Jorwerters te sterk foar Hartwerters

doorfriesdammen

Jorwerters te sterk foar Hartwerters

Op moandei 15 novimber wie yn Aldegea de twadde omloop fan ‘e pleatsing foar de tredde acht. Lykas bekend binne der fjouwer gadingmakkers: Piet Sikma en Klaas Wiersma (beide lid fan Hartwert) en de Jorwerters Siebren Dyk en Frans Kingma. Yn ‘e earste omloop moasten de klupgenoaten tsjininoar, en doe holden se it allegearre op remize. Soe der no yn Aldegea dan dochs wat tekening yn ‘e striid komme?

Wel, dy kaam der, en dat wiisde foar de Hartwerters net geunstich. Klaas Wiersma flechte yn syn stân allegearre drigings, mar Kingma trape dêr net yn. En sa’t it sprekwurd seit, wie een kuil graaft voor een ander … Wiersma waard yn alle gefal it slachtoffer fan in moaie kombinaasje, en koe doe Kingma de hân jaan.

Nei in ridlik oersichtlike iepening kaam Piet Sikma yn it lette middenspul posysjoneel wat ûnder druk te stean. Mar der sieten oan ‘e oare kant wol wer safolle kombinaasjemooglikheden yn ‘e stân dat Dyk ek duvels oppasse moast. Dat bliek wol doe’t er ien dêrfan oer de kop seach. Sikma krige in daam. Dyk hie ek ien, plus noch twa houtsjes, wêrfan ien kreas yn it hoekje. Dat die, mei de klok al wat yn ‘e alaarmfaze, úteinliks de lêste slach.

Op tiisdei 23 novimber is yn Jorwert de lêste fan ‘e trije omlopen. Hoewol – as de Hartwerters dan fan ‘e Jorwerters winne soene, dan ha alle fjouwer dammers wer likefolle punten, en soe it feest op ‘en nij begjinne kinne.

Over de auteur

friesdammen administrator