Rubryk 10-4-2020

doorfriesdammen

Rubryk 10-4-2020

‘Bakkers zijn altijd slechte schakers’, sa skreau Godfried Bomans yn 1958. Dat sinde bakker Sake Riemersma fan Frjentsjer net en daagde him út ta in partij. Uteinlik moast de bakker belies jaan. De klandyzje koe de partij folgje op it boerd dat yn de winkel lei en eltse dei waard in set troch belle. Fan novimber ôf hawwe Foeke Tiemensma en Hans Jansen (swart) soks oerdien. En wer wienen de setten te folgjen. No yn de bakkerij fan Siesling. 1.32-27 17-21 2.31-26 21×32 3.33×31 11-17 4.38-32 20-25 5.32-27 14-20 It liket in rêstige iepening. Mar nei 6.42-38? Hellet swart út mei 6. …6-11! 7.26×6 20-24 8.34×23 13×42 9.47×38 25-30 10.40×20 10×30 11.35×24 18-23 12.24×22 17×26 13.36×16 9-14 14.6×17 7×27 6.27-21 16×27 7.31×11 1×21 8.26×17 18×16 9.37-31 19-24 10.34×14 10×19 11.39-34 19-24 12.34×14 4×24 Wyt kriget de wat bettere posysje. 13.31-27 13-19 14.42-38 12-17 15.47-42 Stiet de ôfruil ta, is 38-33 better? 15…17×39 16.43×23 25-30 17.35×24 20×18 18.42-37 18-22 19.37-31 16-21 20.31×11 7×16 21.40-34 9-14 22.34-30 14-20 23.30×10 15×4 24.41-37 22-27 25.37×17 16×18 En sa giet it al op it einspul ta. 26.49-43 8-12 27.48-42 12-17 28.42-37 5-10 29.37-31 10-14 30.45-40 14-19 31.40-34 17-21 32.31×11 6×17 Swart beset no it sintrum, beskiedend foar de partij. 33.36-31 19-23 34.44-40 23-28 35.40-35 3-8 36.50-44 8-12 37.34-29 28×30 38.35×24 17-22 39.44-39 18-23 40.24-20 22-28 Mear en mear komt swart yn ‘e knipe. 41.20-15 12-18 42.46-41 2-8 Der folget in blyn slachje.

43.43-38 28×48 44.39-33 48×26 45.33×2 26-3 46.2-7 3-12 47.7-1 4-9 48.41-37 12-8 48.15-10? 12-18 49.1×45 8-2 50.10×8 2×46 en kamp. 49.1×45 8-13 50.45-34 13-19 51.37-31 9-13 52.34-45 Swart spinpoatet noch wat, mar ferliest. 19-46 53.31-26 46×6 54.15-10 6-1 55.45-50 13-18 56.10-5 1-6 57.5-28 6×33 Nû.25 sw. 1, 3, 7-10, 14, 19, 36 wyt 16, 25, 30, 33, 34, 41, 43, 49 Nû.26 sw. 6, 8-10, 15, 18, 35, 36 wyt 24, 29, 33, 39, 41, 43, 49 En twa nijen fan Willem F.Bakker

Nû. 27 sw. 6, 18, 19, 25, 29, 30 wyt 16, 31, 37, 44, 47, 48

Nû. 28 sw. 6, 13-15, 18, 20, 24, 36 wyt 11, 21, 29, 33, 39, 47-49 Oplossings stjoere foar 24 april. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator