Rubryk 3-3-2023

doorfriesdammen

Rubryk 3-3-2023

Foar de lêste omloop fan it Frysk kampioenskip  hie rekôrkampioen Taeke Kooistra fan Hartwert in goede kâns om syn njoggentsjinde(!) titel te heljen.  Mei fiif punten stie der in heal foar op Jelle Wiersma en in fol punt op Marten Walinga. Dy twa moasten tsjin elkoar en de striid gie lang lyk op. Oan de ein wikselen de kânsen, mei Wiersma by eintsjebeslút as winner. Kooistra siet doe noch tsjin Siebe Walinga. Mei kamp soe der lyk komme mei Wiersma.  En dan in barraazje om it kampioenskip. Sa fier soe it net komme. 

T.Kooistra – S.Walinga, De Gaastmar 11 febrewaris 2023, 7-e omloop PK  

1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.36-31 8-12! Meastal folget 7. ..7-12 en mei de folgjende set stiet wyt ta dat swart oerdwers ôfruilje kin. 8.34-30 liket better. 8.31-27 18-22 9.27×18 19×17 10.37-31 3-8 11.42-37 9-14 Dan no mar 12.34-30 25×34 13.39×30 20-25 14.44-39 25×34 15.39×30 14-20 Efterstrike troch 30-25 kin fansels net om 17-22 16.50-44 20-25 17.44-39 25×34 18.39×30 15-20 Swart hollet wyt syn rjochterkant út. 19.30-24 20×29 20.33×24 10-15 Daalk 17-22 en 22-27 is noch better. Wyt letter troch 34-30 oanfalle. 20. ..21-27 is in prima alternatyf. 21.40-34 17-22! 22.47-42 22-27! Swart jout in hout wei. 

Mar kriget it gauw erom mei in stân as in dyk. Wylts wyt der minder goed op stiet. 23.31×22 16-21 24.22-17 7×47 25.48×46 21-26 26.49-44 6-11 27.44-40  Daalk 27.34-30 is better. Swart moat dan wol 13-19. Lykswols nimt swart net it skerpe 27. ..13-18 en dan 12-17 foar kar. 27. ..13-19 28.24×13 12×14 29.34-30  8-12 30.30-24 14×34 31.40×29 11-16  Wyt kin opbouwe troch 29-24 en letter 43-39 en 39-34. No folget in dryste set. 32.32-28!? 12-17 33.43-39 1-6 34.42-37  Wyt wol oerdwers ôfruilje troch 37-31 

Mei de forcing 34. ..26-31! 35.37×26 16×36 36.46×26 7-11 sil swart gau winne.  34. ..17-21? 35.39-34 15-20? Better is de oanfal troch 6-11 en 11-17 mei de grutte driging 37-31. Wyt kriget no wer spul. 36.34-30 20×40 37.35×44  Foarút slaan is hjir better. Nei 37.45×34 2-7 38.38-33 21-27 39.37×17 16×38 40.33×42 liket wyt noch wat spul te hawwen. 37. ..2-7 38.44-39 21-27 39.37×17 7×27 40.45-40 27-31 41.28-22 31-36 42.22-17 16×18 Wat oars? Der drige 36-31 en 26-21 mei trochbraak.  No hâldt de skiif op 46 twa swarten fêst. 43.38-32 6-11 44.39-34 18-22 45.32×12 11×13 46.40-35 13-19 47.29×9 4×13  Swart strykt it goed út. 48.35-30 13-19 49.30-25 5-10 50.34-30 10-14  

En wyt moat noch in hout jaan. 51.30-24 14×34 52.25-20 34-40 53.20×18 40-44 54.18-12 44-50 55.12-8 50-28 56.8-3 36-41 Wyt jout op. Nei 57.46×37 28×46 hellet swart in twadde daam mei winst. In daam helje op fjild 4 ferliest ek 54.18-13 44-49 55.13-9 49-32 56.9-3 32-10 Wyt net de line 4-36 besette litte. Dat is kamp. 57.3-12 36-41 etc. as 54. ..44-50 55.13-9 50-28 56.9-4 28-32 57.4-15 32-5 Wyt moat fan de line 4-36 en swart hat krekt noch ien set mei de daam. 58.15-33 36-41 etc. Soks betsjutte Wiersma syn tsiende kampioenskip.

In nij problemen fan Hiele Walinga 

Nû.21 sw. 2, 4, 6-9, 13, 35 wyt  16, 20, 24, 28, 29, 32, 41, 49  

Ut in partij, swart strykt 12-17 en ferliest, ynstjoerd troch Bauke Dijkstra. 

Nû.22 sw. 5-9, 12, 15, 16, 20, 25 wyt 26, 27, 34-36, 40, 41, 45, 47, 49 

Oplossingen noch net stjoere. 

Folkert Groenveld 

Riperwei 6 

8623 XH  Jutryp 

groenveldf@hotmail.com 

Over de auteur

friesdammen administrator