Rubryk 7-1-2022

doorfriesdammen

Rubryk 7-1-2022

Yn dizze rubryk wurde acht problemen fan Roel Bergsma jûn. De nijierspuzzel is bûten de ledderwedstriid om en foar de winners binne der prizen. Oplossings stjoere foar 21 jannewaris. In sûn en lokkich 2022 tawinske.

Nû.1

Nû.2

Nû.3

Nû.4

Nû.5

Nû.6

Nû.7

Nû.8

Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator