Dammers oan inoar weage

doorfriesdammen

Dammers oan inoar weage

Lollum — Nei in jier oerslaan is sneon it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul sneon wer fan ‘e ein gien. It wie foar de dammers dúdlik wer wennen, oars ek foar de tablets dêr’t op notearre wurdt en dêr’t op de websiden friesdammen.nl of op toernooibase.kndb.nl de partijen live mei te folgjen binne. De apparaten krigen pas nei in soarte fan boosterprip wer de guit.

Yn ‘e kampioensklasse waard de helte fan ‘e wedstriden kamp – it Frysk damjen begjint suver op in echte tinksport te lykjen. De favoriten Taeke Kooistra, Marten Walinga en Jelle Wiersma hiene ek fan ‘e remizegoarre te lijen, dat elk hat al in skavankje oprûn. Titelferdigener Wiersma siet him dêrby it meast te knipen. Henk Haanstra helle der tsjin him fia in tuskentiidske daam in prachtige slach út, en kaam sa ek in hout foar. Mei hingjen en wjirgjen waard it foar Wiersma noch kamp. De favoriten wurde oan ‘e top beselskippe troch Siebe Walinga. Hy hold mei in soad strategyske ruilerij syn broer Marten op remize, neidat er de moarns Tsjerk Wijbenga ferslein hie. Pieter Hoogterp is yn dizze klasse noch sûnder punten, mar hy hat mei Kooistra en Wiersma de dreechsten ek hast al hân.

Yn ‘e twadde acht naam Willem Schaap de kop, ek al warden Willem Hoekstra en Bauke Dijkstrahar oant de ein ta. Yn dizze klasse hat rûtynjee Kees Tijssen dit jier troch sykte spitigernôch ôfsizze moatten. In oare feteraan, Sjoerd Couperus fan Snits, kaam yn twa partijen net fierder as in heal punt.

Yn ‘e tredde acht koe Ype Boelens sneon ek gjin acte de presence jaan, want hy moast fanwegen stoarmskea driuwend it dak op. Marcel Altena en Frans Kingma ha hjir nei twa partijen de folle winst.

It kampioenskip wurdt tiisdeitejûn fuortset yn Jorwert.

Utslaggen kampioensklasse, earste omloop: Pieter Hoogterp (Gaastmar) – Jelle Wiersma (Wommels) 0-1; Henk Haanstra (Aldegea-SWF) – Taeke Kooistra (Hartwert) 0,5-0,5; Hein de Vries (Ljouwert) – Marten Walinga (Waaksens) 0-1; Siebe Walinga (Aldegea-SWF) – Tsjerk Wijbenga (Arum) 1-0. Twadde omloop: Wiersma – Haanstra 0,5-0,5; Kooistra – Hoogterp 1-0; M. Walinga – S. Walinga 0,5-0,5; Wijbenga – De Vries 0,5-0,5.

Stân: Kooistra, M. Walinga, S. Walinga en Wiersma 1,5; Haanstra 1; De Vries en Wijbenga 0,5; Hoogterp 0.

Twadde acht, earste omloop: Willem Hoekstra (Aldegea-SWF) – Willem Schaap (Dearsum) 0-1; Dicky van der Meer (Terherne) – Folkert Groenveld (Jutryp) 0,5-0,5; Liuwe Westra (Lollum) – Sjoerd Couperus (Snits) 1-0; Bauke Dijkstra (De Tynje – Kees Tijssen (Reduzum) 1-0. Twadde omloop: Schaap – Dijkstra 1-0; Groenveld – Westra 1-0; Couperus – Van der Meer 0,5-0,5; Tijssen – Hoekstra 0-1.

Stân: Schaap 2; Groenveld 1,5; Dijkstra, Hoekstra, Van der Meer en Westra 1; Couperus 0,5; Tijssen 0.

Tredde acht, earste omloop: Marcel Altena (Blauhús) – Cor Kooistra (Nijlân) 1-0; Frans Kingma (Jorwert) – Bernard Kroon (Blauhús) 1-0; Piet Sikma (Hartwert) – Siebren Dyk (Jorwert) 0-1. Twadde omloop: Klaas Wiersma (Nijbeets) – Altena 0-1; Kroon – Sikma 1-0; Dyk – Kingma 0-1.

Stân: Altena en Kingma 2-2; Dyk en Kroon 2-1; Boelens 0-0; Kooistra en Wiersma 1-0; Sikma 2-0.

(Tekst: S. Dyk)

Over de auteur

friesdammen administrator