Rubryk 27-3-2020

doorfriesdammen

Rubryk 27-3-2020

Hiel bysûnder by it Fryslân Open te Frjentsjer wienen de prestaasjes fan Konstantin Nord. De jonge Wyt-Rus is noch gjin jier lyn mei it Frysk damjen yn de kunde kaam. Te Minsk hat er in toernooi FRYSK! (einspul) wûn en fierder hat er op www.lidraughts.org in protte traind. Yn de einsútslach kaam hy op in dield fjirde plak en mistte krekt in finaleplak by de grutmasters. Daalk al yn de earste omloop trof Nord 18-fâldich Frysk kampioen Taeke Kooistra (wyt). Dit wie syn earste partij yn it ‘grutte spul’ en Nord liet sjen dat er gjin foarsichtige dammer is. Boppedat wit hy hiel goed mei tiidsdruk om te gean. 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 12-17 5.47-41 7-12 Nord is thús yn de iepeningstéory. 6.41-37 1-7 7.31-27 17-21 8.26×17 11×31 9.37×26 16-21 10.26×17 18×16 11.42-37 19-24 12.34×14 10×19 13.35-30 25×34 14.39×10 5×14 It middenspul begjint yn in lykweardige stân. 15.40-35 12-17 16.33-29 19×39 17.38×40 13-19 18.40-34 7-11 19.37-31 17-22 20.32×12 11×13 21. 44-40 2-7 De spilers falle oan op elkoars lange hoeke 22. 43-38 7-12 23. 49-44 12-17 24. 31-26 15-20 25. 34-30 17-21 26. 30×10 14×5 27. 26×17 16×18 28. 38-32 5-10 29. 32-27 10-14 30. 40-34 8-12 31. 44-40 12-17 32. 27×7 6×8 De swarte hoeke wurdt no wol keal. 33. 36-31 18-22 Wyt kin ek skiif 48 nei de linkerkant bringe. 34. 31-26 8-12 35. 34-30 12-17 36. 40-34 19-23 37. 30-25 23-28 38. 34-30 17-21 39. 26×17 22×11 It swarte sintrum is omklamme. Troch de ôfruil komt de skiif op fjild 28 faai te stean. 40. 48-42 14-19 41. 42-37 13-18 42. 25-20 19-23 43. 20-15 18-22 Kooistra ferbarget in winnende stân. Earst 44.45-40 en dan pas 30-25

44. 30-25 9-14 45. 15×33 28×39 Nei 46.45-40 39-43 47.50-44 43×34 48.35×33 hat wyt wer spul. 46. 25-20 39-43 47. 20-15 11-16 48. 37-31 43-48 Wyt kriget no ek in daam. Swart hie 3-9 strike moatten. 49. 15-10 48×26 50. 10-5 26-17 Nei 50. …3-9 is wyt de daam wer kwyt. 51. 5-41 17-6 52. 35-30 22-27

53.45-40 (driget 50-44 en 30-25) en op 6-1 folget 41-5 en 30-25. Swart moat in hout weijaan. 53. 30-25 6-1 54. 41-19 It ienige plak foar de daam. 54. …27-31 55. 19-35 1-6 37-31 wie better. Wat moat wyt? Mei de daam strike is foar de tredde kear en der driget ek 31-36 as 37. 56. 25-20 6-33 57. 35×32 31×33

Der is foar wyt noch kamp mooglik troch 58.45-40 3-9 59.40-34 33×35 60.46-41 16-21 61.41-37 (as 58.16-21 59.46-41 21-27?? om 40-34, 41-37 en 50-45 wint, dus 59. …3-9 60.40-34 33×35 61.41-37) 9-13 62.50-45 21-26 63.45×25 4-10! 64.37-32 10×30 65.25×34 26-31 66.32-27! 31×22 (32-28 ferliest) en wyt hat krekt genôch tempo foar in daam. En kin de swarte skiif yn de ‘fûke-fangstelling’ krije. Kooistra nimt in oare kar en sil de partij ferlieze. 58. 46-41 3-9 58. …33-39 59.45-40 39-43 60.20-14 4×24 61.40-34 24×44 62.50×48 is kamp 59. 41-37? 33-39 No is der gjin kâns mear foar wyt. Mar nei 59.50-44 16-21 60.41-37 33-38 as 60.44-39 33×44 61.45×43 21-27 wint swart ek. Lykas nei 59.45-40 33-38 60.150-44 16-21 61.40-35 38-42 Op 61. …44-39 folget 4-10 60. 37-31 9-14 61. 20×9 4×13 62. 45-40 39-43 63. 40-34 13-18 64. 34-30 18-22 65. 30-24 43-48 en wyt jout op. Twa nije problemen fan Hiele Walinga.

Nû.25 sw. 1, 3, 7-10, 14, 19, 36 wyt 16, 25, 30, 33, 34, 41, 43, 49

Nû.26 sw. 6, 8-10, 15, 18, 35, 36 wyt 24, 29, 33, 39, 41, 43, 49 Oplossings noch net stjoere. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator