In soad praat op de einjûn fan de Strikers.

doorfriesdammen

In soad praat op de einjûn fan de Strikers.

De tiid fljocht om. De Peaske is betiid en dêrom hâlde De Strikers ek betiid
op. Om nei de peaskedagen nochris in jûn te belizzen foar it ein fan it seizoen, feroare dochs neat oan de prizen. Der wie in soad praat en it gie foaral oer de finale fan de Fryslân Kup te Blauhûs ôfrûne freedtejûn: Taeke Kooistra tsjin Willem Schaap. Fan de foarsitter, dy’t healwei de jûn binnen kaam yn Blauhûs, moast yn dit stikje sein wurde dat hy op de fraach fan ien út it publyk : “Foar wa bisto, foar dyn broer of foar Willem, silst wol yn in spagaat sitte!” De foarsitter antwurde: “Ik sit net yn in spagaat, ik bin foar Willem!” Dat joech fansels praat.

Dêr yn Blauhûs tochten se mooglik dat der in skeel siet tusken de broers, mar dat wie net sa. Om te begripen wêrom’t dy foarsitter sa op de hân fan Willem wie, moat men de skiednis kenne. Willem kaam mei syn suster Christine as skoalbern op de jeugdklup De Stadige Strikers. De grutte klup bestie doe noch net. De beide Schapen wienen talinten. Willem is altiten lid bleaun oan’t de dei fan no. In master sil syn learling dochs net ôfalle. Oant’t safier.

En no fierder mei it ferslach fan de damaktiviteiten dizze lêste jûn. Sa as
altiten waard der wakkere hurd fluchdamme: fjouwer farianten yn in
kertier.Guon binne dêr ferhipte tûk yn, boppedat jout it in soad wille en gesellichheid. De útslach der fan wie: groep 1: Jelle Wiersma, Willem Schaap en Dicky van der Meer alle trije 8 punten: 2 drûge woarsten elk. Groep 2 ! Cor Kooistra 9 p, 2 Ype Boelens 7, 3 Sjoerd Jan Bakker 5½, 4 Bauke Bos 1½. Groep 3: 1 Tineke Teigeler 8, 2 Jan Castelein 6, 3 Hennie de Haan 5½, 4 Kees Castelein 4½.

Yn it damfermidden fan de Frysk Spul spilers wit elk wol dat Jelle Wiersma in fin mear hat as in bears. Op syn klup is dat net oars. Ek dit damskoft wie der gjin krûd tsjin him woeksen. Fan de 15 partijen moast er ien kamp jaan. No is it sa njonkenlytsen sa dat de kompetysje by de Strikers net in fêststeand patroan kent fan allegearre likefolle spullen. Dat komt troch de grutte fariaasje yn de wurkomstannichheden en de âldens fan de spilers. Elkenien kin him dêr wol yn fine. Gjin probleem! De folsleine útslach: 1 Jelle Wiersma 14½ – 15, 2 Sjoerd Jan Bakker 11 – 16; 3 Willem Schaap 10 – 15; 4 Cor Kooistra 8½ – 17; 5 Dicky van der Meer 8 – 11; 6 Bauke Bos 8 – 18; 7 Ype Boelens 6 –16; 8 Bauke Dykstra 5½ – 12; 9 Tineke Teigeler 5½ – 12; 10 Kees Castelein 5 – 13; 11 Hennie de Haan 1 – 8; 12 Jan Castelein 1 -14.

(CK)

Over de auteur

friesdammen administrator