Foeke Tiemensma makket come-back by Frysk damjen

doorfriesdammen

Foeke Tiemensma makket come-back by Frysk damjen

Ynternasjonaal damtoernoai Fryslân Iepen te Frentsjer – dei 3

FRJENTSJER – Nei ‘t er doedestiids tsjin de absolute top oanskoaske, hie Foeke Tiemensma him al in tal jierren net mear sjen litten by wedstriden yn it Frysk damjen. Oant hy dizze wike frij ûnferwachte syn opwachting makke by it toernoai Fryslân Open yn Frjentsjer. Dêr die bliken dat de pleatslike ynwenner dizze eigensinnige fariant fan it damspul noch hielendal net ferleard wie. Al nei de earste dei nestele er him boppe-oan, en dêr soe er bliuwe, wylst de iene nei de oare konkurrint fuortfoel. De lêste dy ‘t Tiemensma noch byhâlde koe wie de ferrassende Grinslanner Fedde Kramer. Beide koene sa stadichoan de druk mar min oan: juster yn de moarnsomloop kaam Kramer net fierder as remize tsjin Auke Zijlstra, en ek Tiemensma moast him tsjin Henk Haanstra tefreden stelle mei in lykspul. Middeis troffen de beide hoantsen dan inoar yn in beslissende partij. Dêrby sloech Tiemensma al yn ‘e iepening ta mei in kombinaasje dy ‘t him in skiif foardiel opsmiet. Kramer besocht der dêrnei noch wat fan te meitsjen, mar moast úteinlik dochs kapitulearje.

Dy nederlaach bea oan Jelle Wiersma en Marten Walinga de gelegenheid om har nei it twadde plak ta te wrotten. De earste wûn deeglik fan Cor Kooistra en Auke Zijlstra. Walinga hie yn Taeke Kooistra en Henk Haanstra in swierder programma. Nettsjinsteande wûn de Waaksenser, dy ‘t oant dan gjin oertsjûgjend toernoai flibe, beide partijen. De oerwinning op Kooistra wie sûnder mear yndrukwekkend. Noch yn ‘e iepeningsfaze tsjoende Walinga in hiel djippe kombinaasje op it boerd. It moast hast wol in studearkeamerset wêze, mar Walinga ûntstried dat by heech en by leech en hold út dat er ien en oar op it plak sels betocht hie. It stik tiid dy ‘t er derfoar brûkt hie, bewiisde syn gelyk. Troch harren nederlagen moasten Kooistra en Kramer noch in beslissingspartij spylje om út te meitsjen wa ‘t talitten wurde soe ta hokker finalegroep. Kooistra wûn de barraazje úteinlik troch in kombinaasje, en dêrmei docht er mei de grutmasters, tegearre mei Tiemensma, Wiersma en Walinga. Kramer makket dus syn opwachting by de masters, en dêr moat er it opnimme tsjin Henk Haanstra, Hein de Vries en de tige ferrassend út de hoeke komme yn Kosobudzki. De Poal hat him op it ynternet it Frysk damjen eigen makke, en begûn geandewei it toernoai hieltyd sterker te spyljen. Juster sette er earst de Tsjechyske Petra Dušková oan de kant, en dêrnei spile er tige fertsjinstlik kamp tsjin Taeke Kooistra. De finales wurde sneon 24 febrewaris ôfwurke yn it stedhûs fan Frjentsjer. De neamde spilers binne troch harren plak by de earste acht fan it toernoai ek automatysk pleatst foar it wrâldkampioenskip yn it Frysk damjen, dat nei’t grute wurdt yn augustus yn Harns spile wurde sil. Ek Auke Zijlstra en de nei in swak begjin dochs noch goed weromkommen Tsjerk Wijbenga kwalifisearren harren dêrfoar.

Barraazje fan Fedde Kramer (l) tsjin Taeke Kooistra (foto Stifting WFD)
Lukasz Kosobudzki (foto: Stiftimng WFD)

Einútslach foaromlopen Fryslân Open 2024

1 Foeke Tiemensma 6,5 p.
2-3 Jelle Wiersma en Marten Walinga 6 p.
4 Taeke Kooistra (nei barraazje)
5 Fedde Kraamer (nei barraazje)
6-8 Henk Haanstra, Lukasz Kosobudzki, Hein de Vries 5 p.

9-10 Auke Zijlstra, Tsjerk Wijbenga 4,5 p.

11-15 Petra Dusková, Fedde Wiersma, Aleksej Domchev, Cor Kooistra, Dicky van der Meer 4 p.
16-19 Ties Slagter, Hidde de Vries, Porter Richardson, Renaud Braye
20 Patrick Casaril 3 p.
21 Piet Sikma 2,5 p.
22 Herbert Tulleken 2 p.
23 Menno Kamminga 1 p.
24 Leo van Dorp 0 p.

Pleatst foar it WK

Teake Kooistra (al pleatst as Nederlânsk kampioen)
Jelle Wiersma (al pleatst as Frysk kampioen)
Petra Duskova (al pleatst as Tsjechysk kampioen)

Tiemensma, Walinga, Kramer, Haanstra, Kosobudzki, Hein de Vries, Auke Zijlstra, Tsjerk Wijbenga: pleatst yn it Fryslân Open fan dizze wike

**STREAMING**

Twitch: https://www.twitch.tv/checkersonlinetv

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC6QAafD28ps9NZJGabgcYMg (all streams by Damian Reszka; offering each day a separate item on Fryslân Open 2024)

www.frisiandraughts.com -> LIVE

** Games with analysis mode:

www.lidraughts.org -> Watch -> Broadcast

** Standings and results:

https://toernooibase.kndb.nl/ (look up the tournament in the tournament list (‘Alle toernooien’ -> Frysk Spul -> Fryslân Open 2024, and then select ‘Alle uitslagen’ )

Contact: Liuwe Westra 06-30837586

Over de auteur

friesdammen administrator