Categorie archief Nijs

doorfriesdammen

Taeke Kooistra wint de Fryslân Kup

Freed 29 april is de finale fan de Fryslân Kup 2021-2022 ferspile yn kluphûs SieSa te Blauhús. Yn de finale sieten de klupgenoaten Taeke Kooistra en Hein de Vries tsjin oer elkoar. De striid waard wûn troch Kooistra, der mei pakt hy de kup foar de twadde kear op rige.

Hein de Vries en Taeke Kooistra oan it begjin fan de striid.
Hjir wurdt djip neitocht troch Hein de Vries
De finalisten, mei Taeke as winner


doorfriesdammen

Feestjûn en de einjûn fan de Stadige Strikers yn ien lang wykein.

Der stie hieltiid noch in feestjûn yn ferbân mei harren 40 jierrich jubileum, op de Strikers te wachtsjen. It feest dat al yn novimber holden wurde soe, mar troch de koroana wie dat der net fan kommen. Mar no’t it damjen wer los koe, kipe dy jûn ek wer om it hoekje. De feestkommisje sette de datum fêst op freed 25 maart. Dat kaam wûnderwol fantastysk út, want fuortendaliks koe der ek noch efkes stilstien wurde by it beheljen fan it klupkampioenskip. De moandeis kamen de houtsjes noch in kear op de buorden. Dat wie fuortendaliks de einjûn mei spul en wille, ferlotting en priisútrikking. Twa feestjûnen yn ien lang wykein.

Op freedtejûn mochten de partners ek meikomme en of it no kaam troch dy lêsten: it wie yn elts gefal by ús leden Jan  en Kees Castelein tige gesellich. De feestkommisje, Hennie de Haan en Tineke Teigeler, sette de bestjoersleden ek noch yn it sintsje en oerhannige harren, njonken de blommen, in moai en keunstich oantinken. Dêrnei mocht de foarsitter noch wat fertelle oer de skiednis fan de klup. Dy begûn syn praatsje net by it begjin, mar by de ein: It lêste kampioenskip. It koe allegearre net moaier fansels. Nei alle hichtepunten en ek drôvich nijs neamd te hawwen, koenen de leden en oanhing har fernuverje mei sjoelen en oare selsskipspultsjes. Fansels keazen guon der ek foar om gesellich nei te kletsen. De wol oanwêzige dambuorden waarden net oanrekke. Alles ferrûn yn in tige gesellige sfear. Al mei al in prachtige jûn.

Moandeitejûn kamen de Strikers foar de lêste kear dit damjier by-in-oar. Der hoegde net folle praat te wurden. Dat barde de freeds al. Der waard al gau mei de ferskate damfarianten útein set. Tusken de rûnten troch waard in ferlotting holden en koenen guon dammers mei in earm fol prizen nei hûs werom gean. Uteinlik koe ús wedstriidlieder, Willem Schaap, de útslach fan de kompetysje bekend meitsje. Jelle Wiersma waard yn de earste en Bauke Bos yn de twadde klasse kampioen. Doe’t de bekers mei in tapaslik wurdsje fan Willem by de blide winners te plak kommen wienen, koe de foarsitter de jûn en it damjier ôfslute.

De einútslach: Earste klasse. 1 Jelle Wiersma 11 punten út 12 partijen. 2 Sjoerd Jan Bakker 10 út 16; 3 Ype Boelens 8,5 út 16; 4 Bauke Dykstra 7,5 út 12; 5 Dicky van der Meer 7,5 út 12; 6 Willem Schaap 7,5 út 13; 7 Cor Kooistra 5 út 16. Twadde klasse. 1 Bauke Bos 14 út 15; 2 Hennie de Haan 8 út 15; 3 Tineke Teigeler 7 út 15; 4 Kees Castelein 4,5 út 15; 5 Jan Castelein 1,5 út 13.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

De Stadige Strikers wer klupkampioen en hoe

Men kin fan tinken wol ha, dat it by de Stadige Strikers moandeitejûn tige oangenaam fertoevjen wie. De sneons wie harren achttal yn Easterein opnij klupkampioen wurden. De Strikers moasten harren titel fan 2020 ferdigenje en dat barde mei grutte sifers. Efterienfolgjend fersloegen se de mannen fan Blauhûs mei 7 – 1, Lollum – Waaksens waard mei in skoare fan 6 – 2 fan de buorden feegd en Aldegea – W  koe net ien partij fan de Skearnegoutumers winne: 8 – 0. Dus dat wie feest yn it Swettehûs fan Skearnegoutum.

It iene kampioenskip is it oare net. Sa kipe dat fan 2020 fier boppe dat fan it lêste út. Yn 20 wie it ien en al spanning en foar de finale koenen alle fjouwer achttallen noch kampioen wurde en as jo klupke dan kampioen wurdt, is dat in folsleine boppeslach. Spanning oant en mei de lêste partij. Dat wie wat! Sneon rûn dat hiel oars! Aldegea ferskynde mei in sântal oan it toernoai en dan begjinne jo fuortendaliks mei in 1 – 0 efterstân. En as dan ek noch ien fan de bêste spilers thús bliuwe moat fanwege koroana, dan is de aardichheid der wol wat ôf. Sa’n oerwinning fan de Strikers moat dan ek besjoen wurde tsjin dy eftergrûn. De Strikers hoopje dat it  oar jier alles wer wat normaal is. Guon Strikers ferklearren al, dat se der no al sin oan hienen om de striid oan te gean.

Der waarden ek noch in pear wedstriden foar de kompetysje spile. Jelle Wiersma wie te sterk foar Cor Kooistra en Hennie de Haan koe it net rêdde tsjin Bauke Bos  Ype Boelens ferlear fan Bauke Dykstra en Tineke Teigeler wûn yn in tige nijsgjirrige partij fan Jan Castelein. Dy partij is noch oan alle kanten en einen oereide. De partij fan de jûn spilen Willem Schaap en Dicky van der Meer, wylst de earstneamde it ek noch tagelyk opnaam tsjin Sjoerd Jan Bakker, mar dat spul wie foar de aardichheid.. Sjoerd Jan wûn. Doe koe Willem him hielendal talizze op de partij tsjin Dicky. No dat waard ek foar it omsittend laach in lust foar it each. Nei in heel moai einspul luts Willem oan it langste ein.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Skearnegoutum wer klupkampioen

Nei in jier ûnderbrekking koe it klupkampioenskip yn it Frysk damjen ôfrûne sneon dochs noch holden wurde, ek al wie it twa moanne letter as gewoanlik. Dat makke mooglik dat der wat minder flecht op ‘e koai wie as earder. En koroana hie ek noch altyd syn slachtoffers.

It slimst ferswakke wie Aldegea-SWF. Net allinne dat de klup mar ien achttal ôffurdigje koe, sels dat wie net iens folslein omdat op it lêste stuit de sterke Siebe Walinga ôfsizze moast. Dat betsjutte dat al fêst ien partij automatysk ferlern gie. Mar de oare ûnderste buorden wiene ek net sterk beset, en dêr hie Aldegea allegeduerigen lêst fan. Yn ‘e earste omloop, tsjin Lollum-Waaksens, gong it dan ek fuortdaliks al mis: 3-5. En dat wiene ek de sifers dêr’t de Aldegeasters tsjin promovendus Blauhús mei kopke ûnder giene. 

De regearjend kampioen Skearnegoutum stie der ûnderwilens folle better foar. Nei goed twa jier koe dat yn ‘e selde en noch altyd sterke opstelling efter de buorden sitten gean. En dat wie te sjen. Yn ‘e earste omloop waard Blauhús fuortdaliks mei 7-1 fan ‘e buorden reage, en dêrnei waard Lollum mei 2-6 te plak wiisd. Soks nettsjinsteande dat de Lollumers har fersterke hiene mei in pear bûtenleden, lykas de Belch Renaud Braye.

En doe wie it oan ‘e tredde omloop ta. Wat op papier programmearre wie as in spetterjende apoteoaze, dat waard yn ‘e praktyk in raren ôfdijer. Aldegea hie tsjin Skearnegoutum neat oars yn te bringen as lege briefkes. It waard in seldsum foarkommend 0-8 ferlies. Foar de Aldegeasters betsjutte it degradaasje. Fierder as mar seis buordpunten wiene se ek net kommen.

Folkert Groenveld (Aldegea) en Marten Walinga (Lollum-Waaksens) yn djippe konsintraasje. 

Hiel oars wie ûnderwilens de stimming by Blauhústers. Net allinne hiene se Aldegea ferslein, mar yn ‘e tredde omloop holden se har ek hiel knap steande tsjin Lollum. It waard úteinliks in 4-4 lykspul, en mei mar ien buordpuntsje mear hiene se sels it twadde plak beset. 

Alhiel neffens ferwachting wie Hartwert yn ‘e earste klasse oppermachtich. Wol ferrassend wie hjir  it optreden fan Jorwert. It wie twa jier lyn degradearre nei de twadde klasse, mar omdat dêr oars gjin ploegen foar beskikber wiene, mocht de Jorwerters dochs wer meidwaan yn ‘e earste klasse. En dêr einigen se ek fuortdaliks mar eventsjes op it twadde plak.

Utslaggen en einstannen

Kampioensklasse, earste omloop: Skearnegoutum – Blauhús 7-1; Aldegea – Lollum-Waaksens 3-5. Twadde omloop: Lollum-Waaksens – Skearnegoutum 2-6; Blauhús – Aldegea 5-3. Tredde omloop: Aldegea – Skearnegoutum 0-8; Blauhús – Lollum-Waaksens 4-4.

Einstân, mei tusken heakjes de buordpunten: Skearnegoutum 3 (21); Lollum-Waaksens 1,5 (11); Blauhús 1,5 (10); Aldegea 0 (6).

Earste klasse, earste omloop: Hartwert II – Jorwert 2,5-5,5; Lollum-Waaksens II – De Gaastmar 1,5-6,5. Twadde omloop: Hartwert I – Hartwert II 7-1; Jorwert – Lollum-Waaksens II 7,5-0,5. Tredde omloop: De Gaastmar – Jorwert 3,5-4,5; Lollum-Waaksens II – Hartwert I 0,5-7,5. Fjirde omloop: Hartwert I – De Gaastmar 6,5-1,5; Hartwert II – Lollum-Waaksens II 7-1. Fiifde omloop: De Gaastmar – Hartwert II 4,5-3,5; Jorwert – Hartwert I 3-5.

Einstân: Hartwert I 4 (26); Jorwert 3 (20,5); De Gaastmar 2 (16); Hartwert II 1 (14); Lollum-Waaksens II 0 (2,5).

(Tekst: S. Dyk)

doorfriesdammen

Moai foar Hennie neffens de frou fan de ferliezer.

It libben fan in dammer falt sa no en dan net mei. Nim as foarbyld ús foarsitter. Dy man sit yn in grouwélige damdip. Yn de tredde acht fan it PK  moast er genoegen nimme mei it sânde plak yn de einrangskikking  Dat betsjutte foar him degradaasje. Op de klup koe er ek gjin potten brekke. Hy ferlear tsjin twaddeklasser Hennie de Haan. Wy ha heard dat syn frou nei’t er har ferteld hie dat er fan Hennie net winne koe, antwurde: ”Dat is moai foar Hennie!” Sy toande dus net folle empaty foar har man, dy’t it dampaad hielendal bjuster is.

It binne frjemde tiden foar de Stadige Strikers. Ferline wike waarden der mar trije potsjes foar de kompetysje damme. Ien spultsje kipe der wat de útslach oan belanget wat boppe-út. Jan Castelein wûn nammentlik fan Hennie de Haan. Foar Jan wie dat in moai punt. De oare twa spullen waarden wûn troch dyjingen dy’t gewoanwei altiten winne.

Dizze wike waarden der fiif spullen spile. Troch koroana koenen twa dammers net meidwaan en ien koe om in oare reden net. Ien partij hie alle tiid nedich en einige doe nei in prachtich einspul yn kamp: Dicky tjin Bauke Dykstra. En dan wie der fansels de grutte ferassinng fan de jûn: Hennie de Haan fersloech Cor Kooistra. Der is yn it begjin fan dit stikje al  oandacht bestege.

Utslaggen: 28 – 02. Bauke Bos – Willem Schaap 0 – 1; Kees Castelein – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1; Hennie de Haan – Jan Castelein 0 – 1. 07 – 03. Ype Boelens – Sjoerd jan Bakker 0 – 1; Tineke Teigeler – Ype Boelens 0 – 1; Cor Kooistra – Hennie de Haan 0 – 1; Dicky van der Meer – Bauke Dykstra ½ – ½;  Bauke Bos – Kees Castelein 1 – 0.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Damkampioenskip noch net beslikke


 

By it yngean fan ‘e finale fan it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul stiene  trije dammers lyk boppeoan. Nei de lêste twa omlopen, ôfrûne sneon ferspile yn Aldegea-SWF, stiene noch altyd trije man oan kop. Inkeld de gearstalling wie in bytsje oars. It betsjutte hoe dan ek dat der noch gjin kampioen oanwiisd wurde koe.

 

It grutte slachtoffer fan alle damstrideraasje wie mannichfâldich kampioen Taeke Kooistra. De moarns hie de Hartwerter noch kreas Tsjerk Wijbenga ferslein, en dêrmei hied er ek fuortdaliks allinnich de kopposysje ynnaam. Marten Walinga en Jelle Wiersma rekken in heal punt efterop omdat se yn in lange en drege partij tsjin inoar net fierder kamen as remize. Se waarden boppedat ek nochris byhelle troch Siebe Walinga. Dy Aldegeaster promovendus spile it toernoai fan syn libben, en fersloech no mei in machtigen damset syn doarpsgenoat Henk Haanstra. Dêrmei kaam de jongste Walinga op likefolle punten as Jelle Wiersma en syn broer Marten.

 

De middeis yn ‘e lêste omloop wie Marten Walinga as earste út. Mei in studearkeamerfariant traktearre er yn ‘e iepening Tsjerk Wijbenga al op in daam plus skiifefterstân, en dy joech doe ek fuortdaliks op. Siebe Walinga hie it tsjin de Ljouwerter Hein de Vries folle dreger, mar syn daam joech him oan ‘e ein wol it belissende foardiel.

 

En doe wie it wachtsjen op Jelle Wiersma en Taeke Kooistra. Dy setten in hiele skerpe partij op, dy’t fan beide mannen gâns tinktiid frege. Kooistra like de Wommelser wat yn ‘e tange te hawwen, mar dy seach hyltyd ôfruilmooglikheden. Yn in einstân fan trije tsjin trije joech Kooistra úteinliks belies. Dêrmei wied er yn ien klap fan it heechste nei it fjirde plak sakke. Wiersma dêrfoaroer heakke oan by de beide Walinga’s. It reglemint seit dat der by in gelikens oantal punten noch gjin kampioen oanwiisd wurde kin. Der sille dêrom noch beslissingswedstriden folgje moatte.

 

Underyn kaam it wol ta in útdragene saak. Troch syn beide ferliespotten truzele Tsjerk Wijbenga út ‘e kampioensklasse. Pieter Hoogterp koe it ek net oprêde, fansels al hielendal net doe’t er sneon fanwegen koroana ek noch ris thúsbliuwe moast.

 

De opfolgers út ‘e twadde acht wei binne Folkert Groenveld en Dicky van der Meer fan Terherne. Dizze klasse beheinde him dit jier oars ta de striid boppeyn. Troch ôfsizzings degradearren Kees Tijssen en Willem Schaap automatysk.

 

Tige ferrassend wie dat Frans Kingma de tredde acht nei him taluts. De Jorwerter hie him ommers noch pleatse moatten fia kwalifikaasjewedstriden. De twadde promovendus is hjir noch net bekend. De Blauhústers Marcel Altena en Bernard Kroon einigen lyk, dat dy sille ek noch in beslissingswedstriid spylje moatte.

 

 

 

Utslaggen en einstannen

 

Kampioensklasse, sechsde omloop: Marten Walinga (Waaksens) – Jelle Wiersma (Wommels) 0,5-0,5; Taeke Kooistra (Hartwert) – Tsjerk Wijbenga (Arum) 1-0; Pieter Hoogterp (De Gaastmar) – Hein de Vries (Ljouwert) 0-1; Siebe Walinga (Aldegea-SWF) – Henk Haanstra (Aldegea-SWF) 1-0.

Sande omloop: Wiersma – Kooistra 1-0; Wijbenga – M. Walinga 0-1; Haanstra – Hoogterp 1-0; De Vries – S. Walinga 0-1.

Einstân: M. Walinga, S. Walinga en Wiersma 5; Kooistra 4,5; Haanstra 3,5; De Vries 2,5; Tj. Wijbenga 1,5; P. Hoogterp 1.

 

Twadde acht, sechsde omloop: Bauke Dijkstra (De Tynje) – Dicky van der Meer (Terherne) 0-1; Liuwe Westra (Lollum) – Willem Hoekstra (Aldegea-SWF) 1-0.

Sande omloop: Sjoerd Couperus (Snits) – Folkert Groenveld (Jutryp) 0-1; Hoekstra – Dijkstra 1-0; Van der Meer – Westra 1-0.

