Iepen Nederlânsk Kampioenskip FRYSK

doorfriesdammen

Iepen Nederlânsk Kampioenskip FRYSK

Bêste dammers,

Hjirby in útnoeging foar it folgjende Iepen Nederlânsk Kampioenskip FRYSK!, op freed 30 desimber 2022, fan middeis 1 oere ôf.

LET OP: de lokaasje is troch sykte op Tresoar yn Ljouwert, mar yn it Brouwdok te Harns (Nije Willemskaai 8, 8862 RZ). In skitterjende lokaasje, mei útsjoch oer it Waad en de Iselmar.

Wy hoopje op dizze earste wedstryd fan ’e Stifting WFD nei de koroanatichtset dat wy wer in protte strikers begroetsje kinne. Graach oant dan!

Opjefte uterlik 29 desimber by Marten Walinga of by ûnderskreaune,

Hertlike groetnis,

Liuwe Westra

Over de auteur

friesdammen administrator