Categorie archief Nijs

doorfriesdammen

Der waard bot flatere moandeitejûn; net allinne by de Strikers.

De Stadige Strikers hienen moandeitejûn fjouwer dammers yn harren fermidden, dy’t ûnder inoar útmeitsje moasten wa’t mei de persoanlike kampioenskippen yn de tredde acht spylje mochten mochten. Dêr sieten gjin Strikers by, nee twa dammers fan de klup út Jorwert en twa fan de Hartwerter damklup wienen paraat. Neffens in oantal dammers makken dizze fjouwer mannen der in foutenfestifal fan. Dat flaterjen like oer te slaan op guon Strikers. Ek blunders meitsje is mooglik tige besmetlik. Men liket it teminsten sa mar skypje te kinnen.

Mar earst even de de fjouwer man. Sy krigen de partij elts 10 minuen en 10 sekonden de set op de klok. Dat betsjutte dat in partij binnen in healoere út wie. Al mei al ferge de hele kompetysje tusken de mannen sa’n oardel oere en doe wie it bekeken. Ien Jorwerter ferlear alles ek doe’t er rom foar stie, gyng de winst oan syn noas foarby. Men soe hast tinke kinne oan omkeappraktiken.

Ien fan de Strikers die al gau mei oan dit foutengala. En fan dy man, ien fan steunpilaren fan de Stadige Strikers soe men soks net ferwachtsje. Wa hat der ea fan heard dat Sjoerd Jan Bakker sa mar yn ien set twa houten achter stie. Dat is dochs ûnmooglik soe men tinke. Dochs barde dat yn de partij tsjin Ype Boelens. Dy wist ek net wat him oerkaam doe’t er sa mar ynienen it kadootsje yn ûntfangst nimme koe. No hat Ype dizze kompetysje dochs al net oer te min gelokjes te kleien. Hy hat al mear puntsjes fandele dêr’t syn tsjinstanners leaf oan mei holpen hienen.

Ferline wike is der op dit plak noch in loftrompet blaasd oer de damkapasiteiten fan Bauke Dykstra. Hy naam it op tsjin Cor Kooistra. Der kaam in moaie partij op it boerd en doe’t de measte dammers al wer ôfdrost wienen nei hûs sieten de mannen noch skerp te damjen. Dy skerpte ûntbriek der by de jongste wat oan. Dy seach op in bepaald stuit, sa sei er sels, dingen dy’t der wienen. Hy tocht dat er Bauke ferliede soe ta in streek dy’t syn ferlies betsjutte soe. Mar doe Kooistra noch ris goed seach, wist er dat er in stomme streek dien hie. Hy wist dat net Bauke, mar hy sels oan it koarste ein lûke soe.

Utslaggen: Sjoerd Jan – Ype Boelens 0 – 1; Hennie de Haan – Tineke Teigeler 0 – 1; Cor Kooistra – Bauke Dykstra 0 – 1; Bauke Bos – Jan Castelein 1 – 0.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Siebren Dyk falt ôf

Nei in lyts twa moanne fan stilstân liket de dammerij wer wat út ‘e tichtset te kommen. Ien fan ‘e dingen dy’t hommels fêstrekke, wie it kandidatetoernoai foar it dielnimmen oan ‘e persoanlike kampioenskippen yn ‘e tredde acht. Lykas bekend wiene der fjouwer gadingmakkers: de Hartwerters Piet Sikma en Klaas Wiersma en de Jorwerters Siebren Dyk en Frans Kingma. It beslikke sa dat nei trije omlopen elk oardel punt hie. Der wie ek al in beslissingswedstriid ôfpraat foar de lêste moandei fan novimber. Mar doe wie it dus ho.

Oant der út De Haach wei wer wat ljocht en lucht kaam. Haljetrawalje waarden de fjouwer kandaten út har winterslomme tewekker skrille. Want faaks dat de persoanlike kampioenskippen dochs noch trochgean koene, en dan moast wol dúdlik wêze wa’t dêr oan meidwaan soe. Dat sa makken de fjouwer mannen op moandeitejûn 24 jannewaris yn in lyts gimmestyksealtsje fan it Skearnegoutumer doarpshûskompleks dochs noch har opwachting. It doel wie dat der trije omlopen ferspile wurde soene, mei elk tsien menuten op ‘e klok en tsien sekonden de set der by. It bettere fluchdamjen dus, en dat wie oan ‘e partijen ek wol ôf te sjen. It gong der bytiden mâl om wei.

De earste omloop wie sa organisearre dat de klupgenoaten fuortdaliks foarinoar oer kamen te sitten. Bestekkerij wie dêrmei útsletten, ek al einige de moeting tusken de beide Hartwerters dan wol yn kamp. Siebren Dyk liet Kingma troch in ûnnoazelheid al ier op daam komme. Dy koe wol werompakt wurde, mar dat koste in hout, en lang om let ek de partij.

Dyk die it dêrnei better tsjin Sikma. Hy kaam in hout foar, in soe mei in nei foaren slingere rún de genedeklap útdiele. Alteast, dat tocht er. Want Sikma sette mei in heakje in machtigen kombinaasje yn, dy’t yn in daam einige. En dêrnei wie Dyk sa feralterearre dat er der yn omsloech as mâle Jan yn ‘e hinnen. Op it oare boerd hiene se de kop der aardich better by. Lang like it lykop te gean, mar Klaas Wiersma kaam der yn it einspul dochs ferkeard op te stean, dat sa krige Kingma it punt yn ‘e knip. Dêrmei wie dúdlik dat Sikma en Kingma genôch punten helle hiene foar pleatsing. De partij tusken Wiersma en Dyk, dêr gong it yn ‘e tredde omloop noch om.

Foar de feroaring naam Dyk no ris wat mear de tiid om nei te tinken, en yndied kaam er der tsjin Wiersma folle better op te stean. Neffens omstanner Willem Schaap lei der ek setten lang in kombinaasje foar him klear om de winst te heljen. Mar Dyk seach dat net. Wiersma dêrfoaroer, ek al wie syn tinktiid op in stuit oant 7 sekonden tebekrûn, wraksele him dochs wer wat ûnder de druk út, en naam yn it lette middenspul it inisjatyf ek hielendal oer. En dat betsjutte de tredde nul foar Dyk, en it tredde plak foar de Nijbeetster, dy’t dêrmei dus dochs noch tagong krige ta it walhalla fan ‘e Fryske dammerij. Mar krijt dit in ferfolch?

(Tekst: S. Dyk)

doorfriesdammen

Wy koenen gelokkich wer op it echte boerd.

De perskonferinsje wie ôfrûne freed noch mar kwalik ôfrûn of it bestjoer fan de Stadige Strikers hie al in meeltsje rjochting It Swettehûs stjoerd mei de fraach of  der moandei wol wer damme wurde koe. No it antwurd liet net iens sa lang op him wachtsje. Op sneon krigen wy grien ljocht, mar ûnder dizze betingst, dat de bar net iepen gean soe en dat der d6ertroch ek gjin kofje en tee skonken waard. Foar de hân lizzend fansels, de horeka sit ommers hielendal pottcht. Mar de Strikers woenen likegoed wol damje. Geweldich! Gelokkich wer op it echte boerd.

Twa dammers hienen al oanjûn dat se al wat oars hienen, mar de rest wie der. En hoe! Der waard fuort al wer goed en konsintrearre spile. Dy konsintraasje koe net elk oardel oer folhâlde. Nim no Jan Castelein. Hy stie der al in hiele tiid net sa bjusterbaarlike goed op yn syn partij tsjin Tineke Teigeler, mar likegoed helle hy der in moai slachje út en kaam sa mar op winst te stean. Mooglik tocht er al dat de bút binnen wie en liet dêrtroch de konsintraasje wat ferslappe. Mis no! Hy die in strieminne set en skode himsels dêrtroch de fernieling yn. Sa ticht by de oerwinning en dan dochs noch de bitebult op. Skande!

Dy Bauke Dykstra is no al wer in oantal jierren in tachtiger, mar op grûn fan syn leeftiid soe men ferwachtsje kinne dat dy ek, wat de skerpte oanbelanget, wolris wat ynleverje soe. Neat is minder wier. Op ús wedstriid op 18 desimber wûn hy de earste priis. It liket der suver wol wat op dat er mei it jier noch sterker wurdt. Wol fersjocht er him wolris en jout er in prima spile partij dêrtroch sa mar fuort. Moandeitejûn wie dat net it gefal en wûn er tsjin Dicky van der Meer. Tsjin him hie er op de wedstriid trouwens ek wûn.

Guon partijen wienen al wat earder út as de trije oeren dy’t dêr maksimaal foar steane. Dat is altiten sa en neat spesiaals. Ien partij pakte suver alle tiid. Dat wie it spul tusken Cor Kooistra en Willem Schaap. Sy makken der in prachtich spul fan. Der sieten allerhande flyflappen en loopkesw yn, mar net ien fan de beide mannen ferseach him en se koenen alle bedrigingen útskeakelje. It waard kamp.

Utslaggen: Bauke Dykstra – Dicky van der Meer 1 – 0; Bauke Bos – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1; Kees Castelein – Hennie de Haan 0 – 1; Cor Kooistra – Willem Schaap ½ – ½; Tineke Teigeler – Jan Castelein 1 – 0.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Stryk- ta wedstryd yn Skearnegoutum in slagge toernoai

De priisdammerij telde mar in lyts oantal dammers mar it wie lykwols in sukses. Yn earste ynstânsje stienen der 16 nammen op it papier, mar ien melde him ôf. Der bleauwen dus 15 oer. It bestjoer hat doe besletten dat ien fan harren dan net damje soe en dat waard de foarsitter. Hy mocht optrede as wedstrydlieder en moast alles wat yn de gaten hâlde. Sûnder him wie it fêst ek prima ferrûn, want der barden gjin rarichheden. Der waard gewoan hiel goed spile en yn de grutte seal koenen de dammers foldwaande ôfstân hâlde. Se sieten oan de kopse kant fan de tafels. Sa sieten se moai op ôfstân fan elkoar. Dit alles fansels yn it kader fan de koroanaregels.  Yn twa groepen einigen twa dammers like heech op it twadde plak. Doe moasten der baraazjes spile wurde. Elk 10 minuten op de klok. Dat ferrûn ek as in tierelier. Doe koenen de prizen útrikt wurde.

Eareklasse groep 1: 1 Jelle Wiersma, Wommels. 2 Willem Schaap, Snits. Groep 2: 1 Bauke Dykstra, De Tynje. 2 Dicky van der Meer, Terherne. Haadklasse: 1 Liuwe Westra, Lollum. 2 Marcel Altena, Blauhûs. Twadde klasse: 1 Jan Nauta, Bitgumermole. 2 Tineke Teigeler, Sybrandabuorren.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Stryk-ta toernoai 18-12-2021 te Skearnegoutm

Stryk – ta damtoernoai Frysk spul net op freed mar op sneon 18 desimber yn it Swettehûs te Skearnegoutum. Elk 30 minuten en 10 sekonden de set op ’e klok

Oanfang 10.00 oere

Ynlis €2,50

Prizen: hearlike oranjekoeken

Opjaan: Ype Boelens Til:0518 451795 of eamel: twilling@kpnplanet.nlOp freedtejûn tusken 18.30 en 20.00

Elkenien kin meidwaan, mar de QR-koade yfm koroana is ferplicht. Fierders moatte de dammers har hâlde oan de regeljouwing dy’t der op dat momint jildt.

Bestjoer “De Stadige Strikers”

doorfriesdammen

Kandidatetoernoai tredde acht krijt ferfolch

Wêr’t de meast pessimistyske swarttinker al benaud foar wie, dat is moandeitejûn yn Jorwert útkaam. Nei de trije omlopen foar trije plakken by de tredde acht fan ‘e persoanlike kampioenskippen hawwe de fjouwer kandidaten presiis likefolle punten.

Fan tefoaren like de saak frij dúdlik. Nei twa remizes yn ‘e earste omloop hiene de beide Jorwerterkandidaten Siebren Dyk en Frans Kingma yn ‘e twadde omloop wûn fan harren Hartwerter konkurrinten Piet Sikma en Klaas Wiersma. De Hartwerters liken der min foar te stean. Mar se fochten werom, en hoe! En ek noch op fijanlik terrein yn in bysealtsje fan kafee Het Wapen van Baarderadeel. 

It earst moast Kingma belies jaan. Hy stie der tsjin Piet Sikma hielendal net raar op, maar waard doe mei it ynnimmen fan in foarpost wat al te dryst. Sikma strafte dat fenomenaal ôf mei in komplekse damset, en doe wie Frânseman dach.

Op it oare boerd seach it der foar Siebren Dyk fuortdaliks al tsjuster út. Hy kaam net goed út ‘e iepening, ek al besocht er wol te ferdigenjen en moast de oanfallende Klaas Wiersma likegoed útsjen. Doe’t Dyk in ruiltsje miende te dwaan dat hielendal net koe, wie it mei him ek besjoen.

Goede rie wie op dat stuit djoer. Elk likeheech mei oardel punt. Sonnema Bearenburch en ûnderlinge resltaten joegen ek gjin útslútsel. Hiene de dammers hjirfoar no trije jûnen yn waar en wyn der op út moatten? Der wiene al spontaan trije dy’t har oanbeaën om har dan mar frijwillich werom te lûken.

Mar sjoch, doe wie dêr de rêdende ingel yn ‘e foarm fan demisjonêr bestjoerslid Fedde Wiersma.Hy stelde út om noch ien jûn trije omlopen te fluchdamjen, it leafst op neutraal terrein. Dêr koe elk him optlêst yn fine. Dat as it no naaid wurdt sa’t it knipt is, dan sil Skearnegoutum kommende moandei tsjûge wêze fan in spetterjende finale!

(Tekst: S. Dyk)

doorfriesdammen

De wrâldkampioen wie moandeitejûn yn ús fermidden.

It is fansels wol bysûnder dat men as klup sizze kin: “De wrâldkampioen Frysk spul wie yn üs fermidden!” In oar dy’t net op de hichte is fan de in en outs fan dizze tinksport sil mooglik tinke: “Wat in flauwe kul om dêr mei oan te kommen!” Dat is it net! De skiednis moat goed skreaun wurde, want it kin sa mar oars. No is ús wrâldkampioen nocht in echte Fries, dy’t hjir hikke en tein is. Dat soe yn de takomst sa mar oars komme kinne. No is Marten Walinga de regearjend kampioen, mar it hie foar itselde de Rus Georgiev wêze kinnen.  Mooglik is in bûtenlanner oer in jiermannich de nije wrâldkampioen. Dat soe moai wêze fansels, allinnich is it dan spitich dat sa’n  ien net by de Stadige Strikers op in damjûn oanskikke sil. Mar moandeitejûn damme de wrâldkampioen dus wol tusken de oare dammers syn partij.

Yn it kader fan de Fryslân Kup moast Walinga in partij skowe tsjin Striker Dicky van der Meer. Der lei wol wat druk op de rêch fan dizze Striker: alle oare fjouwer Strikers dy’t meidogge oan de striid om de Fryslân Kup hienen har al yn de twadde ronde pleatst.  Dicky moast der dus plat foar en fansels die er dat. Hy wist ek dat in jiermannich lyn yn deselde striid om de kup Walinga al ris mei lege hannen nei hûs moast. Doe liet Bauke Bos him stroffelje! It hiele omsittend laach hie al gau foar it ferstân dat Marten alles die om net wer it slachtoffer te wurden yn it Swettehûs. Dêr slagge er goed yn. Net dat Van der Meer der ôffeegd waard, mar krekt yn de einfaze moast er belies jaan. Doe seach men de hân fan de master: alle houtsjes krekt op it goeie plak. Hoewol it spitich wie foar Dicky, joech sa ‘n konfrontaasje wol wer wat ekstra’s yn it damgroepke.

De meast yn it each springende útslach fan de kompetysje behelle Ype Boelens. Hy moast damje tsjin Willem Schaap, mar dy spile fuortendaliks ek tsjin Kees Castelein. Soks is fansels net ideaal. It foardiel is dan dat der net ien hoecht stil te sitten. No leit der nochal wat krêftsferskil tusken de beide lêstneamde dammers. Ek logysk, Willem dammet syn hele libben al en Kees noch mar in pear jier. De útslach fan  dy partij koe gau notearre wurde, en doe koe Willem alle tiid brûke tsjin Ype. Hy seach it yn it begjin ek wol sitten, want hy makke noch wol ris in rûntsje lâns de oare buorden op ôfstân fansels. Oan de ein fan de partij seagen wy Ype al ris efkes om him hinne gnuven en letter ek in omslachje rinnen. It soe it teken oan de wand wêze. Ype hie it yn streken en wûn. De earste partij tusken de beide mannen einige yn kamp.

Ek kamp waard it tusken Bauke Bos en Jan Kastelein ek. Bos: “Ik wit ek wer ris wat remize is!” ja dat wie Bauke net mear wend de lêste tiden. Moandeitejûn like er ek wer op de oerwinning ôf te stevenjen. Hy kaam in houtsje foar en stie gaadlik op it boerd. Syn tsjinstanner spile ek net swak by. Dy hold de kop der goed by en it risseltaat mocht der wêzefoar Jan fielde it as in oerwinning.

Utslaggen: Willem Schaap – Ype Boelens 0 – 1; Kees Castelein – Willem Schaap 0 – 1; Sjoerd Jan Bakker – Jelle Wiersma 0 -1; Hennie de Haan – Tineke Teigeler 0 – 1; Bauke Bos – Jan Castelein ½ – ½;  Bauke Dykstra – Cor Kooistra 1 – 0.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Security en sekuer damjen leit ús koroanabewiistsjekker wol.

Mooglik komt it trochdat er okkerdeis 50 wurden is: Dat sekuere damjen fan Bauke Bos. Hy hat it al faker foarinoar krigen dat de skriuwer der hast net om hinne koe om syn namme yn de kop fan it ferslach te fermelden. Wie it de lêste wiken troch syn moaie setjes, diskear komt der in hiele oare eigenskip fan him boppe driuwen: security. Beide wurden sekuer en security binne fansels tige oan elkoar besibbe, dat kin men fan tinken wol ha.

De dammers moasten harren QR bewiis tsjecke litte, oars mochten se it gebou net yn. Dat wie foar gjin inkele Striker in probleem: alle gearre hienen se de saakjes goed foarinoar. No mochten wy as damklup sels de tsjeck wol ôfnimme, dêrom hie de foarsitter Bauke Bos frege oft dy de epp dy’t dêr foar nedich wie wol even delhelje woe. No dat woe er wol. Hy hat earst thús de QR-koade fan syn frou kontrolearre. Dat gie prima, dus Bauke wie klear foar syn taak. Alles wie tsjeckt, doe’t der twa sjongsters sa mar by ús yn de bar kamen. Bauke der op ôf: “Ik moat wol even jim QR-koade tsjecke!” sei er tsjin de froulju. Dy bewizen leinen yn de oare seal, dat dy froulju wisten net hoe rap as se it domein fan de dammers wer ferlieten. We ha se net wer sjoen. Bauke Bos wie mei flage en wimpel slagge foar security-man.

It damjen soe foar Bauke ek gjin probleem opleverje. Hy wûn fan Kees Castelein. Heit Castelein koe it net risse tsjin Hennie de Haan. Jelle Wiersma siet yn Aldegea te damjen foar de Fryslân Kup. Hy soe winne! Ype Boelens en Dicky van der Meer makken der in moaie pot fan. Ype kaam in hout foar, mar koe der úteinlik dochs net mear úthelje as kamp. Dêroermocht Dicky net kleie! De twa oare partijen dienen der frij wat langer oer, mar dêr waard troch dy mannen ek sekuer spile. De útslaggen sjogge jim hjir ûnder.

Utslaggen: Dicky van der Meer – Ype Boelens ½ – ½; Henny de Haan – Jan Castelein 1 – 0; Kees Castelein – Bauke Bos 0 – 1;  Bauke Dykstra – Willem Schaap 0 – 1; Sjoerd Jan Bakker – Cor Kooistra 0 – 1.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Jorwerters te sterk foar Hartwerters

Op moandei 15 novimber wie yn Aldegea de twadde omloop fan ‘e pleatsing foar de tredde acht. Lykas bekend binne der fjouwer gadingmakkers: Piet Sikma en Klaas Wiersma (beide lid fan Hartwert) en de Jorwerters Siebren Dyk en Frans Kingma. Yn ‘e earste omloop moasten de klupgenoaten tsjininoar, en doe holden se it allegearre op remize. Soe der no yn Aldegea dan dochs wat tekening yn ‘e striid komme?

Wel, dy kaam der, en dat wiisde foar de Hartwerters net geunstich. Klaas Wiersma flechte yn syn stân allegearre drigings, mar Kingma trape dêr net yn. En sa’t it sprekwurd seit, wie een kuil graaft voor een ander … Wiersma waard yn alle gefal it slachtoffer fan in moaie kombinaasje, en koe doe Kingma de hân jaan.

Nei in ridlik oersichtlike iepening kaam Piet Sikma yn it lette middenspul posysjoneel wat ûnder druk te stean. Mar der sieten oan ‘e oare kant wol wer safolle kombinaasjemooglikheden yn ‘e stân dat Dyk ek duvels oppasse moast. Dat bliek wol doe’t er ien dêrfan oer de kop seach. Sikma krige in daam. Dyk hie ek ien, plus noch twa houtsjes, wêrfan ien kreas yn it hoekje. Dat die, mei de klok al wat yn ‘e alaarmfaze, úteinliks de lêste slach.

Op tiisdei 23 novimber is yn Jorwert de lêste fan ‘e trije omlopen. Hoewol – as de Hartwerters dan fan ‘e Jorwerters winne soene, dan ha alle fjouwer dammers wer likefolle punten, en soe it feest op ‘en nij begjinne kinne.

doorfriesdammen

Wiersma wint Wapenpartij


 

It siet der nei de earste jûn al wat oan te kommen, want doe naam er fuortdaliks de kopposysje yn. Jelle Wiersma hat dy op ‘e twadde en lêste jûn yn it toernoai om it kampioenskip fan “Het Wapen van Baerderadeel” yn Jorwert ek net mear ôfstien. Yn ‘e tredde omloop stûke it oars al wat mei de puntemesine. Willem Schaap makke it Wiersma hiel lestich, en sleepte der úteinliks ek kamp út. In oare potinsjele konkurrint, Folkert Groenveld, hie it ûnderwilens dreech tsjin ‘e pleatslike favoryt Willem Dykstra. De kampioen fan ‘e beide foarige edysjes koe de boel optlêst nei in trochbraak noch nei kamp skowe, mar omstanner Cor Kooistra wiisde der nei ôfrin fleanende fluch op dat Dykstra winne moatten hie. Mar ja, yn ‘e lêste faze fan in partij ha dammers der faak noch in tsjinstanner by krige. En dat is de klok.

 

Yn ‘e fjirde en lêste omloop weefde Wiersma ôf mei Groenveld. Schaap wûn fan Dicky van der Meer, en dat smiet him in knap twadde plak op yn ‘e einklassearring. Willem Dykstra sil oer syn tredde posysje ek net ûntefreden wêze. Nei dy toppers folge it middenmoattrio Groenveld, Van der Meer en Westra, allegearre mei 2 punten. Groenveld bliek fan harren fierwei it bêste SB te hawwen, dat dy gong ek noch mei in pryske nei hûs ta. Cor Kooistra hie yn Jorwert syn dagen net, en nettsjinsteande hege pleatslike ferwachtings bliek Frans Kingma op dit nivo dochs te koart te kommen.

 

Yn ‘e twadde groep gong Rinze Schukken fan Hilaard de twadde jûn as tredde yn, mar hy kaam der as earste wer út. Tsjin kastlein Emke Dykstra gong it frij maklik, mar yn ‘e lêste omloop tsjin Siebren Dyk, dy’t dêrfoar noch Harry Kaspers ferslein hie, hie er it dreger. Oant Dyk in geweldige flater makke, en hy út lulkichheid dêroer sa tsin syn kealjende plasse bûkte dat elk út syn konsintraasje helle waard. Damjen is ek emoasje. Dy wie der ek by Hindrik Terpstra. Dy begjinnende dammer helle foar it earst in oerwinning. En hy glom der oer.

 

 

Utslaggen groep I

Tredde omloop: F. Groenveld – W. Dykstra ½-½; F Kingma – C. Kooistra 0-1; J. Wiersma – W. Schaap ½-½.

Fjirde omloop: Kingma – Westra 0-1; Schaap – van der Meer 1-0; Groenveld – Wiersma 0-1; Kooistra – Dykstra 0-1.

Einstân (mei tusken heakjes it SB-getal): 1. Wiersma 3½; 2. Schaap 3; 3. Dykstra 2½; 4. Groenveld 2 (10,5); 5. Van der Meer 2 (6); 6. Westra 2 (2); 7. Kooistra 1; 8. Kingma 0.

 

Utslaggen groep II

Tredde omloop: H. Kaspers – S. Dyk 1-0; R. Schukken – E. Dykstra 1-0; B. Hylkema – H. Terpstra 0-1.

Fjirde omloop: Terpstra – Kaspers 0-1; Dyk – Schukken 0-1; Dykstra – Hylkema ½-½.

Einstân: 1. Schukken 3; 2. Dyk 2½ (8,25); 3. Kaspers 2½ (8,25); 4. J. Dykstra / B. Hylkema 1½ (5,75); 5. E. Dykstra 1½ (2,25); 6. Terpstra 1.  [NB 1: folchoarder tusken Dyk en Kapers op grûn fan de ûnderlinge partij. NB 2: J. Dykstra wie de twadde jûns siik, B. Hylkema hat doe foar him ynfallen.]