Rubryk 17-11-2023

doorfriesdammen

Rubryk 17-11-2023

De twa wiken foar de krystdagen is yn Drachten it Nederlânsk Kampioenskip.It is tagelyk foar it Frysk Spul en it oerhoeks. Lykas yn 2018 te Harns wurde der tagelyk twa toernooien ferdamd. It is in saneamd rûn toernooi mei folle tinktiid. Yn fjouwer foar-rûnten koenen hieltiden twa dammers harren pleatse. Dat wie mei koarte tinktiid mei sawn partijen. En die bliken dat de Friezen dochs noch wol foar master opslaan. Allinne Frederik Bos fan Grins slagge it as ienige net-Fries de finale te heljen. Dêrnjonken wienen dat yn folchoarder fan pleatsing Folkert Groenveld, Jelle Wiersma, Taeke Kooistra, Marten Walinga, Dicky van der Meer, Hein de Vries en Frâns Kingma. We sjogge nei in oantal frachminten.

Taeke Kooistra – Marten Walinga, 2-e foarrûnte NK’23, 1-e partij

De partij is yn it einspul en swart hat spile 42. ..7-12 en 43.40-34 betsjut grif dat swart oankomt. 

Wyt ferfolge lykswols mei 43.38-33?En Walinga lit kamp troch 43. ..22-27! 44.31×2 14-19  45.2×30 25×37 lizze. 43. ..14-20  44.40-34 12-18 45.31-26 20-24 46.34×14 15×13 47.35×15 18-23 48.26-21 mei winst foar Kooistra

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Marten Walinga – Frederik Bos, 2-e foarrûnte NK’23, 3-e partij

Walinga syn lêste set wie 13.31-27? 31-26 hie moatten en Bos pakte út mei13. .. 16-21 14.27×16 6×26  15.36×16 12-17 16.16×18 8×48 17.49×47 24-30 18.35×24 20×29 19.34×23 13×33 De wrâldkampioen helle it net en moast nei de tredde foarrûnte. Dat waard in ‘clean sheet’ foar him.

Dicky van der Meer – Fedde Wiersma, 3-e foarrûnte NK’23 6-e partij

Fanút de iepening gie it sa1.32-27 19-24 2.33-28 18-22 3.27×18 12×32 4.38×27 20-25 5.31-26 en nei in grouwelige misser fan Wiersma makke wyt de partij út.

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

5. ..8-12? Wyt naam net daalk ien hout foar mei 6.34-30. Earst 6.37-31! 17×37 7.36×38! 16×27 8.34-30 25×34 9.39×37Ek net goed foar swart wie 5. ..15-20 6.35×15 5×25 7.40-35 10-15 8.37-31 17×37 9.36×38 16×27 10.34-30 20×40 11.150×10 9-14 12.10×19 13×24 13.39-34 4-9 14.34×14 9×20 15.35-30 20×40 16.44×35 27-31 41×21 11×31 18.49-44 5. ..17-21 hie moatten.

Yn de fjirde foarrûnte soe Wiersma mei Jouke Algra en Frâns Kingma it dield twadde plak besette. Algra en Wiersma sjogge lykswols ôf fan it NK en mei Kingma him op dat poadium bewize.

De problemen binne fan Stellinga-Baron

Nû.5 sw. 2, 4, 8, 10, 16, 26, 36 wyt 18, 28-30, 37, 38, 40

Nû.6 sw. 2, 7, 9, 10, 16, 20, 45 wyt 21, 23, 27, 30, 38, 46, 49, 50

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nû. 7 sw. 4, 12, 18, 19, 23, 26, 36, 45 wyt 15, 25, 38, 41, 46, 48-50

Nû. 8 sw. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 26 wyt 28, 31, 37, 40, 42, 43, 45, 46

Oplossingen stjoere foar 1 desimber.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator