Categorie archief Rubryk

doorfriesdammen

Rubryk 26-2-2021

Ferline wike freed wie der wer in online dammerij op lidraughts.org. Efter Frysk kampioen Jelle Wiersma wie it twadde plak foar xiaofei3. De man (as frou?) woe oars net sizze dat er fan bûten Europa komt. De Wyt-Rus Konstantin Nord (swart) spile kamp tsjin xiaofei. 1.32-27 17-21 2.31-26 21×32 3.33×31 16-21 4.26×17 18×16 5.31-26 12-17 6.37-31 20-25 7.34-30 25×34 8.39×30 19-24 9.30×19 13×24 10.40-34 24-29 11.34×23 17-21 12.26×17 11×24 Der is keazen foar in kalme iepening. 13.38-32 8-12 14.31-26 12-17 15.32-27 17×37 16.42×31 14-20 17.31-27 20-25 18.41-37 10-14 19.37-31 9-13 20.44-40 14-20 21. 43-38 7-11 22. 46-41 5-10 Swart strykt wyt nei en it is lykweardich. 23.41-37 10-14 24.49-44 2-7 25.37-32 14-19 26.27-21 16×27 27.32×21 24-30 28.35×24 19×30 29.21-16 30-35 30.38-32 13-19 31.40-34 35×33 32.32×34 19-24 33.34×14 20×9 No is it neistriken en de symmetry oer. 34.31-27 9-13 35.48-43 3-9 36.43-38 25-30 37.44-40 11-17 Der komme wat flaterkes yn it spul 37.38-33 foar wyt en 33. …11-17 wie better, 38.16×18 13×31 39.40×20 15×24 40.36×27 7-11 41.47-41 11-17 42.27×7 6×8 43. 26-21 8-12 44. 38-33 12-18 45. 41-37 9-14 46. 37-32 24-30 47.32-27 14-20 48. 45-40? Nei 48. ..4-10 moar wyt in hout jaan. Kamp 48.50-44 (driget 33-28) 20-25 49.21-16! 1-6 50.44-39 as 49.18-23 50.33×13 30-24 51.44×24 25×3 48… 30-35 49.50-44 better is 33-28! 49… 20-24 50.44-39? 50. 40-34 1-6 51.34×14 4×24 52.44-39 24-30 53.21-16 50… 35×44 51.39×50 24-30 52. 50-44 4-9 53.21-1657 9-13 54.27-21 18-23 55. 33-29 30×28 Wyt koe net oars. 56.44-39 13-19 57.16-11

57. ..28-32 wint gau, wylts 57.23-29 58.39-34 24×40 59.21-16 1×21 is kamp lykas 57. ..1-6 troch de plakker 58.39-33. 57. ..28-33? 58.39×28 23×32 59.21-16 1×21 60.16×38 19-23 61.38-32 23-29 62.32-27 29-33 63.27-22 33-39 64.22-17 39-44 65.17-11 44-50 kamp Nû.19 sw.5, 8, 12-14, 17,18,21,22,27, 36 wyt 15, 16, 25, 33, 38, 41-43, 45, 48 Nû.20 sw. 4, 7, 10-13, 16, 19, 26, 45 wyt 25, 34-36, 39, 43, 44, 49 En twa nijen fan Willem F. Bakker

Nû.21 sw. 2, 6, 8, 16, 20, 22 wyt 26, 29, 38, 40, 41, 43

Nû.22 sw. 2, 7, 9, 10, 18, 19, 22 Wyt 29, 37, 38, 40, 47, 48, 50 Oplossingen stjoere foar 12 maart. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 12-2-2021

Willem Schaap is ûnder syn eigen namme te finen by it online damjen. Efter niemand giet Frederik Bos skûl. Hoeks dammer fan orizjine hat er him it Frysk spul gau eigen makke. En is wat it damjen ûnder tiidsdruk oanbelanget goed yn it sâlt bebiten. Fakentiids hawwe de Frysk dammers dêr wol oan. Lykas Schaap dy’t okkerdeis op lidraughts.org trijeris in winnend spul ferbarge. Diz’ kear mei de swarte skiven. En mei mar in tinktiid fan fiif minuten. 1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 14-20 6.27-22 de Meike-set 9-14 7.34-30 25×34 8.40×18 8×17 9.39-34 17-21 10.37-31 21-26 11.44-40 26×37 12.42×31 20-25 13.49-44 14-20 14.31-26 11-17 15.44-39 7-11 16.41-37 2-7 17.37-31 3-8 18.47-41 8-13 19.50-44 13-18 20.41-37 de earste minne set 20… 4-9 driget 20-24 etc. 21.34-30 25×34 22.40×29 20-25 23.39-34 15-20! Mei in fjouwer om fjouwer flyp-flap nei de daam. 24. 35×22 17×50 25. 31-27 50×47 26. 46×48 11-17 De daam is net te hâlden, mar swart stiet better 27.37-31 Better is 27.27-22 17×28 28. 37-31 27… 17×37 28. 31×42 16-21 29.26×17 7×27 30.43-39 6-11 31.39-34 11-16 Hjir hie swart nei 11-17 it bêste spul. 32.42-38 16-21 33.48-42 1-6

33. ..20-25 34.34-30 25×34 35.38-33 34×32 36.42×11 36.1×21 wurdt kamp 34.42-37! 27×47 35.34-30 47×35 36. 45×14 21-27? Schaap fergooit kamp mei 36… 6-11 37. 14-9 11-16 38. 9-3 21-26 39. 3-17 16×18 40. 36×16 37. 14-9 27-32 38. 9-3 32-38 39. 3-26 38-43 Oplossingen Nû.15 1.49-44 2.46-41 3.47-42 4.42-38 Nû.16 1.29-24 2.×24 3.24-20 4.32-27 Nû.17 1.28-23 2.43-38 3.31-27 4.42-38 Nû.18 1.32-27 2.34-29 3.22-18 4.49-44 En twa nijen fan Hiele Walinga

Nû.19 sw.5, 8, 12-14, 17,18,21,22,27, 36 wyt 15, 16, 25, 33, 38, 41-43, 45, 48

Nû.20 sw. 4, 7, 10-13, 16, 19, 26, 45 wyt 25, 34-36, 39, 43, 44, 49 Oplossingen noch net stjoere. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 29-1-2021

Gewoanwei hie om diz’tiid it Frysk kampioenskip begien. De Frysk dammers tyngje der op dat soks fan it hjerst barde mei. In jier lyn wie der daalk al in ferrassing doe’t titelhâlder Jelle Wiersma yn de earste omloop te Hartwert dellein waard troch Tjerk Wijbinga. De Arumer einige letter sa as wenst yn de subtop en Wiersma soe de oare seis spullen noch winne en wer kampioen wurde. Wijbinga hie wyt.

1.32-27 20-25 2.27-22 12×32 3.38×27 17-22! Soks wurdt mar inkeld spile. 4.33-28 22×33 5.43×12 8×17 Nei 4.42-38 25-30 5.40×20 10×30 6.34×25 16-21 7.27×16 6×26 8.36×16 22-28 9.33×22 18×36 10.46×26 19-24 etc. is der ek lykwicht.  6.31-26 14-20 7.37-31 17×37 8.41×32 11-17 9.42-38 10-14  9. 13-18 is better. 10.32-27 17×37  11.31×42 7-11 12.38-32 2-8 13.32-27 5-10 14.42-37

13-18 15.48-43 18-22 16.27×18 19×17 17.37-31 8-13 18.34-30 25×34 19.39×30 20-25 20.44-39 25×34 21.39×30 15-20

Wyt kin oanfalle op de lange hoeke.

22.43-39 13-19  23.39-34 1-7 24.49-44 17-21 25.26×17 7×27 26.31×22 19-24 27.30×19 20×27 Swart hat wer romte. 28.35-30 16-21 29.30-25 11-16

30.40-35 21-26 31.34-30 6-11

31. ..16-21 32.36×6 6×26 kin ek.

32.44-40 11-17 33.40-34 17-21  Hjir hie 33. …3-8 moatten. No folget 34.34-29

Der driget 35.30-24 en36.25-20 

34. ..14-19? 35.50-44! 19×50 36.47-41 50×20 37.25×5. Dan mar  34. …26-31 35.29-24 14×34 36.30×39?  36.35×33 en der driget 33-28 mei skiifwinst.  Mar ek swart nimt net de goede kar  mei 36. .3-8 36. ..9-13 wie de set. 37.45-40 9-14?? En kin no daalk opjaan. 38.25-20 14×43 39.47-42 43×41 40.46×6

De winners fan de krystpuzzel binne nei lotting. Sy kinne in pryske ferwachtsje.

1. G. Schilstra, Boalsert;

2. S. van Steinvoren, Dronryp;

3. K.Wiersma, Nij Beets;

De problemen foar de ledderwedstriid, allegearre fan Stellinga-Baron.

Nû.15 sw. 3, 9, 11, 14, 17, 19, 26, 27, 45

wyt 23, 28, 34, 37, 46-50

Nû.16 sw. 5, 9-12, 15-17, 19

wyt 25, 29, 31, 32, 35, 39, 41, 44, 47

Nû.17 sw. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 26

wyt 28, 31, 37, 40, 42, 43, 45, 46

Nû.18 sw. 7, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 26 wyt 22, 32, 34, 38, 41, 44, 48, 49

Oplossingen stjoere foar 12 febrewaris.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 15-1-2021

Lykas oare tinksporten moat it Frysk Spul har rêde mei online damjen. Yn it lêste echte toernooi, it Fryslân Iepen fan 2020 troffen de favoriten Alexander Georgiev en Jelle Wiersma har nei it reguliere toernooi by de grutmasters. Dit slot-toernooi mei de beste fjouwer dammers waard ferrassend wûn troch Folkert Groenveld dy’t in twakamp tsjin de regearjend wrâldkampioen spylje sil. Dat is Marten Walinga dy’t yn 2018 de titel pakte krekt foar Georgiev. It Russyske rekkenwûnder hat it yn him om nei tsien wrâldtitels yn it hoekse spul, ek nochris dy yn it Fryske Spul te winnen. In Frysk dammer sil it net oprêde yn it hoekse spul. Wa wit nimt immen as Roel Boomstra as in Sjinees nochris de stap. No oandacht foar de partij fan Georgiev tsjin Wiersma. De Rus iepene wer mei deselsde set. 1.34-30 20-25 2.31-26 25*34 3.40*29 19-23 4.44-40 23*34 5.39*30 14-20 Swart docht it oars, meastal folget 13-19 6.30-25 10-14! 6.30-24 20×29 7.33×24 17-21 8.26×19 9×20 is foar swart wat better 7.49-44 18-23 8.44-39 14-19 9.25*14 19*10 10.39-34 15-20 En dan aans twa kear oerdwers. 11.34-30 23-28 12.33×22 17×28 13.32×23 13×33 14.43×23 20-25 15.35×15 5×34 16.40×29 16-21 17.26×17 11×33 18.38×29 en swart wat better 12.38*18 8*39 13.40*38 20*40 14.35*44 9-14 It swarte plan is helder, oanfalle op de úttinne hoeke fan wyt. 15.44-40 14-20 16.40-35 20-25 17.35*15 5*25 In âlde wiisheid is ‘net strike oan de mindere kant’. 18.32-27 10-15 19.27-22 12*32 20.42*22 17*28 21.38*9 3*14 22.37-31 14-20 23.31-27 20-24 24.41-37 24-30 25.37-31 15-20 26.46-41 20-24 27.43-39 4-10 28.41-37 30-35 De posysjes binne opboud en de dammers komme inoar op ‘e lea. 29.39-34! 35*33 30.27-21 16*27 31.26*39 10-15 32.39-33 11-16 33.31-26 7-11 34.37-31 1-7 35.31-27 11-17 36.33-29! 17*37 37.47*27 24*33 38.27-21 16*27 39.26*39 25-30 40.45-40

40. …6-11 41.40×20 15×24 42.39-34 24×44 43.50×39 11-17 sil kamp wurde. 40. …30-35 41.39-33 35*44 42.50*39 15-20 43.39-34 7-12 44.36-31 12-17 Wyt hat de ferkearde kar nommen en giet troch de klok yn in minne stân. Bygelyks 41.50-44 7-12 42.48-42 6-11 43.39-33 15-20 44.44-39 35×44 45.39×50 12-17 kin samar kamp wurde. Twa problemen fan Duursma, de man efter de skûlnamme Stellinga-Baron.

Nû.15 sw. 3, 9, 11, 14, 17, 19, 26, 27, 45 wyt 23, 28, 34, 37, 46-50

Nû.16 sw. 5, 9-12, 15-17, 19 wyt 25, 29, 31, 32, 35, 39, 41, 44, 47 Oplossingen noch net stjoere. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 18-12-2020

Yn de lêste rubryk fan 2020 sawn

miniatuerkes fan Roel Bergsma.

Folle wille mei it oplossen en in goed

2021 tawinske.

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Oplossingen foar 15 jannewaris nei

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 4-12-2020

Willem Schaap fan Dearsum damt by ‘De Stadige Strikers’ te Skearnegoutum. By it lêste Frysk kampioenskip, yn febrewaris ferspile, die hy foar it earst mei yn de kampioensklasse. Oan de ein fan de rit kaam er in heal punt te koart om him te hanthavenjen. Wylts it de earste dei yn Blauhús, mei twa kamp-spullen tsjin Henk Haanstra en Taeke Kooistra goed begie. De twadde omloop hie Schaap de swarte skiven tsjin de 18-fâldich kampioen. 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 19-24 5.34×14 10×19 6.31-27 25-30 6. …18-22 kin 7.35×24 19×30 8.27-21 11×31 9.26×37 20-25 10.40×20 25×14 De stân is symmetrysk. 11.44-40 14-20 12.40-35 12-17 13.36-31 7-12 12-17 foar wêze . 14.31-26 16×36 15.46×26 1-7 16.32-27 17-22 17.37-32 22×31 18.26×37 7-11 19.37-31 18-23 20.33-29 23×34 21.39×10 05×14 It middenspul begjint lykweardich. 22.50-44 15-20 23.44-39 11-16 24.39-34 12-17 25.34-30 20×40 26.35×44 17-22 27.32×12 13×1128.38-32 14-20 29.42-37 20-24 30.44-4 11-17 31.40-35 8-12 32.32-27 2-7 33.43-38 24-30 34.35×24 17-22 35.27×18 12×25 Swart kin de oanfal opfange en it giet op it einspul ta. 36.48-43 9-14 37.43-39 14-20 38.39-34 3-8 39.49-44 4-10 40.44-40 10-15

Kooistra kriget it bettere spul troch 41.38-33! En bygelyks 7-12 42.47-41! 11-17 43.33-28 17-22 44.28×17 16×18 45.31-26 6-11 46.37-32 8-12 47.41-36 as 45. ..18-23 46.41-36 23-29 47.34×23 25-30 48.40-35 6-11 49.35×24 20×18 41.40-35 8-12 42.38-33 7-11 43.31-27 12-17 44.27×7 11×2 45.33-28 2-8 46.28-23 8-12 47.37-31 12-18 48.23×12 16-21 49.31×11 6×8 50.47-41 8-12 51.41-37 12-17 52.37-31 17-22 53.31-26 22-28 54.26-21 28-32 55.21-17 32-37 56.17-11 37-41 57.11-7 41-46 58.7-2 46-32 59.2×42 20-24 60.42×20 15×44 61.35×15 Ek bygelyks 58. ..46-41 59.2-13 41-14 60.13-8 14×44 61.45×43 25×45 62.43-39 45-50 63.8-3 is kamp. Nû.11 sw. 7, 8, 12, 14, 20, 23, 30 wyt 16, 32, 36, 37, 40, 48 Nû.12 sw. 6, 8, 13, 14, 19, 30 wyt 16, 28, 36, 37, 39, 48 En twa nijen fan Hiele Walinga.

