De froulju wienen der wer en hoe….

doorfriesdammen

De froulju wienen der wer en hoe….

Us twa froulju sietenal ier en betiid yn ús damseal. Us damseal is tsjintwurdich it boarterslokaal fan de basisskoalle en is ferbûn mei it Swettehûs. De froulju sieten dêr net mar wat te sitten, nee se hienen alle buorden, houtsjes en klokken al te plak setten, sadat de mannen sa oanskikke koenen. De froulju ferline wike noch absint en no wienen se der
wer. Moai!

Wat de kompetysjelieder betrof mochten de beide froulju ek wol tsjin elkoar. Dat kaam goed út, want se sieten al tsjioer elkoar.Efkes om de kleur hout riede en se koenen los. Hennie mocht begjinne, want dy hie wyt lotte. Se makken der in hiel aardige partij fan. Tineke goed oan it neitinken en dan strike. Hennie rêstich en behearske de setten út wurkje en dan kalm skowe. Tineke wie yn it slaan wat rimpener en se liet ek wol goed hearre dat se sloech. Hennie pakte it wat kalmer oan. Op in bepaald stuit joech Tineke in houtsje om dêrnei trije fan Hennie te slaan. Hennie sloech en Tineke koe hast net wachtsje om te slaan en dat die se dan ek al doe’t Hennie noch dwaande wie om har sleine houtsje op te pakken. Alles gie wol neffens de regels fan it fryske spul, mar Hennie koe it sa gau net folgje en wie der suver wat mei oan. Sy fergeat of seach hielendal net dat se de daam
dy’t Tineke mei it slachje behelle hie gewoan werom slaan koe. Spitich dat de partij sa rûn, mar it wie noch net út. Al strikende en mei it offerjen fan in houtsje krige Hennie in daam. Se kaam mei de daam efter in hiel espeltsje houtsjes fan Tineke te stean. Dy lêste tocht lang nei en kaam foar harsels mei in moaie oplossing. Se liet de fijannige daam op slot slaan yn de lange-line-hoeke. Mei dy daam koe Hennie neat mear en Tineke wist hoe’t se it
út meitsje moast en dêr koe Hennie neat tsjin yn bringe.

Utslaggen: Henni de Haan – Tineke teigeler 0 – 1; Jelle Wiersma – Bauke Dykstra 1 – 0; Kees Castelein – Cor Kooistra 0 – 1; Willem Schaap – Bauke Bos 1 – 0.

Over de auteur

friesdammen administrator