Categorie archief Nijs

doorfriesdammen

Hartwert klupkampioen Frysk damjen

De klupkampioenskippen fan it Dambûn Frysk Spul krigen in tradysjonele winner. Lykas sa faak wie Hartwert wer de sterkste, en dat wie dit jier ek knap oertsjûgjend, want de trije wedstriden waarden allegearre wûn. De earste, tsjin Skearnegoutum, sels ferpletterjend, mei 7-1. No moat al sein wurde dat De Stadige Strikers twa gefallen fan sykte yn ‘e ploech hiene, en dy moasten oanfolle wurde mei dammers fan dochs wat mindere kwaliteit.

Dêrfoaroer wie Hartwert dit jier op folle oarlochsterkte, en dat die ek wol bliken yn ‘e twadde omloop, want in oerwinning mei 6-2 op it renomearre Aldegea mei der ek wêze. Hoewol, de Aldegeasters ha wol better tiden kind. Yn ‘e lêste omloop kamen se tsjin Skearnegoutum net fierder as 4-4, en dat betsjutte degradaasje. De Hartwerters gongen ûnderwilens fol betrouwen de lêste omloop yn. In lykspul tsjin regearjend kampioen Lollum wie genôch, want de Lollumers hiene yn ‘e twadde omloop mei in lykspul tsjin Skearnegoutum dochs wol in stek falle litten. Tsjin Hartwert ha se eins ek nea echt in kâns hân. It einspul tusken Marten Walinga en de Hartwerter Taeke Kooistra eage foar de omstanners dan wol wakkere spektakulêr, mar beslissend foar it kampioenskip wie it al net mear. Walinga ferlear oars, en dêrmei waard de einstân 5-3 foar Hartwert.

It útlitten achttal fan kampioen Hartwert (foto S. Dyk)

Sa krige it ferrassende klupkampioenskip fan 2023 no foar de Lollumers gjin ferfolch. Likegoed is in twadde plak ek knap. Lollum fiert de lêste jierren in aktyf belied om leden bûten de provinsje te winnen, en dat docht ridlik fertuten, al liek it twadde boerd foar de Brabanner Ties Slagter dan wer wol wat al te ambysjeus, want de man ferlear alles. Mar de oardel punt op it tredde boerd foar de Uterter Fries om utens Auke Zijlstra koene der op troch, en dat gau al hielendal foar de treddeheal punt dy’t Malte Schulz wer mei weromnaam nei Hamburg.

De ploegen yn ‘e twadde en tredde klasse spilen allegearre in kear tsjininoar. Blauhús wûn de twadde klasse, en dêrmei komt it nei ien jier wer werom op it heechste plan. De oerwinning mei mar leafst 7-1 op neiste konkurrint Hartwert II wie dêrfoar ek dúdlik genôch, mar likegoed moasten de Blauhústers de promoasje noch bewurkmasterje op buordpunten, want se kamen tsjin De Gaastmar en Jorwert net fierder as in lykspul. Dy útslach wie foar de Jorwerters tagelyk wer krekt genôch om de kampioenstsjelke fan ‘e tredde klasse mei nei hûs te nimmen.

Utslaggen en einstannen
Kampioensklasse: Lollum – Aldegea 5-3, Hartwert – Skearnegoutum 7-1; Skearnegoutum – Lollum 4-4, Aldegea – Hartwert 2-6; Hartwert – Lollum 5-3, Aldegea – Skearnegoutum 4-4.
Einstân (mei tusken heakjes it tal buordpunten): 1. Hartwert 3 (18); 2. Lollum 1,5 (12); 3. Skearnegoutum 1 (9); Aldegea 0,5 (9).

Twadde en tredde klasse: De Gaastmar – Lollum II 7,5-0,5, Jorwert – Blauhús 4-4, Aldegea II – Hartwert II 2,5-5,5; Hartwert II – De Gaastmar 5-3, Jorwert – Aldegea II 4-4, Lollum II – Blauhús 0-8; Blauhús – Hartwert II 7-1, De Gaastmar – Aldegea II 6-2, Lollum II – Jorwert 1- 7; Blauhús – De Gaastmar 4-4, Hartwert II – Jorwert 5-3, Aldegea II – Lollum II 7-1; Hartwert II – Lollum II 6,5-1,5, De Gaastmar – Jorwert 5,5-2,5, Blauhús – Aldegea II 7-1.
Einstân twadde klasse: 1. Blauhús 4 (30); 2. Hartwert II 4 (23); 3. De Gaastmar 3,5 (22). Einstân tredde klasse: 1. Jorwert 2 (20,5); 2. Aldega II 1,5 (16,5); Lollum II 0 (4).

(Tekst: S. Dyk)

doorfriesdammen

Oan de ein fan de fûke fangt men de fisk.


It damjen Frysk Spul is ûnder mear sa moai en yntressant, om’t faak de slach slein wurdt yn it einspul. De toppers ûnder de dammers kinne faak op de set útrekkenje hoe’t se winne kinne en wat de farianten binne. Dy fariaasjes binne der faak noch folle mear as dat men  as hurddraver sa op it earste each besjocht. De toppers kinne rekkenje oant de lêste set ta. Moandeitejûn de earste klupjûn yn it nije jier stie wer yn it teken fan de siswize: Oan de ein fan de fûke fangt men de fisk.

Om mei de partij te begjinnen wêr ‘t dizze siswize foar jilde, moat men witte dat de topper fan de klup, Jelle Wiersma, dizze wize wurden him hielendal eigen makke hat.Hy moast it opnimme tsjin good-old Sjoerd Jan Bakker yn it ferline ferskate kearen kampioen fan de klup en al 65 jier lang foar Wurdum en Skearnegoutum meidie oan de klupkampioenskippen. Dan kin men fan tinken wol ha dar der in aardich protsje ûnderfining en erfaring yn sa’n man wennet. Hy damme moai lyk op mei de topper. En it wie echt net in ôfruilspultsje. Nee Bakker doarde wol te striken en gie al gau it boerd oer, neat gjin kantsje strikerij. Dat de lêzer dy’t der in bytsje ferstân fan hat, kin wol begripe dat der in hiele moaie stân op it boerd kaam te stean. De einfaze kaam sa’n bytsje yn sicht en doe tekene it ferlies him al in bytsje ôf. Jelle hie it wer moai foarelkoar. Hy beneamde neierhân ek de farianten, moai om ta sjen. Hy keas wol de goeie fuortsetting en Bakker koe noch wat tsjin spartelje mar dat joech neat mear: oan de ein fan de fûke fangt men de fisk.

Der waard ek in partij ferdamme yn it kader fan de Fryslân Kup de twadde ronde. Dat gyng tusken Dicky van der Meer en Hein de Vries fan damklup Hartwert. Beide mannen hienen elkoar al ferskate kearen troffen op it damboerd. It begûn al mei ir NK yn Drachten en op de freonskiplike striid tsjin Hartwert sieten de mannen ek tsjin oer elkoar. Doe wûn Hein. No wie der wer in nije kâns foar Dicky om ta te slaan. No dat taslaan foel wol wat ôf. De mannen holden elkoaraardich yn lykwicht. It like dat de Vries der dochs wat sterker útkaam. Hy hie in hiel foarlik hout dat er krigen hie troch in rjochte slach nei foaren en dat like in sterke set. Mar nei in pear streken krige er yn de gaten dat dat sterke hout feroare yn in swakke skeakel. Dicky koe dêrfan moai gebrûk meitsje en sette Hein sa mar ûnder druk. Hein keas foar de bêste oplossing en de partij like op kamp út te draaien. Van der Meer hie in daam en in houtsje en De Vries in daam. Dat houtsje woe de iene der troch ha en de oare woe dat foarkomme. Soks komt krekt. Men hoecht mar ien ferkeard streekje te dwaan en men is de pisang. Hein makke dat foutsje en ferlear. Dicky is in ronde fierder en moat dan tsjin Willem Schaap.

Utslaggen:Jelle Wiersma – Sjoerd Jan Bakker 1 – 0; Willem Schaap – Jan Castelein 1 – 0; Tineke Teigeller – Bauke Bos 0 – 1; Cor Kooistra – Ype Boelens 1 – 0; FK: Hein de Vries – Dicky van der Meer 0 – 1;

CK

doorfriesdammen

Trije efterinoar foar Groenedijk en Taeke Kooistra pakt njonken it NK FRYSK! ek de titel by it NK Frysk damjen

It Nederlânsk kampioenskip damjen hie krekt as de foargeande edysjes in spannende ein. Op ‘en nij moasten Jan Groenendijk en Alexander Baliakin troch barraazjes útmeitsje wa’t de Nederlânske titel feroverje soe. En krekt as de eardere twa kear luts Groenedijk dy nei him ta. In bysûndere prestaasje. Om hoe dan ek yn ‘e beneaming te kommen foar in barraazje moast er earst noch Luuk Terwijden fan him ôf skodzje. Dat slagge, en Baliakin kaam tsjin Wouter Sipma net fierder as remize. Nei mar leafst seis barraazjepartijen wie Baliakin dan einliks ferslein. In striid dêr’t beide dammers sa yn ôfmêde waarden dat se nei de siken gappen.

Foar de plakken trije en fjouwer kaam der ek in barraazje oan te pas. Martijn van IJzendoorn koe nammentlik net winne fan Hein Meijer, en allyksa fergong it Jitse Slump tsjin de jongste dielnimmer, Matheo Boxum. Mar yn ‘e twadde barraazjepartij slagge it Slump en ferslaan IJzendoorn. Dat smiet him it tredde plak op, en tagelyk ek de nasjonale grutmastertitel. Knap is ek dat Wouter Ludwig it fyfde plak beset. Hy spile kamp tsjin Jan van der Star. Dat betsjutte dat er, krekt as de top fjouwer, net ien partij ferlear, en dêrmei helle er in prachtich resultaat. De beide Friezen hiene it dreech yn dit toernoai, mar se sleaten it wol goed ôf mei in kampspul. Gerlof Kolk die dat tsjin Anton van Berkel, en Gabriël Heerema tsjin Ben Provoost.

Yn ‘e lêste omloop by it Frysk damjen like Hein de Vries yn it einspul Frans Kingma by de lurven te hawwen, mar  ien ûnkrektichheid en it foardiel wie fuort. Kingma seach syn útwei lykwols net, en dan hied ek wol hiel djip rekkenje moatten. In pear setten letter pakte De Vries him definityf yn. Marten Walinga liek Dicky van der Meer syn kantspul yn ‘e stokken te krijen mei in hout yn ‘e midden, mar hy miste in streekrjochte fuortsetting dy’t ta de winst laat hawwe soe. Dy kaam der in pear setten letter likegoed nei in moaie kombinaasje. Folkert Groenveld krige yn syn einspul tsjin Jelle Wiersma faker as ien kear in goede kâns, mar hy makke dêr gjin gebrûk fan, dat lang om let waard de frede dan dochs mar tekene.

Yn ‘e wichtichste partij fan ‘e lêste dei moast Frederik Bos it opnimme tsjin Taeke Kooistra. Dy spile in skerpe en riskante iepeningsset, dy’t gâns rekkenkrêft ferge. In normaal lykjende set fan Bos waard wreed ôfstraft, en mei skiiffoardiel helle Kooistra de winst en dêrmei ek syn earste titel fan Nederlânsk kampioen Frysk damjen nei him ta.

Frederik Bos tsjin Taeke Kooistra (foto: G. van Dijk)
Alexander Baliakin tsjin Jan Groenendijk (foto: G. van Dijk)
De twa gloednije kampioenen: Taeke Kooistra, earste titel Nederlânsk kampioen en Jan Groenendijk, dy’t de tredde titel op in rychje hellet. (Foto: G. van Dijk)


doorfriesdammen

Jitse Slump komt tichtby poadiumplak. Jelle Wiersma noch in heal punt efter koprinder Taeke Kooistra.

De ien nei lêste dei waard iepene troch wethâlder Pieter van der Zwan, oan it boerd fan de âldste dielnimmer, dy’t it opnimme mocht tsjin de jongste dielnimmer fan it selskip. De âldste, Hein Meijer, waard ûnder druk set troch it jonge talint Matheo Boxum. It bliek de langste partij fan ‘e dei te wurden, mar de âldste hold goed fol en helle lang om let de remize binnen. Wouter Ludwig krige foardiel tsjin Anton van Berkel, mar dat sloech net troch, dat der waard dochs mar ta in remize besletten. Luuk Terweijden spilet oantreklike partijen, mar no waard er oan ‘e kant treaun troch in oanfallende Ben Provoost, dy’t syn foardiel fersulvere mei in lytse kombinaasje.

​Jitse Slump spile in fermaaklike pot tsjin Wouter Sipma. Lang gong de striid lykop, oant Sipma in lichte forsing miste, en dêrtroch koe Slump materiaalwinst helje. In moaie oerwinning foar Slump, dy’t dêrmei noch altyd meidocht yn ‘e striid om it tredde plak. Gerlof Kolk spile in goede partij tsjin Martijn van IJzendoorn. Mar dy seach it gefaar, en wikkele ôf nei remize.

​De beide kandidaten foar de titel diene dizze omloop wakker har bêst om noch in oerwinning ta te heakjen oan it totaal, mar harren tsjinstanners holden hoek: Gabriël Heerema tsjin Jan Groenendijk en Van der Star tsjin Alexander Baliakin. Dat makket dat der noch in spannende lêste omloop te wachtsjen stiet, want Baliakin stiet wol in punt foar, mar Groenendijk hat op papier in makliker lotting. By mooglik gelyk einigjen komme der barraazjes oan te pas.

By de foarlêste omloop fan it NK Frysk damjen is Jelle Wiersma nei winst op Frederik Bos in heal punt ynrûn op koprinder Taeke Kooistra. Dat hie noch slimmer kind, want Folkert Groenveld liet yn it einspul tsjin Kooistra de winst slûpe. Marten Walinga probearre in nije iepeningsfariant, mar hy makke in raren flater en ferlear sa fan Hein de Vries. Dicky van der Meer spile in sterke partij tsjin Frans Kingma, dy’t him yn it einspul ferseach op in troch him yn gong sette kombinaasje.

​De jûns waard it Nederlânsk kampioenskip FRYSK! holden, in fariant fan it Frysk damjen dy’t begjint mei fiif houtsjes op ‘e efterste line. 23 dielnimmers spilen meiinoar 7 omlopen. Taeke Kooistra, dy’t yn it gewoane toernoai syn goede foarm sjen lit, spile hjir ek de measte spilers fan it boerd en waard sa fertsjinne kampioen. Hy pleatst him hjirmei foar it wrâldkampioenskip FRYSK!, dat op 25 febrewaris holden wurde sil yn it âlde stedhûs fan Frjentsjer.

Jitse Slump (foto: G. van Dijk)
Jelle Wiersma en Frederik Bos (foto: G. van Dijk)
doorfriesdammen

Baliakin en Kooistra oan ‘e lieding

It topduel tusken Jan Groenendijk en Alexander Baliakin like even wat te wurden, mar beide spilers fûnen remize úteinliks ek wol in moai resultaat. Martijn van IJzendoorn krige yn Luuk Terweijden in lekkere proai, en dêr wist de Nederlânsk kampioen fan 2017 wol rie mei. Hy wûn gaueftich in skiif en dêrmei ek de partij. Dêrmei stiet Van IJzendoorn sa op it each stevich op it tredde plak, omdat konkurrint Jitse Slump net fierder kaam as remize tsjin Anton van Berkel. Wouter Ludwig hie oant no ta inkeld kamp spile, mar yn omloop 10 wie it dan safier. It slachtoffer waard Ben Provoost, dy’t no krekt mei in goed kampioenskip oan ‘e gong like. Wouter Sipma wol dochs noch wat fan syn toernoai meitsje, en fan dy ynstelling waard Hein Meijer it slachtoffer.

​De Fryske dielnimmers hiene yn omloop 10 grutte swierrichheden en bleauwen úteinliks mei in ferlies efter. Gerlof Kolk rûn yn in ferfelende kombinaasje. Gabriël Heerema kaam yn in lestige posysje troch in hingjende skiif. Hy liek dy reparearje te kinnen, mar syn tsjinstanner Jan van der Star hat in abonnemint op beslissings en sloech ta mei in kombinaasje.

​Hjoed wie it de lêste dei mei in dûbelde omloop, en dat betsjutte dat de spilers de middeis wer efter it boerd ferwachte waarden. Slump en Van IJzendoorn fûnen in remize bêst genôch, dat se joegen inoar rillegau de hân. Van der Star giet dêrfoaroer troch mei it notearjen fan beslissings, hjoed ek mei in maksimale skoare. Luuk Terweijden wie dêr it slachtoffer fan. Kolk kaam wer wat by syn sûp en stút, en hold Sipma op remize. Meijer bliek fitter as dat er sels tocht, hy fersloech yn ‘e twadde omloop fan ‘e dei Van Berkel. Heerema helle in goede remize tsjin Boxum. Groenendijk kaam net fierder as kamp tsjin Ludwig, en bliuwt sa in punt benefter Baliakin, dy’t ek kamp spile tsjin Provoost.

​By it Nederlânsk kampioenskip Frysk damjen spile Taeke Kooistra hjoed twa kear kamp. Likegoed bliuwt er kreas oan ‘e kop mei in punt foarsprong. Jelle Wiersma die mei twa winstpartijen bêste saken. Hy stiet mei Frederik Bos op it twadde plak. Bos slagge der yn in lestich spul yn en reagje Marten Walinga fan it boerd. It liket der op dat dy syn kânsen op ‘e titel no ferskiten hat. Dicky van der Meer spile sterk tsjin Kooistra, en dêr hold er in heal punt oan oer. Folkert Groenveld helle wol de folle winst binnen. Hy is fan ‘e nul ôf en stiet no gelyk mei Hein de Vries. Reade lantearnedrager Frans Kingma hie in drege dei. Tsjin Jelle Wiersma en Folkert Groenveld gong it beide kearen mis mei him.

Alexander Baliakin (foto: G. van Dijk)
doorfriesdammen

Spanning oan kop fan it NK damjen

Groenendijk en Baliakin nei 8 omlopen wer op likense hichte

It Nederlânsk kampioenskip damjen yn Drachten begûn juster mei in moeting fan maatskiplike partners út ‘e gemeente Smellingerlân, lykas MOS, Sportbedrijf Drachten en Sûnenz. It wie nijsgjirrich om te hearren hokker mooglikheden oft der binne foar it damjen yn in maatskiplike kontekst. De stifting Fitter Brein, dy’t it damjen aktyf ynset as ferbiningsmiddel, begjint yn jannewaris mei dammoetings yn soarchynstellings yn Smellingerlân en Opsterlân. Dat projekt hat wis wol ek in ferbân mei it Nederlânsk kampioenskip yn Drachten. It is krekt dy útwurking dy’t troch de organisaasje socht waard, sadat it kampioenskip net in los evenemint is, mar dat it omtinken langer oanhâldt as dat it toernoai duorret.

            Op it Nederlânsk kampioenskip sels stie juster op ‘e fyfde spyldei ien omloop op it programma. Dêrom wie der by de dielnimmers gjin eangst dat tefolle wurgens har yn in twadde partij dwerse kneppels smite kinne soe. En dat wie ek te sjen. Earst nei de koprinders. Jan Groenendijk naam it op tsjin Gerlof Kolk. Dy Fries hie earjuster in swiere tik krigen, en dan is fuort dêrnei in partij tsjin ‘e hjoeddeistige Europeesk kampioen net fuortdaliks in lekkere lotting. Groenendijk krige ek wol moai spul, mar it lykwicht waard net tebrutsen. Alexander Baliakin mocht tsjin Anton van Berkel in ienfâldige kombinaasje útfiere, en dy kâns liet er him net ûntkomme.

            Ben Provoost besingele prachtich Hein Meijer syn oanfal. Dy kaam yn grutte swierrichheden, mar Provoost koe it net ôfmeitsje, dat dit waard dochs noch remize. Thússpylder Gabriël Heerema hold kreas wrâldtopper Martijn van IJzendoorn op kamp. Luuk Terwijden woe juster yn ‘e oanfal en treau Matheo Boxum efterút. Mar dy hold de remize kreas yn it sicht.

            Wouter Sipma liek hielendal los te gean tsjin Wouter Ludwig, mar hy moast úteinliks noch goed op ‘e rem om in punt yn te heljen. Jitse Slump waard foarôf ta de kânshawwers rekkene, mar hy kriget de punten net kado. Mei syn oerwinning op Jan van der Star, dat in wier damgefjocht wie, kliuwt er lykwols wol omheech nei it tredde plak, dat er no tegearre mei Van IJzendoorn beset.

doorfriesdammen

Baliakin oan kop by NK damjen

Omloop njoggen fan it Nederlânsk kampioenskip brocht trije flotte útslaggen, en dat wie yn dit toernoai noch net earder bard. Koprinder Jan Groenendijk spile al frij gau kamp tsjin Jitse Slump. Martijn fan IIzendoorn hantearre in oare taktyk. Mei fluch spul besocht er Wouter Ludwig fan ‘t sintrum te bringen, mar Ludwig hold hoek. Gabriël Heerema spile in bekende iepening, mar op in stuit wiek er ôf, en doe ferlear er al gaueftich in hout. Wouter Sipma wie dêrtroch de gelokkige, en koe sa syn tredde oerwinning byskriuwe. Dêrmei kliuwt Sipma nei in falske start dochs yn ‘e ranglist omheech. Op dit stuit stiet er fyfd.

         Jan van der Star prestearre it en lûk yn it middenspul foar ien set krapoan 50 menuten út. Dat liek wat tefolle fan it goede, Hein Meijer begûn syn tsjinstanner te besingeljen en koe de partij letter mei in moaie kombinaasje beslisse. Gerlof Kolk helle in treflike remize tsjin Ben Provoost. Anton van Berkel wûn in hout tsjin Luuk Terweijden, mar dy hie foar dy efterstân wol wat kompinsaasje. Nei wat iggewearjen koe Van Berkel de partij likegoed winne.

         De spannendste striid waard útfochten troch de jonge Matheo Boxum en Alexander Baliakin, in man mei frachten ûnderfining en ek al in kearmannich Nederlânsk kampioen. Demonstrater Harm Wiersma joech der gâns omtinken oan en liet allegearre nijsgjirrige ferwikkelings sjen. Lang om let kaam der in komplisearre einspul op it boerd mei mar leafst fjouwer dammen. Doe makke Boxum dochs noch in flater, en sa koe Baliakin de kop oernimme. Moarn stiet yn hotel Van der Valk yn Drachten de lêste dûbelde omloop op it programma.

doorfriesdammen

Spanning oan kop fan it NK damjen

Groenendijk en Baliakin nei 8 omlopen wer op likense hichte

It Nederlânsk kampioenskip damjen yn Drachten begûn juster mei in moeting fan maatskiplike partners út ‘e gemeente Smellingerlân, lykas MOS, Sportbedrijf Drachten en Sûnenz. It wie nijsgjirrich om te hearren hokker mooglikheden oft der binne foar it damjen yn in maatskiplike kontekst. De stifting Fitter Brein, dy’t it damjen aktyf ynset as ferbiningsmiddel, begjint yn jannewaris mei dammoetings yn soarchynstellings yn Smellingerlân en Opsterlân. Dat projekt hat wis wol ek in ferbân mei it Nederlânsk kampioenskip yn Drachten. It is krekt dy útwurking dy’t troch de organisaasje socht waard, sadat it kampioenskip net in los evenemint is, mar dat it omtinken langer oanhâldt as dat it toernoai duorret.

            Op it Nederlânsk kampioenskip sels stie juster op ‘e fyfde spyldei ien omloop op it programma. Dêrom wie der by de dielnimmers gjin eangst dat tefolle wurgens har yn in twadde partij dwerse kneppels smite kinne soe. En dat wie ek te sjen. Earst nei de koprinders. Jan Groenendijk naam it op tsjin Gerlof Kolk. Dy Fries hie earjuster in swiere tik krigen, en dan is fuort dêrnei in partij tsjin ‘e hjoeddeistige Europeesk kampioen net fuortdaliks in lekkere lotting. Groenendijk krige ek wol moai spul, mar it lykwicht waard net tebrutsen. Alexander Baliakin mocht tsjin Anton van Berkel in ienfâldige kombinaasje útfiere, en dy kâns liet er him net ûntkomme.

            Ben Provoost besingele prachtich Hein Meijer syn oanfal. Dy kaam yn grutte swierrichheden, mar Provoost koe it net ôfmeitsje, dat dit waard dochs noch remize. Thússpylder Gabriël Heerema hold kreas wrâldtopper Martijn van IJzendoorn op kamp. Luuk Terwijden woe juster yn ‘e oanfal en treau Matheo Boxum efterút. Mar dy hold de remize kreas yn it sicht.

            Wouter Sipma liek hielendal los te gean tsjin Wouter Ludwig, mar hy moast úteinliks noch goed op ‘e rem om in punt yn te heljen. Jitse Slump waard foarôf ta de kânshawwers rekkene, mar hy kriget de punten net kado. Mei syn oerwinning op Jan van der Star, dat in wier damgefjocht wie, kliuwt er lykwols wol omheech nei it tredde plak, dat er no tegearre mei Van IJzendoorn beset.

doorfriesdammen

Jan Groenendijk hat maksimale skoare

Dei fjouwer fan it Nederlânsk kampioenskip damjen hie wer in dûbelde omloop yn ‘e oanbieding. De moarns hie elts fansels de koprinders op ‘e kuer. Alexander Baliakin trof yn Martijn van IJzendoorn in oare titelkandidaat. De mannen hiene inoar aardich by it hier, mar it waard likegoed kamp. Jan Groenendijk mocht it opnimme tsjin ‘e jongste dielnimmer, de pas 14-jierrige Matheo  Boxum. Groendijk like al gaueftich foardiel te krijen, mar dat ferwettere nei wat minder sterke setten. Sadwaande kaam der in einspul op it boerd dat noch binnen de remizemarzje lei, al wie dat dan ek dreech. Mar Groenendijk gong dêr net foar omlizzen, dat sa waard de oerwinning sines.

            Dan troch nei de Fryske prestaasjes yn Drachten. Gerlof Kolk mocht it opnimme tsjin syn ploechgenoat Luuk Terweijden. Even liek it foar Kolk yntresant te wurden, mar hy moast sels ôfheakje, mei kamp as resultaat. Gabriël Heerema hold de sterke Jitse Slump mei oantreklik spul ek op remize. De oare wedstriden, Anton van Berkel tsjin Ben Provoost, Wouter Sipma tsjin Jan van der Star en Wouter Ludwig tsjin Hein Meijer, rûnen ek allegearre kamp.

            De middeis naam Koprinder Groenedijk it op tsjin Wouter Sipma. Groendijk naam mei in aardich offer in oanfallende stelling yn en twong Sipma sa yn ‘e omsingeling. Dat bliek in goede taktyk, want Sipma kaam der net oan te pas en ferlear de partij.

            Baliakin naam it op tsjin ien fan ‘e Friezen, Gerlof Kolk. Hy naam dêrby alle risiko’s om mar ta in oerwinning te kommen. Dat like earst earslings te wurkjen, mar yn tiidneed gong it mis foar Kolk, dat sa koe Baliakin dochs noch twa punten byskriuwe. Heerema skoarde al wer syn sechsde remize, diskear tsjin Van Berkel.

            Van IJzendoorn besiket om de efterfolging yn te setten op ‘e koprinders. Hy wûn fan Van der Star nei in nijsgjirrich omsingelingsspul, mar spitich foar him, syn konkurrinten bleaune ek oan ‘e winnende hân. Provoost en Boxum spilen in moaie partij, mar holden inoar wol yn it lykwicht. Hein Meijer wûn fan Luuk Terweijden. Slum spile kamp tsjin Ludwig.

doorfriesdammen

Troch de gesellichheid fergeaten guon Strikers om te damjen.

De freonskiplike twastriid tusken damklup Hartwert en de damklup De Stadige Strikers fan Skearnegoutum hat wer plakfûn. Nei dizze twastriid sjogge de dammers altiten wer mei nocht nei út. Dat de Strikers diskear sûnder harren froulike leden oantrede moasten, wie eins wol spitich. Mar ja it koe net oars. De gesellichheid hie der net ûnder te lijen. Of fergeaten  guon fan de Strikers troch dy gesellichheid te damjen?

Sa like it wol. De jûn wie noch mar hiel jong en doe stienen de Strikers al mei 2 – 0 efter. Guon fan dy nullen hie puer te meitsjen mei striken sûnder de konsekwinsjes nei te gean. Twa nul efter! Ja dan wurdt it noch in hiele toer om dat om te bûgen nei in geunstich resultaat. Lykwols rûchelen der ek wol puntsjes binnen dêr’t net mear op rekkene waard as men de stannen op de buorden goed beskôge. Mar ja yn de dammerij hat men altiten wol in pear útslaggen wêr’t men no net sa gau rekken mei holden hie. Ferrassingen binne altiten moai, foaral as it de goeie kant útfalt.

Al mei al wie it in moaie en sportive striid mei in net ûnaardige útslach: 5 – 4. De Strikers binne wol ris mei gruttere sifers fan it boerd ôffeegd. Mei de útslach koenen sy wol libje wittende dat Hartwert it tiim noch sterker besette kinnen hie. Dat se net op harren sterkst sieten, seit ek wat fan de freonskiplike en sportive hâlding fan de Hartwerter klup. Sjapo dêr foar.

Utslach: Taeke Kooistra – Willem Schaap 0 – 1; Tsjerk Wijbenga – Jelle Wiersma 0 – 1; Hein de Vries – Dicky van der Meer 1 – 0; Sjoerd Teake Kooistra – Sjoerd Jan Bakker ½ – ½; Klaas Abma – Bauke Dykstra ½ – ½; Ids Boersma – Cor Kooistra 0 – 1; Hidde de Vries – Ype Boelens 1 – 0; Tom Vellinga – Bauke Bos 1 – 0; Douwe Nammensma – Kees Castelein 1 – 0. Hartwert – De Stadige Strikers 5 – 4.

CK