Loting 1e ronde Fryslan kup

doorfriesdammen

Loting 1e ronde Fryslan kup

Understeand de loting fan de 1e ronde Fryslan kup.

Liuwe Westra                      –                   Leo Altena

Marten Walinga                  –                  Jurjen Frankena

Bauke Bos                           –                  Klaas Wiersma

Frans Kingma                      –                  Teake Kooistra

Fedde Wiersma                  –                  Siebe Walinga

Tjerk Wijbinga                     –                  Hein de Vries

Sjouke Attema                     –                 Pieter Hoogterp

Herman T/w/v scheltinga  –                Sietse de Jong

Siebren Dyk                         –                Bernard Kroon

Cor Kooistra                        –                Rein Jan Walinga

Manfred de Wolff              –                Folkert Groenveld

Gert Jan Kamp                   –                Dicky van der Meer

Bauke Dykstra                   –                Piet Sikma

Epke Bootsma                  –                Johannes Hoekstra

Marcel Altena                  –                Jappie de Jong

De loting foar de twadde ronde is op freed 29 november yn Jorwert.

Over de auteur

friesdammen administrator