swart. It spul is lykweardich.26.31-27 30-35 27.27-21 13-19 28.46-41 19-24 29.41-36 3-9 30.47-42 9-14 31.42-38 24-30 Swart hâldt him oan it âlde prinsipe; strike yn de sterke hoeke.32.43-39 4-10 Is 20-24 better? 33.49-44 14-19 34. 38-33? No lit Huitema it lizze.

34. ..19-23 35.33×13 35-40 36.44×24 20×47  Moai kombinearre nei de daam. Mar wyt kin dat no ek. 37.13-8 2×13 38.16-11 6×17 39.21×5 47-20 Wyt hat no it bettere spul en sil winne. 40.5-46 1-6 41.26-21 25-30 42.36-31 20-25 43.21-16 6×37 44.46×35 25-48 45.35×5 48-34 46.50-44 34-30 47.5-10 30-24 48.44-40 24-33 Swart hie moatten 35. ..6-11 36. 16×7 2×31 37.30-34 39×30 38.20×27 mei in moai einspul. 39.13-8 10-14 Wyt kin lang gjin daam strike. 40.50-44 1-6 41.44-40 35×44 42.45×43 6-11 43.43-39 11-16 44.39-34 14-20 Noch altiid kin de daam net. 45.34-39 27-32 46.8-3 20-24 47.29×20 15×24 48.3-26 32-38 kamp.

Twa problemen fan Stellinga-Baron

Nû. 27 sw. 6,7, 10, 13, 15, 19, 25, 29, 30 wyt 17, 21, 27, 28, 36, 38, 39, 42, 44

Nû. 28 sw. 1, 3, 10, 11, 13, 18-21, 27 wyt 30, 32, 34-36, 38, 40, 42, 43, 49

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 2-4-2021

Jitris hie it dambûn fia lidraughts.org in dammerij út skreaun. Konstantin Nord pakte de priis krekt foar xiaofei3. Treds waard Folkert Groenveld mei lyk der op SMN, Frederik Bos, Marten Walinga, Karimov, hiel kreas Piet Sikma, Jelle Wiersma en Liuwe Westra de tsien kompleet. Foar de jonge Wyt-Rus syn earste toernooiwinst Frysk Spul. We sjogge nei de lêste omloop dy’t Nord mei swart spile tsjin SMN. Tsien minuten tinktiid plus tsien tellen de set. 1.32-27 17-21 2.31-26 21×32 3.33×31 16-21 4.26×17 18×16 5.34-30 20-25 6. 31-26 25×34 7.39×30 19-24 8.30×19 13×24 9.40-34 24-29 10.34×23 16-21 11.26×17 11×24 12.38-32 14-20 13.32-27 20-25 14.27-21 12-17 15.21×12 8×17

Der wurdt foarsichtich spile.16.37-31 7-11 17.31-26 11-16 18.41-37 2-7 19.37-31 7-11 20.31-27 17×37 21.42×31 9-14 22.31-27 14-20 23.46-41 3-8 24.41-37 8-12 25.37-31 12-17 26.27×7 11×2 27. 43-39 27.10-14 28.39-34 24-30 29.35×24 20×40 30.44×35 14-20 31.48-43 20-24 32.43-39 4-10 33. 39-34 24×44 34.49×40 10-14 35.40-34 14-20 Wyt hie better opbouwe kind troch 50-44 en 44-40. 36.31-27 2-8 37.47-42 8-13 38.42-37 13-19 39.50-44 19-24 40.34×14 20×9 41.37-31 9-14 42.35-30 25×34 43.44×4 5×3 44.45-40 15-20 45.40-34 3-9 46.34-29 9-14 47.29-23 20-25 48.23-19 14×23 49.27-21 16×27 50.26×19 25-30 51.19-14 30-34 Beide spilers rinne nei de daam en it wurdt kamp.Genôch foar de toernooiwinst fan Nord.52.14-10 34-40 53.10-5 40-44 54.31-27 44-50 55.36-31 50-45 56.5-46 6-11 57.31-26 1-6

Sa stiet it nei 46.34-29. Ferrassend is it offer 46. …16-21! 47.26×17 1-7 48.29-23 20-25 49.23-18 7-11 50.27-22 11-16 51 31-27 25-20 52.36-31 30-34 53.18-13 9×18 54.17×19 16-21 55.31×11 6×26 As 47.27×16 20-25 48.31-27 1-7 49.29-23 25-30 50.27-21 30-35 51.23-19 9×29 52.16-11 7×27 53.26×30 35×24 en beide farianten binne kamp.

De problemen foar de ledderwedstriid

Nû. 23 sw 4, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 20 wyt 26, 28, 29, 35, 36, 38, 43, 44

Nû. 24 sw. 7, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 35 wyt 27, 32, 33, 37, 38, 44, 47, 48

Mei twa nijen fan Willem F. Bakker.

Nû. 25 sw. 2, 7, 8, 14-16, 25 wyt 18, 30, 31, 34, 41, 43, 45

Nû. 26 sw. 3, 10, 13, 16, 19, 20, 26 wyt 27, 28, 32, 35-37, 49

Oplossingen stjoere foar 16 april.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 12-3-2021

Begjin maart wie oars it PK beslikke west. De dammers tyngje no op fan it hjerst. Hein de Vries wie nei de degradaasje út de ‘earste acht’ ferline jier oppermachtich yn de ‘twadde acht’ mei seis út sawn. Yn de lêste omloop, 15 febrewaris 2020 te Skearnegoutum, wie de oerwinning op Siebe Walinga in moai slotakkoord foar de Ljouwerter dy’t by Hartwert damd.1.32-27 19-23 2.31-26 23-29 3.34×23 18×29 4.33×24 20×29 5.39×19 13×24 6.40-34 17-21 7.26×17 12×32 8.38×27 11-17 9.42-38 8-12 Meastal folget 8-13. 10.45-40 6-11 11.50-45 1-6 12.47-42 3-8 Yn in drege stân falt wyt skiif 24 oan.13.38-32 17-21 Wyt jout in hout wei wylts 43-39 spylber is. 14.27-22? 21×23 15.43-38 24-29 is de set.

Swart wol in daam 15. …14-20!?16.34×21 16×47 Mar wyt hat de neislach 17.32-27 47×30 18.35×11 6×17Better is noch 17.41-37 47×30 18.35×13 Swart soe noch wakker tsjinakselje, mar mei in skiif minder letter belies jaan. Earder al yn de fjirde omloop moast good-old Sjoerd Couperus it belije. Yn de folgjende stân spile hy mei wyt

14.39-34? en der folge 14. …6-11! 15.26×6 20-24 16.34×23 18×27 17.31×22 17×30 en swart komt twa foar.

Twa problemen fan Stellinga-Baron

Nû. 23 sw 4, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 20 wyt 26, 28, 29, 35, 36, 38, 43, 44

Nû. 24 sw. 7, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 35 wyt 27, 32, 33, 37, 38, 44, 47, 48

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 26-2-2021

Ferline wike freed wie der wer in online dammerij op lidraughts.org. Efter Frysk kampioen Jelle Wiersma wie it twadde plak foar xiaofei3. De man (as frou?) woe oars net sizze dat er fan bûten Europa komt. De Wyt-Rus Konstantin Nord (swart) spile kamp tsjin xiaofei. 1.32-27 17-21 2.31-26 21×32 3.33×31 16-21 4.26×17 18×16 5.31-26 12-17 6.37-31 20-25 7.34-30 25×34 8.39×30 19-24 9.30×19 13×24 10.40-34 24-29 11.34×23 17-21 12.26×17 11×24 Der is keazen foar in kalme iepening. 13.38-32 8-12 14.31-26 12-17 15.32-27 17×37 16.42×31 14-20 17.31-27 20-25 18.41-37 10-14 19.37-31 9-13 20.44-40 14-20 21. 43-38 7-11 22. 46-41 5-10 Swart strykt wyt nei en it is lykweardich. 23.41-37 10-14 24.49-44 2-7 25.37-32 14-19 26.27-21 16×27 27.32×21 24-30 28.35×24 19×30 29.21-16 30-35 30.38-32 13-19 31.40-34 35×33 32.32×34 19-24 33.34×14 20×9 No is it neistriken en de symmetry oer. 34.31-27 9-13 35.48-43 3-9 36.43-38 25-30 37.44-40 11-17 Der komme wat flaterkes yn it spul 37.38-33 foar wyt en 33. …11-17 wie better, 38.16×18 13×31 39.40×20 15×24 40.36×27 7-11 41.47-41 11-17 42.27×7 6×8 43. 26-21 8-12 44. 38-33 12-18 45. 41-37 9-14 46. 37-32 24-30 47.32-27 14-20 48. 45-40? Nei 48. ..4-10 moar wyt in hout jaan. Kamp 48.50-44 (driget 33-28) 20-25 49.21-16! 1-6 50.44-39 as 49.18-23 50.33×13 30-24 51.44×24 25×3 48… 30-35 49.50-44 better is 33-28! 49… 20-24 50.44-39? 50. 40-34 1-6 51.34×14 4×24 52.44-39 24-30 53.21-16 50… 35×44 51.39×50 24-30 52. 50-44 4-9 53.21-1657 9-13 54.27-21 18-23 55. 33-29 30×28 Wyt koe net oars. 56.44-39 13-19 57.16-11

57. ..28-32 wint gau, wylts 57.23-29 58.39-34 24×40 59.21-16 1×21 is kamp lykas 57. ..1-6 troch de plakker 58.39-33. 57. ..28-33? 58.39×28 23×32 59.21-16 1×21 60.16×38 19-23 61.38-32 23-29 62.32-27 29-33 63.27-22 33-39 64.22-17 39-44 65.17-11 44-50 kamp Nû.19 sw.5, 8, 12-14, 17,18,21,22,27, 36 wyt 15, 16, 25, 33, 38, 41-43, 45, 48 Nû.20 sw. 4, 7, 10-13, 16, 19, 26, 45 wyt 25, 34-36, 39, 43, 44, 49 En twa nijen fan Willem F. Bakker

Nû.21 sw. 2, 6, 8, 16, 20, 22 wyt 26, 29, 38, 40, 41, 43

Nû.22 sw. 2, 7, 9, 10, 18, 19, 22 Wyt 29, 37, 38, 40, 47, 48, 50 Oplossingen stjoere foar 12 maart. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 12-2-2021

Willem Schaap is ûnder syn eigen namme te finen by it online damjen. Efter niemand giet Frederik Bos skûl. Hoeks dammer fan orizjine hat er him it Frysk spul gau eigen makke. En is wat it damjen ûnder tiidsdruk oanbelanget goed yn it sâlt bebiten. Fakentiids hawwe de Frysk dammers dêr wol oan. Lykas Schaap dy’t okkerdeis op lidraughts.org trijeris in winnend spul ferbarge. Diz’ kear mei de swarte skiven. En mei mar in tinktiid fan fiif minuten. 1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 14-20 6.27-22 de Meike-set 9-14 7.34-30 25×34 8.40×18 8×17 9.39-34 17-21 10.37-31 21-26 11.44-40 26×37 12.42×31 20-25 13.49-44 14-20 14.31-26 11-17 15.44-39 7-11 16.41-37 2-7 17.37-31 3-8 18.47-41 8-13 19.50-44 13-18 20.41-37 de earste minne set 20… 4-9 driget 20-24 etc. 21.34-30 25×34 22.40×29 20-25 23.39-34 15-20! Mei in fjouwer om fjouwer flyp-flap nei de daam. 24. 35×22 17×50 25. 31-27 50×47 26. 46×48 11-17 De daam is net te hâlden, mar swart stiet better 27.37-31 Better is 27.27-22 17×28 28. 37-31 27… 17×37 28. 31×42 16-21 29.26×17 7×27 30.43-39 6-11 31.39-34 11-16 Hjir hie swart nei 11-17 it bêste spul. 32.42-38 16-21 33.48-42 1-6

33. ..20-25 34.34-30 25×34 35.38-33 34×32 36.42×11 36.1×21 wurdt kamp 34.42-37! 27×47 35.34-30 47×35 36. 45×14 21-27? Schaap fergooit kamp mei 36… 6-11 37. 14-9 11-16 38. 9-3 21-26 39. 3-17 16×18 40. 36×16 37. 14-9 27-32 38. 9-3 32-38 39. 3-26 38-43 Oplossingen Nû.15 1.49-44 2.46-41 3.47-42 4.42-38 Nû.16 1.29-24 2.×24 3.24-20 4.32-27 Nû.17 1.28-23 2.43-38 3.31-27 4.42-38 Nû.18 1.32-27 2.34-29 3.22-18 4.49-44 En twa nijen fan Hiele Walinga

Nû.19 sw.5, 8, 12-14, 17,18,21,22,27, 36 wyt 15, 16, 25, 33, 38, 41-43, 45, 48

Nû.20 sw. 4, 7, 10-13, 16, 19, 26, 45 wyt 25, 34-36, 39, 43, 44, 49 Oplossingen noch net stjoere. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 29-1-2021

Gewoanwei hie om diz’tiid it Frysk kampioenskip begien. De Frysk dammers tyngje der op dat soks fan it hjerst barde mei. In jier lyn wie der daalk al in ferrassing doe’t titelhâlder Jelle Wiersma yn de earste omloop te Hartwert dellein waard troch Tjerk Wijbinga. De Arumer einige letter sa as wenst yn de subtop en Wiersma soe de oare seis spullen noch winne en wer kampioen wurde. Wijbinga hie wyt.

1.32-27 20-25 2.27-22 12×32 3.38×27 17-22! Soks wurdt mar inkeld spile. 4.33-28 22×33 5.43×12 8×17 Nei 4.42-38 25-30 5.40×20 10×30 6.34×25 16-21 7.27×16 6×26 8.36×16 22-28 9.33×22 18×36 10.46×26 19-24 etc. is der ek lykwicht.  6.31-26 14-20 7.37-31 17×37 8.41×32 11-17 9.42-38 10-14  9. 13-18 is better. 10.32-27 17×37  11.31×42 7-11 12.38-32 2-8 13.32-27 5-10 14.42-37

13-18 15.48-43 18-22 16.27×18 19×17 17.37-31 8-13 18.34-30 25×34 19.39×30 20-25 20.44-39 25×34 21.39×30 15-20

Wyt kin oanfalle op de lange hoeke.

22.43-39 13-19  23.39-34 1-7 24.49-44 17-21 25.26×17 7×27 26.31×22 19-24 27.30×19 20×27 Swart hat wer romte. 28.35-30 16-21 29.30-25 11-16

30.40-35 21-26 31.34-30 6-11

31. ..16-21 32.36×6 6×26 kin ek.

32.44-40 11-17 33.40-34 17-21  Hjir hie 33. …3-8 moatten. No folget 34.34-29

Der driget 35.30-24 en36.25-20 

34. ..14-19? 35.50-44! 19×50 36.47-41 50×20 37.25×5. Dan mar  34. …26-31 35.29-24 14×34 36.30×39?  36.35×33 en der driget 33-28 mei skiifwinst.  Mar ek swart nimt net de goede kar  mei 36. .3-8 36. ..9-13 wie de set. 37.45-40 9-14?? En kin no daalk opjaan. 38.25-20 14×43 39.47-42 43×41 40.46×6

De winners fan de krystpuzzel binne nei lotting. Sy kinne in pryske ferwachtsje.

1. G. Schilstra, Boalsert;

2. S. van Steinvoren, Dronryp;

3. K.Wiersma, Nij Beets;

De problemen foar de ledderwedstriid, allegearre fan Stellinga-Baron.

Nû.15 sw. 3, 9, 11, 14, 17, 19, 26, 27, 45

wyt 23, 28, 34, 37, 46-50

Nû.16 sw. 5, 9-12, 15-17, 19

wyt 25, 29, 31, 32, 35, 39, 41, 44, 47

Nû.17 sw. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 26

wyt 28, 31, 37, 40, 42, 43, 45, 46

Nû.18 sw. 7, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 26 wyt 22, 32, 34, 38, 41, 44, 48, 49

Oplossingen stjoere foar 12 febrewaris.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com