Rubryk 23-12-2022

doorfriesdammen

Rubryk 23-12-2022

Yn de lêste rubryk fan 2022 wurde acht problemen fan Roel Bergsma oanbean. Foar de goede oplossingen lizze trije jildpriiskes klear. Dizze âldjierspuzzel telt net mei foar de ledderwedstriid. Noflike krystdagen en in lokkich 2023 tawinske.

Nû.1 sw. 6, 21, 27, 31 wyt 16, 36, 41, 42

Nû.2 sw. 6, 10, 13, 19 wyt 16, 25, 28, 33, 44

Nû.3 sw. 7, 8, 9, 15, 17 wyt 24, 27, 30, 42, 49

Nû.4 sw. 2, 4, 13, 33, 38 wyt 17, 25, 26, 40, 42

Nû.5 sw. 8, 14, 18, 19, 20, 29 wyt 21, 27, 36, 39, 41, 48

Nû.6 sw. 4, 7, 9, 15, 42, 44 wyt 24, 28, 30, 41, 43, 45

Nû.7 sw. 13, 14, 18, 22, 27, 40 wyt 15, 31, 38, 41, 43, 47

Nû.8 sw. 4, 7, 17, 21, 22, 26 wyt 20, 25, 37, 39, 41, 50

Oplossingen stjoere foar 13 jannewaris.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator