Gekkichheden en kompetysje ferfalsing by de Strikers.

doorfriesdammen

Gekkichheden en kompetysje ferfalsing by de Strikers.

It is fansels altiten wer apart dat men it moai fynt om ris bûten de stringen te stappen. By de Stadige Strikers die it folgjende him foar ôfrûne moandeitejûn 11-03-2024: ien fan de Strikers soe tsjin twa spylje moatte, om’t ien wer wol op rekkene wie, op de ep oanjûn hie dat er net komme koe. Dy iene soe eins damje moatte tsjin Jelle Wiersma en Willem Schaap. Dat kaam it bêste út foar in goed ferrin fan de kompetysje. De opper-befelhabber stelde doe foar dat dejinge dy’t tsjin dy twa kornuten spylje moast twa houtsjes yn it foar fan de tsjinstanner fan it boerd pakke mocht. Gekkichheden en kompetysje ferfalsing fansels, mar it gyng oan.

No wie de gelokkige dy’t it opnimme moast tsjin dy twa nimmen minder as
Tineke Teigeler. Oer it fuortpakken fan twa houtsjes wienen gjin restriksjes
ferbûn. Tineke pakte fuortendaliks fan Willem de rún op fjild 47 en in oar
houtsje op de daamline op fjild 49. No doe seach Willem wol wat benaud om him hinne. Mar goed der moast damme wurde. Doe kaam Jelle ek binnen, hy hie oanjûn dat er wat letter komme soe. Hy hearde fan wat him te wachtsjen stie en it stûn him wakker oan. Tineke pakte wer twa houtsjes en de partij koe los. Jelle pakte it hiel aardich oan en kaam yn it middenspul op ien houtsje minder. Undertusken sloech Tineke by Willem sa mar nei daam en nei in pear setten en wat krimmenaasjes ferlear Willem. De oare partij ûntjoech him wol spannend en dêr sieten prachtige lopen yn. Uteinlik waard it kamp. Foar Tineke dus in gouden jûn.

In oare kear as wy it nochris dogge, moatte wy wol ôfprate dat der mar ien
houtsje fan de daamline ôfhelle wurde mei en it oare houtsje earne oars wei. Al mei al wie it wol in yntressant avontuer. De beide mannen hienen neat oan harren teorysetten. Alles wie oars. Men seit dan wolris mei in houtsje minder dammet it wat fûlder, mar twa minder is in oar ferhaal foaral as dy twa fan de daamline ôhelle wurde.

Utslaggen: Jan Castelein – Hennie de Haan 1 – 0; Willem Schaap – Tineke
Teigeler 0 – 1; Sjoerd Jan Bakker – Kees Castelein 1 – 0; Ype Boelens – Bauke
Bos 1 – 0; Jelle Wiersma – Tineke Teigeler ½ -½.

(CK)

Over de auteur

friesdammen administrator