Rubryk 14-5-2021

doorfriesdammen

Rubryk 14-5-2021

Yn dizze lêste rubryk foarit simmerskoft kin de einstân fan de ledderwedstriid opmakkewurde. Jan Schilstra fan Boalsert is boppe oaneinige. Yn koarte tiid al foar de twadde kear, lokwinske!

1.Jan Schilstra, Boalsert(424);

2.Johan de Boer, Berkel en R’rijs (416);

3.Arend de Schiffart, Wommels (362);

4.Gerrit Schilstra, Boalsert(356);

5.Gerrit Tigchelaar, Ysbrechtum (265);

6.Klaas Wiersma, Nij Beets (264);

7.Tjipke Smedinga, It Hearrenfean (257)

8.Pieter Looge, Tsjummearum (175);

9.Gatze Ykema, De Gaastmar (106):

10.Sietze de Boer, Burdaard (102);

11.Sjouke Schilstra, Lollum (78);

12.Jelle Wiersma, Wommels (72);

13.Auke Zijlstra, Utert(68);

14.Sake van Steinvoren, Dronryp (59);

15.Fedde Wiersma, Easterein (46);

16.Gosse Harkema, Snits(44);

17.Piet Sikma, Hartwert(14);

18.Bernatrd Kroon, Blauhús (12);

19.Sjoerd Couperus, Snits(10);

20.John Reade, Manchester (8);

Dit damjier is troch de corona net folle fan op ‘e hispel kaam. Gjinkompetysje op de klup, gjin priisdammerijen en gjin kampioenskippen. No komt der fan it simmernoch in moaie útsetter meide twakamp om de wrâldtitel. Dat is fan 10 oant en mei 22 augustus tusken titelhâlder Marten Walinga en útdager Folkert Groenveld.

De dammers hawwe harren fermeitsje moatten mei online dammerijen. Op de site www.lidraughts.orgkoe men telâne. It dambûnhat der ek in pearpriisdammerijen mei koarte tinktiid útskreaun. En bliken die dat regearjend Frysk kampioen Jelle Wiersma ek hjir faaksde bêste wie. Oaren as Friezen wisten it paad ek te finen en kamen somtidensterk foar it ljocht. Sa as ‘Raiden’ dy’t op 30 april mei swart Wiersma kreaspartij joech.

1. 31-26 20-25 2. 37-31 14-20 3. 32-27 17×37 4. 41×32 16-21 5. 26×17 12×41 6. 46×37 11-16 7. 33-28 7.7-11? 7-12 hiemoatten, wyt komt foar. 8. 34-30 25×34 9. 44×24 20×27 10. 37×17 11×22 11. 32×12 8×17 12. 36-31 17-21 13. 31×11 1×21 14. 42-37 3-8 15. 35-30 8-12 16. 40-35 12-17 17. 30-25 21-26 18. 50-44 26-31 19. 37×26 16×36 20. 47-41 36×47 21. 48×46 17-21 22. 39-34 21-26 23. 38-32 9-14 24. 34-30 6-11 25. 44-40 11-17 26. 43-382-7 27. 46-41 7-12 28. 49-44 17-22 29. 30-24 22×33 30. 41-37 14×34 31. 40×38 10-14Swart is wer yn it lykwicht32. 45-40 14-20 33. 25×14 15×13 34. 40-34 13-18 35. 44-39 18-22 36. 37-3126×37 37. 38×36 12-17

Nei 37. …22-27 hie swartwinne kind.

38. 36-31 22-28 39. 35-3017-22 40. 39-33 28×39 41. 34×43 22-28 42. 43-39 4-9 43. 39-34 9-14 44. 30-25 5-10 45. 34-29 28×30 46. 25×34 14-19 47. 31-27 10-14 48. 34-30 19-23 49. 27-21 23-28 50. 21-16 28-32 51. 16-11 32-37 52. 11-7 37-41 53. 7-1 

Oplossingen lêsteproblemen:

Nû.27 1.39-34 x48 2.x30 x34 3.x24 x30 4.36-31 x11 5.x34 etc .

Nû.28 1.38-33 x47 2.34-29 x50 3.33-29 x24 4.x6 x30 5.x2 x3 6.6-1 21-26 7.x31

Nû.29 1.28-22 x46 2.33-29 x33 3.50-44 x41 4.48-43 x50 5.x3 x17 6.x6 etc.

Nû.30 1.32-27 x46 2.33-29 x44 3.x4 x49 4.x16 49-21 5.x40 x34 6.50-44

In goede simmer tawinske.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator