Italjaansk, Tsjechysk en Frysk stiene sintraal moandeitejûn.

doorfriesdammen

Italjaansk, Tsjechysk en Frysk stiene sintraal moandeitejûn.

Ferline wike gyng it yn it bysûnder om de Fryslân Kup en ôfrûne moandei waarden  hiele oare farianten beoefene. Fansels spilen de Strikers ek gewoan harren kompetysje partijen mei it Fryske Spul. En dêryn soarge ien fan de bestjoersleden foar in ferrassinkje. De fariante dammers ha dêr fêst gjin aan fan hân wat der in pear tafels fierderop geande wie, want foar harren stienen it Italjaanske en Tsjechyske spul sintraal.

Om mar by de ferrassing ts begjinnen dat gie by eintsjebeslút om it eigen spul  It moaie oer alles. De surprizedie him foar yn it spul fan Sjoerd Jan Bakker  tsjin skriuwer Bauke Bos. Gewoanwei wint bakker dat, mar de partij rûn no net bepaald flot yn it foardiel fan de Snitser. Sterker noch sa midden it spul stie Sjoerd jan der mar suterich op. En Bauke koe syn favorite streken dwaan: ien om ien of twa om twa ôfruilje en wat nei de kant strike. Sjoerd jan heardest hast net en dat is in alarmearend teken. Hoe mear as er klaget hoe better hy stiet.  Bauke kaam ek noch in houtsje foar te stean. Beide krigen yn de einfaze in daam. Bauke op lange line en Sjoerd Jan yn de koarte hoeke. It waard úteinlik remize. In moai en goed resultaat foar Bauke. No koe fansels in lien fan it omsittend laach wol beweare dat der winst yn sitten hie foar Bos, mar dat efternei net folle sin. Bauke hat de kamp as in oerwinning sjoen.

Jan Castelein begjint sa súntsjesoan al in moai poepke te damjen. Hy moast it opnimme tsjin de nestor fan de klup: Bauke Dykstra. Jan dy hold it hiel lang fol en lyk tsjin Dykstra. Yn de ein moast er noch belies jaan, mar dat is net sa frjemd as jo yn oanmerking nimme dat Dykstra in enoarme ûnderfining hat mei einspullen.Ype Boelens, wer wat opkalefatere, spile tsjin Hennie de Haan. It like in lykopgeande partij te wêzen, weryn’t Hennie wat better like te stean, mar troch in minder goeie set fan har luts se dochs oan it koartste ein.Dicky van der meer en Cor Kooistra hienen in hiele yntressante partij op it boerd. Mei moaie lopen en slachjes. Dat ferrûn foar beideb geunstich oant it momint dat Kooistra der in dûbele flypflap út helle. Dat wie in wat foarbarige aksje en hie efternei net moatten. Der hie wol in folle bettere streek yn sitten. Kooistra is wat te gau te freden, mar it levere him gjin punt op.

Undertusken bleauwen it bûnsbestjoer en Marten Walinga studearjen op foaral it Italjaansk. Oan de ein fan dizze moanne geane se nei Itaalje foar in toernoai.

Utslaggen: Hennie de Haan – Ype Boelens 0 – 1; Bauke Dykstra – Jan Castelein 1 – 0; Sjoerd Jan Bakker – Bauke Bos ½ – ½; Cor Kooistra – Dicky van der Meer 0 – 1.

CK

Over de auteur

friesdammen administrator