Categorie archief Nijs

doorfriesdammen

Rubryk 20-11-2020

It dambûn hie freed 13 novimber in priisdammerij op lidraughts.org útskreaun. Nei oardel oere kamen de bekinde kopstikken boppe driuwen. Marten Walinga wie net te bedamjen en wûn alle spullen. Jelle Wiersma, good-old Sjoerd Couperus, Folkert Groenveld en Teake Kooistra mochten it oare prizenjild ferpartsje. Mar wat te tinken fan de Wyt-Rus Konstantin Nord. Hy makke al grutte yndruk by it Fryslân Open en wie mei Walinga de ienige dy’t gjin ferlies ferwurkje moast. It lêste spul fan Walinga tsjin Frysk kampioen Jelle Wiersma mei wyt. De tinktiid wie beheind; tsien minuten en acht tellen de set der by. 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.36-31 7-12 8.31-27 16-21 9.27×16 6×26 10.32-28 10-14 11.37-32 5-10 De ôfruil troch 11. ..25-30 12.34×25 19-24 as 20-24 kin ek. 12.42-37 1-7 13.37-31 26×37 14.32×41 12-17 15.28-23 19×28 16.33×11 7×16 17.34-30 25×34 18. 39×30 20-25 (ferpl.) 19. 44-39 25×34 20. 39×30 15-20 21.30-25 18-22 Swart moat oer rjochts, de oare kant stiet fêst. 22.49-44 13-19 22.38-33 is better, dan wurdt de swarte opbou nei fjild 19 fersteurt. 23.38-32 22×42 24.48×37 16-21(ferpl.) 25.37-31 21-27 etc. mei lykwicht 25.43-39 21-26 26.39-34 8-13 Der drige 41-36! 27. 34-29 19×39 28. 44×33 20-24 29. 25×23 13-19 30. 35-30 19×39 31. 40×38 14-20! Swart lit him opslute oan de linkerkant, mar kin al oan in oanfal bouwe. 32.30-25 10-14 33.38-33 9-13 34.33-29 13-19 35.29×9 4×13 36. 45-40

36. ..20-24! 37.25×23 13×33 38.50-45 2-7 39.40-35 7-12 40.45-40 12-18 en wyt rint stomp. 36. …2-7 Wyt kin noch kamp meitsje troch fjild 28 te besetten. 37.40-34 20-24 38.25×23 13×35 39.37-32 3-8 40.32-28 37. 50-45 7-12 38. 40-35 20-24 No wol! 39. 25×23 13×33 40. 45-40 14-20 41. 40-34 12-18! Swart komt in hout efter, mar strykt wyt moai fêst. 42. 34×32 3-8 43. 47-42 8-12 44. 42-38 18-23 45. 38-33 23×43 46. 32-28 20-24 Noch oppasse foar 46. 43-48? 47.28-23 48×31 48.41×21 26×17 47. 37-32 12-17 48. 41-37 17-21 en wyt jout op.

De oplossingen fan de problemen en wer twa nijen fan Willem F. Bakker Nû.5 1.29-23 2.×35 3.×21 4×34 5.28-22 Nû.6 1.50-45 2.31-26 3.×9 4.40-34 5.34-296.35-30 Nû.7 1.31-26 2.42-37 3.48-43 4.20-14 Nû.8 1.37-32 2.×41 3.41-36 4.×20 5.×30 Nû.9 1.25-20 2.43-39 3.28-23 4.×22 5.37-32 6.×5 7.×48 8.48-34 9.×34 Nû.10 1.47-42 2.29-23 3.25-20 4.33-28 Nû.11 sw. 7, 8, 12, 14, 20, 23, 30 wyt 16, 32, 36, 37, 40, 48

Nû.12 sw. 6, 8, 13, 14, 19, 30 wyt 16, 28, 36, 37, 39, 48 Oplossingen noch net stjoere. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

In hege kampskoare by de Stadige Strikers en in partij ferskiten.

Yn de twa eardere kompetysjejûnen fan dit seizoen waard der net ien kear kamp spile. Ofrûne moandeitejûn einigen mar leafst trije potsjes yn remize. Gewoanwei is it ris ien of heechút twa, mar no dus trije. Dat is in tige hege skoare foar it Frysk spul.

De earsten dy’t kamp makken wienen Tineke Teigeler en Ype Boelens. Hoe’t dat krekt yn syn wurk gong wit de skriuwer net en dat komt omdat mei de nije regels oangeande de koroana men omtrint in kilometer útelkoar sit. Dan ûntgiet jin it hoe en wat fan sa’n partij. Beide wienen it der blykber tige mei-iens want beide gyngen se mei sneltreinfaart rjochting it smokersplak om in feestsigret op te stekken. Letter wienen se wer ûnder de dammers om noch in potsje fiif tsjin fiif te spyljen.

De oare kampspilers dienen der hiel wat langer oer. Beide partijen wienen noch foar tsienen út. Moai op tiid dus yn dizze koroana-tiid. Sjoerd Huitema mei wyt naam it op tsjin Jelle Wiersma. De earste is debutant yn de heechste groep en hy ferlear de beide oare jûnen, mar no jûch er geweldich partij. De ein fan it spul liet in hiel soad farianten sjen, mar dan komt it op it rekkenjen oan om de goeie te kiezen. Dat dienen se beide en Jelle liet nei de tiid noch wat oare farianten sjen, dy’t foar Sjoerd funest ôrinne soenen. Dat barde dus net en Sjoerd hie syn earste heale punt binnen en eins in punt mei in haadletter. Dat om’t er tsjin de mearfâldich kampioen fan Fryslân remisearre.

It tredde spul dat gjin winner oplevere wie de partij tusken Cor Kooistra en Bauke Dykstra. Allebeide âld Hartwerters en beide berne ûnder it dak dat fjouwer wenningen oerkape. Dat seit fansels wol wat. Kooistra mei wyt. Dy begûn op in manier dy’t Bauke net ferwachte hie en dêrom frege er: “Hast in nije set útdoktere?” Dat wie neffens Cor net it gefal, want sa sei er: “Eartiids iepene ik it sa wol faker” De partij ferrûn frij gelykmmjittich. Uteinlik wie it yn de einfaze noch in hiel moai stantsje. Kooistra miende dat er it winne soe en sa skode er frij hastich troch. Dat kaam dochs wat oars en de partij wie sa kamp as wat. Beide mannen gyngen mei in tefreden gefoel nei hûs. Mar oan dit ferhaal hinget noch wol in sturtsje, sa as de skriuwer in dei letter hearde. Kooistra fertelde oan in tredde persoan it folgjende: “Ik kaam justerjûn thús en fertelde de frou dat ik kamp spile hie tsjin Bauke Dykstra en dat ik tige wiis wie mei dat heale puntsje, omdat Bauke in sterke dammer is en in teorykenner by útstek. De frou jûch har del en ik seach noch efkes nei de einstân. Ja dat wie kamp. Noch even it nijs troch blêdzje op de i-pad en dêrnei ûnder de tekkens. Nei in pear oerkes skrok ik wekker troch de gedachte dat ik de partij ferskiten hie. Ik wist op dat stuit seker dat ik altiten winne moatten hie. Ik nei ûnderen. It damboerd op tafed. It wie hast healwei trijen. De houtsjes der op en ja hear it kloppe as in seare finger. It hie altiten út west, mar troch myn hastichheid ha ik in heale punt ferskiten”

Utslaggen: Jan Castelein – Willem Schaap 0 – 1; Willem Schaap – Bauke Bos 1 – 0; Sjoerd Huitema – Jelle Wiersma ½ – ½; Hennie de Haan – Kees Castelein 1 – 0; Tineke Teigeler – Ype Boelens ½ – ½; Sjoerd Jan Bakker – Dicky van der Meer 1 – 0; Cor Kooistra – Bauke Dykstra ½ – ½.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Ik wist it net mear.

Boppesteande útspraak waard dien troch ien fan de Stadige Strikers. Hy krige te meitsjen mei de teory fan in partij dy’t er ferline jier ek spile hie. Sterker noch dy partij spile er tsjin deselde tsjinstanner as moandeitejûn. Hy begûn wol goed, mar doe nei in oantal streken wist er it net rjucht mear. Syn tsjinstanner wist it noch wol! Wy hawwe it hjir oer Sjoerd Huitema,dy’t it net mear wist en Dicky van der Meer. No is it net sa frjemd dat yn it begjin fan it seizoen men sizze heart: Ik wist it net mear.

Der binne fan dy dammers, dy’t nei sa’n simmer efter it boerd sitten geane en alle setten en streken noch likegoed witte as in healjier lyn. Sokken kinne jo nachts wekker meitsje en se rattelje samar de iene teory nei de oare derút. De measte oaren moatte der alle jierren wer wat ynkomme. Dan sjogge se thús earst nochris de setten even nei. Of se spylje wat partijen nei. No is it hjoed-de-dei fansels ek tige de gewoante om de hiele simmer op ynternet troch te damjen en dan hoege jo der net mear yn te kommen. Sokken binne altiten paraat en kapabel. Ien dy’t de simmer net trochbringt efter it boerd of it damskermke moat der earst wer wat ynkomme.

Dat Dicky van der Meer de partij wûn, wie nei it ôfwiken fan de teory troch Huitema, net botte ferwûnderlik. Wol ferwûnderlik wie dat Willem Jan Nieuwenhuizen hiel sterk siet te damjen. It is al in moaie hoart lyn, dat er it lêste potsje skode. Hy moast it opnimme tsjin Ype Boelens, dy’t ferline wike it net oprêde koe om Bauke Bos te ferslaan. Fan Ype dy’t út de heechste klasse weikukele is, waard ferwachte dat er op slofkes kampioen fan de twadde klasse wurde soe. Ien ferliespartij kin noch hinne bruie, mar moandei moast er eins al winne. No dat gie net sa mar, sterker noch tsjin weryntreder Willem Jan kaam er yn it middenspul in houtsje efter en doe die al gau bliken dat it wolris swier kealje koe om der noch in winnend resultaat út te heljen. Willem Jan wie op syniepenst want sa sei er: “Ferline wike die ik in streek en doe’t ik dy strutsen hie, tocht ik: ferdoarje dy kin ommers net. Dat woe my hjoed net wer oerkomme!” Men kin wol begripe dat hy skerp siet te tinken en hy jûch dan ek gjin krimp en wûn it spul.

Wûnen de heit en soan Castelein ferline wike beide, no setten se beide mei in dikke nul nei hûs. Tineke pakte yn de twastriid tusken de froulju de punt fan Hennie en Willem Schaap ferlear ek syn twadde partij. Oer alle spullen is noch in hiel ferhaal oan op te hingjen, mar de lêzers moatte it fierders mar mei de útslaggen dwaan.

Utslaggen: Kees Castelein – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1; Bauke Bos – Jan Castelein 1 – 0; Sjoerd Huitema – Dicky van der Meer 0 – 1; Hennie de Haan – Tineke Teigeler 0 – 1; Ype Boelens – Willem Jan Nieuwenhuizen 0 – 1; Willem Schaap – Cor Kooistra 0 – 1.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Hooplik bliuwe de Strikers neagatyf en damje se posityf.

It is wat yn ús wrâldsje mei al dy koroana ynfeksjes. Fansels gie it dêr ferline wike op de earste jûn fan de Stadige Strikers ek oer. De Strikers sille de maatregels sa’t dy der steld binne fansels yn acht nimme. Dat kin net oars. Op dy earste jûn ha de Strikers ek de einútslach fan de kompetysje fierd troch de priiswinners te huldigjen en harren de prizen te oerhannichjen. It bestjoer wie fan betinken dat de stân sa as dy by it ferplicht stopjen fan de kompetysje wie, as einstân te beskôgjen. De nije kampioen waard good old Sjoerd Jan Bakker. Like lang lid as dat de klup bestiet. Fierders hoopje de Strikers fansels dat se de kommende tiid negatyf bliuwe sille, mar dat se fierders in posityf damskoft te mjitte gean sille.

Moandeitejûn 28 septimber wie de twadde jûn. Der waard fuortendaliks damme fansels. Wol op oardel meter ôfstân fan elkoar. Sels de kofje of tee ophelje en mear fan dizze regels wêr’t men wat oan wenne moat, mar wat fierders ek gjin swierrichheden jout. Elkenien ferheuge him of har derop om wer te skowen. Foar Hennie de Haan gie dat noch net troch. Us weromkommer nei safolle jier, Willem Jan Nieuwenhuizen, mocht de nûmers sizze foar de earste rûnte en doe waard Hennie keppele oan Jelle Wiersma. Hennie waard suver wat bleek om ‘e noas en se damme leaver mar net. Eins hie se in steand nûmer, mar Jelle woe wol tsjin twa tagelyk. Hennie gie dochs leaver mar nei hûs. De oare tolve setten mei in protte moed út ein. 

Heit en soan Castelein wienen eins net oan it damjen ta kommen sa seinen se, mar wy tinke dat se wakker oan it oefenjen west ha. It duorre net iens sa lang dat heit Jan mei in soad leven en kabaal fjouwer fan Tineke Teigeler har skoandere houtsjes fan it boerd sloech. De partij wie doe eins spile. Fansels spinpoate Tineke noch wol wat tsjin, mar der wie foar har gjin salve mear oan te striken. Nei dy partij spilen se noch ferskate potsjes fiif tsjin fiif. Kees Castelein moast it opnimme tsjin Willem Jan. It waard syn earste dampotsje yn it Swettehûs. De beide mannen makken der in moaie pot fan, mar Willem Jan moast syn kennis fan it damjen wol fan hiel djip wer op poetse. Uteinlik moast er yn Kees syn meardere erkenne. No tinke de Strikers, de omsitters, dat dy beide Casteleinen wol deeglik alle jûnen suver achter it boerd sitten ha fan ‘e simmer. Us nije kampioen liet sjen dat er net foar neat de hâlder is fan de heechste titel. Hy hie Willem Schaap by it ear en gyng sa al mei op reis nei syn folgjende kampioensbeker. De tiid sil it leare!

Einútslach 2019 – 2020. Earste klasse: 1 en kampioen Sjoerd Jan Bakker  10 út 13; 2 Willem Schaap 9½ – 15; 3 Bauke Dykstra 9 – 14; 4 Cor Kooistra 8½ – 13; 5 Jelle Wiersma 8 -13; 7 Dicky van der Meer 7 – 12; 8 Ype Boelens 5½ – 14. Twadde klasse: 1 en promovendus Sjoerd Huitema 7 – 12; 2 Hennie de Haan 7 -14; 3 Bauke Bos 7 – 16; 4 Tineke Teigeler 6 -15; 5 Hester Boelens 2½ -8; 6 Kees Castelein 2 – 10; 7 Jan Castelein 1½ – 11; 8 Jan de Jager 0 -1.

Kompetysje moandeitejûn: Ype Boelens – Bauke Bos 0 – 1; Tineke Teigeler – Jan Caselein 0 – 1; Kees Castelein – Willem Jan Nieuwenhuizen 1 – 0; Willem Schaap – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1; Cor Kooistra – Jelle Wiersma 0 – 1; Sjoerd Huitema – Bauke Dykstra 0 – 1.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Fluchdamjen giet net troch

Y.f.m. it Corona-firys en alles wat dêr mei gearhinget giet it fluchdamjen yn it Joo te Aldegea kommende freed 20 maart net troch.

Mooglik komt der noch wat foar yn it plak: in sneldamtoernoai op Lidraughts (dus fia ynternet), mar dat hearre jimme dan noch wol.

doorfriesdammen

Foeke Tiemensma wint Sûkerbôle fan 1,5 meter yn de Bakkerij Siesling-Tresoar-Partij

Op 4 novimber 2019 sette in histoaryske partij Frysk damjen út ein: de Bakkerij Siesling-Tresoar-Partij, tusken útdager Foeke Tiemensma te Frjentsjer en Hans Jansen, mearfâldich Nederlânsk kampioen damjen te Amsterdam. Bakker Bernard Siesling, ambassadeur fan it Frysk damjen te Frjentsjer, wie ree om foar de twadde kear yn ’e skiednis in bakkerswinkel ta tinksportarena om te tsjoenen. Alle dagen (allinnich sneins net) om 5 oere hinne waard der in set útfierd by de bakker. De partij wie ek te folgjen op Tresoar op in grut demonstraasjeboerd, en fansels op ynternet op ’e webside Toernooibase. Nei de 42ste set die Foeke Tiemensma in kombinaasje dy’t beide spilers op ’e daam brocht. Tiemensma hie dat goed trochrekkene, want it joech in einspul dat wûn wie foar hm mei twa  wolven tsjin in daam en in wolf. Nei 57 setten (114 dagen) hie Foeke Tiemensma it spul wûn.

Op it Fryslân Open 2020 krige Foeke Tiemensma in Fryske sûkerbôle fan oardel meter as priis oerlange fan bakker Bernard Siesling. De sûkerbôle wie spesjaal foar dizze gelegenheid bakt en waard nei ôfrin oansnien en omparte. De sûkerbôle foel der wakker yn by de dielnimmers út sân ferskillende lannen.

De bakkerij as tinskportarena hat in lange en bysûndere foarskiednis: yn novimber 1958 dage de Frjentsjerter bakker Sake Riemersma de Nederlânske skriuwer szaak als denksportarena heeft een lange en bijzondere geschiedenis: in november 1958 daagde de Franeker bakker Sake Riemersma de Nederlandsche schrijver Godfried Bomans út foar in partij skaak. Bomans hie nammentlik skreaun: ‘Bakkers zijn […] altijd slechte schakers.’ Bakker Riemersma liet dat net op him sitte. Der kaam in skaakboerd yn ’e winkel, en alle dagen waard der in set tillefoanysk trochjûn. Yn maart 1959 moast Riemersma lykwols opjaan.

Dy histoaryske partij waard lêsten op ’en nij omtinken foar frege by in lêzing op Tresoar. Doe waard ek besletten om in Nederlânske tinksporter út te daagjen om in partij ‘by de bakker’ te spyljen, mar dan fansels gjin skaakpartij, mar in partij Frysk damjen.

Frysk damjen is de oarspronklike fariant fan ’e damsport op in boerd mei 100 fjilden. It eigene fan it supl is de mooglikheid om net allinnich skean (‘oerhoeks’) mar ek rjocht (horizontaal en fertikaal; ‘oer alles’) te slaan. Dat jout in tige lytse remizemarzje. De lêste tsien jier wurdt it Frysk Damjen op ’en nij ynternasjonaal beoefene. It jierlikse toernoai Fryslân Open te Frjentsjer spilet dêr in sintrale rol by. Yn 2018 waard der foar it earst in wrâldkampioenskip Frysk Damjen spile te Ljouwert. Yn 2020 wie it Fryslân Open it kandidatetoernoai. De winner, Folkert Groenveld út De Jutryp, mei no sittend wrâldkampioen Marten Walinga útdaagje.

Fan lofts nei rjocht: Hans Jansen, Foeke Tiemensma, bakker Bernard Siesling en Alex, soan fan bakker Sake Riemersma. (foto WFD / Marten Walinga)

(Tekstberjocht: Liuwe Westra)

doorfriesdammen

De ein is al wer sa’n bytsje yn sicht.

As de persoanlike kampioenskippen en Fryslân Open achter de rêch is, skarrelje De Strikers  al aardich nei de ein fan it damseizoen.Dan wurdt it faak ek wat dreger om elk in dammer ta te bedielen, dy’t noch net tsjin him of har spile hat. Om de funksje fan kompetysjelieder stâl te jaan is dan soms in poepetoer. It duorre moandeitejûn dêrtroch wat langer as gewoanwei foar’t men oan it damjen wie. Dat wie net frjemd, want alle jierren bart dat as de ein yn ‘t sicht komt.

Der waard fuortendaliks al aardich op it boerd  omtimmere. Sa stie Kees Castelein ynienen in houtsje foar tsjin good-old Sjoerd Jan Bakker. Dat bliek net hielendal earlik ferrûn te wêzen, der stienen wat omstanners by dy partij en dy brochten it gehiel aardich yn de war. De streken waarden noch in kear oerspile en doe dy bliken dat de stân wol deeglik gelyk wie. Kees die goeie streken en like Bakker aardich partij te jaan. De ferhâlding tusken de beide mannen wie 70 : 1. Bakker mei santich jier ûnderfining en Kees mei noch net iens ien jier. Dat moast wol misgean. Dat barde in pear setten letter ek .Kees skode ien houtsje justjes de ferkearde kant út en Bakker sloech ta.

Bauke Dykstra spile yn it Fryslân Open te Frjentsjer hiel sterk en dat like er troch te setten tsjin Ype Boelens. Hy kaam yn it middenspul in houtsje foar. Hy soe dus de winst wol opstrike. Dat ferrûn krekt efkes oars. Hy die in streek, dy’t Ype mei tank temjitte seach. Hy koe twa houtsjes op slach sette en Dykstra koe lipe en pipe, mar der wie neat tsjin te dwaan. De hast wisse winner waard in wisse ferliezer. Wat kin sa’n spul dan samar ynienen in oar gesicht krije.

Utslaggen: Hennie de Haan – Willem Schaap 0 – 1; Sjoerd Jan Bakker – Kees Castelein 1 – 0; Cor Kooistra – Dicky van der Meer 1 – 0; Bauke Dykstra – Ype Boelens 0 – 1; Tineke Teigeler – Jan Castelein 1 – 0; Bauke Bos – Sjoerd Huitema ½ – ½; Willem Schaap – Cor Kooistra opskreaun.

doorfriesdammen

Jelle Wiersma wereldkampioen Frysk!

Vanaf het begin liet Marten Walinga er geen twijfel over bestaan dat hij ook in het FRYSK! zijn mannetje staat. Hij nam met de winst in de eerste partij een voorsprong op de rest van het veld, die hij lang wist vol te houden. Totdat hij in de voorlaatste ronde verloor van Jelle Wiersma. Georgiëv speelde sterker naarmate de wedstrijd vorderde, in de 6e ronde kwam hij mede aan kop. Opvallend was het sterke optreden van de Italiaanse jeugdspeler Andrea Perano (één week 12 jaar). Al kampioen van Italië op z’n elfde en ook niet onderdoen in dit sterke veld. Hij verloor geen enkele partij. In de zevende ronde verloor Georgiëv  van Walinga. Jelle Wiersma won zijn partij, zodat er twee mannen op de eerste plaats staan. Om vier uur begon, in bijzijn van Commissaris van de Koning Arno Brok, de barrage die de winnaar oplevert. De speler die de barrage wint, heeft het kampioenschap gewonnen en mag de beker mee naar huis nemen. De Commissaris deed, op aanwijzen van Jelle Wiersma (die met wit speelt), de eerste zet. In de barrage wordt steeds met halve speeltijd gespeeld. Voor de eerste partij hebben de spelers dus ieder 5 minuten (en een aantal secondes); voor elke volgende partij wordt de tijd gehalveerd. Er wordt doorgespeeld tot een speler gewonnen heeft. 

Arno Brok commissaris van de koning in Friesland doet de eerste zet bij de barrage tussen Jelle de Vries, links en rechts Marten Walinga (Foto: Marten Walinga).

Na een partij was het voorbij: Jelle Wiersma won en is daarmee wereldkampioen Frysk!. In 2016 was hij de eerste kampioen in deze nieuwe tak van het Frysk dammen. Marten Walinga werd tweede, Andrea Perano derde. Frysk!  is bedoeld om de wereld kennis te laten maken met deze vorm van dammen.

Na het fascinerende WK kandidaten was dit toernooi de kers op de taart. Er werden 7 rondes Zwitsers gespeeld met 10 minuten en 10 seconden per speler er bij per partij. Volop spanning, verrassende uitslagen en een terechte winnaar. 

Arno Brok commissaris van de koning in Friesland met de winnaars links Folkert Groenveld WK Fryslan Open, rechts Jelle Wiersma, FRYSK! (Foto: Marten Walinga)

(Tekst: Siep Buurke)

doorfriesdammen

Folkert Groenveld Kampioen Fryslân Open 2020

Franeker, 7 maart 2020

Folkert Groenveld Kampioen Fryslân Open 2020 na spectaculaire barrage tegen Alexander Georgiev

In een noodzakelijk geworden tweekamp speelden Folkert Groenveld uit Jutryp, Friesland en Alexander Georgiëv uit Sint Petersburg, Rusland, ‘s avonds in het raadhuis van Franeker om de beslissing in het kandidatentoernooi Fries dammen. Overdag waren de twee gelijk geëindigd. Nadat Groenveld op de vrijdagavond de eerste partij in het Kandidatentoernooi van Georgiëv in een gewonnen stand  verloren had, won hij op de zaterdag de twee overgebleven partijen van Hein de Vries en de middagpartij van Jelle Wiersma. Na een beroerde start in het Koninklijk Eise Eisinga planetarium is hij de terechte winnaar van het WK kandidatentoernooi Fryslân Open. In alle drie partijen in de finale was hij gewonnen komen te staan. Met Folkert Groenveld heeft het toernooi een verrassende winnaar. Vooraf waren Jelle Wiersma en Alexander Georgiëv de favorieten voor de titel. 

Folkert Groenveld mag de wereldkampioen Fries dammen Marten Walinga uitdagen voor een match om de wereldtitel Fries dammen. Deze match over 11 partijen wordt dit jaar gehouden.

De finaleronde in het Fryslân Open kandidatentoernooi werd onder het toeziend oog van Eise Eisinga gespeeld in het prachtige stadhuis van Franeker. Voor de twaalfde keer al weer wordt dit evenement hier gehouden. Folkert Groenveld herpakte zich na zijn slechte partij van vrijdag en wist zaterdag in de 2e ronde zijn tegenstander positioneel te overklassen. Hij dreigde door de rechtervleugel van Hein de Vries heen te breken. Jelle Wiersma trok de ranglijst weer gelijk, door van Georgiëv te winnen. De stand was spannend, maar Georgiëv verloor door tijdsoverschrijding. En toen had iedereen na de tweede ronde weer dezelfde uitgangspositie. In de derde ronde wonnen Georgiëv en Groenveld. Georgiëv mocht niet klagen, hij stond remise, maar zijn tegenstander, Hein de Vries, zag dat niet. Georgiëv won uiteindelijk de partij en een tweekamp was noodzakelijk. In de eerste partij van de tweekamp stond Folkert volkomen verloren, maar ontsnapte naar remise omdat Georgiëv de winst in de beperkte tijd niet zag. In de 2e partij won Folkert Groenveld alsnog overtuigend en daarmee de titel.

De beslissende barrage links Folkert Groenveld en rechts Alexander Georgiëv (foto: Marten Walinga)

Hans Jansen winnaar Mastergroep

In de Mastergroep won in de eerste ronde Auke Zijlstra van Alexej Domchev, Hans Jansen en Konstantsin Nord deelden de punten. In de 2e ronde won Hans Jansen van Auke Zijlstra. Hans Jansen won ook in de derde ronde, nu met een elegante combinatie naar dam van Alexej Domchev en daarmee de Mastergroep van het Fryslân Open. De Mastersgroep bestaat uit de eerstvolgende 4 niet bij de dambond Fries Spel aangesloten spelers (spelers van buiten Fryslân).

Tijdens het toernooi wordt ook de voorrondes van het WK FRYSK! gespeeld. Onder de deelnemers Alexander Schwarzman. Er is een bus met spelers uit Italië gekomen om aan dit kampioenschap mee te doen. Een aantal Italianen kwam niet vanwege de vrees voor het coronavirus. Taeke Kooistra, Tsjerk Wijbenga, Patrick Casaril, Alexander Shvartsman en Dicky Van Der Meer plaatsten zich voor het WK FRYSK! op zondag.

doorfriesdammen

Start finalerondes Fryslân Open 2020

Franeker, 6 maart 2020

Hein de Vries en Alexander Georgiev winnen eerste partij van de finale in het Fryslân Open

Hein de Vries, de verrassende winnaar van de barrage heeft een lange damdag achter de rug: vanochtend heeft hij twee rondes gespeeld, vanmiddag de barrage (weer twee partijen) en daarna is hij, na een haastig hapje thuis, naar het Planetarium vertrokken om de finale te spelen. In de eerste ronde van de finale speelde Hein tegen provinciegenoot Jelle Wiersma. 

Jelle Wiersma heeft met overmacht de voorrondes gewonnen (een punt voor de rest) en gold als favoriet voor de eindzege, Hein verraste hem echter met een mooie combinatie in een stand die Jelle al eens op het bord gehad had. Jelle had er geen moment rekening mee gehouden dat er een combinatie in deze stand zou kunnen zitten en had dus niet naar deze mogelijkheid gekeken. Hij gaf op, waardoor Hein zijn eerste winstpartij binnen heeft. 

Even na twaalf uur blunderde Folkert Groenveld tegen Alexander Georgiev. In plaats van het winnende plan te kiezen stapelde Folkert Groenveld fout op fout en verloor zelfs nog. Met deze overwinningen zijn Hein de Vries en Alexander Georgiev de favorieten voor de titel. In de laatste ronde spelen ze tegen elkaar.

In de Mastergroep won Hans Jansen van Auke Zijlstra en speelden Konstantsin Nord en Aleksej Domchev remise.

Op vrijdagavond verlieten de spelers de scheefliggende zeilschepen Elizabeth en Antigua om het toernooi voort te zetten in het prachtige Koninklijke Eise Eisinga Planetarium. Daar begon om 20.00de finale van het Fryslân Open. Acht spelers in de huiskamer van Eise Eisinga onder de fascinerende sterrenhemel. Vier daarvan spelen om het recht regerend wereldkampioen Marten Walinga uit te dagen voor een tweekamp. Voor de spelers begonnen, kregen ze uitleg over het planetarium van de directeur, die het wonderbaarlijke verhaal vertelde van de wol-verver die in zijn huiskamer een planetarium bouwde dat nu, bijna 250 jaar later nog steeds werkt. Als het stil is, is het uurwerk te horen dat het geheel aandrijft. En stil is het, als de acht spelers aan hun laatste partijen beginnen. Er is overigens onderzoek gedaan: Eise Eisinga heeft zelf niet gedamd, zijn buren wel. Hij had het vast gekund, maar zal er geen tijd voor gehad hebben: hij bouwde in zeven jaar immers een uiterst nauwkeurig planetarium in zijn huiskamer, met de slinger in de bedstee en de zware gewichten in de gang, omdat zijn vrouw het geen prettig idee vond als die ook boven haar hoofd hingen.

Op de foto: links Hein de Vries, rechts Jelle Wiersma in het planetarium (foto: Marten Walinga)

Morgen zijn de tweede (10 uur tot 13 uur) en derde ronde (13.30-16.30) van de finale in het Raadhuis, tegenover het Planetarium, Raadhuisplein 1. Dan wordt ook het Kwalificatietoernooi FRYSK! gespeeld, in de bovenzaal van de Koornbeurs, tegenover het Raadhuis, even voorbij het Planetarium. Dit kwalificatietoernooi begint om 10.00 en eindigt om 16.30

FRYSK! is een snelle variatie van het Frysk dammen, vijf schijven tegen vijf schijven op de basislijn met tien minuten en tien seconden per partij. In deze variant met vijf schijven per speler wordt juist de schoonheid van het eindspel zichtbaar.

(Tekst: Siep Buurke)