Bauke Bos brânt der fuortendaliks al yn!

doorfriesdammen

Bauke Bos brânt der fuortendaliks al yn!

De Stadige Strikers kamen moandeitejûn foar de twadde kear byelkoar. Ferline wike de lêste moaneitejûn fan septimber holden se in jierfergadering. Dêr waarden alle ditsjes en datsjes besprutsen dy ‘t mei it damjen te krijen hienen: de notulen, it jierferslach en de sinteraasje kamen oan bod. Mei de sinten siet it wol goed en de notulen en it jierfeslach sieten goed yn elkoar en waarden moai foarlêzen troch de skriuwer Bauke Bos.

Om noch mar efkes fierder te gean mei Bauke Bos, kinne wy jimme meidiele dat hy foar de earste keear yn de heechste klasse damme sil nei syn promoasje. Hy damme al mear as tritich jier yn de twadde groep en no dus op it heechste nivo. En wat die hy yn syn earste partij: brutaalwei winne tsjin Ype Boelens. Dêr wie neat op oan te merken! No binne de Strikers fansels tige benijd hoe’t er it fierders yn de kompetysje dwaan sil. Mar sa’t Bauke sels sei: “Ik haw yn elts gefal ien punt helle!”

Yn de twdde groep liet Jan Castelein ek eefkes syn tosken sjen. Hy spile hiel konsintrearre makke gjin rare flaters en kaam hieltiten sterker op it boerd te stean. Yn in trije om trije stân tsjin Hennie de Haan pakte er gedegen de winst. Dat soe syn soan Kees ek dwaan. Dy kaam mei moai spul in houtsje foar tsjin Tineke Teigeler. Dat like foar him op winst út te draaien. Hy stie der sa moai op as poes! Mar doe’t de stikjeskriuwer in hoart letter wer seach, wie der net folle mear oer fan syn moaie stân. Hy hie eefkes foar sinteklaas spile en sa Tineke de winst yn de skoat goaid.

Utslaggen: Bauke Bos – Ype Boelens ! – 0. Hennie de Haan – Jan Castelein 0 – 1.Willem Schaap – Bauke Dykstra 1 – 0. Cor Kooistra – Kees Castelein 1 – 0. Tineke Teigeler – Cor Kooistra 0 – 1. Kees Castelein – Tineke Teigelaar 0 – 1.

(Tekst: C. Kooistra)

Over de auteur

friesdammen administrator