Categorie archief Nijs

doorfriesdammen

Fryslân Open 2024

Morgen, dinsdag 20 februari 2024, wordt in Franeker het startsein gegeven van het internationaal denksportevenement Fryslân Open 2024 van Stifting WFD. De deelnemers komen uit Fryslân, de rest van Nederland, België, Italië, Tsjechië, Polen en Litouwen.

Er wordt in twee spelvormen gespeeld: Fries Dammen (klassiek) en FRYSK! (Fries Dammen met 5 schijven per speler).

Het eerste onderdeel is een toernooi voor basisschoolkinderen: het Waadhoeketoernoai in Theater De Koornbeurs, dinsdag 20 februari 15:00 uur. Spelvorm: FRYSK!

Dinsdagavond vanaf 20.00 uur worden de spelers welkom geheten in De Bogt fen Guné door wethouder René de Vries van de gemeente Waadhoeke.

Woensdag, donderdag en vrijdag spelen 25 dammers 8 ronden op Tallships Antigua en Elizabeth aan de Oostelijke Industrieweg. De 8 hoogst eindigende spelers plaatsen zich voor het Derde WK Fries Dammen in augustus 2024, hoogstwaarschijnlijk te houden in Harlingen. Spelvorm: Fries Dammen (klassiek).

Vrijdagavond en zaterdag spelen deze 8 WK-kandidaten een Grutmaster- en Mastertoernoai in het Planetarium en het historische Stadhuis van Franeker. Spelvorm: Fries Dammen (klassiek).

Zaterdag wordt er ook een open Kwalificatietoernooi FRYSK! gehouden in Theater De Koornbeurs. Spelvorm: FRYSK!

Zaterdagavond worden alle WK-kandidaten en internationale spelers ontvangen door wethouder Jan Dykstra van de gemeente Waadhoeke.

Zondag wordt het Zevende Wereldkampioenschap FRYSK! gehouden in het historische Stadhuis. Spelvorm: FRYSK!

Zondagmiddag vanaf 4 uur vindt de prijsuitreiking plaats door Commisaris van de Koning Arno Brok in het historische Stadhuis.

Iedere dag worden er na afloop van de partijen persberichten verstuurd.

Alle partijen zijn met livestream en live commentaar door oud-wereldkampioen Alexander Shvartsman te volgen op www.frisiandraughts.com

Voor vragen: Liuwe H. Westra, secretaris Stifting WFD 06-30837586

doorfriesdammen

Jelle Wiersma dochs wer kampioen Frysk damjen


HARTWERT – Regearjend kampioen Jelle Wiersma hie in beroerde start, mar wraksele him yn ‘e rin fan it persoanlik kampioenskip damjen Frysk spul dochs omheech. By it begjin fan ‘e lêste twa omlopen stie er mei trije oare dammers noch mar in heal punt achter koprinder Marten Walinga. Likegoed krige er oan ‘e ein fan in lange damdei de krânse wer om ‘e nekke, lykas de lêste jierren al hyltyd it gefal wie. Meiinoar is it no sels al wer de alfte kear dat it kampioenskip nei Jelle Wiersma giet.

De opgong fan Wiersma hie yn dit kampioenskip in spegelbyld yn ‘e delgong fan Marten Walinga. Nei fjouwer omlopen stie de Waaksenser nota bene op oardel punt foarsprong. Mar ferline wike, yn in ferliespartij tsjin Hein de Vries, wie it omslachpunt al berikt, en de negative spiraal sette him sneon yn ‘e finale yn Hartwert gewoan troch. Yn ‘e sechsde omloop kamen de mannen foarinoar oer te sitten. Wiersma offere yn it begjin in hout, mar dat koe er al gaueftich wer werom krije. Hy kaam hiel sterk te stean oan syn rjochter kant, en dêr gong Walinga even te lakonyk mei om. Hoe’t Wiersma it dêrnei ôfmakke, dat wie in kampioen mear as wurdich.
Wiersma naam mei dy oerwinning de kop oer. Mar dêr stie er net allinne. Tanksij in machtige slach tsjin Henk Haanstra kaam dy oare mannichfâldich kampioen, Taeke Kooistra, op likense hichte. De beide matsjedoaren waarden op dat stuit op in heal punt folge troch Marten Walinga en Hein de Vries, dy’t tsjin Pieter Hoogterp oars net fierder kaam as in remize.
It kaam sa út dat de nije koprinners it yn ‘e sande en lêste omloop tsjininoar opnimme moasten. De striid gong lange tiid lykop, oant beiden nei daam trochbrutsen en Wiersma der krekt even geunstiger op kaam te stean. Dat bliek genôch foar de oerwinning, en dus ek foar it kampioenskip. Marten Walinga koe ûnderwilens troch winst op Henk Haanstra noch krekt it twadde plak besette, al gong dat al op wjerstânspunten, want Hein de Vries, dy’t in poerbêst toernoai spile, kaam troch in knappe oerwinning op Siebe Walinga op inselde tal wedstriidpunten. Dat betsjutte wol dat dy oare Walinga degradearje moast, en dat wylst hy ek al sa’n goed toernoaibegjin hie. Siebe Walinga wurdt oars beselskippe troch de Arumer Tsjerk Wijbenga, dy’t in ûngelokkich toernoai spile.
In soartgelikens drama as yn ‘e kampioensklasse spile him ek yn ‘e twadde acht ôf. Ferline wike hie de Lollumer Liuwe Westra dêr de kop naam, mar no ferlear er efterinoar fan Willem Schaap en Bernard Kroon. Schaap gong him dêrmei foarby, en Folkert Groenveld slagge dêr tanksij oerwinnings op Bauke Dijkstra en Dicky van der Meer ek yn. Sybeiden meie it takom’ jier yn ‘e kampioensklasse besykje.
Yn ‘e tredde acht komt der noch in barraazje, want de koprinners Cor Kooistra en Kees Tijssen wiene beide te sterk foar de Jorwerter Siebren Dyk en de Hamburger Malte Schulz. De pas 17-jierrige Dútser, dy’t him it Frysk damjen op it ynternet eigen makke hat, debutearre oars mei in fjirde plak tige fertsjinstlik.

Utslaggen en einstannen (mei tusken heakjes de wjerstânspunten):

Kampioensklasse, sechsde omloop: Marten Walinga (Waaksens) – Jelle Wiersma (Wommels) 0-1; Taeke Kooistra (Hartwert) – Henk Haanstra (Aldegea-SWF) 1-0; Siebe Walinga (Aldegea-SWF) – Tsjerk Wijbenga (Arum) 0,5-0,5; Pieter Hoogterp (De Gaastmar) – Hein de Vries (Ljouwert) 0,5-0,5.
Sande omloop: Wiersma – Kooistra 1-0, Haanstra – M. Walinga 0-1, De Vries – S. Walinga 1-0, Wijbenga – Hoogterp 0-1.
Einstân: 1. Wiersma 5; 2. M. Walinga 4,5 (26,5); 3. H. de Vries 4,5 (26); 4. Kooistra 4; 5. Hoogterp (17); 6. Haanstra 3 (16); 7. S. Walinga 2,5; 8. Wijbenga 1,5.


2 / 2Twadde acht, sechsde omloop: Bauke Dykstra (De Tynje) – Folkert Groenveld (Jutryp) 0-1; Dicky van der Meer (Terherne) – Frans Kingma (Jorwert) 1-0; Liuwe Westra (Lollum) – Willem Schaap (Jirnsum) 0-1; Fedde Wiersma (Easterein) – Bernard Kroon (Blauhús) 1-0.
Sande omloop: Groenveld – Van der Meer 1-0, Kingma – Dykstra 0-1, Kroon – Westra 1-0, Schaap – Wiersma 1-0.
Einstân: 1. Schaap 5,5; 2. Groenveld 5; 3. Kroon (31); 4. Westra 4 (19); 5. Wiersma (15); 6. Van der Meer (13); 7. Dijkstra; 8. Kingma.

Tredde acht, sechsde omloop: Klaas Wiersma (Nijbeets) – Willem Hoekstra (Aldegea-SWF) 0-1; Hidde de Vries (Langsweagen) – Ype Boelens (Menaam) 0,5-0,5; Siebren Dyk (Jorwert) – Cor Kooistra (Nijlân) 0-1; Malte Schulz (Hamburg) – Kees Tijssen (Reduzum) 0-1.
Sande omloop: Willem Hoekstra (Aldegea-SWF) – Hidde de Vries (Langsweagen) 0-1; Ype Boelens (Menaam) – Klaas Wiersma (Nijbeets) 0,5-0,5; Kees Tijssen (Reduzum) – Siebren Dyk (Jorwert) 1-0; Cor Kooistra (Nijlân) – Malte Schulz (Hamburg) 1-0.
Einstân: 1. Kooistra en Tijssen 6; 3. Hoekstra 4; 4. Schulz 3 (18); 5. De Vries 3 (16); 6. Wiersma 2,5; 7. Boelens 2; 8. Dyk 1,5.


doorfriesdammen

Tineke Teigeler profitearret fan de dip fan Ype Boelens.

Tineke Teigeler kin net alle moandeitejûnen komme te damjen by de Stadige Strikers. Dat is fansels spitich, mar har wurk dat net in baan is fan achten oant fiven  stiet dat net ta. As se kin dan is se fan de partij en dat jout altiten wer wat ekstra’s yn it bestean fan de damklup. Moandeitejûn 5 febrewaris 2024 hie se in moaiejûn: se profitearre fan Ype syn dip.

Ja de partij wie noch jong en doe wie it hast ek al beslikke. Ype sette syn net sa fortúnlike foarm yn de persoanlike kampoenskippen ûnbedoeld mar net minder wier fierder troch. Damjen is in kwestje fan jins kop der alle setten fan hûndert persent der by hâlde en as dat net slagget, dan kin it sa mar finaal ferkeard rinne. Ype sit yn dy faze. Soms dammet er de stjerren fan de loft en op it heden slagget dat net. It komt fêst wer klear, mooglik lit er kommende sneon yn de lêste twa rondes fan it kampioenskip sjen, dat der noch terdege rekken mei him holden wurde moat. Foar Tineke wie it ferhaal fansels folslein oars. Wêr’ t ferliezers binne, binne ek winners. Tineke: “No bin ik wat betiid thús en dan sil myn man wol sizze: ferlern seker!” Moai no…

Utslaggen: Kees Castelein – Bauke Bos 0 – 1; Sjoerd Jan Bakker – Jan Castelein 1 – 0; Tineke Teigeler – Ype Boelens 1 – 0;Willem Schaap – Bauke Dykstra 1 – 0; Jelle Wiersma – Cor Kooistra 1 – 0.

(CK)

doorfriesdammen

Marten Walinga noch oan kop by Frysk damjen

LOLLUM – Even liek it der sneon yn Lollum op dat it persoanlik kampioenskip yn it Frysk damjen al beslikke wie. Marten Walinga hie him tiisdeitejûn nei de tredde omloop allinnich oan kop set, en yn ‘e fjirde omloop wierre him ek alles mei. Sels wûn er fan syn broer Siebe. Dat wie foaral in kwestje fan stûf folhâlden; it wie al foar de twadde kear yn dit kampioenskip dat de Waaksenser in einspul fan elkmis in daam en in hout dochs winnend ôfsleat.

De konkurrinsje hie ûnderwilens al wer allegearre stekken falle litten, nota bene tsjin leger pleatste spilers. Jelle Wiersma kaam tsjin reade lantearnedrager Tsjerk Wijbenga net fierder as kamp, en Taeke Kooistra helle inselde resultaat tsjin Pieter Hoogterp. Henk Haanstra ferlear sels fan Hein de Vries. It kaam der op del dat Marten Walinga op dat stuit mar leafst oardel punt foarsprong hie op in peloton fan fiif, dat it mei it trochsneedtal fan 2 punten dwaan moast.

​En dochs kaam alles wer op ‘e kop te stean. Miskien kaam it omdat nei de lange bruorrestriid by Walinga de wurgens tasloech, mar de grutske koprinder krige mar gjin fet op it spul fan Hein de Vries. De Ljouwerter stie oan syn rjochterkant op trochbrekken, en al hoe’t Walinga ek tsjinaksele, der wie gjin ferwin mear op.

​En de konkurrinsje? Dy wist no dat de bûter jild jilde moast. Taeke Kooistra sette Tsjerk Wijbenga in prachtige daamslach foar de noas. Dy fan Jelle Wiersma tsjin Pieter Hoogterp wie noch moaier, ek al frege dat noch wol om sekuer fierder spyljen. It dreechste hie Henk Haanstra it, mar hy krige Siebe Walinga lang om let dochs op ‘e knibbels. Om koart te kriemen, Marten Walinga hat noch altyd in foarsprong, mar dy is sa minimaal dat foar itselde jild ien fan syn fjouwer efterfolgers oare wike yn Hartwert de kampioenskroan op ‘e holle sette kin.

​Yn ‘e twadde acht wie it in grutte dei foar de pleatslike favoryt Liuwe Westra. Hy wûn twa kear, en naam dêrmei de kop oer fan Bernard Kroon, dy’t net fierder kaam as ien kampspul. Yn ‘e tredde acht bewize de beide feteranen Cor Kooistra en Kees Tijssen dat ûnderfining mooglike slytaazje fan ‘e grize sellen maklik kompinsearje kin. Se steane teminsten boppeoan, en hawwe grutte kâns dat se takom’ jier wer meidwaan meie yn ‘e twadde acht.​

​Utslaggen en stannen

Kampioensklasse, fjirde omloop: Tsjerk Wijbenga (Arum) – Jelle Wiersma (Wommels) 0,5-0,5; Pieter Hoogterp (De Gaastmar) – Taeke Kooistra (Hartwert) 0,5-0,5; Siebe Walinga (Aldegea-SWF) – Marten Walinga (Waaksens) 0-1; Hein de Vries (Ljouwert) – Henk Haanstra (Aldegea-SWF) 1-0.
Fiifde omloop: Wiersma – Hoogterp 1-0; Kooistra – Wijbenga 1-0;M. Walinga – De Vries 0-1; Haanstra – S. Walinga 1-0.
Stân: M. Walinga 3,5; De Vries, Wiersma, Kooistra en Haanstra 3; S. Walinga 2; Hoogterp 1,5; Wijbenga 1.

Fjirde omloop: Willem Schaap (Jirnsum) – Folkert Groenveld (Jutryp) 1-0; Fedde Wiersma (Easterein) – Dicky van der Meer (Terherne) 0-1; Liuwe Westra (Lollum) – Bauke Dykstra (De Tynje) 1-0; Bernard Kroon (Blauhús) – Frans Kingma (Jorwert) 0,5-0,5. Fyfde omloop: Groenveld – Wiersma 1-0; Van der Meer – Schaap 0-1; Dykstra – Kroon 1-0; Kingma – Westra 0-1.
Stân: Westra 4; Schaap 3,5; Groenveld en Kroon 3; Van der Meer en Wiersma 2; Dykstra 1,5; Kingma 1.

Fjirde omloop: Cor Kooistra (Nijlân) – Willem Hoekstra (Aldegea-SWF) 0,5-0,5; Malte Schulz (Hamburg) – Hidde de Vries (Langsweagen) 0,5-0,5; Siebren Dyk (Jorwert) – Klaas Wiersma (Nijbeets) 0-1; Kees Tijssen (Reduzum) – Ype Boelens (Menaam) 1-0. Fyfde omloop: Hoekstra – Schulz 0-1; De Vries – Kooistra 0-1;Wiersma – Tijssen 0-1; Boelens  – Dyk 0,5-0,5.
Stân: Kooistra en Tijssen 4; Hoekstra en Schulz 3; Wiersma 2; Dyk en De Vries 1,5; Boelens 1.

(Sybren Dyk)

doorfriesdammen

Marten Walinga noch oan kop by Frysk damjen

1 / 2
Marten Walinga noch oan kop by Frysk damjen


LOLLUM – Even liek it der sneon yn Lollum op dat it persoanlik kampioenskip yn it Frysk damjen al beslikke wie. Marten Walinga hie him tiisdeitejûn nei de tredde omloop allinnich oan kop set, en yn ‘e fjirde omloop wierre him ek alles mei. Sels wûn er fan syn broer Siebe. Dat wie foaral in kwestje fan stûf folhâlden; it wie al foar de twadde kear yn dit kampioenskip dat de Waaksenser in einspul fan elkmis in daam en in hout dochs winnend ôfsleat.

De konkurrinsje hie ûnderwilens al wer allegearre stekken falle litten, nota bene tsjin leger pleatste spilers. Jelle Wiersma kaam tsjin reade lantearnedrager Tsjerk Wijbenga net fierder as kamp, en Taeke Kooistra helle inselde resultaat tsjin Pieter Hoogterp. Henk Haanstra ferlear sels fan Hein de Vries. It kaam der op del dat Marten Walinga op dat stuit mar leafst oardel punt foarsprong hie op in peloton fan fiif, dat it mei it trochsneedtal fan 2 punten dwaan moast.
En dochs kaam alles wer op ‘e kop te stean. Miskien kaam it omdat nei de lange bruorrestriid by Walinga de wurgens tasloech, mar de grutske koprinder krige mar gjin fet op it spul fan Hein de Vries. De Ljouwerter stie oan syn rjochterkant op trochbrekken, en al hoe’t Walinga ek tsjinaksele, der wie gjin ferwin mear op.
En de konkurrinsje? Dy wist no dat de bûter jild jilde moast. Taeke Kooistra sette Tsjerk Wijbenga in prachtige daamslach foar de noas. Dy fan Jelle Wiersma tsjin Pieter Hoogterp wie noch moaier, ek al frege dat noch wol om sekuer fierder spyljen. It dreechste hie Henk Haanstra it, mar hy krige Siebe Walinga lang om let dochs op ‘e knibbels. Om koart te kriemen, Marten Walinga hat noch altyd in foarsprong, mar dy is sa minimaal dat foar itselde jild ien fan syn fjouwer efterfolgers oare wike yn Hartwert de kampioenskroan op ‘e holle sette kin.
Yn ‘e twadde acht wie it in grutte dei foar de pleatslike favoryt Liuwe Westra. Hy wûn twa kear, en naam dêrmei de kop oer fan Bernard Kroon, dy’t net fierder kaam as ien kampspul. Yn ‘e tredde acht bewize de beide feteranen Cor Kooistra en Kees Tijssen dat ûnderfining mooglike slytaazje fan ‘e grize sellen maklik kompinsearje kin. Se steane teminsten boppeoan, en hawwe grutte kâns dat se takom’ jier wer meidwaan meie yn ‘e twadde acht.
 
 
Utslaggen en stannen

Kampioensklasse, fjirde omloop: Tsjerk Wijbenga (Arum) – Jelle Wiersma (Wommels) 0,5-0,5; Pieter Hoogterp (De Gaastmar) – Taeke Kooistra (Hartwert) 0,5-0,5; Siebe Walinga (Aldegea-SWF) – Marten Walinga (Waaksens) 0-1; Hein de Vries (Ljouwert) – Henk Haanstra (Aldegea-SWF) 1-0.
Fiifde omloop: Wiersma – Hoogterp 1-0; Kooistra – Wijbenga 1-0; M. Walinga – De Vries 0-1; Haanstra – S. Walinga 1-0.
Stân: M. Walinga 3,5; De Vries, Wiersma, Kooistra en Haanstra 3; S. Walinga 2; Hoogterp 1,5; Wijbenga 1.

Fjirde omloop: Willem Schaap (Jirnsum) – Folkert Groenveld (Jutryp) 1-0; Fedde Wiersma (Easterein) – Dicky van der Meer (Terherne) 0-1; Liuwe Westra (Lollum) – Bauke Dykstra (De Tynje) 1-0; Bernard Kroon (Blauhús) – Frans Kingma (Jorwert) 0,5-0,5.
Fyfde omloop: Groenveld – Wiersma 1-0; Van der Meer – Schaap 0-1; Dykstra – Kroon 1-0; Kingma – Westra 0-1.
Stân: Westra 4; Schaap 3,5; Groenveld en Kroon 3; Van der Meer en Wiersma 2; Dykstra 1,5; Kingma 1.

Fjirde omloop: Cor Kooistra (Nijlân) – Willem Hoekstra (Aldegea-SWF) 0,5-0,5; Malte Schulz (Hamburg) – Hidde de Vries (Langsweagen) 0,5-0,5; Siebren Dyk (Jorwert) – Klaas Wiersma (Nijbeets) 0-1; Kees Tijssen (Reduzum) – Ype Boelens (Menaam) 1-0.
Fyfde omloop: Hoekstra – Schulz 0-1; De Vries – Kooistra 0-1; Wiersma – Tijssen 0-1; Boelens  – Dyk 0,5-0,5.


doorfriesdammen

Marten Walinga nimt kop by Frysk damjen

JORWERT – Fan ‘e fjouwer koprinders yn it persoanlik kampioenskip damjen Frysk spul bleau tiisdeitejûn oan ‘e ein fan ‘e tredde omloop mar ien oer. Marten Walinga wûn fan neiste konkurrint Taeke Kooistra, wylst de oare kânshawwers allegearre op remize stykjen bleaune.

Nei in lange oanrin mei in soad strategysk gesko sloech Walinga syn slach mei in moaie kombinaasje dêr’t er in daam mei helle. Dy stie ek fuorten-daliks sa geunstich dat er de oerbleaune trije skiven fan Kooistra yn ‘e stringen hâlde koe. Walinga syn broer Siebe kaam ûnderwilens tsjin de op papier swakkere Pieter Hoogterp net fierder as kamp. Hoogterp kaam der yndied minder op te stean, mar syn daam pakte úteinliks genôch fijanlike houtsjes.

In oare wichtige moeting, dy tusken Henk Haanstra en titelferdigener Jelle Wiersma, einige ek ûn beslist. Haanstra moast offerje om nei daam trochbrekke te kinnen, en skode úteinliks bekwaam nei remize. De fjirde wedstryd hie grif ek yn in lykspul einige as Hein de Vries mei in moaie finesse syn tsjinstanner Tsjerk Wijbenga net te pakken naam hie. Daam-slach giet yn it Fryske spul no ienris foar, en dat wie de Arumer even fergetten. De Vries is dêrmei fan it lêste plak ôf.

Spektakel wie der by de twadde acht. Koprinder Fedde Wiersma kaam mei in machtigen slach tsjin Liuwe Westra twa houtsjes foar. Mar dy helle syn gram troch in noch fernimstiger kombinaasje. De sa helle daam wie Wiersma dêrnei te machtich. Fan dy misstap profitearre Bernard Kroon. Troch in deeglike oerwinning op Willem Schaap hat de Blauhúster no ferrassend de kop oernaam.

Yn ‘e tredde acht rûn Cor Kooistra troch in remize tsjin de altyd deeglike Kees Tijssen syn earste skea op. Willem Hoekstra koe tanksij in oerwinning op reade lantearnedrager Ype Boelens sa op likense hichte komme. Kommende sneon wurdt it persoan kampioenskip fuortset yn Lollum.

Utslaggen en tuskenstannen
Kampioensklasse: Jelle Wiersma (Wommels) – Henk Haanstra (Aldegea-SWF) 0,5-0,5, Taeke Kooistra (Hartwert) – Marten Walinga (Waaksens) 0-1, Siebe Walinga (Aldegea-SWF) – Pieter Hoogterp (De Gaastmar) 0,5-0,5, Hein de Vries (Ljouwert) – Tsjerk Wijbenga (Arum) 1-0. Stân: M. Walinga 2,5; Haanstra en S. Walinga 2; Kooistra en Wiersma 1,5; Hoogterp en De Vries 1; Wijbenga 0,5.

Twadde acht: Folkert Groenveld (Jutryp) – Frans Kingma (Jorwert) 0,5-0,5, Dicky van der Meer (Terherne) – Bauke Dykstra (De Tynje) 1-0, Liuwe Westra (Lollum) – Fedde Wiersma (Easterein) 1- 0, Bernard Kroon (Blauhús) – Willem Schaap (Jirnsum) 1-0. Stân: Kroon 2,5; Groenveld, Westra en Wiersma 2; Schaap 1,5; Van der Meer 1; Dykstra en Kingma 0,5.

Tredde acht: Willem Hoekstra (Aldegea-SWF) – Ype Boelens (Menaam) 1-0, Hidde de Vries (Langsweagen) – Klaas Wiersma (Nijbeets) 0-1, Siebren Dyk (Jorwert) – Malte Schulz (Hamburg) 1-0, Kees Tijssen (Reduzum) – Cor Kooistra (Nijlân) 0,5-0,5. Stân: Hoekstra en Kooistra 2,5; Tijssen 2; Schulz 1,5; Dyk, De Vries en Wiersma 1; Boelens 0,5.

doorfriesdammen

In foutefestival yn it Swettehûs.

It gong moandeitejûn net sa sear oer de te spyljen partijen, mar mear oer de fouten en blunders , dy’t makke waarden op de persoanlike kampioenskippen. De earste en de twadde ronde waarden ôfrûne sneon spile yn it Swettehûs te Skearnegoutm. De fouten dy’t dêr makke binne, kamen wer werom op de buorden by de Strikers moandeitejûn. Opfallend wie dat dy blunders net allinne yn de leechste groep makke waarden, mar ek yn de kampioensklasse. It wie al mei al yn ien wurd in foutefestival.

Dêr hienen de spilers moandeitejûn net sa sear lêst fan. Dêr wie striid folop, hoewol’t der ek ien wie dy’t net damje woe, om’t er de oare jûns op ‘en nij spylje moast yn Jorwert, de tredde ronde fan it kampioenskip. Willem Schaap en Ype Boelens dearde dat net en gyngen  fuorten daliks de striid oan. Ype sloech de lange hoeke der út. Willem joech goed antwurd en doe’t Ype tocht dat er in moaie set dien hie, moast er konstatearje dat soks net sa wie en hy kaam efter: ien houtsje. Doe wie de partij spile!

Kees Castelein hie gjin lêst fan kampioenspartijen. Hy gong de striid oan mei syn heit. Dat die er net sa sachtsinnich. Hy raamde der fuort op yn en joech syn heit net mear de kâns om werom te kommen. It is fansels al wat om jins eigen heit sa te plak te setten. En hoe set sa’n oerwinning him fierders noch troch yn “huize” Castelein….

Tineke Teigeler hold it noch aardich lang út tsjin de man yn foarm: Sjoerd Jan Bakker. Mar oan de ein fan it middenspul liet Bakker wer eefkes sjen werom er al sa’n soad partijen wûn hat. Bauke Bos koe it net hâlde tsjin Dicky van der Meer en dat wie wol wat foar de hân lizzend, mar oan de oare kant hie Dicky him net fan de bêste kant sjen litten de sneons. As er it sa trochsette soe, dan hie Bauke mooglik in kânske. Spitich foar Bauke, mar moai foar Dicky, de lêste wûn.

Utslaggen: Jan Castelein – Kees Castelein 0 – 1;  Sjoerd Jan Bakker – Tineke Teigeler 1 – 0; Bauke Bos – Dicky van der Meer 0 – 1; Willem  Schaap – Ype Boelens 1 – 0.

CK

doorfriesdammen

By kampioenschap Frysk damjen leit alles noch iepen

SKEARNEGOUTUM – By de earste twa omlopen fan it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul kaam net ien der ôfrûne sneon yn ‘e kampioensklasse sûnder skawankje ôf. De grutste misstap die regearjend kampioen Jelle Wiersma. Tsjin Siebe Walinga kaam er frij ienfâldich in skiif yn ‘t efter, en doe joech er de Aldegeaster ek fuortdaliks mar de hân. Walinga moast dêrnei efter it boerd tsjin in oare favoryt, njoggentjinfâldich kampioen Taeke Kooistra. Nei in ûnoersichtlike pot waard it kamp, al wiisde it omsteand laach der nei ôfrin al op dat Kooistra de winst sitte litten hat.

​In tredde favoryt, Marten Walinga fan Waaksens, liet tsjin Tsjerk Wijbenga ek al in stek falle. De Arumer hie it dreech, mar koe him likegoed út ‘e swierrichheden knokke, mei in remize as poerbêst resultaat. Hast hie Walinga tsjin Pieter Hoogterp noch mear skea oprûn, mar in lykweardich einspul mei elkmis in daam en in hout koe er dochs noch yn syn foardiel omsette. De Gaastmarder helle oars yn ‘e earste omloop tsjin outsider Henk Haanstra wol in knappe remize. Doe’t alle reekwolken oplutsen wiene, die bliken dat mar leafst de helte fan ‘e dielnimmers himmei oardel punt koprinder neame mei: njonken de bruorren Walinga hearre dêr ek Kooistra en Haanstra ta.

​By de twadde acht is it opfallend dat de promovearre Fedde Wiersma as iennichste noch sûnder averij is. Dat jildt yn ‘e tredde acht ek foar Cor Kooistra. Opfallend wiene dêr de prestaasjes fan ‘e Dútser Malte Schulz. De Hamburger, dy’t troch it ynternet de smaak fan it Frysk damjen te pakken krige hat (“nijsgjirriger as skaken”), nimt mei oardel punt in dield twadde plak yn.

Utslaggen en tuskenstannen

Kampioensklasse, earste omloop: Siebe Walinga (Aldegea-SWF) – Jelle Wiersma (Wommels) 1-0, Hein de Vries (Ljouwert) – Taeke Kooistra (Hartwert) 0-1, Tsjerk Wijbenga (Arum) – Marten Walinga (Waaksens) 0,5-0,5, Pieter Hoogterp (De Gaastmar) – Henk Haanstra (Aldegea-SWF) 0,5-0,5;

Twadde omloop: Wiersma – De Vries 1-0, Kooistra – S. Walinga 0,5-0,5, M. Walinga – Hoogterp 1-0,  Haanstra – Wijbenga 1-0.

Tuskenstân: Haanstra, Kooistra, M. en S. Walinga 2-1,5; Wiersma 2-1; Hoogterp en Wijbenga 2-0,5; De Vries 2-0.

Twadde acht, earste omloop: Liuwe Westra (Lollum) – Folkert Groenveld (Jutryp) 0-1, Bernard Kroon (Blauhús) – Dicky van der Meer (Terherne) 1-0, Willem Schaap (Jirnsum) – Bauke Dykstra (De Tynje) 0,5-0,5, Fedde Wiersma (Easterein) – Frans Kingma (Jorwert) 1-0;

Twadde omloop: Groenveld – Kroon 0,5-0,5, Van der Meer – Westra 0-1, Dykstra – Wiersma 0-1,  Kingma – Schaap 0-1.

Tuskenstân: Wiersma 2-2; Groenveld, Kroon en Schaap 2-1,5; Westra 2-1; Dykstra 2-0,5; Kingma en Van der Meer 2-0.

Tredde acht, earste omloop: Siebren Dyk (Jorwert) – Willem Hoekstra (Aldegea-SWF) 0-1, Kees Tijssen (Reduzum) – Hidde de Vries (Langsweagen)1-0, Cor Kooistra (Nijlân) – Klaas Wiersma (Nijbeets) 1-0, Malte Schulz (Hamburg) – Ype Boelens (Menaam) 0,5-0,5;

Twadde omloop: Hoekstra – Tijssen 0,5-0,5, De Vries – Dyk 1-0, Wiersma – Schulz 0-1, Boelens – Kooistra 0-1.

Tuskenstân: Kooistra 2-2; Hoekstra, Schulz & Tijssen 2-1,5; De Vries 2-1; Boelens 2-0,5; Dyk en Wiersma 2-0.

doorfriesdammen

In gesellige jûn mar net sa’n soad echte yngewikkelde partijen.

De Stadige Strikers soenen graach in blyk mei dammers iepenje, mar ja dat giet sa mar net. Ferline jier sieten wy wol gauris mei sykte en dat is dit jier net oars. Boppedat hat fansels it wurk ek faak foarrang op it damjen. En dat is folkomen te begripen: moai dat men wurk hat. Mar it is wol ris sa dat as men gjin wurk hat it damjen der by guon better op wurdt. Sa’n foarbyld rint der ek om by de Strikers. Al mei al wie it wol in gesellige damjûn. Mei mar ien partij,  dêr’t it oant de lêste set der om gie.

Dat wie de partij tusken Ype Boelens en Sjoerd Jan Bakker. Der waard yn dat spul sterk skood. Sjoerd Jan mei swart sloech yn de iepening de lange hoeke der út by wyt. Dat binne de Strikers wol fan him wend. Dus siet Bakker fuortendaliks al yn syn faforite spul. Hy krige ek al gau in houtsje op fjild 36. Dat koe Ype fuortendaliks rjochtsette, mar Bakker bleau oanfallen. Ja hy is de man dy’t net mear wurket en hieltiten better begjint te damjen. Op it lêst hie er it wer perfekt foarinoar troch op de set ôf te winnen.

Der waard ien partij foar de Fryslân Kup ferspile. Willem Schaap ûntfong klupgenoat Dicky van der Meer.  Foar de lêste gyng it yn it begjin al ferkeard en kaam doe in houtsje efter. Dy foarsprong joech Willem net mear út hannen en hy sit no yn de heale finale.

Utslaggen: Bauke Bos – Jelle Wiersma 0 – 1; Ype Boelens – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1; Jelle Wiersma – Kees Castelein 1 – 0; Cor Kooistra – Jan Castelein 1 – 0;  FK Willem Schaap – Dicky van der Meer 1 -0.

(Tekst: CK)

doorfriesdammen

Fan degradant dochs noch nei it tredde plak.

Ofrûne sneon wienen de Stadige Strikers der al hieldal  op ynsteld dat se nei ûnderen gean soenen. Se stienen doe op dat stuit mei 4 – 3 efter en it like der net op dat de partij dy’t noch siet in hiele punt op leverje soe. In healtsje dat wol, mar dat wie net genôch. Grut wie dan ek de ûntlading doe’t ús dammer nei in fout fan de tsjinstanner noch de hele punt der út sleepte. Moandeitejûn waard der yn in hiele lytse groep noch oer nei praten: fan degradant nei it tredde plak.

Ja somtiden dan geane partijen oars as men ferwachtet. Dat wie foaral sa yn de partij tusken Sjoerd Jan Bakker en Cor Kooistra. De lêste iepene wol hiel oars as gewoanwei, mar dêr kaam er goed út. Allinnich hat er nei dy iepening tocht dat de gefaren geweken wienen. Hy seach dan ek hielendal neat fan de bedoelingen fan Bakker. Dy hie der in moai klassyk loopke yn breide en dêr rûn de foarsitter mei iepen eagen yn. De stân wie doe noch gelyk, mar de partij wie ferlern.

Ype Boelens joech Jan Castelein damles. Hy die dat nei’t er foar kommen wie en de partij yn syn foardiel beslist hie. Bauke Bos kaam yn de partij tsjin Willem Schaap yn de iepening al in houtsje efter en dan witte jo it wol. Willem siet tagelyk ek tsjin Kees Castelein te damjen. Kees krige krekt as syn heit ek damles. It wie al in aardichheid hoe’t dy Casteleinen de foefkes en trúkjes har eigen besochten te meitsjen.

Utslaggen: Ype Boelens – Jan Castelein 1 – 0; Cor Kooistra – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1; Willem Schaap – Bauke Bos 1 – 0; Willem Schaap – Kees Castelein 1 – 0.

(Tekst: CK)