Einstân: F. Groenveld 4,5; D. v.d. Meer 4; B. Dijkstra, W. Hoekstra en L. Westra 2; Sj. Couperus 0,5; (W. Schaap en K. Tijssen 0).

 

Tredde acht, sechsde omloop: Bernard Kroon (Blauhús) – Klaas Wiersma (Nijbeets) 1-0; Cor Kooistra (Nijlân) – Siebren Dyk (Jorwert) 0-1; Ype Boelens (Menaam) – Frans Kingma (Jorwert) 1-0; Piet Sikma (Hartwert) – Marcel Altena (Blauhús) 0-1.

Sande omloop: Wiersma – Kooistra 1-0; Dyk – Kroon 0-1; Altena – Boelens 1-0; Kingma – Sikma 1-0.

Einstân: F. Kingma 6; M. Altena en B. Kroon 5,5; Y. Boelens 4 (9); S. Dyk 3 (6); K. Wiersma 2 (5); C. Kooistra 2 (4); P. Sikma 1.

doorfriesdammen

Koptrio


 

En doe hiene we ynienen trije man boppeoan. Yn dizze kolommen is al earder memorearre dat it persoanlik kampioenskip dit jier wat de rommelige kant neist is, mar moandeitejûn is dat allegearre kreas rjochtlutsen mei mar leafst fjouwer ynhelpartijen, wêrfan in krúsjale yn ‘e kampioensklasse, dy’t yn Hartwert ferspile waard.

 

Yn dat duel tusken Marten Walinga en Taeke Kooistra siet de spanning der fan it begjin ôf goed yn. Nei in skerpe iepening rekke de partij wol yn in wat rêstiger farwetter, dêr’t Walinga wat posysjoneel foardiel yn like te hawwen, mar hy moast likegoed duvels oppasse. Dat bliek wol doe’t er tuskentiid in hout offere. Doe’t Kooistra dat letter weromjoech, en der in stân fan twa dammen en beide in skiif oerbleau, wie Walinga sines wat foarliker. Mar om dêr in twadde daam fan te meitsjen slagge net. Kamp dus, en dat makket dat Walinga en Kooistra no gelyk boppeoan steane mei Jelle Wiersma. De sterkste mei it sneon yn ‘e finale yn It Joo yn Aldegea mar wier meitsje.

 

Yn Skearnegoutum waarden der foar de tredde acht noch mar leafst trije ynhelwedstriden spile. De grutte matsjedoar yn dizze klasse is Frans Kingma. De Jorwerter moast him ôfrûne hjerst troch middel fan kwalifikaasjewedstriden pleatse, mar dat is oan syn spyljen net ôf te nimmen. Oant no ta hat er alles noch wûn. Marcel Altena, dy’t foar de partij mar in heal puntsje minder hie, koe him úteinliks ek net de baas. It lange wjuk fan de Blauhúster kaam der beroerd op te stean, dat hy offere in hout. Dat joech Kingma op in stuit wer werom, mar doe wie it foar Altena hâlden en kearen om syn materiaal dêr sa midden op it boerd te beskermjen. It waard in titanestriid, dy’t in soad rekkentiid frege. Mar doe’t Kingma lang om let op daam kaam, wie it nei kundich manûvrearjen dochs ek noch wer gaueftich beslikke.

 

Ek spannend wie it by Cor Kooistra tsjin dy oare Blauhúster, Bernard Kroon. It rûn út op in klassyk kantspul, dêr’t Kroon de bêste papieren like te hawwen. Kooistra sloech dêrom nei de midden, mar dêr koed er it hout net hanthavenje. En doe’t er letter in twadde skiif offerje moast, wie it dach mei de keapman.

 

En dan wie der yn Skearnegoutum ek noch in tredde parij, mar dy gong sa hurd dat de taskôgers dy’t wat letter ynskeakele ha, dêr net folle fan meikrigen ha sille. Wiersma waard op in stuit wat al te folle omsingele. It like dat er úteinlikls wol trochbrekke koe, mar Boelens smiet him in ein efterút en kaam sels folle earder op daam. En dat wie genôch.

 

Tuskenstannen nei fiif omlopen

Kampioensklasse: T. Kooistra, M. Walinga en J. Wiersma 3,5; S. Walinga 3; H. Haanstra 2,5; H. de Vries en Tsj. Wijbenga 1,5; P. Hoogterp 1.

 

Tredde acht: F. Kingma 5; M. Altena en B. Kroon 3,5; Y. Boelens, S. Dyk en C. Kooistra 2; P. Sikma en K. Wiersma 1.

doorfriesdammen

Jelle Wiersma nimt kop by Frysk damjen


 

Skearnegoutum – Yn ‘e earste trije omlopen fan it persoanlik kampioenskip by it damjen Frysk spul wie it optreden fan titelferdigener Jelle Wiersma net al te daverjend. Twa kear rûn er yn in dikke slachset, en dat betsjutte dat er al oardel punt skea oprûn hie. Mar ôfrûne sneon seagen we de echte Wiersma wer werom. Hy wûn yn beide omlopen, en dêrmei stiet de Wommelser âlderwenst wer oan ‘e kop.

 

De moarns kaam er tsjin Hein de Vries al gaueftich in hout foar. Dat stik waard letter weromoffere om nei daam trochbrekke te kinnen, en dat bliek genôch foar de oerwinning. De middeis moast de bûter dan jild jilde tsjin Siebe Walinga. Hoewol’t dy de dei yngien wie as ferrassende koprinder, hied er de moarns tsjin Taeke Kooistra al in heal punt ferskiten. En de middeis gong it noch beroerder. Walinga naam in ruil, mar waard ferrifele troch de daam dy’t Wiersma dêr efterwei tsjoende.

 

Good old Taeke Kooistra bleau ûnderwilens kreas yn it sok troch Hein de Vries nei in lange rûnslach mei in daam te konfrontearjen. Dy oare Walinga, Marten, like der tsjin Pieter Hoogterp yn om te slaan as mâle Jan yn ‘e hinnen. Hy joech samar twa houtsjes wei. Of wie it in bewust offer? Mar dan moat de man wol hast in duvelskeunstner wêze, as er yn sa’n stân op dat stuit berekkenje koe dat er pas 13 setten letter de oerwinning byskriuwe koe. En te sjen oan syn damjen de middeis tsjin Henk Haanstra soe men oan syn singeliere jeften dochs twifelje. It waard kamp, mar dat hie foar de Waaksenser ek noch wol oars ôfrinne kind.

 

Yn ‘e twadde acht is de stân troch it útfallen fan twa dielnimmers tige ûnoersichtlik wurden, mar Folkert Groenveld liket troch syn beide oerwinnings fan dit wykein in goede kâns op promoasje te hawwen. Yn ‘e tredde acht is tige ferrassend Frans Kingma allinnich oan kop kaam. De Jorwerter hat noch gjin inkelde skea oprûn, en dat kin gjinien dammer him neisizze.

 

 

Utslaggen en tuskenstannen:

Kampioensklasse, fjirde omloop: Hein de Vries (Ljouwert) – Jelle Wiersma (Wommels) 0-1; Siebe Walinga (Aldegea-SWF) – Taeke Kooistra (Hartwert) 0,5-0,5; Pieter Hoogterp (De Gastmar) – Marten Walinga (Waaksens) 0-1; Henk Haanstra (Aldegea-SWF) – Tsjerk Wijbenga (Arum) 1-0.

Fiifde omloop: Wiersma – S. Walinga 1-0; Kooistra – De Vries 1-0; M. Walinga – Haanstra 0,5-0,5; Wijbenga – Hoogterp 0-1.

Stân: Wiersma 5-3,5; Kooistra en M. Walinga 4-3; S. Walinga 5-3; Haanstra 5-2,5; De Vries en Wijbenga 5-1,5; Hoogterp 5-1.

 

Twadde acht, fjirde omloop: Bauke Dijkstra (De Tynje) – Folkert Groenveld (Jutryp) 0-1; Willem Hoekstra (Aldegea-SWF) – Sjoerd Couperus (Snits) 1-0.

Fiifde omloop: Groenveld – Hoekstra 1-0; Couperus – Dijkstra 0-1.

Stân: F. Groenveld 4-3,5; B. Dykstra en D. v.d. Meer 3-2; Hoekstra en Westra 3-1;  Sj. Couperus 4-0,5.

 

Tredde acht, fjirde omloop: Frans Kingma (Jorwert) – Klaas Wiersma (Nijbeets) 1-0; Piet Sikma (Hartwert) – Cor Kooistra (Nijlân) 0-1; Ype Boelens (Menaam) – Bernard Kroon (Blauhús) 0-1; Marcel Altena (Blauhús) – Siebren Dyk (Jorwert) 1-0.

Fiifde omloop: Wiersma – Sikma 0-1; Kooistra – Kingma 0-1; Kroon – Altena 0,5-0,5; Dyk – Boelens 1-0.

Stân: Kingma 4-4; Altena 4-3,5; Kroon 4-2,5; Kooistra 4-2; Dyk 5-2; Boelens en Wiersma 4-1; Sikma 5-1.

 

doorfriesdammen

It wie wat in suterige boel by de Strikers.

It is alle jierren wer sa dat der op de moandeis foar de tredde partij fan it persoanlik kampioenskip fan it bûn de jûns dêrnei, it by de Strikers net optilt fan de dammers. No lei it net allinne oan dy bûnspartij dat der mar njoggen dammers oanwêzich wienen, nee ek it omikronfirus soarge der foar dat twa fan ús dammers net yn aksje komme koenen. Sa wie it wat in suterige boel by de Strikers moandeitejûn.

Gelokkich moast Piet Sikma fan Hartwert in partij foarút spylje foar it  PK tsjin Ype Boelens. En Willem Schaap en Cor Kooistra damden net foar de kompetysje mar folgen de partij fan Ype en Piet. Yn dy partij kaam Ype al frij gau op foarsprong en dy liet er him net mear ûntglûpe.

Jelle Wiersma makke frij gau dien wurk tsjin Dicky van der Meer en Bauke Bos wie te sterk foar Hennie de Haan. Doe sieten der noch twa te damjen, tsjinelkoar. Sjoerd Jan Bakker tsjin Tineke Teigeler. Dat spul wie de muoite wurdich om te folgjen. Tineke siet wer oandachtich te tinken, sa as wy dat de lêste wiken fan har wend binne. Sjoerd Jan koe it net litte om te kleien dat er it spul oan alle kanten en einen ferlieze soe. No moat der sein wurde dat er mei syn kleilieten wol it gelyk oan syn kant hie. Allinne moast Tineke skerp bliuwe en gjin hastige setten dwaan. Sels hie se har tsjinstanner goed yn de smizen: ”Troch dy praatsjes fan Bakker wol er my leauwe litte, dat ik net mear ferlieze kin, mar ûndertusken hat er syn plannen al klear om my te eliminearjen!” Dêr koe se wol ris gelyk oan ha, mar de ûnpartijdige taskôgers seagen dat Tineke it ferrin fan de partij hielendal yn eigen hân hie, mar se moast geduld ha en gjin oerhaaste dingen dwaan. Dat lêste die se wol en doe wist Bakker fuortendaliks wol dat er it wûn hie. Tineke ruile ôf en dêr hie se mei wachtsje moatten. Se koe Bakker syn daam krije en dat hie earst moatten. Damjen komt hiel krekt!

Utslaggewn: Ype Boelens – Piet Sikma 1 – 0 PK; Jelle Wiersma – Dicky van der Meer 1 – 0; Sjoerd Jan Bakker – Tineke Teigeler 1 – 0; Bauke Bos – Hennie de Haan 1 – 0.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Rommelsoadsje by persoanlik kampioenskip

Net ien kin it helpe, mar it persoanlik kampioenskip is no wol hiel ûnoersichtlik wurden, alhiel by de twadde acht. Earst moast Kees Tijssen him dêr fanwegen sykte al weromlûke. Tiisdei yn Jorwert oan it begjin fan ‘e tredde omloop die bliken dat Willem Schaap om persoanlike reden ek net fierder koe. Dat betsjut dat de twadde acht yninoarskronfele is ta in twadde seis. It hat foar de oerbliuwers wol it foardiel is dat se net mear degradearje kinne, en de skea foar de beide ferliezers fan Schaap fan ôfrûne sneon, Willem Hoekstra en Bauke Dijkstra, is no ek fuortpoetst.

Yn ‘e kampioensklasse gong ek in partij net troch (wurkomstannichheden), en yn ‘e tredde acht sels twa (sykte en in al yn it foar plende krookjefekânsje). Alles meiinoar opteld sieten der tiisdeitejûn yn Jorwert gjin 24 dammers efter it boerd, mar mar 14.

