Categorie archief Nijs

doorfriesdammen

Fluchdamjen giet net troch

Y.f.m. it Corona-firys en alles wat dêr mei gearhinget giet it fluchdamjen yn it Joo te Aldegea kommende freed 20 maart net troch.

Mooglik komt der noch wat foar yn it plak: in sneldamtoernoai op Lidraughts (dus fia ynternet), mar dat hearre jimme dan noch wol.

doorfriesdammen

Foeke Tiemensma wint Sûkerbôle fan 1,5 meter yn de Bakkerij Siesling-Tresoar-Partij

Op 4 novimber 2019 sette in histoaryske partij Frysk damjen út ein: de Bakkerij Siesling-Tresoar-Partij, tusken útdager Foeke Tiemensma te Frjentsjer en Hans Jansen, mearfâldich Nederlânsk kampioen damjen te Amsterdam. Bakker Bernard Siesling, ambassadeur fan it Frysk damjen te Frjentsjer, wie ree om foar de twadde kear yn ’e skiednis in bakkerswinkel ta tinksportarena om te tsjoenen. Alle dagen (allinnich sneins net) om 5 oere hinne waard der in set útfierd by de bakker. De partij wie ek te folgjen op Tresoar op in grut demonstraasjeboerd, en fansels op ynternet op ’e webside Toernooibase. Nei de 42ste set die Foeke Tiemensma in kombinaasje dy’t beide spilers op ’e daam brocht. Tiemensma hie dat goed trochrekkene, want it joech in einspul dat wûn wie foar hm mei twa  wolven tsjin in daam en in wolf. Nei 57 setten (114 dagen) hie Foeke Tiemensma it spul wûn.

Op it Fryslân Open 2020 krige Foeke Tiemensma in Fryske sûkerbôle fan oardel meter as priis oerlange fan bakker Bernard Siesling. De sûkerbôle wie spesjaal foar dizze gelegenheid bakt en waard nei ôfrin oansnien en omparte. De sûkerbôle foel der wakker yn by de dielnimmers út sân ferskillende lannen.

De bakkerij as tinskportarena hat in lange en bysûndere foarskiednis: yn novimber 1958 dage de Frjentsjerter bakker Sake Riemersma de Nederlânske skriuwer szaak als denksportarena heeft een lange en bijzondere geschiedenis: in november 1958 daagde de Franeker bakker Sake Riemersma de Nederlandsche schrijver Godfried Bomans út foar in partij skaak. Bomans hie nammentlik skreaun: ‘Bakkers zijn […] altijd slechte schakers.’ Bakker Riemersma liet dat net op him sitte. Der kaam in skaakboerd yn ’e winkel, en alle dagen waard der in set tillefoanysk trochjûn. Yn maart 1959 moast Riemersma lykwols opjaan.

Dy histoaryske partij waard lêsten op ’en nij omtinken foar frege by in lêzing op Tresoar. Doe waard ek besletten om in Nederlânske tinksporter út te daagjen om in partij ‘by de bakker’ te spyljen, mar dan fansels gjin skaakpartij, mar in partij Frysk damjen.

Frysk damjen is de oarspronklike fariant fan ’e damsport op in boerd mei 100 fjilden. It eigene fan it supl is de mooglikheid om net allinnich skean (‘oerhoeks’) mar ek rjocht (horizontaal en fertikaal; ‘oer alles’) te slaan. Dat jout in tige lytse remizemarzje. De lêste tsien jier wurdt it Frysk Damjen op ’en nij ynternasjonaal beoefene. It jierlikse toernoai Fryslân Open te Frjentsjer spilet dêr in sintrale rol by. Yn 2018 waard der foar it earst in wrâldkampioenskip Frysk Damjen spile te Ljouwert. Yn 2020 wie it Fryslân Open it kandidatetoernoai. De winner, Folkert Groenveld út De Jutryp, mei no sittend wrâldkampioen Marten Walinga útdaagje.

Fan lofts nei rjocht: Hans Jansen, Foeke Tiemensma, bakker Bernard Siesling en Alex, soan fan bakker Sake Riemersma. (foto WFD / Marten Walinga)

(Tekstberjocht: Liuwe Westra)

doorfriesdammen

De ein is al wer sa’n bytsje yn sicht.

As de persoanlike kampioenskippen en Fryslân Open achter de rêch is, skarrelje De Strikers  al aardich nei de ein fan it damseizoen.Dan wurdt it faak ek wat dreger om elk in dammer ta te bedielen, dy’t noch net tsjin him of har spile hat. Om de funksje fan kompetysjelieder stâl te jaan is dan soms in poepetoer. It duorre moandeitejûn dêrtroch wat langer as gewoanwei foar’t men oan it damjen wie. Dat wie net frjemd, want alle jierren bart dat as de ein yn ‘t sicht komt.

Der waard fuortendaliks al aardich op it boerd  omtimmere. Sa stie Kees Castelein ynienen in houtsje foar tsjin good-old Sjoerd Jan Bakker. Dat bliek net hielendal earlik ferrûn te wêzen, der stienen wat omstanners by dy partij en dy brochten it gehiel aardich yn de war. De streken waarden noch in kear oerspile en doe dy bliken dat de stân wol deeglik gelyk wie. Kees die goeie streken en like Bakker aardich partij te jaan. De ferhâlding tusken de beide mannen wie 70 : 1. Bakker mei santich jier ûnderfining en Kees mei noch net iens ien jier. Dat moast wol misgean. Dat barde in pear setten letter ek .Kees skode ien houtsje justjes de ferkearde kant út en Bakker sloech ta.

Bauke Dykstra spile yn it Fryslân Open te Frjentsjer hiel sterk en dat like er troch te setten tsjin Ype Boelens. Hy kaam yn it middenspul in houtsje foar. Hy soe dus de winst wol opstrike. Dat ferrûn krekt efkes oars. Hy die in streek, dy’t Ype mei tank temjitte seach. Hy koe twa houtsjes op slach sette en Dykstra koe lipe en pipe, mar der wie neat tsjin te dwaan. De hast wisse winner waard in wisse ferliezer. Wat kin sa’n spul dan samar ynienen in oar gesicht krije.

Utslaggen: Hennie de Haan – Willem Schaap 0 – 1; Sjoerd Jan Bakker – Kees Castelein 1 – 0; Cor Kooistra – Dicky van der Meer 1 – 0; Bauke Dykstra – Ype Boelens 0 – 1; Tineke Teigeler – Jan Castelein 1 – 0; Bauke Bos – Sjoerd Huitema ½ – ½; Willem Schaap – Cor Kooistra opskreaun.

doorfriesdammen

Jelle Wiersma wereldkampioen Frysk!

Vanaf het begin liet Marten Walinga er geen twijfel over bestaan dat hij ook in het FRYSK! zijn mannetje staat. Hij nam met de winst in de eerste partij een voorsprong op de rest van het veld, die hij lang wist vol te houden. Totdat hij in de voorlaatste ronde verloor van Jelle Wiersma. Georgiëv speelde sterker naarmate de wedstrijd vorderde, in de 6e ronde kwam hij mede aan kop. Opvallend was het sterke optreden van de Italiaanse jeugdspeler Andrea Perano (één week 12 jaar). Al kampioen van Italië op z’n elfde en ook niet onderdoen in dit sterke veld. Hij verloor geen enkele partij. In de zevende ronde verloor Georgiëv  van Walinga. Jelle Wiersma won zijn partij, zodat er twee mannen op de eerste plaats staan. Om vier uur begon, in bijzijn van Commissaris van de Koning Arno Brok, de barrage die de winnaar oplevert. De speler die de barrage wint, heeft het kampioenschap gewonnen en mag de beker mee naar huis nemen. De Commissaris deed, op aanwijzen van Jelle Wiersma (die met wit speelt), de eerste zet. In de barrage wordt steeds met halve speeltijd gespeeld. Voor de eerste partij hebben de spelers dus ieder 5 minuten (en een aantal secondes); voor elke volgende partij wordt de tijd gehalveerd. Er wordt doorgespeeld tot een speler gewonnen heeft. 

Arno Brok commissaris van de koning in Friesland doet de eerste zet bij de barrage tussen Jelle de Vries, links en rechts Marten Walinga (Foto: Marten Walinga).

Na een partij was het voorbij: Jelle Wiersma won en is daarmee wereldkampioen Frysk!. In 2016 was hij de eerste kampioen in deze nieuwe tak van het Frysk dammen. Marten Walinga werd tweede, Andrea Perano derde. Frysk!  is bedoeld om de wereld kennis te laten maken met deze vorm van dammen.

Na het fascinerende WK kandidaten was dit toernooi de kers op de taart. Er werden 7 rondes Zwitsers gespeeld met 10 minuten en 10 seconden per speler er bij per partij. Volop spanning, verrassende uitslagen en een terechte winnaar. 

Arno Brok commissaris van de koning in Friesland met de winnaars links Folkert Groenveld WK Fryslan Open, rechts Jelle Wiersma, FRYSK! (Foto: Marten Walinga)

(Tekst: Siep Buurke)

doorfriesdammen

Folkert Groenveld Kampioen Fryslân Open 2020

Franeker, 7 maart 2020

Folkert Groenveld Kampioen Fryslân Open 2020 na spectaculaire barrage tegen Alexander Georgiev

In een noodzakelijk geworden tweekamp speelden Folkert Groenveld uit Jutryp, Friesland en Alexander Georgiëv uit Sint Petersburg, Rusland, ‘s avonds in het raadhuis van Franeker om de beslissing in het kandidatentoernooi Fries dammen. Overdag waren de twee gelijk geëindigd. Nadat Groenveld op de vrijdagavond de eerste partij in het Kandidatentoernooi van Georgiëv in een gewonnen stand  verloren had, won hij op de zaterdag de twee overgebleven partijen van Hein de Vries en de middagpartij van Jelle Wiersma. Na een beroerde start in het Koninklijk Eise Eisinga planetarium is hij de terechte winnaar van het WK kandidatentoernooi Fryslân Open. In alle drie partijen in de finale was hij gewonnen komen te staan. Met Folkert Groenveld heeft het toernooi een verrassende winnaar. Vooraf waren Jelle Wiersma en Alexander Georgiëv de favorieten voor de titel. 

Folkert Groenveld mag de wereldkampioen Fries dammen Marten Walinga uitdagen voor een match om de wereldtitel Fries dammen. Deze match over 11 partijen wordt dit jaar gehouden.

De finaleronde in het Fryslân Open kandidatentoernooi werd onder het toeziend oog van Eise Eisinga gespeeld in het prachtige stadhuis van Franeker. Voor de twaalfde keer al weer wordt dit evenement hier gehouden. Folkert Groenveld herpakte zich na zijn slechte partij van vrijdag en wist zaterdag in de 2e ronde zijn tegenstander positioneel te overklassen. Hij dreigde door de rechtervleugel van Hein de Vries heen te breken. Jelle Wiersma trok de ranglijst weer gelijk, door van Georgiëv te winnen. De stand was spannend, maar Georgiëv verloor door tijdsoverschrijding. En toen had iedereen na de tweede ronde weer dezelfde uitgangspositie. In de derde ronde wonnen Georgiëv en Groenveld. Georgiëv mocht niet klagen, hij stond remise, maar zijn tegenstander, Hein de Vries, zag dat niet. Georgiëv won uiteindelijk de partij en een tweekamp was noodzakelijk. In de eerste partij van de tweekamp stond Folkert volkomen verloren, maar ontsnapte naar remise omdat Georgiëv de winst in de beperkte tijd niet zag. In de 2e partij won Folkert Groenveld alsnog overtuigend en daarmee de titel.

De beslissende barrage links Folkert Groenveld en rechts Alexander Georgiëv (foto: Marten Walinga)

Hans Jansen winnaar Mastergroep

In de Mastergroep won in de eerste ronde Auke Zijlstra van Alexej Domchev, Hans Jansen en Konstantsin Nord deelden de punten. In de 2e ronde won Hans Jansen van Auke Zijlstra. Hans Jansen won ook in de derde ronde, nu met een elegante combinatie naar dam van Alexej Domchev en daarmee de Mastergroep van het Fryslân Open. De Mastersgroep bestaat uit de eerstvolgende 4 niet bij de dambond Fries Spel aangesloten spelers (spelers van buiten Fryslân).

Tijdens het toernooi wordt ook de voorrondes van het WK FRYSK! gespeeld. Onder de deelnemers Alexander Schwarzman. Er is een bus met spelers uit Italië gekomen om aan dit kampioenschap mee te doen. Een aantal Italianen kwam niet vanwege de vrees voor het coronavirus. Taeke Kooistra, Tsjerk Wijbenga, Patrick Casaril, Alexander Shvartsman en Dicky Van Der Meer plaatsten zich voor het WK FRYSK! op zondag.

doorfriesdammen

Start finalerondes Fryslân Open 2020

Franeker, 6 maart 2020

Hein de Vries en Alexander Georgiev winnen eerste partij van de finale in het Fryslân Open

Hein de Vries, de verrassende winnaar van de barrage heeft een lange damdag achter de rug: vanochtend heeft hij twee rondes gespeeld, vanmiddag de barrage (weer twee partijen) en daarna is hij, na een haastig hapje thuis, naar het Planetarium vertrokken om de finale te spelen. In de eerste ronde van de finale speelde Hein tegen provinciegenoot Jelle Wiersma. 

Jelle Wiersma heeft met overmacht de voorrondes gewonnen (een punt voor de rest) en gold als favoriet voor de eindzege, Hein verraste hem echter met een mooie combinatie in een stand die Jelle al eens op het bord gehad had. Jelle had er geen moment rekening mee gehouden dat er een combinatie in deze stand zou kunnen zitten en had dus niet naar deze mogelijkheid gekeken. Hij gaf op, waardoor Hein zijn eerste winstpartij binnen heeft. 

Even na twaalf uur blunderde Folkert Groenveld tegen Alexander Georgiev. In plaats van het winnende plan te kiezen stapelde Folkert Groenveld fout op fout en verloor zelfs nog. Met deze overwinningen zijn Hein de Vries en Alexander Georgiev de favorieten voor de titel. In de laatste ronde spelen ze tegen elkaar.

In de Mastergroep won Hans Jansen van Auke Zijlstra en speelden Konstantsin Nord en Aleksej Domchev remise.

Op vrijdagavond verlieten de spelers de scheefliggende zeilschepen Elizabeth en Antigua om het toernooi voort te zetten in het prachtige Koninklijke Eise Eisinga Planetarium. Daar begon om 20.00de finale van het Fryslân Open. Acht spelers in de huiskamer van Eise Eisinga onder de fascinerende sterrenhemel. Vier daarvan spelen om het recht regerend wereldkampioen Marten Walinga uit te dagen voor een tweekamp. Voor de spelers begonnen, kregen ze uitleg over het planetarium van de directeur, die het wonderbaarlijke verhaal vertelde van de wol-verver die in zijn huiskamer een planetarium bouwde dat nu, bijna 250 jaar later nog steeds werkt. Als het stil is, is het uurwerk te horen dat het geheel aandrijft. En stil is het, als de acht spelers aan hun laatste partijen beginnen. Er is overigens onderzoek gedaan: Eise Eisinga heeft zelf niet gedamd, zijn buren wel. Hij had het vast gekund, maar zal er geen tijd voor gehad hebben: hij bouwde in zeven jaar immers een uiterst nauwkeurig planetarium in zijn huiskamer, met de slinger in de bedstee en de zware gewichten in de gang, omdat zijn vrouw het geen prettig idee vond als die ook boven haar hoofd hingen.

Op de foto: links Hein de Vries, rechts Jelle Wiersma in het planetarium (foto: Marten Walinga)

Morgen zijn de tweede (10 uur tot 13 uur) en derde ronde (13.30-16.30) van de finale in het Raadhuis, tegenover het Planetarium, Raadhuisplein 1. Dan wordt ook het Kwalificatietoernooi FRYSK! gespeeld, in de bovenzaal van de Koornbeurs, tegenover het Raadhuis, even voorbij het Planetarium. Dit kwalificatietoernooi begint om 10.00 en eindigt om 16.30

FRYSK! is een snelle variatie van het Frysk dammen, vijf schijven tegen vijf schijven op de basislijn met tien minuten en tien seconden per partij. In deze variant met vijf schijven per speler wordt juist de schoonheid van het eindspel zichtbaar.

(Tekst: Siep Buurke)

doorfriesdammen

Slotdag voorrondes Fryslân Open 2020

Franeker, 6 maart 2020

Jelle Wiersma winnaar voorrondes Fryslân Open 2020

Ook de laatste ronde in het WK kandidatentoernooi kende nog verrassende uitslagen. Jelle Wierma won van de Wit-Rus Konstatins Nord in een bloedstollende partij. Met deze overwinning werd hij overtuigend winnaar met 1 punt voorsprong op de nummers 2en 3.  Folkert Groenveld werd verrassend 2e door overtuigend te winnen van Taeke Kooistra. Taeke Kooistra had de laatste 11 jaar steeds de barrage of de finale gehaald. Met zijn 10de plaats is dit een slecht toernooi voor hem.  In de noodzakelijk geworden barrage voor de vierde plek in de finale plaatsten zich drie spelers: Konstatin Nord, Hein de Vries die Alexander Georgiev op een gelijkwaardige remise hield en de verrassend sterk opgekomen Rein Jan Walinga die zich nog op het nippertje wist te plaatsen. In de eerste barragepartij won Hein de Vries uit Leeuwarden eenvoudig van zijn provinciegenoot Rein Jan Walinga uit Aldegea. Ook Konstatins Nord won van Rein Jan Walinga zodat de partij tussen de Vries en Nord de beslissing moest brengen.

Links Hein de Vries, rechts Konstatins Nord. (Foto: Marten Walinga)

Hein de Vries verrast in barrage Fryslân Open 2020

Hein de Vries uit Leeuwarden plaatst zich voor de finale van het Grutmastertoernaoi. De winnaar van deze finale mag de wereldkampioen Marten Walinga uitdagen. Tegen de verwachting in won Hein de barrage van de Witrus Kostantin Nord, die volgens iedereen favoriet was. De finale wordt gespeeld in het Koninklijk Eise EisingaPlanetarium, in de huiskamer van Eise Eisinga. Om kwart voor zeven was de barrage afgelopen, om zeven uur moest alles in het Planetarium opgebouwd worden. De finale bestaat uit drie partijen, de eerste dus in het Planetarium, de tweede en derde partij zijn op zaterdag en in het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Franeker.  ’s Ochtends de eerste ronde (10.00-13.00), ’s middags de laatste, beslissende ronde(13.30-16.30).

Tegelijkertijd wordt in de Koornbeurs van 10.00-16.30 het kwalificatietoernooi FRYSK! gespeeld.

FRYSK! is dammen volgens de Friese regels met slechts vijf schijven per speler. Deze positie is in andere varianten van het damspel steevast remise. In het Friese dammen komt met vijf schijven per speler juist de schoonheid van het eindspel naar voren, en is remise nog altijd een zeldzaamheid! FRYSK! is eenvoudig te leren, openingstheorie is niet nodig, de stellingen zijn altijd overzichtelijk. Iedereen kan dus meedoen!

De vier sterkste spelers plaatsen zich voor het wereldkampioenschap FRYSK!

De laatste ronde voor de finale ronde (Foto: Marten Walinga)

(Tekst: Siep Buurke)

doorfriesdammen

6e ronde Fryslân Open 2020

Franeker, 5 maart 2020

Jelle Wiersma aan kop, Georgiev herpakt zich. Spectaculiare Fryslân Open

In een spectaculaire 6e ronde blunderde Taeke Kooistra in zijn partij tegen koploper Jelle Wiersma in een remisestand en verloor. Jelle Wiersma kwam daarmee alleen aan kop met 5,5 punt. Hij wordt op de voet gevolgd door Alexander Georgiev die vijf partijen op rij won en 5 punten heeft. In de zesde ronde won hij overtuigend van de tot dan toe sterk opererende Folkert Groenveld. Wiersma en Georgiev worden gevolgd door drie spelers met 4,5 punt: Konstantins Nord, Hein de Vries en Rein Jan Walinga. Jelle Wiersma en Alexander Georgiev zijn vrijwel zeker geplaatst voor het Grutmastertoernoai. Voor de plaatsen 3 en 4 zijn er nog vijf kandidaten. Behalve Nord, De Vries en Walinga zijn  dat Folkert Groenveld en Taeke Kooistra die ondanks hun verlies in de 6e ronde vier punten hebben en zich nog kunnen plaatsen.

In de vierde ronde moest Herbert Tulleken zich terugtrekken, hij was ziek geworden. Voor Alexander Schwarzman betekende dit zijn eerste punt. 4-voudig wereldkampioen Schwarzman speelt geen rol van betekenis in dit toernooi. Taeke Kooistra en Alexander Georgiev begonnen met hun inhaalslag om bij de eerste vier te eindigen. Er waren in de 4e ronde 3 remisepartijen, waaronder het topduel tussen Jelle Wiersma en Folkert Groenveld. Taeke  Kooistra won in de 5e ronde van zijn broer Cor Kooistra. In deze ronde bleek maar weer eens de complexiteit van mogelijkheden bij het slaan. Auke Zijlstra sloeg in zijn partij onreglementair 2 schijven in plaats van drie. In plaats van de goede slag uit te voeren gaf hij op. Een troost voor hem was dat de stand uiteindelijk wel verloren bleek te zijn. Bij een onreglementaire slag is de computer leidend. Bij een onreglementaire zet accepteert de computer die niet en mag dus niet uitgevoerd worden. Er wordt bij de partij niet handmatig genoteerd, de notatie gaat via de tablet. In de vijfde ronde waren er vier remisepartijen in de zesde 5.  De tegenstanders zijn meer aan elkaar gewaagd. Het optreden van de 21-jarige Wit-Russische kampioen Konstantsin Nord is een openbaring. Hij is nog maar kort bezig met het Fries damspel, maar geeft blijk van grote kennis. Hij is dan ook de revelatie van het toernooi en maakt goede kans om zich bij de eerste vier te plaatsen. Vrijdag 6 maart moeten er nog twee rondes gespeeld worden. Bij gelijk eindigen op de vierde plaats volgt er een barrage. ’s Avonds wordt in het Koninklijke Eise Eisinga Planetarium begonnen met het Grutmastertoernoai.

Links Alexander Georgiev in zijn partij tegen Folkert Groenveld. (Foto: Marten Wallinga)

(Tekst: Siep Buurke)

doorfriesdammen

Begin Fryslân Open 2020

Franeker 4 maart 2020

Favorieten Georgiev en Kooistra onderuit.

Verrassend was het verlies van 18-voudig kampioen Taeke Kooistra in de eerste ronde. Hij verloor van de Wit-Russische kampioen Kanstantsin Nord. Die nam een verrassende winnende doorbraak. Wereldkampioen Alexander Georgiev verloor van Fedde Wiersma. Hij wist zich behendig te handhaven, maar moest uiteindelijk toch het onderspit delven. 

Aan kop gaan de huidige Fries kampioen Jalle Wiersma uit Wommels en Folkert Groenveld uit Jutrijp. Zij zijn de enigen die alle drie hun partijen gewonnen hebben in het Fryslân Open 2020. Folkert Groenveld van de damclub Nocht en Kriich uit Oudega won in de derde ronde van de verrassend sterk spelende Tsjech Vaclav Krista. Jelle Wiersma maakt tot nu toe zijn favorietenrol waar, in de derde ronde versloeg hij Kees Tijssen overtuigend combinatief. Zij worden gevolgd door vier spelers met 2,5 punt: de Litouwer Aleksej Domchev, de Wit-Rus Konstantsin Nord, Hein de Vries en de 89-jarige Sjoerd Couperus.  Oud-wereldkampioen Alexander Schwarzman staat verrassend nog met lege handen mede onderaan. Hij verloor door een openingszetje van Henk Haanstra.

Wethouder Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke deed de eerste zet bij de opening van het Fryslân Open. Jan Dijkstra is ook een liefhebber van het Friese spel. Hij heette de spelers welkom in het Fries, Russisch, Engels en Italiaans. Hij verrichtte de opening op het schip de Antigua bij het bord van de partij tussen de 14-jarige Yaroslau Miklasheuski uit Minsk, Wit-Rusland en Piet Sikma uit Hartwert. Deze partij was als eerste uit na een openingscombinatie van Piet Sikma, die hem 4 schijven voordeel opleverde. Na een half uur werd de partij dan ook gewonnen door de Fries. Ook Alexander Schwarzman moest er nog even inkomen. Hij overzag een slag, die gelijk beslissend was. Jelle Wiersma behaalde daarmee een nuttige eerste zege. In de eerste ronde was de paring tussen Friezen en niet-Friezen. De Friezen wonnen iets meer. De 89-jarige Sjoerd Couperus won van de sterke Belg Renaud Braye. Ook in de 2e ronde won Couperus, nu van Piet Sikma. In de 2e ronde werd er voor het eerst remise gespeeld in twee partijen. Het Russische onderonsje tussen Georgiev en Schwarzman werd duidelijk door de wereldkampioen Georgiev gewonnen. In de tot nu toe 45 gespeelde partijen zijn er drie partijen in remise geëindigd. Een winstpercentage van 93 %. 

Op donderdag 5 maart worden er opnieuw 3 rondes gespeeld op de Tallships Antigua en Elizabeth aan de Zuiderkade in Franeker. In de vierde ronde spelen de koplopers Folkert Groenveld en Jelle Wiersma tegen elkaar. Na 8 rondes strijden de eerste vier spelers om het recht wereldkampioen Marten Walinga uit te dagen.

In de eerste ronde. Op de voorgrond Kees Tijssen links tegen Hans Jansen, daarachter: Alexander Georgiev, links tegen Fedde Wiersma, daarachter: Konstantins Nord, links tegen Taeke Kooistra. (Foto: Guus van der Sande)

(Tekst: Siep Buurke)

doorfriesdammen

Uteinlik wie Jan de man fan de jûn.

It damjen fan Jan Castelein hie noch wat better kinnen, mar hied er dy iene flater net makke, dan hie it noch hiel oars út pakke kinnen. Dochs soe dyselde Jan de man fan de jûn wurde. Der waarden moandeitejûn seis partijen spile. Oer it generaal gyng dat hiel aardich. Wol wienen der twa kamppartijen en yn it neiplúzjen fan it iene kampspul liet Jan him efkes hearre.

Sjoerd Jan Bakker en Cor Kooistra makken der kamp fan. Dat einspul kaam noch ferskate kearen op it boerd. En in dammers út de heechste klasse wienen drok dwaande mei it tellen fan de setten fan in daam. Se kamen der eins net út en ta beslút wienen se it der oer iens dat it in terjochte kamp wie. Dochs noch kear it hout op it boerd. Doe sei Jan, no fan oktober ôf spiler fan it Fryske spul: “Jim kinne fansels ek wol mei dat iene houtsje strike” De mannen sieten hielendal yn in tunnelfizy en fergeaten it houtsje. Jan hie gelyk. It spul hie dan mooglik noch de winst op leverje kinnen foar Kooistra.

De oare kamppartij spilen Bauke Dykstra en Willem Schaap. De earste krige twa dammen en Willem hie in daam en noch twa houtsjes. It soe der om spanne en gewoanwei soe men sizze dat ien mei twa dammen wol yn hâldershân is. Willem hie noch wol optimistyk praat: “Ik leau net dat der noch winst foar my yn sit en dêrom meitsje ik der mar remize fan.!”  Dat wie de ienige mooglikheid om noch in heal puntsje yn de wacht te slepen. Hie er noch in set wachte dan hie er it oprûn.

Utslaggen: Willem Schaap – Tineke Teigeler 1 – 0; Bauke Dykstra – Willem Schaap ½ – ½; Dicky van der Meer – Sjoerd Huitema 1 – 0; Bauke Bos – Jan Castelein 1 – 0; Kees Castelein – Hennie de Haan 0 – 1; Sjoerd Jan Bakker – Cor Kooistra ½ – ½.

(Tekst: Cor Kooistra)