Rubryk 25-01-2019

doorfriesdammen

Rubryk 25-01-2019

Op e nij is Hartwert e.o. klupkampioen wurden. En lyk as ferline jier wie it ferskil mei Nocht&Kriich fan Aldegea-SWF knikker op e kant. De Rûge Wolf’ fan Lollum koe him hanthavenje en De Skyfkes moasten degradearje.

Sa bleau it earste optreden fan de Blauhústers yn de Kampioensklasse ta ien jier beheind. Treddeboerd spiler Hein de Vries soarge yn de finale mei de winst op Aldegeaster Henk Haanstra foar it beslissende punt. Mar yn de twadde omloop rûn De Vries it op tsjin Jouke Algra. De Lollumer wie tsien jier lyn twads fan Fryslân en hat it Frysk damjen wat op in sacht sin setten. Lykswols is er it spul noch net ferleard.

1.32-27 20-25 2.27-22 17*28 3.33*22 18*27 4.31*22 12*32 5.38*27 11-17

6.27-22 17*28 7.34-30 25*34 8.40*27 14-20 Bekind spul en Algra mei wyt siket de oanfal op de dûbele hoeke.

9.42-38 20-25 10.37-32 7-11 11.39-33 11-17 12.27*7 2*11 13.35-30 25*34

14.33*35 19-24 15.36-31 10-14 16.38-33 13-18 Is sa de ôfruil oerdwers foar. 17.33-29 24*33 18.43*12 8*17 19.35-30 17-21 20.31-26 16*36 21.46*17 11*42

22.48*37 9-13 Troch al dat ôfruiljen giet de partij rap op it einspul ta. 23.30-25 15*35 24.45*25 3-8 25.37-31 8-12 26.31-27 12-17 27.27*7 6*8 28.41-37 8-12 29.37-31 14-20 30.25*14 13*15

En nei posysjoneel lavearjen komt it der wer op oan. Ferlies en winst lizze tichteby elkoar. 31.44-40 15-20 32.31-27 12-18 Better liket de ôfruil troch 12-17.

33.49-43 20-24 34.47-42

Mei de opbou troch 5-10 bliuwt it spul min ofte mear yn it lykwicht. Swart moat wol mei skiif 4 en dan kin skiif 18 net mear ferdigene wurde.

34. …24-30? 35.40*20 4-10 36.42-38 10*30 37.38-33 5-10 38.43-38

Nû.15 sw. 2, 3, 15, 22, 26, 30, 35

wyt 19, 29, 33, 37, 41, 43, 44

Nû.16 sw. 3, 7, 11, 12, 17, 18, 33, 39

wyt 19, 20, 37, 41, 44, 45, 47, 48

En twa nijen fan Willem F. Bakker.

Nû.17 sw. 3, 9, 11, 16, 24-26

wyt 23, 36, 37, 40, 42, 46, 49

Nû.18 sw. 7-10, 12, 15, 20, 21, 26

wyt 28, 30, 37, 39, 42-44, 48, 49

Oplossings stjoere foar 8 febrewaris.

Nei lotting binne de prizen fan de krystprobleemkes foar 1.Jan Schilstra, Boalsert; 2.Tjipke Smedinga, It Hearrenfean; 3.Auke Zijlstra, Utert.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator