Categorie archief Rubryk

doorfriesdammen

Rubryk 13-5-2022

Freed 30 april wie te Blauhús de útsetter fan it damjier. Damklup ‘De Skyfkes’ hat no foar de seisde kear de Fryslân Kup organisearre. Yn dit knock-out bekertoernooi komme de matsjedoarennei fiif omlopen wol boppe driuwen. Jelle Wiersma en Siebe Walinga wûnenbeide twa kear op in rige en diz’kearpakte Taeke Kooistra de Kup op ‘e nij. De Hartwerter hie in drege reis mei fjouwer ‘earste achters’ op in rige: Folkert Groenveld, Jelle Wiersma, Marten Walinga en yn de finale moastklupgenoat Hein de Vries it belije.

Earst omtinken foar de heale-finale-partij fan Kooistra mei wyt tsjin Marten Walinga. Dat wie noch thús yn Hartwert.1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17*37 4.41*32 11-17 5.47-41 19-24 6.34*14 10*19 7.35-30 25*34 8.39*10 5*14 9.40-35 15-20 10.35-30 20*40 11.44*35 14-20 12.50-44 20-24 13.44-39 9-14 Goed spylber is 13. ..24-30 14.32-27 17*37 15.41*32 16-21 16.26*17 12*41 17.36*47 6-11 18.39-34 24*44 19.49*40 19-24 20.43-39 13-19 21.40-34 24*44 22.39*50 11-17Mei de driging 17-22 23.35-30 17-21En swart driget noch. 24.42-37 21-2625.33-29 19*39 26.38*40 14-19Moai opboud troch wyt. 27.30-24 19*30 28.40*20 8-13 29.45-40 18-22 30.32*14 4*15 31.40-35 3-9 32.48-43 2-8 33.43-39 9-14 34.39-34 8-13 Wyt wol net nei fjild 30, om de tebekruil fan swart nei de rún. 35.34-29 7-1136.37-32 driget mei 32-27

36. ..26-31 37.50-45 31×24 38.35-30 24×35 39.45×5 13-19 (de daam stiet fêst) 40.46-41 1-6 41.41-37 11-17 42.37-32 14-20 en swart fangt de daam mei kamp.36. ..14-20 37.35-30 20*40 38.50*30 11-17 Hjir ferbarget Kooistra de winst

Nei 39.46-41 (fansels net 1-7 om 29-23)39. ..13-18 40.41-37 1-7 41.32-27 26×28 42.29×27 7-12 43.27×7 12×1 44.30-24 as 39. ..17-21 40.41-37 13-18 41.47-41 1-6 42.32-27 26×28 43.29×16 6×26 30-24 silwyt winne. Der folge lykswols 39.32-27 26*28 40.29*7 1*12 41.46-41 13-1842.41-37 18-22 Mei kamp en nei twa kear pingelsjitten, soks betsjut it einspul FRYSK!, moast Walinga belies jaan.

Yn de finale lotte Kooistra wer wyt.1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17*37 4.41*32 11-17 5.47-41 7-11 6.41-37 1-7 7.31-27 17-21 8.26*17 11*31 9.37*26 16-21 10.26*17 18*16 11.32-27 19-24 12.34*14 10*19 13.40-34 4-10Better is 12-17 en 19-24 kin ek. En net 13. ..12-18? om 27-22, 45-40 en 33-2814.27-22 12*32 15.33*31 7-12 16.44-40 19-24 17.34*14 10*19 18.39-34 12-1719.31-26 2-7 Swart hat noch spul nei 19. ..8-12 en nei 3-8 kin de ôfruil troch17-21 en dan oen dy kant strike.

Nei 20.36-31! 16×27 21.34-30 25×34 22.40×29 19×37 23.42×4 5×3 bliuwt itlyk en hat swart wer spul.20.38-33 17-21 21.26*17 16*18 22.42-37 8-12 23.37-31 7-11 24.31-26 18-23? Wyt wint in hout, mar nei bygelyks 24. ..11-17 25.33-28 18×38 26.43×32 komt it foar swart ek net goed.25.33-29 19*30 26.35*04 5*3 Der waard noch efkes strutsen, mar it wie dien.

Dan de oplossingen fan de lêsteproblemen

Nû.25 1.29-23 2.31-27 3.46-41 4.40-34

Nû.26 1.28-32 2.29-24 3.30-25 4.25×1

Nû.27 1.43-38 2.34-30 3.39-34 4.30-25

Nû.28 1.20-15 2.46-41 3.26-21 4.21×5

Mei de einstân fan de ledderwedstriid

1. Joh. de Boer, Berkel&Rodenrijs (472)

2. A.de Schiffart, Wommels (418)

3. K.Wiersma, Nij Beets (316)

4. Tj.Smeding, It hearrenfean (297)

5. G.Tigchleaar, Ysbrechtum (293)

6. P.Looge, Tsjummearum (231)

7. G.IJkema, De Gaastmar (148)

8. Sj.Schilstra, Wommels (134)

9. S.van Steinvoren, Dronryp (115)

10. S.de Boer, Burdaar (104)

11. J.Wiersma, Wommels (72)

12. A.Zijlstra, Utert (68)

13. J.Schilstra, Boalsert (56)

14. F.Wiersma, Easterein (54)

15. Sj.T.Kooistra, Boalsert (48)

16. G.Harkema, Snits (44)

17. P.Sikma, Hartwert (14)

18. B.Kroon, Blauhús (12)

19.Sj.Couperis, Snits (10)

20. J.Reade, Manchester (8)

In goede simmer tawinske.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 29-4-2022

Foar de Skearnegoutumer klup

‘De Stadige Strikers’ wie it 40-ste jierfan har bestean in poerbêst damjier. Mei grutte oermacht op ‘e nij klupkampioenfan Fryslân, harren kopman Jelle Wiersma op ‘e nij Frysk kampioen en in primeur foar Dicky van der Meer mei promoasje nei de ‘earste acht’. Hy helle it twadde plak yn de ‘twadde acht’ foarBauke Dijkstra, ek al fan de Strikers, dy’t yn in barraazje Willem Hoekstra en Liuwe Westra de baas wie. 

D.v.d.Meer – F.Groenveldearste omloop PK twaddeacht, Lollum 19-2-22

1.32-27 20-25 2.27-22 12×32 3.38×27 19-23 4.31-26 14-19 5.33-29 17-21 6.26×17 11×31 7.41×21 16×27 8.37×17 7.36×27 is skerper. 8. ..18×16 9.29×20 25×14 10.34-30 7-11 11.30-25 11-17 12.39-34 17-21 13.34-30 8-12 14.43-38 21-26 15.38-32 12-17 16.30-24 14×34 17.44×24 17-21 18.49-44 9-14 19.48-43 14×34 20.44×24 6-11 21.40-34 11-17 22.34-30 13-18 23.42-37 1-6 24.43-38 3-9 25.36-31 21×41 26.47×36 17-21 Earst 26. .. 9-14 wie better, lykas daalk26. ..18-22 27.24-20 15×24 28.30×17 21×12 29.38-33 12-17? 

Swart rint yn in blyn loopke. 30.32-27! 26×39 31.50-44 39×50 32.35-30 50×20 33.25×1 10-14 34.37-32 14-19 35.1-40 4-9 Nei 36.40-49 hie swart itwol hiel dreech krigen. 36.32-28 9-14 En driget 14-20 en 17-22. 37.40-18?

Swart wint nei 37. ..19-24 38.18-31 24-29 39.28×30 17-21 40.31×15 5×34 As 38.18-1 16-21 39.1×41 24-29 40.28×30 17-21 41.41×15 5×3437. ..19-23 38.18×4 5×3 39.28-23 3-9 40.45-40 9-14 41.40-34 14-20 42.34-29 17-22 43.23×21 16×27 44.36-31 27×36 45.46×26 6-11 46.29-23 11-17 47.23-18 17×19 48.26-21 mei kamp.

W.Hoekstra – D.v.d.Meertredde omloop PK twaddeacht, Jorwert, 22-2-22

1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 12-17 5.47-41 7-12 6.32-27 17×37 7.41×32 12-17 8.33-28 17-21 9.26×17 11×33 10.43×23 20-24 11.34×14 10×26 12.36-31 26×37 Der wurdt ôfruile nei in rêstige, lykweardige posysje. 13.38×36 8-12 14.42-37 12-17 15.49-43 17-21 16.37-31 21×41 17.36×47 2-7 18.35-30 25×34 19.39×30 16-21 20.30-25 15×35 21.45×25 21-27 En op elkoars lange hoeke ta. 22.40-35 7-11 23.48-42 11-16 24.50-45 1-7 25.25-20 9-14 26.20×9 3×14 27.43-39 16-21 28.39-34 7-11 29.34-30 11-16 30.44-40 14-20 31.30×10 5×14 32.40-34 14-19 32.42-37 21-26 33.37×17 16×18 34.46-41 en wyt hat letter nei 41-37 swart yn ‘e skjirre 33.42-37 21-26 34.37×17 16×18 35.36-31 19-24 36.34×14 4rx24 rint op kamp út.35.34-30 18-23 18-22 hie moatten. Nei 36.46-41 wint wyt 36.30-25 19-24 

37.46-41 6-11 38.41-37 11-16 39.37-31 Wyt ferbarget syn lêste kâns op kamp. Swart kin daalk sa mar nei de daamrinne. 39.45-40 4-10 40.37-31 26×37 41.47×27 24-29 42.40-34 etc. en beide spilers sille mei in daam yn in lykweardich einspul komme.39. ..26×37 40.47×27 24-29 41.35-30 29-33 42.30-24 33-38 43.24×22 38-42 44.22-18 42-48 45.18-13 48-26 46.27-22 26-3 47.13-9 3×14 48.22-18 14-3 49.25-20 3×25 50.18-12 25-34 Swart makket it goed ôf.51.12-8 34-12 52.8×17 16×18

De lêste problemen foar de ledder

Nû.25 sw. 2, 4, 12, 15, 17, 20, 22 wyt 26, 29, 31, 39, 40, 46, 50

Nû.26 sw. 2, 4, 8, 10, 16, 26, 36 wyt 18, 28-30, 37, 38, 40

mei twa nijen fan Hiele Walinga.

Nû. 27 sw. 2, 6, 7, 9, 10, 18-20 wyt 16, 33-36, 39, 43, 49 

Nû. 28 sw. 2, 4, 5, 7, 17, 37 wyt 20, 23, 26, 34, 40, 46, 50 

Oplossingen stjoere foar 10 maaie.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 15-4-2022

Jelle Wiersma fan Wommels hat it wer oprêden en is foar de njoggende kear de Frysk kampioen. Dat wie foar de fiifde kear op in rige. Mei matsjedoaren as Taeke Kooistra (19 titels), Augustinus van der Goot (12), Dirk H. de Vries en Sjoerd Tigchelaar (elk 10) komt hy sa yn in illústere rige. Wiersma behelle yn 2001 syn earste kampioenskip en sûnt dy tiid wie it oars net as hy en Kooistra. Sneon 2 april wienen de lêste twa partijen fan de barraazje. Marten Walinga stie al op twa punten, syn broer Siebe hie der oardel en Wiersma noch mar in healtsje. Al moast hy de beide bruorren noch treffe.

M.Walinga – J.Wiersma, Aldegea-SWF fiifde barraazje partij, PK 2022

1  32-27 20-24 2.31-26 15-20 3.27-21 11×31 4.36×27 16×36 5.46×26 17-22 6.37-32 22×31 7.26×37 10-15 8.41-36D8.34-30 20-25 9.37-31 25×34 10.40×20 15×24 en wyt kin oerdwers ôfruilje8. ..20-25 9.32-27!? 24-30 10.40×20 15×24  11.35×15 5×25 12.36-31 7-11 Wyt komt der dreech op te stean.13.31-26 11-16 14.34-29 16×36 15.29×20 19-23 16.37-32 14-19 17.20-14 19×10 Wyt moat earst wol in hout jaan. 18.33-28 23-29 19.39×17 12×21 20.27×16 6×26 21.44-39 8-12 Swart stiet as in dyk 22.39-33 12-17 23.43-39 17-21 24.39-34 21-27 25.32×21 26×17 26.47-41 36×47 27.48×46 Dan no mar skiif 36 der wei.27. ..2-7 28.49-43 13-19 29.42-37 7-11 30.37-32 11-16 31.34-30 25×34 32.33×35 17-21 33.28-22 21×23 Dan mar ien wei jaan. 34.35-30 10-14 35.32-27 En swart forsearret de winst.

35. ..16-21 36.27×16 23-28 37.38×20 14×34 38.50-44 9-14  39.44×24 14×34 40.46-41 1-6 41.16-11 6×17 42.41-37 3-8 43.37-31 8-12 44.43-38 17-22 Wyt hat neat mear en jout op.

De middeis stie de partij tsjin Siebe Walinga op it programma. In lyk spul en alle trije soenen op twa punten komme. Mar soe Walinga winne, waard hy kampioen. De 16-e yn de histoarje, mar it kaam dus oars.

J.Wiersma – S.Walinga, Aldegea-SWF seisde barraazje partij, PK 2022

1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.37-31 7-12 8.42-37 1-7 9.47-42 7-11 10.31-26 16-21 11.26×17 18×16 Swart moast om it heakje tinke.12.37-31 11-17 13.31-26 2-7 Nei 14.33-28 folget 19-23 en is foar wyt net minder. 14.32-27 17×37 15.42×31 7-11 15. .12-17? 31-27, 26-21, 33-28 etc.16.31-27 12-17 17.27×7 11×2 18.38-32 8-12 19.34-30 25×34 20.39×30 12-17 21.33-29 19×39 22.40×38 20×40 23.45×34 9-14 24.48-42 17-22 25.32×12 13×11 26.38-32 11-17 27.42-37 2-7 28.37-31 14-20 29.44-39 20-24 Swart drige mei 34-30. 30.34×14 15×13 31.39-34 10-15 32.34-30 7-11 33.32-27 17×37 34.31×42 3-8 35.43-38 8-12 36.30-25 12-17 37.49-43 13-19 38.38-32 Wyt wol nei 43-38 wer de driging mei it heakje yn it spul bringe; gjin goede kar.

It brekpunt fan de partij en fan it kampioenskip. Wat at swart spilet 38. ..19-23! 39.43-38 16-21 40.50-44 15-20 25×14 4×24 en swart wint lykas nei 40.50-45 11-16 41.45-40 4-10 Mar ek 39.50-44 15-20 40.25×14 4×24 is gau út. 38. ..4-9 39.50-45 9-14 40.43-38 16-21?

Wyt pakt de kâns wol. 40. ..15-20 hie moatten. Nei 41.36-31? 16×27 42.32×1 5-10 wint swart troch 20-24 hoe as wyt ek mei de daam slacht. 41.38-33 11-16 42.45-40 19-23 43.33×13 14×12 44.40-34 12-18 Wyt spinpoatet noch wat 45.34-30 15-20 46.25×14 18-22 47.32×12 17×8 48.26×17 16×18 49.30-24 6-11 50.42-38 18-22 51.14-9 8×10 52.24-20 10×30 53.35×24 Mar jout terjochte op.

Oplossingen problemen

Nû.21 1.44-39, 28-23, x5, x25

Nû.22 1.39-34, 19-14, x1, x40

Nû.23 1.33-28, 21-17, 17-12, x5

Nû.24 1.40-35, 30-25, x13, x15

De nije problemen fan Stellinga-Baron

Nû.25 sw. 2, 4, 12, 15, 17, 20, 22 wyt 26, 29, 31, 39, 40, 46, 50

Nû.26 sw. 2, 4, 8, 10, 16, 26, 36 wyt 18, 28-30, 37, 38, 40

Oplossingen noch net stjoere..

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 1-4-2022

Jûn te Blauhús en moarn yn Aldegea-SWF folget it slotstik fan it PK 2022. Marten Walinga, Siebe Walinga en Jelle Wiersma wienen yn it reguliere toernooi lyk boppe oan einige. Dat in barraazje, wêryn se elkoar elk twa kear treffe, moat de beslissing jaan. Marten Walinga hat de measte kâns. Hy forsearre tsjin Wiersma de winst yn de earste partij. De stân is nommen nei 39. ..19-23


Wiersma-Walinga, Blauhús 25-3-2022

Swart driget troch 23-28 en 17×19 in winnende oanfal te krijen. Nei 40.34-30 25×34 41.35×13 3×23 42.45-40 23-29 43.38-32 15-20 44.32-28 29×27 45.31×11 1×21 46.26×17 16×18 sil it kamp wurde. De regearjend kampioen nimt de ferkearde kar 40.34-29? 23×34 41.35×33 15-20 42.38-32 17-21 43.26×17 16×18 Swart ferbrekt sa wyts sterke linkerkant. 44. 45-40 25-30 45.40-35 20-25 46.35×15 30-35 47.32-27 35-40 48. 33-29 40-44 Wyt kin gjin daam strike om 5×2 49.31-26 44-49 50.27-22 49×46 Fansels net 49×9 as x19. 51.22×13 3×34 52.36-31 46×16 53.15-10 16-2 54.10-5 2-8 Wyt kriget noch al in daam, mar it is dien 55.5-41 34-40

De partij tsjin syn broer Siebe Walinga de oare dei waard kamp. Siebe kaam mei de skrik frij en hie it kampioenskip hast al beslikke west. Mei foar elts noch twa partijen te gean kin it noch alle kanten út. En misskyn wol in twadde barraazje.

M.Walinga-S.Walinga, Aldegea-SWF 1.32-27 19-23 swart lit 2.33-28 net ta.2.31-26 23-29 3.34×23 18×29 4.33×24 20×29 5.39×19 13×24 6.40-34 17-21 7.26×17 12×32 8.38×27 11-17 9.42-38 8-13 Om de driging 24-29 foar te wêzen folget meastal 9.43-39.  10.47-42 2-8 11.36-31 15-20 12.38-32 20-25 13.35×15 5×25 Nei de dûbele ôfruil troch 14.34-29 wurde de tûkelteammen der foarearst úthelle. 14.41-36 17-22 15.32×12 8×17 13×11 liket better 16.43-38 24-30 17.31-26 30×39 18.38×40 14-19 driget 25-30 19.27-22 De wrâld-kampioen jout in hout wei. Hy spilet faker in gambyt. 19. ..17×28 20.37-31 28-33 21.31-27 7-11 22.40-35 25-30 23.35×24 19×30 24.46-41 10-15Wyt komt dochs lyk en dan daalk 33-3925.27-21 11×31 26.41×21 16×27 27.26×39 15-20 28.42-37 20-25 29.48-42 3-8 30.42-38 30-35  Ferplichte en mei in skiif op 25 en in witen op 45 liket dat minder goed. 31.38-32 8-12 32.36-31 13-19 33.39-34 35×33 Wyt ruilet lykswols wer ôf en stiet ta dat swart wer opbouwe kin.  34.32×34 9-13 35.44-40 19-24 36.34×14 13×15 37.40-34 12-17 38.31-27 1-7 39.50-44 17-21 40.27×16 6×26 41.34-30 25×34 42.44×24 7-12 43.49-43 12-17 44.43-38 17-22 45.38-33 4-9 46.45-40 22-27 Swart sil oankomme en jout in hout.

47.37×17 26-31 48.17-11 31-37 49.11-6 37-41 Beide spilers krije in daam en wyt wol oer de lange line foar in twadden.

In ferkearde kar, swart hellet kamp.50.33-28? 41-46 51.28-22 15-20 52.24×15 46-5 53.40-35 5×21Nei 50.40-35 41-46 (41-47? om 20-24) 51.1-6 wint wyt. Nei 50. ..46-5? folget 24-20 en 33-29 en oars hat wyt nei 51.1-45 de fang klear stean.

Nû.21 sw. 2, 4, 6, 12-14, 19, 24 wyt 16, 28, 33-36, 44, 45, 49

Nû.22 sw. 2, 4, 6, 10, 25, 30 wyt 11, 19, 21, 26, 27, 39, 41, 49

Mei twa nijen fan Stellinga-Baron

Nû.23 sw. 2, 6, 7, 9, 15, 18 wyt 16, 21, 24, 33, 36, 43, 48

Nû.24 sw. 14, 15, 18, 23, 28, 45 wyt 30, 32, 34, 40, 42, 50

Oplossingen stjoere foar 15 april.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 18-3-2022

It kampioenskip is noch net beslikke. Trije dammers sille yn in barraazje om de titel fan 2022 stride. Mei noch twa omlopen te gean stienen de matsjedoarenJelle Wiersma, Taeke Kooistra en Marten Walinga boppe oan. Se moastenek noch tinke om Siebe Walinga dy’t op in heal punt folge. Yn de seisde omloop waard it kamp tusken M.Walinga en Wiersma en hie S.Walinga (wyt) ynthúshaven Aldegea klupgenoat Henk Haanstra te fiter mei in kombinaasje.

Nei 32. ..8-13? folge 33.36-31! 16×27 34.29-23 13×33 35.35-30 20×40 36.45×1 En ek 18-fâldich kampioen Kooistra fan Hartwert wûn fan in klupgenoat. Al hieTsjerk Wybenga yn it einspul de winst foar it gripen. Sa kaam Kooistra op 4,5 pt. mei trije spilers op in heal pt. Wybenga wie fan it sintrum en tippeleyn de lêste partij tsjin M.Walinga yn in slachset. Soks betsjutte foar himdegradaasje en foar Walinga in dieldearste plak. Wybenga hie wyt.1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 11-17 5.47-41 19-24 6.34×14 10×19 7.35-30 25×34 8.39×10 5×14 9.44-39 15-20 10.50-44 18-23 10.40-35 is better. No ôfruilje 11.33-29 23×34 12.39×10 14×5    12.44×15? 14-20 13.15×24 19×50  11.40-34?

11. ..6-11 12.26×6 23-28 13.38×16 20-25 14.6×17 7×47 15.16-11 1×21 16.31×11 12-17 17.11×22 En ek broer Siebe Walinga kaam op fiifpt. mei syn twadde oerwinning fan de dei. Dat wie tsjin Hein de Vries. Doe kaam it op de lêste partij oan. De bruorren Walinga elk 5 pt., Kooistra op 4,5 pt en Wiersma op 4 pt. It waard in geweldige partij. Lang like wytspilerWiersma der min op te stean, mar byeintsjebeslút moast Kooistra dochs beliesjaan. Soks betsjut in unike barraazje mei trije spilers om it kampioenskip.

Wiersma-Kooistra, 7-e omloop PK 2022

1.32-27 20-25 2.31-26 14-20 3.37-31 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 7-12 7.36-31 11-16 8.31-27 16-21 9.27×16 6×26 10.32-28 1-6 11.37-32 19-24 12.34×14 10×19 13.35-30 25×34 14.39×10 5×14 15.44-39 15-20 16.40-34 18-22 17.28×17 12×21 18.34-29 19-24 It byld fan it spul is dúdlik. Wyt nimt itsintrum en swart besiket wyt te omsluten. Wyt kin losbrekke troch

19.32-28 driget 28-23 en 29-24 dus 19. ..20-25 20.29×20 21-27 21.42-37 27×29 22.39×10 4×2419.49-44 6-11 20.45-40 11-16 21.40-34 26-31 22.32-28 21-26 22.32-27! 31×22 23.29-23 24-30 24.34×25 22×24 25.25×23 jout wyt wer wat lucht.23.42-37 31×42 24.48×37 13-18 25.37-32 20-25 26.29×20 14-19 26. ..18-22 hâldt de dûbele hoeke fan wyt op slot.  27.44-40 25×14 28.40-35 14-20 29.34-30 20×40 30.35×44 18-22 31.28×17 16×18 32.33-28 2-7 33.39-33 7-12 34.47-41 19-24 35.43-39 24-30 36.41-37 18-22 37.28×17 12×21 Mei minder hout wurdt it wite sintrumsterker. 38.33-28 8-13 39.39-33 4-10? Nei 39. ..9-14 40.50-45 14-20 41.44-39 13-19 komt wyt oan 40.44-39 10-15 Ek wyt mist it sterke 40.28-23 en foarswart wie de ôfruil 13-18 better.41.39-34 30×39 42.33×44 9-14 43.44-40 14-20 Nei 43. ..15-20 hie swart grut foardielhâlden, no is it lykweardich 44.40-34 20-25 45.38-33 3-9 46.50-44 15-20 47.33-29 13-19 48.44-39 en swart komt oan. 46.34-30 25×34 47.33×35 9-14 

Yn tiidneed wikselje de kânsen wer. 48.35-30 wint. 48.50-45 14-20 En no ferliest swart. 49.35-30 20×40 50.45×34 21-27 51.32×21 26×17 52.34-30