Likegoed ha de thúsbliuwers hiel wat mist. Fan ‘e trije favoriten foar it kampioenskip hoegde allinne Jelle Wiersma mar yn aksje te kommen. Nei in skerpe iepening tsjin Tsjerk Wijbenga rekke de partij yn it begjin fan it middenspul wat yn rêstiger farwetter. En doe sloech Tsjerk ta. Hy joech in daam, dy’t er letter wer werompakke koe, yn ruil foar in eigen daam. Wiersma syn stân stie dêrnei sa iepen dat er fuortdaliks de fûst jaan koe. It kin tafal wêze, mar de titelferdigener liket dit jier net op syn skerpst. Sneon hied er ek al sa’n akkefysje mei Henk Haanstra. Dat rûn doe noch mei in skamper ôf, mar no bleau er mei de folle nul sitten.

Dat makke wol dat der in nije koprinder is. En dat is Siebe Walinga, nota bene in promovendus. Mei in moai útwurke slach koed er oan ‘e lofterkant trochbrekke nei daam, en doe wie it dach mei tsjinstanner Pieter Hoogterp, dy’t sa tsjin syn tredde ferlies oanrûn. Yn ‘e tredde partij yn ‘e kampioensklasse gong de striid tusken Henk Haanstra en Hein de Vries lange tiid lykop. Beiden koene yn it einspul nei daam trochbrekke, mar Haanstra moast ta syn ferdigening wol in houtsje opofferje. Dat bruts him hielendal oan ‘e ein soer op. De Vries koe in twadde daam helje, mar dat wachte Haanstra mar net mear ôf.

Nei it tebeklûken fan Willem Schaap wie de twadde klasse ek oan in nije lieder ta. Dat waard Dicky van der Meer, dy’t tsjin Willem Hoekstra hiel bekwaam it einspul nei him taluts. Liuwe Westra wie tsjin Bauke Dijkstra wat al te útbundich oan it offerjen, en dat betearde dus ek net goed. Dat smiet foar de Tynster it earste wiere wedstriidpunt op, want syn risseltaten tsjin Schaap en Tijssen kinne it ferjittersboek yn. Dêrmei is er ek fuortdaliks in man om rekken mei te hâlden, want hy is no noch sûnder puntferlies.

Yn ‘e tredde acht wie der mar ien reguliere partij. Lange tiid hie Siebren Dyk de houtsjes der yn ‘e midden raar op stean, mar doe’t dy teplak stiene, kantele it foardiel syn kant oer. Klaas Wiersma offere fanneed in skiif, mar dy weelde koe de Jorwerter net drage. Hy fergeat syn ferdigening, en doe gong it punt dus dochs noch nei Nijbeets.

Ype Boelens, dy’t sneon fanwegen de stoarm it dak op moast, is neitiid drok oan it ynheljen slein. Moandeitejûn tippele er noch troch Piet Sikma syn úttinne lofterkant hinne. Mar tiisdeitejûn hied er it tsjin Cor Kooistra aardich dreger. Al yn it begjin kaam dy twa houtsjes foar. Boelens aksele noch al wat tsjin, mar Kooistra hold de kop der goed by, en doe wie it punt sines.

Utslaggen tredde omloop

Kampioensklasse: Jelle Wiersma – Tsjerk Wijbenga 0-1; Pieter Hoogterp – Siebe Walinga 0-1; Henk Haanstra – Hein de Vries 0-1.

Stân: S. Walinga 3-2,5; T. Kooistra en M. Walinga 2-1,5; H. de Vries, J. Wiersma en Tsj. Wijbenga 3-1,5; H. Haanstra 3-1; P. Hoogterp 3-0.

Twadde acht: Willem Hoekstra – Dicky van der Meer 0-1; Bauke Dijkstra – Liuwe Westra 1-0.

Stân: D. v.d. Meer 3-2; F. Groenveld 2-1,5; B. Dykstra 1-1; L. Westra 3-1; S. Couperus 2-0,5; W. Hoekstra 1-0.

Tredde acht: Klaas Wiersma – Siebren Dyk 1-0.

Neikommen fan 1ste omloop: Ype Boelens – Piet Sikma 1-0.

Neikommen fan 2de omloop: Cor Kooistra – Ype Boelens 1-0.

Stân: M. Altena en F. Kingma 2-2; Y. Boelens, C. Kooistra, B. Kroon en K. Wiersma 2-1; S. Dyk 3-1; P. Sikma 3-0.

(Tekst: S. Dyk)