Nû.13 sw. 5, 8, 9, 13, 26, 33 wyt 15, 25, 30, 31, 37, 41, 42

Nû.14 sw. 2, 4, 10, 11, 16, 31, 35 wyt 13, 24, 39, 44, 46, 48, 49 Oplossingen stjoere foar 18 desimber. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 20-11-2020

It dambûn hie freed 13 novimber in priisdammerij op lidraughts.org útskreaun. Nei oardel oere kamen de bekinde kopstikken boppe driuwen. Marten Walinga wie net te bedamjen en wûn alle spullen. Jelle Wiersma, good-old Sjoerd Couperus, Folkert Groenveld en Teake Kooistra mochten it oare prizenjild ferpartsje. Mar wat te tinken fan de Wyt-Rus Konstantin Nord. Hy makke al grutte yndruk by it Fryslân Open en wie mei Walinga de ienige dy’t gjin ferlies ferwurkje moast. It lêste spul fan Walinga tsjin Frysk kampioen Jelle Wiersma mei wyt. De tinktiid wie beheind; tsien minuten en acht tellen de set der by.

1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.36-31 7-12 8.31-27 16-21 9.27×16 6×26 10.32-28 10-14 11.37-32 5-10 De ôfruil troch 11. ..25-30 12.34×25 19-24 as 20-24 kin ek.                 12.42-37 1-7 13.37-31 26×37 14.32×41 12-17 15.28-23 19×28 16.33×11 7×16 17.34-30 25×34 18. 39×30 20-25 (ferpl.) 19. 44-39 25×34 20. 39×30 15-20 21.30-25 18-22 Swart moat oer rjochts, de oare kant stiet fêst. 22.49-44 13-19 22.38-33 is better, dan wurdt de swarte opbou nei fjild 19 fersteurt. 23.38-32 22×42 24.48×37 16-21(ferpl.) 25.37-31 21-27 etc. mei lykwicht 25.43-39 21-26 26.39-34 8-13 Der drige 41-36! 27. 34-29 19×39 28. 44×33 20-24 29. 25×23 13-19 30. 35-30 19×39 31. 40×38 14-20! Swart lit him opslute oan de linkerkant, mar kin al oan in oanfal bouwe. 32.30-25 10-14 33.38-33 9-13 34.33-29 13-19 35.29×9 4×13   36. 45-40

36. ..20-24! 37.25×23 13×33 38.50-45 2-7 39.40-35 7-12 40.45-40 12-18 en wyt rint stomp.  36. …2-7

Wyt kin noch kamp meitsje troch fjild 28 te besetten. 37.40-34 20-24 38.25×23 13×35 39.37-32 3-8 40.32-28    37. 50-45 7-12 38. 40-35 20-24  No wol! 39. 25×23 13×33 40. 45-40 14-20 41. 40-34 12-18! Swart komt in hout efter, mar strykt wyt moai fêst. 42. 34×32 3-8 43. 47-42 8-12 44. 42-38 18-23 45. 38-33 23×43 46. 32-28 20-24  Noch oppasse foar 46. 43-48? 47.28-23 48×31 48.41×21 26×17 47. 37-32 12-17 48. 41-37 17-21 en wyt jout op.

De oplossingen fan de problemen en wer twa nijen fan Willem F. Bakker

Nû.5 1.29-23 2.×35 3.×21 4×34 5.28-22

Nû.6 1.50-45 2.31-26 3.x9 4.40-34

5.34-296.35-30

Nû.7 1.31-26 2.42-37 3.48-43 4.20-14

Nû.8 1.37-32 2.x41 3.41-36 4.x20 5.x30

Nû.9 1.25-20 2.43-39 3.28-23 4.x22 5.37-32 6.x5 7.x48 8.48-34 9.x34

Nû.10 1.47-42 2.29-23 3.25-20 4.33-28

Nû.11 sw. 7, 8, 12, 14, 20, 23, 30

wyt 16, 32, 36, 37, 40, 48

Nû.12 sw. 6, 8, 13, 14, 19, 30

wyt 16, 28, 36, 37, 39, 48

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 6-11-2020

Dejingen dy’t dizze rubryk troch de jierren folge ha witte dat der eins twa ‘hofleveranciers’ binne wat de problemen oanbelangje. Hiele Walinga en Willem F. Bakker ha beiden in ryk ferskaat oan problemen neilitten. Noch altiid kin út dizze boarnen putten wurde. Fierders hat Roel Bergsma ek in protte problemen makke. Yn de foarige ieu kaam der noch wolris in probleem fan de mysterieuze Stellinga-Baron yn de krante. Nimmen wist wa’t efter dizze skûlnamme stie. Mar no is der dochs klearheid kommen. Arne van Mourik is sammelder fan alles wat mar mei it damjen te krijen hat. Van Mourik hat in part fan de neilittenskip fan Karel W. Kruiswijk krigen. Foar van Mourik, mear thús yn it hoekse spul, wie it abacadabra. Oant hy it op de eigen klup te Utert sjen liet oan Auke Zijlstra, Fries om utens. Auke hie wol yn de gaten dat it problemen Frysk spul wienen. Mar wa soe se makke ha? Misskien wist Marten Walinga, jawis soan fan, der wol mear fan. Dy hat in stikmannich problemen besjoen en âlde kranten der by helle en doe foel it kwartsje. Steven Wytze Duursma, berne en grut wurden yn Noard-Hollân, gie efter de namme Stellinga-Baron skûl. Auke Zijlstra hat war dien en de problemen fan Stellinga_Baron neisjoen. Jim kinne se op lidraughts.org fine ûnder it kopke ‘studies’. Bygelyks dizzen, dy’t jim oplosse kinne foar de ledder. Earst noch dy’t stienen. Nû.5 sw. 3, 6, 7, 9, 12-14, 19, 30 wyt 15, 16, 28, 29, 37-39, 41 Nû.6 sw. 3, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 29 wyt 31, 32, 35, 36, 38-41, 48, 50

Nû.7 sw. 6, 9, 16, 28, 29, 33, 35 wyt 20, 24, 31, 40, 42, 44, 48

Nû.8 sw. 13, 14, 17, 22-24, 26 wyt 33, 34, 37, 40, 43, 44, 50

Nû.9 sw. 4,6,7, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 26 wyt 25, 28, 31, 33, 37, 40, 41, 43, 45, 47

Nû. 10 sw. 2, 7, 10, 11, 15, 16-18, 21, 36 wyt 25, 29, 32, 33, 37-41, 47 De seis oplossingen foar 20 novimber. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 23-10-2020

Sa as it no liket sil der fan echte dammerijen net folle komme en moatte de Frysk dammers harren behelpe mei online toernooien fia lidraughts.org. Lokkich kin der by guon klups de kompetysje wer opstart wurden. En mei ek ûnder de nijste corona-maatregels yn de eigen rûmte trochspile wurde. Twa wike lyn setten Folkert Groenveld en Siebe Walinga (swart) op de earste damjûn fan Nocht&Kriich, Aldegea-SWF ek wer útein. 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17*37 4.41*32 16-21 5.26*17 12*41 6.46*37 11-16 7.33-28 7-12 8.34-30 25*34 9.39*30 1-7 Net 9 . ..20-25 om 10.28-23 etc. 10.44-39 18-22 11.28*17 7*27 12.32*21 16*27 13.37*17 12*21 14.42-37 21-27 14.30-25 jout swart de kâns ta in oanfal. 15.37*17 19-24 16.30*19 20*16 17.36-31 15-20 Is 17. …16-21 net better? 18.40-34 10-15 19.34-30 20*40 20.45*34 13-19 21.34-30 9-13 22.39-34 8-12 23.31-27 12-17 24.27*7 6*8 25.30-25 8-12 driget 19-24 26.50-44 19-24 27.34*14 4*24 28.25*23 13*42 29.43*41 12-17 30.35-30 3-9 It einspul begjint mei in lykweardige stân. 31.30-24 9-14 32.24*4 5*3 33.44-40 3-9 34.40-35 9-14 35.35-30 17-21 36.49-44 14-20 37.30*10 15*4 38.44-40 21-27

De wytspiler sinde op 39.40-34 en dan ferliest 39. …16-21 40.41-37 21-26 41.37×17 2-7 42.17-11 2×11 en skiif op fjild 34 rint nei de daam 39. …21-27 40.41×21 16×27 41.34-29 en swart sil oankomme 39. …2-7 40.48-42 4-10 41.34-30 10-14 42.41-37 14-19 43.37×17 16×18 mei foardiel foar wyt 39. …4-9 40.41-37 9-14 41.37×17 16×18 42.47-41 34-30 mei lykwicht 39.41-37 4-10 40.37*17 16*18 41.40-34 10-14 42.34-30 18-22 43.47-42 22-27 44.42-38 27-31 45.38-32 31*33 46.48-43 2-8 47.43*23 8-12 48.30-25 12-17 Beide spilers ha gjin flaters makke en dan wurdt it kamp. Oplossingen problemen Nû.1 1.22-18 2.48-43 3.43×3 Nû.2 1. 41-37 2.37×39 3.17-12 Nû.3 1.36-31 2.27-22 3.34-29 4.29-23 5.49-43 6.40-34 Nû.4 1.50-44 2.48-42 3.44-29 4.36-31 5.42-37 En twa nijen fan Hiele Walinga, oplossingen noch net stjoere.

Nû.5 sw. 3, 6, 7, 9, 12-14, 19, 30 wyt 15, 16, 28, 29, 37-39, 41

Nû.6 sw. 3, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 29 wyt 31, 32, 35, 36, 38-41, 48, 50 Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 9-10-2020

Yn dizze rubryk jitris omtinken foar in partij út it lêste toernooi foar de corona. Rein Jan Walinga fan Aldegea-SWF behelle nei acht omlopen in kreas fjirde plak by it Fryslân Open te Frjentsjer. Dat wie lyk mei de jonge Wyt-Rus Konstantin Nord en Hein de Vries. Yn harren ûnderlinge treffen yn de seidsde omloop op 5 maart waard it in lykspul. Walinga hie de swarte skiven. 1.32-27 19-23  2.27-21 17×26  3.31-27 26×28  4.33×24 20×29  5.39×17 12×21 6.34-30 14-20  7.37-31 7-12  8.44-39 1-7 9.50-44 9-14 Yn de symmetryske stân is swart oan set. 10.42-37 20-25 11.31-26 25×34 12.26×17 16×18 13.35×33 14-20 14.37-31 20-25 15.31-26 11-16 Dan ferbrekt wyt de symmetry. 16.41-37 7-11 Nei 16. ..25-30 17.40×20 30×10 stiet wyt foarearst fêst oan de rjochterkant.17.40-35 11-17 18.37-31 4-9 19.44-40 10-14 20.40-34 14-20 driget 17-2121.47-42 20-24 22.34×14 9×20 23.35-30 25×32 24.38×9 3×14  25.31-27 12-17 25.39-34 liket better. 26.27×7 2×11 27.42-37 13-19  28.37-31 16-21 29.26×17 18×16  30.39-34 11-17 Swart hat wer in deeglike stân opboud.31.34-29 19×39  32.43×34 20-24 33.31-27 17×37 34.36×38 24×44 35.49×40 15-20 36.40-35 5-10 37.38-33 10-15  38.35-30? 20×40 39.45×34 15-20 37.48-42 is better. Swart kin no oanfalle 40.33-29 6-11 41.48-42 11-17  42.42-37 17-22 43.37-31 22-28  44.29×27 20-24    45.34-30 24×35

It is analitysk wûn foar swart. Bygelyks 46.31-26 16×36 47.46×26 35-40 48.27-22 40-44 49.22-18 44-50 50.18-12 50-11 as 46.27-22 35-40 22-18 40-44 48.18-12 44-50 49.31-26 16×36 50.46×26 50-1146.46-41 35-40  47.41-36 40-44 48.31-26 44-49? 49.26×6 49×46  50.6-1En hiir waard kamp jûn. Wyt kin de swarte skiif ‘stjêre litte yn de hoeke’. Al komt soks noch wol krekt. Lykswols wint swart nei 48. …16-21! 49.26×17 44-49 50.27-22 49-40 51.36-31 19-23 52.31-27 19-23 52.22×24 44×31 etc.

Nû.1 sw. 6, 8, 13, 14, 33, 40 wyt 16, 17, 22, 27, 36, 48, 49 Nû.2 sw. 2, 6, 24, 29, 32, 34, 35 wyt 16, 17, 21, 36, 41, 44, 49 en twa nijen fan Willem F.Bakker

Nû.3 sw. 6-9, 11, 13, 15, 16, 18, 20 wyt 26, 27, 32, 34-36, 40, 47, 49

Nû.4 sw. 3, 7, 9, 10, 17, 30 wyt 19, 29, 36, 47, 48, 50

Oplossingen stjoere foar 23 oktober.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com