Nû.21 sw. 2, 4, 6, 12-14, 19, 24 wyt 16, 28, 33-36, 44, 45, 49

Nû.22 sw. 2, 4, 6, 10, 25, 30 wyt 11, 19, 21, 26, 27, 39, 41, 49

Mei twa nijen fan Stellinga-Baron

Nû.23 sw. 2, 6, 7, 9, 15, 18 wyt 16, 21, 24, 33, 36, 43, 48

Nû.24 sw. 14, 15, 18, 23, 28, 45 wyt 30, 32, 34, 40, 42, 50

Oplossingen stjoere foar 1 april.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 4-3-2022

Moarn wurde de lêste twa omlopen fan it Frysk kampioenskip ferdamd. Fjouwerspilers hawwe noch kânsen. Mei 3½ ptstean Jelle Wiersma, Taeke Kooistra en Marten Walinga boppe oan. Regearjendkampioen Wiersma moat noch tsjinKooistra en Walinga. Dat it kin alle kanten op. Misskyn soarget Siebe Walinga wol foar in daverjendeferrassing. Hy folget de koprinners op in heal punt en hat in lichter programma. Kooistra en Marten Walinga treffe noch Tsjerk Wybenga. Foar harren ek in dregerit, sjoen nei de wize hoe’t hy Wiersma mei in kombinaasje te fiter naam. Wybenga hie yn de tredde omloop te Jorwert swart tsjin Wiersma en it stie sa.

Wyt woe ôfruilje en spile 25.38-33? en ferlear nei 25. …15-20! 26.35×4 24-30 27.4×1 6-11 28.1×21 16×49

Rekôr-kampioen Kooistra stiet op skerpmoast klupgenoat Hein de Vries yn de fiifde omloop ûnderfine. Nei 34. ..9-14

35.21-17! 7×36  36.47-41 36×47 37.50-45 47×50 38.39-34 50×35 39.45×5 en wyt hat in daam. Dy liket hiel djoer. Mar nei 39. …18-22 wat oars? 40.5×35sil de daam de trije houten opswylje.

Yn de twadde omloop kaam Jelle Wiersma (wyt) tsjin Henk Haanstra mei de skrik frij. Nei 36.22-17 folge

36. ..14-19! 37.34×5 19-23 38.5×28 25-30 39.35×24 20×16 en swart komt in hout foar. It soe dochs noch kamp wurde. In skiif der by troch 38. ..26-31 39.37×26 25-30 etc. en it is samar út.

De oplossingen fan de problemen

Nû.17 1.49-44 2.34-29 3.x24 4.43-39

Nû.18 1.21-17 2.x24 3.16-11 4.44-40

Nû.19 1.30-24 2.x20 3.48-42 4.37-31

Nû.20 1.29-23 2.42-37 3.33-29 4.26-21

En twa nijen fan Hiele Walinga

Nû.21 sw. 2, 4, 6, 12-14, 19, 24 en wyt 16, 28, 33-36, 44, 45, 49

Nû.22 sw. 2, 4, 6, 10, 25, 30 en wyt 11, 19, 21, 26, 27, 39, 41, 49

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 18-2-2022

Moarn binne te Lollum de earste twa omlopen fan it persoanlik kampioenskip fan Fryslân. Jelle Wiersma wûn de lêstefjouwer kear de titel. En ek no is hy mei wrâldkampioen Marten Walinga en rekôr-kampioen Taeke Kooistra favoryt. Al is it de fraach hoe as at de dammers,nei krapoan oardel jier, út de tichset fan de koroana komme. Wa wit slacht Henk Haanstra fan Aldegea-SWF diz’kear ta. Dan moat it al better as yn 2020, doe’t hy yn de lêstetwa rûnten ferlear fan Walinga en Kooistra en mar krekt oan degradaasjeûntkaam. Dat wie op 15 febrewaris te Skearnegoutum en Haanstra hie tsjinWalinga de swarte skiven.1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 11-17 6.27-22 17×28 7.34-30 25×34 8.40×27 14-20 9.39-34 20-25 10.43-38 10-14 11.34-29 19×39 12.38×40 14-20 Der wurdt in rêstige iepening spile. 13.37-31 13-19 14.42-37 19-24 15.31-26 5-10 16.48-43 7-11 17.43-39 10-14 18.37-31 24-30 19.35×24 14×43 20.44×42 20-24 21.40-35 9-14 22.41-37 14-20 23.42-38 3-9 24.38-32 9-14?

Swart rint yn in wat blyn loopke.25.45-40! 25×34 26.27-21 16×38 27.37×30 Yn de lêste rûnte mei wyt tsjin Kooistra.1.32-27 19-24 2.33-28 20-25 3.27-21 16×29 4.39×30 11-16 5.38-32 14-19 6.31-26 7-11 7.37-31 10-14 8.43-39 1-7 9.32-28 18×38 10.39×37 17-21 11.26×17 12×21 12.31-26 7-12 13.26×17 12×21 14.42-38 8-12 Wytbesiket de rjochter kant frij te meitsjen. 15.38-33 12-17 16.33-29 19×39 17.34×43 25×34 18.35×33 2-7 19.40-35 It wite hout op fjild 33 liket wat minder goed te stean. 19. …14-20 20.35-30 20×40 21.44×35 21-26 22.43-39 13-19 23.39-34 17-21 24.49-44 21-27Nei 24.37-31 26×37 25.47×27 21×32 26.33×31 is it hout better te plak.25.37×17 7×27 26.44-40 19-24 27.34×14 9×20 28.48-42 11-17 29.42-37 17-21 30.37×17 21×12 31.40-34 20-25 32.41-37 5-10 33.47-41 10-14 34.33-29 34.33-28 is better. 34. ..12-18 35.37-31 26×37 36.36×38 16-21 37.38-32 21-26 38.50-44 14-20 38.41-36 14-20 39.36×16 6×26 40.29-23 18×40 41.50×10 4-9 42.10×8 3×12 wint swart

39.44-40 26-31! 40.41×21 6-11 41.21×1 20-24 42.1×23 24×42 43.29-24 25×23 44.34-30 en wyt jout op.

Nû.17 sw. 3, 8, 11, 15, 20, 21, 26 wyt 22, 34, 37, 40, 43, 45, 49

Nû.18 sw. 4, 6, 7, 9, 13, 19, 29 wyt 16, 21, 26, 32, 42, 44, 47

En twa nijen fan Stellinga-Baron

Nû.19 swart 9, 12, 15, 18, 19, 26, 27 wyt 30, 37-40, 48, 50

Nû.20 swart 8, 13, 15, 17, 20, 24, 27 wyt 26, 28, 29, 33, 39, 40, 42

Oplossingen stjoere foar 4 maart.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 4-2-2022

Krekt op de dei, moandei 17 jannewaris, dat de klups wer mei harren kompetysjelos mochten, ferstoar Gerrit Schilstra ynde leeftiid fan 88 jier. Fan syn jonge jierren ôf wie hy ferbûn mei damklup‘Nocht&Kriich’ te Aldegea-SWF. Alle sawn kearen dat se Frysk klupkampioenwaarden wie hy by it earste achttal. Schilstra wie in aimabel persoan, kalm en freonlik en in tige sportyf dammer. Ek op lettere leeftiid bleau hy by it damjenbelutsen as trou ynstjoerder fan de problemen en dielnimmer oan de âlderein-dammerijen te Hartwert. Schilstra liet him yn it spul net gauferrifelje. Hy damde deeglik en longeregauris op in setsje. Sa kaam yn itkampioenskip om de ‘tredde acht’ klupgenoat Henk Haanstra op de kofje. Dat wie op 19 febrewaris 2011 te Jirnsum en Schilstra hie swart.1.32-27 19-23 2.31-26 23-29 3.33×24 20×29 4.34×23 18×29 5.39×19 13×24 6.40-34 24-29 7.34×23 17-21 8.26×17 11×24 9.27-22 12×32 10.38×27 14-20 11.37-31 9-14 12.42-37 20-25 13.31-26 14-20 14.37-31 7-12 

15.43-39? 6-11! Nei it heakje folget16.26×17 12×32 17.31×33 24-30 18.35×24 25×34 19.44×24 20×29 Swart komt foar en wint letter it spul.

38.37-32! 22*42 39.26-21 11*31 40.44-40 24*44 41.45*21 4-9 Swart spinpoatetnoch wat, mar it is gau út. 42.21-16 9-13 43.16-11 13-18 44.11-7 18-22 45.40-34 22-27 46.7-1 27-32 47.34-29 32-37 48.29-24 14*34 49.1*36 5-10

Utslach nijierspuzzel; 

1.K.Wiersma, Nij Beets; 2.P.Looge, Tsjummearum; 3.S.v.Steinvoren, Dronryp;

Oplossingen problemen ledder

Nû.13 1.41-36, 2.42-37, 3.49-44

Nû.14 1.38-32, 2.31-26, 3.43-39

Nû.15 1.33-29, 2.48-42, 3.38-33

Nû.16 1.40-35, 2.29-24, 3 x30, 4.30-25

En twa nijen fan Willem F.Bakker

Nû.17 sw. 3, 8, 11, 15, 20, 21, 26 wyt 22, 34, 37, 40, 43, 45, 49

Nû.18 sw. 4, 6, 7, 9, 13, 19, 29 wyt 16, 21, 26, 32, 42, 44, 47

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 22-1-2022

De tichtset oangeande corona wurdt wat iepen setten. Dammers kinne wer los mei de eigen klupkompetysje. En ynkoarten hooplik ek mei de echte persoanlike kampioenskippen. Troch ynternet-damjen op lidraughts koenen dammers elkoar dochs fine. Opmerklik hjir is it damjen fan Ekaterina Kochnevaút Ruslân. Yn koarte tiid is se boppe oan yn de rating kaam, wat soks dan ek mar wurdich is. Wa wit treffe we har nochris efter it boerd, bygelyks by it Frjentsjer Iepen. No folget de ynternet-partij dy’t se yn desimber mei wyt spile tsjin wrâldkampioen Marten Walinga. De tinktiid wie tsien minuten op ‘e klok mei twa tellen de set derby. 1.32-27 20-25 2.31-26 14-20 3.37-31 17×37 4.41×32 12-17 5.47-41 10-14 Fansels net yn it gat slaan om 6. ..17-216.33-28 5-10 Faaks wurdt 17-21 spile. 7.32-27 17×37 8.41×32 11-17Better liket 8. .. 16-21 9.26×17 11×33 10.43×12 13×11 9.31-27 17×37 10.32×41 19-24? In dryste set, werom net 10. ..7-11? 11.34-30 25×34 12.39×17 7×29 Wyt kin der net daalk efter rinne. Dochs stiet de skiif op fjild 29 net goed. 13.42-37 8-12 14.37-31 12-17 15.35-30Folle better is 15.43-39. Swart kriget no de kâns de posysje te ferbetterjen.15. .. 2-7 16.30×28 7-11 17.28-22 17×28 18.38×18 13×22 19.40-35 20-25 20.44-39 14-20 21.39-34 10-14 22.49-44 14-19 23.26-21! 16×27 24. 31-26 23.44-40 as 34-29 leit mear foar de hân.

24. .. 22-28 25.34-29 28×30 26.35×13 9×18 27.26×8 3×12 mei lykwicht.24. ..1-7 25. 26×17 7×27 26. 44-40 19-24 27. 34×14 4×24 28. 43-38  Nei 28.48-42 en 42-37 komt de lange hoeke wer frij. 28… 11-16 29.38-33 6-11 Better is   29. ..24-30 30.35×24 25×43 31.48×39 16-21 en sa fierder bouwe en de linkerkant fan wyt fêst hâlde.30.33-29 24×33 31.35-30 25×34 32.40×38 20-24 33.45-40 24-30 34.40×20 15×24 35.38-32 27×38 36.48×28 9-13 37.36-31 11-17

In grouwelige blunder. It is daliks út nei 38.28-23 13×33 39.31-27 17×37 40.41×14  En gjin nijsgjirrich einspul… 16-21 38.31-26 11-17 39.41-36 24-30 40.46-41 30-34  (41.50-44? om 21-27) 41.28-23! 13×33 42.36-31 34-39 43.31×22 39-43 44.22-17 swart kin net daamstrike 44. …33-38 45.17-11 43-48

Yn deselsde snuorje gie it mei swart tsjin Jan van Dijk. Jawis, deselsde dy’t hjir skriuwt oer it hoeks damjen en it Fryske spul no ek goed yn ‘e macht hat.1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 11-17 5.34-30 25×34 5.42-37 as 47-41 is better. 6.39×30 20-25 7.44-39 25×34 8.40×29 15-20 9.29-24 20×29 10.33×24 19×30 11.35×24 7-11 12.45-40 17-21 13.26×19 9×20 Dizze ôfruil is geunstich foar wyt.14.32-27 20-25 15.27-21 16×27 16.31×22 12×32 17.38×27 13-19 18.39-34 8-12 19.42-37 12-18 Wêrom net 2-7? 20.34-29 19×39 21.43×34 10-15 22.49-44 11-17 23.27×7 2×11 24.50-45 11-16 25.37-31 3-9 26.31-27 9-14 27.40-35 14-20 28.48-43 18-23 29.44-40 23-29 30.34×23 25-30 31.35×24 20×18 De partij bliuwt moai yn it lykwicht.32.36-31 4-9 33.31-26 16×36 34.46×26 15-20 35.43-39 9-14 36.40-35 14-19 37.27-22 18×27 38.26×28 6-11 39.39-34 20-25 40.35×15 5×25 41.45-40 11-17

42.34-29? Kamp is 42.47-42 1-7 43.28-22! 17×28 44.42-38! 28×48 45.40-35 48×30 46.35×12 as 42. ..17-21 43.42-37 1-7 44.34-29 19×39 45.40×38  42… 19×39 43.40×38 25-30 44.28-23 17-22 45.23×21 30-35 46.38-33 35-40 47.33-29 40-44 48.29-24 44-50 49.47-41 50-39 50.41-36 39-25 51.24-19 25-9 

De problemen foar de ledderwedstriid:

Nû.13 sw. 2, 7, 14, 15, 30, 34, 40 wyt 17, 38, 39, 41-43, 49

Nû.14 sw. 2, 4, 7, 9, 16, 17 wyt 19, 31, 38, 40, 43, 47 

En twa nijen fan Stellinga-Baron

Nû.15 sw. 7, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 35 wyt 27, 32, 33, 37, 38, 44, 47, 48 

Nû.16 sw. 3, 9, 12, 15, 16, 20, 25, 26, 36 wyt 27-29, 40, 41, 43, 44, 47, 49

Oplossingen stjoere foar 4 febrewaris.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 7-1-2022

Yn dizze rubryk wurde acht problemen fan Roel Bergsma jûn. De nijierspuzzel is bûten de ledderwedstriid om en foar de winners binne der prizen. Oplossings stjoere foar 21 jannewaris. In sûn en lokkich 2022 tawinske.

Nû.1

Nû.2

Nû.3

Nû.4

Nû.5

Nû.6

Nû.7

Nû.8

Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com