Der waard bot flatere moandeitejûn; net allinne by de Strikers.

doorfriesdammen

Der waard bot flatere moandeitejûn; net allinne by de Strikers.

De Stadige Strikers hienen moandeitejûn fjouwer dammers yn harren fermidden, dy’t ûnder inoar útmeitsje moasten wa’t mei de persoanlike kampioenskippen yn de tredde acht spylje mochten mochten. Dêr sieten gjin Strikers by, nee twa dammers fan de klup út Jorwert en twa fan de Hartwerter damklup wienen paraat. Neffens in oantal dammers makken dizze fjouwer mannen der in foutenfestifal fan. Dat flaterjen like oer te slaan op guon Strikers. Ek blunders meitsje is mooglik tige besmetlik. Men liket it teminsten sa mar skypje te kinnen.

Mar earst even de de fjouwer man. Sy krigen de partij elts 10 minuen en 10 sekonden de set op de klok. Dat betsjutte dat in partij binnen in healoere út wie. Al mei al ferge de hele kompetysje tusken de mannen sa’n oardel oere en doe wie it bekeken. Ien Jorwerter ferlear alles ek doe’t er rom foar stie, gyng de winst oan syn noas foarby. Men soe hast tinke kinne oan omkeappraktiken.

Ien fan de Strikers die al gau mei oan dit foutengala. En fan dy man, ien fan steunpilaren fan de Stadige Strikers soe men soks net ferwachtsje. Wa hat der ea fan heard dat Sjoerd Jan Bakker sa mar yn ien set twa houten achter stie. Dat is dochs ûnmooglik soe men tinke. Dochs barde dat yn de partij tsjin Ype Boelens. Dy wist ek net wat him oerkaam doe’t er sa mar ynienen it kadootsje yn ûntfangst nimme koe. No hat Ype dizze kompetysje dochs al net oer te min gelokjes te kleien. Hy hat al mear puntsjes fandele dêr’t syn tsjinstanners leaf oan mei holpen hienen.

Ferline wike is der op dit plak noch in loftrompet blaasd oer de damkapasiteiten fan Bauke Dykstra. Hy naam it op tsjin Cor Kooistra. Der kaam in moaie partij op it boerd en doe’t de measte dammers al wer ôfdrost wienen nei hûs sieten de mannen noch skerp te damjen. Dy skerpte ûntbriek der by de jongste wat oan. Dy seach op in bepaald stuit, sa sei er sels, dingen dy’t der wienen. Hy tocht dat er Bauke ferliede soe ta in streek dy’t syn ferlies betsjutte soe. Mar doe Kooistra noch ris goed seach, wist er dat er in stomme streek dien hie. Hy wist dat net Bauke, mar hy sels oan it koarste ein lûke soe.

Utslaggen: Sjoerd Jan – Ype Boelens 0 – 1; Hennie de Haan – Tineke Teigeler 0 – 1; Cor Kooistra – Bauke Dykstra 0 – 1; Bauke Bos – Jan Castelein 1 – 0.

(Tekst: C. Kooistra)

Over de auteur

friesdammen administrator