Frysk Spul foar de Stadige Strikers in himelsk kado?

doorfriesdammen

Frysk Spul foar de Stadige Strikers in himelsk kado?

Ferline wike moandeitejûn hawwe de Stadige Strikers foar de earste kear de koppen wer byelkoar stutsen en de saken oangeande de feriening wer even foar it ljocht helle en sa hjir en dêr wer wat oppoetst om der it kommende damskoft mei nije faasje en moed wer tsjin oan te gean. Ofrrûne moandei 2 oktober waarden de earste potsjes wer ferspile. Foar ien fan ús betsjutte dat echt it earste potsje Frysk Spul te midden fan de Stadige Strikers.

Dizze dammer, syn hiele libben hie er al Hollânsk damme seach sa no en dan raar op fan alle mooglikheden. Op in bepaald stuit sei er: ”Dizze daam liket wol út de hemel fallen te wêzen”. Ja antwurde ien fan ús: It Fryske damjen is in hemels spul. It wie ferrassend dat dy man dat op dit momint sei, want krekt dêrfoar hie er ferlern fan syn soan…. En it spul dan dochs wol himelsk neamme. Dat is suver wat in mirakel! Ja wat it ek mar is en wy sille der tealogysk mar net te djip op yngean, mar der binne wol dammers dy’t der op hoopje dat se nei harren libben yn de himel fierder damje kinne.

De útslaggen yn de kompetysje wienen sa’n bytsje foar de hânlizzend. Der
waard nei de krêft fan de spilers yn it foar al tocht oan in útslach en dy kaam aardich út. Allinne de partij tusken Jan en Kees Castelein hienen wy net sa rap ferwachte. De heit en soan gongen as in tierelier út ein. Dat wie wat yn it foardiel fan soan Kees. Heit liet him ek wat mei slepe yn it tempo. Doe makke er in rare fout en it wie gebeurd mei de koopman. Kees lake fan ear oant ear. Heit koe ek net oars as syn soan hertlik lokwinskje. Wa’t fierders de felisitaasjes krigen, kinne jim sjen oan de útslaggen.

Utslaggen:Ype Boelens – Jelle Wiersma 0 – 1; Kees Castelein – Jan Kastelein 1 – 0:Bauke Bos – Bauke Dykstra 0 – 1; Willem Schaap – Cor Kooistra 1 –
0.Hennie de Haan – Gastdammer.

Over de auteur

friesdammen administrator