It koe net , mar it wie al safier

doorfriesdammen

It koe net , mar it wie al safier

Fansels waard der neipraat oer de grutte prestaasje fan it earste achttal fan de Stadige Strikers, ôfrûne sneon yn Easterein. Klubkampioen! wa hie dat tinke kinnen? Fansels wiene der inkelde dammers dy’t dit ferline wike foarsein hiene, mar it moat altyd earst noch mar ris, mar in bytsje selsfertrouwen is fansels net ferkeard.

De foarsitter wie sa bliid as in protter en sadwaande hie er him mei syn frou in pear dagen Texel kado jûn en moasten wy it dizze jûn sûnder him stelle. Lokkich wie Ype Boelens, dy’t sneon alhiel net fit wie, wer safier opknapt dat er jûn wer fan de partij wie, mar dan tsjin de altyd drege Willem Schaap damje is in toer en dit ferlear er dizze kear. Us jeugdleden, Kees Castelein en Hester Boelens mochten it tsjin mekoar opnimme en Kees foel foar de sjarmes fan Hester (of Hester makke it him te dreech op it boerd, dat wit de skriuwer net), mar Hester wûn de partij. Dicky van der Meer hie wakker praatsjes en wûn it earste spul tsjin Tineke en woe it dêrnei noch wol efkes opnimme tsjin Jan Castelein, dy’t efkes wachte hie oant der in partij út wie. Ek dizze partij koe er byskriuwe oan syn winstpunten, dus hy bleau noch efkes yn de winstfreugde.

It dreechste en langst spul waard spile troch Bauke Bos en Sjoerd Huitema. Efkes like Bos de bettere papieren te hawwen, mar de altyd drege Huitema jout net samar op en komt faaks wol wer werom as syn tsjinstanner wat meiwurket. Bos hie it kamp meitsje kinnen, mar seach dit oer de holle en sadwaande ferlear hy de partij nei in tige spannend spul. 

Utslaggen:Sjoerd Jan Bakker – Hennie de Haan 1-0Dicky van der Meer – Tineke Teigeler 0-1Hester Boelens – Kees Castelein 1-0Sjoerd Huitema – Bauke Bos 1-0Jelle Wiersma – Bauke Dijkstra 1-0Ype Boelens – Willem Schaap 0-1Jan Castelein – Dicky van der Meer 0-1

(Tekst: Bauke Bos)

Over de auteur

friesdammen administrator