Rubryk 22-11-2019

doorfriesdammen

Rubryk 22-11-2019

Al wit hoe lang damt Kees Tijssen mei yn de top fan it Frysk damjen. Mei in grutte kennis fan de iepeningen strykt hyflot op. Dat is him grif goed útkommenby de lêste kampioenskippen. Doe waard der foar it earst neffens Fischer-tiid spile. Dat wol sizze trije kertier foar de partij mei 90 tellen de set. Yn nochal wat omlopen kaam it amper oan itmiddenspul ta. Tijssen wûn sa fjouwerkear en noch twa kear yn in langer spul:

in dúdlike promoasje nei de earste acht.

Tsjin Sjoerd Jan Bakker (wyt) gie it sa

1.32-27 19-24 2.33-29 24×33 3.34×32 17-21 4.39-33 12-17 5.44-39 7-12 betteris 5.28-23 6.27×7 21-27 7.37×19 13×24 8.7×18 8×26 Wyt stiet der al minder op en komt ek noch in hout efter. 9.50-44?26-31 10.36×27 24-30 11.35×24 14×21

It fergie Folkert Groenveld mei swartnoch minder 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.36-31 7-12 8.31-27 16-21 9.27×16 6×26 10.32-28 19-24 11.34×14 10×19 12.40-34 4-10 

13.28-22 12×41 14.47×16 8-12 Oantsafier bekinde iepeningstéory. 15.33-28 2-8?? Mei de klapper 16.45-40 25×45 17.28-23 13×35 18.42-37 45×34 19.44×2

Nei 15. …25-30! 16.34×23 18×27 17.39-33 2-8 wie der foar swart neat loos west.

Al earder wûn Tijssen fan Willem Schaap dy’t ek net goed iepene.

1. 32-27 19-24 2. 31-26 20-25 3. 37-31 17×37 4. 41×32 14-20 5. 34×14 10×19 6. 35-30 25×34 7. 39×10 5×14 8. 31-27 15-20 9. 27-21 11×31 10. 26×37 16-21 11. 40-35 7-11 12. 33-29 19×39 13. 38×40 11-16 14. 35-30 20-25 14….13-19 en tebek ôfruilje. 15. 44-39 25×34 16. 39×30 1-7 17. 40-35 21-26 18. 50-44 14-19 18. …18-22 is better. 19. 44-40 9-14 20. 32-28 18×38 21. 37×39 4-10 22. 43-38 12-17 23. 36-31 26×37 24. 38×36 17-21 25. 49-44 7-12 Oant twa kear ta litswart de ôfruil troch 19-24 sitte. 

26. 30-25 21-26 27. 39-34 19-24 

No moat in skiif offere wurde, der driget34-29.  28. 25×23 13×33 29. 34×32 12-17 30. 35-30 2-7 31. 40-35 14-19 32. 42-37 17-21

Hjir hie Tijssen de partij daalk útmeitsjekind troch 33.46-41!! 26×46 en de plakker 24.37-31 46×20 25.31×2!

Twa nije problemen fan Hiele Walinga

Nû.9 sw. 4, 8, 9, 12, 21, 27, 36
wyt 15, 19, 20, 38, 39, 42-44

Nû.10 sw. 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 41
wyt 20, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 47

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH  Jutryp
groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator