18-e Iepen Kampioenskip fan Sânfurd

doorfriesdammen

18-e Iepen Kampioenskip fan Sânfurd

In moai ploechje dammers kaam freedtejûn nei Sânfurdom te striden om it 18-e Kampioenskip en in bak oankarbonades dy’t foar de priiswinners klear leinen. 

By eintsjebeslút wie it regerend Frysk kampioen Jelle Wiersma dy’t de titel pakte.

Al wie dat op haren en snaren. Yn de lêste omloop gie itder om wei tsjin Marten Walinga.

Yn grutte tiidneed en hektyk, de klok waard bekantstikken slein, foel de flage fan Walinga.

Sa wûn Wiersma fiif spullen en moast er allinne tsjinBlauhúster Bernard Kroon in kampspul ta stean. Opmerklik wie it dield twadde plak foar Aldegeaster Rein Jan Walinga, dy’t mannich topper efter him hâlde. Alle dielnimmers einigen op ien list, mar wienen yndield ynseis klassen:  E-1, E-2, E-3, A, 1 en 3. 

De folsleine útslach, mei tusken heakjes it plak per klasse.

1.Jelle Wiersma, Wommels(E-1,1) 5,5pt.; 2-5 Rein Jan Walinga, Aldegea-SWF(A-1), Tjerk Wijbinga, Arum(E1-2), Folkert Groenveld, Jutryp(E2-1), Marten Walinga, Waaksens(E1-3) 4,5pt; 6-8 Frâns Kingma, Jorwert(E3-1), Marcel Altena, Blauhús(A-2), Fedde Wiersma, Easterein(E3-2) 4pt.; 9-10.Bernard Kroon, Blauhús(A-3), Cor Kooistra, Nijlân(E2-2); 11-17 Liuwe Westra, Lollum(E3-3), Dicky van der Meer, Terherne(E2-3), Jappie de Jong, Blauhús((E3-4), Johannes Hoekstra, Aldegea-SWF(1-1), Herman Terwisscha van Scheltinga, Hartwert (A-4), Piet Sikma, Hartwert (E3-5), Leo Altena, Dedzjum (1-2); 18.Pieter Hoogterp, De Gaastmar (E1-4) 2,5 pt.; 19-23.Siebe Walinga, Aldegea-SWF(E2-4), Bauke Bos, Sint Nyk(1-3), Almar Stegenga, Aldegea-SWF(3-1), Sietze de Jong, Aldegea-SWF(1-4), Gertjan van Kamp, Jorwert(3-2); 24-25.Jolke Groenveld, Sânfurd(3-3), Durk Rijpma, Aldegea-SWF(3-4); 26.Meindert Ykema, Sânfurd(3-5) 0pt.;

Over de auteur

friesdammen administrator