Rubryk 15-4-2022

doorfriesdammen

Rubryk 15-4-2022

Jelle Wiersma fan Wommels hat it wer oprêden en is foar de njoggende kear de Frysk kampioen. Dat wie foar de fiifde kear op in rige. Mei matsjedoaren as Taeke Kooistra (19 titels), Augustinus van der Goot (12), Dirk H. de Vries en Sjoerd Tigchelaar (elk 10) komt hy sa yn in illústere rige. Wiersma behelle yn 2001 syn earste kampioenskip en sûnt dy tiid wie it oars net as hy en Kooistra. Sneon 2 april wienen de lêste twa partijen fan de barraazje. Marten Walinga stie al op twa punten, syn broer Siebe hie der oardel en Wiersma noch mar in healtsje. Al moast hy de beide bruorren noch treffe.

M.Walinga – J.Wiersma, Aldegea-SWF fiifde barraazje partij, PK 2022

1  32-27 20-24 2.31-26 15-20 3.27-21 11×31 4.36×27 16×36 5.46×26 17-22 6.37-32 22×31 7.26×37 10-15 8.41-36D8.34-30 20-25 9.37-31 25×34 10.40×20 15×24 en wyt kin oerdwers ôfruilje8. ..20-25 9.32-27!? 24-30 10.40×20 15×24  11.35×15 5×25 12.36-31 7-11 Wyt komt der dreech op te stean.13.31-26 11-16 14.34-29 16×36 15.29×20 19-23 16.37-32 14-19 17.20-14 19×10 Wyt moat earst wol in hout jaan. 18.33-28 23-29 19.39×17 12×21 20.27×16 6×26 21.44-39 8-12 Swart stiet as in dyk 22.39-33 12-17 23.43-39 17-21 24.39-34 21-27 25.32×21 26×17 26.47-41 36×47 27.48×46 Dan no mar skiif 36 der wei.27. ..2-7 28.49-43 13-19 29.42-37 7-11 30.37-32 11-16 31.34-30 25×34 32.33×35 17-21 33.28-22 21×23 Dan mar ien wei jaan. 34.35-30 10-14 35.32-27 En swart forsearret de winst.

35. ..16-21 36.27×16 23-28 37.38×20 14×34 38.50-44 9-14  39.44×24 14×34 40.46-41 1-6 41.16-11 6×17 42.41-37 3-8 43.37-31 8-12 44.43-38 17-22 Wyt hat neat mear en jout op.

De middeis stie de partij tsjin Siebe Walinga op it programma. In lyk spul en alle trije soenen op twa punten komme. Mar soe Walinga winne, waard hy kampioen. De 16-e yn de histoarje, mar it kaam dus oars.

J.Wiersma – S.Walinga, Aldegea-SWF seisde barraazje partij, PK 2022

1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.37-31 7-12 8.42-37 1-7 9.47-42 7-11 10.31-26 16-21 11.26×17 18×16 Swart moast om it heakje tinke.12.37-31 11-17 13.31-26 2-7 Nei 14.33-28 folget 19-23 en is foar wyt net minder. 14.32-27 17×37 15.42×31 7-11 15. .12-17? 31-27, 26-21, 33-28 etc.16.31-27 12-17 17.27×7 11×2 18.38-32 8-12 19.34-30 25×34 20.39×30 12-17 21.33-29 19×39 22.40×38 20×40 23.45×34 9-14 24.48-42 17-22 25.32×12 13×11 26.38-32 11-17 27.42-37 2-7 28.37-31 14-20 29.44-39 20-24 Swart drige mei 34-30. 30.34×14 15×13 31.39-34 10-15 32.34-30 7-11 33.32-27 17×37 34.31×42 3-8 35.43-38 8-12 36.30-25 12-17 37.49-43 13-19 38.38-32 Wyt wol nei 43-38 wer de driging mei it heakje yn it spul bringe; gjin goede kar.

It brekpunt fan de partij en fan it kampioenskip. Wat at swart spilet 38. ..19-23! 39.43-38 16-21 40.50-44 15-20 25×14 4×24 en swart wint lykas nei 40.50-45 11-16 41.45-40 4-10 Mar ek 39.50-44 15-20 40.25×14 4×24 is gau út. 38. ..4-9 39.50-45 9-14 40.43-38 16-21?

Wyt pakt de kâns wol. 40. ..15-20 hie moatten. Nei 41.36-31? 16×27 42.32×1 5-10 wint swart troch 20-24 hoe as wyt ek mei de daam slacht. 41.38-33 11-16 42.45-40 19-23 43.33×13 14×12 44.40-34 12-18 Wyt spinpoatet noch wat 45.34-30 15-20 46.25×14 18-22 47.32×12 17×8 48.26×17 16×18 49.30-24 6-11 50.42-38 18-22 51.14-9 8×10 52.24-20 10×30 53.35×24 Mar jout terjochte op.

Oplossingen problemen

Nû.21 1.44-39, 28-23, x5, x25

Nû.22 1.39-34, 19-14, x1, x40

Nû.23 1.33-28, 21-17, 17-12, x5

Nû.24 1.40-35, 30-25, x13, x15

De nije problemen fan Stellinga-Baron

Nû.25 sw. 2, 4, 12, 15, 17, 20, 22 wyt 26, 29, 31, 39, 40, 46, 50

Nû.26 sw. 2, 4, 8, 10, 16, 26, 36 wyt 18, 28-30, 37, 38, 40

Oplossingen noch net stjoere..

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator