Categorie archief Geen categorie

doorfriesdammen

Jan Groenendijk hat maksimale skoare

Dei fjouwer fan it Nederlânsk kampioenskip damjen hie wer in dûbelde omloop yn ‘e oanbieding. De moarns hie elts fansels de koprinders op ‘e kuer. Alexander Baliakin trof yn Martijn van IJzendoorn in oare titelkandidaat. De mannen hiene inoar aardich by it hier, mar it waard likegoed kamp. Jan Groenendijk mocht it opnimme tsjin ‘e jongste dielnimmer, de pas 14-jierrige Matheo  Boxum. Groendijk like al gaueftich foardiel te krijen, mar dat ferwettere nei wat minder sterke setten. Sadwaande kaam der in einspul op it boerd dat noch binnen de remizemarzje lei, al wie dat dan ek dreech. Mar Groenendijk gong dêr net foar omlizzen, dat sa waard de oerwinning sines.

            Dan troch nei de Fryske prestaasjes yn Drachten. Gerlof Kolk mocht it opnimme tsjin syn ploechgenoat Luuk Terweijden. Even liek it foar Kolk yntresant te wurden, mar hy moast sels ôfheakje, mei kamp as resultaat. Gabriël Heerema hold de sterke Jitse Slump mei oantreklik spul ek op remize. De oare wedstriden, Anton van Berkel tsjin Ben Provoost, Wouter Sipma tsjin Jan van der Star en Wouter Ludwig tsjin Hein Meijer, rûnen ek allegearre kamp.

            De middeis naam Koprinder Groenedijk it op tsjin Wouter Sipma. Groendijk naam mei in aardich offer in oanfallende stelling yn en twong Sipma sa yn ‘e omsingeling. Dat bliek in goede taktyk, want Sipma kaam der net oan te pas en ferlear de partij.

            Baliakin naam it op tsjin ien fan ‘e Friezen, Gerlof Kolk. Hy naam dêrby alle risiko’s om mar ta in oerwinning te kommen. Dat like earst earslings te wurkjen, mar yn tiidneed gong it mis foar Kolk, dat sa koe Baliakin dochs noch twa punten byskriuwe. Heerema skoarde al wer syn sechsde remize, diskear tsjin Van Berkel.

            Van IJzendoorn besiket om de efterfolging yn te setten op ‘e koprinders. Hy wûn fan Van der Star nei in nijsgjirrich omsingelingsspul, mar spitich foar him, syn konkurrinten bleaune ek oan ‘e winnende hân. Provoost en Boxum spilen in moaie partij, mar holden inoar wol yn it lykwicht. Hein Meijer wûn fan Luuk Terweijden. Slum spile kamp tsjin Ludwig.

doorfriesdammen

Sinteklazedamjen in âld ferhaal.

It wie likegoed wer tige oangenaam hoewol’t it sinteklazedamjen al in âlde ferhaal is. De measte dammers fine it geweldich om ris efkes bûten de stringen te stappen en ek de oare mooglikheden op it dam en skaakboerd út te prebearjen. 

Guon hienen der sa’n nocht oan dat se as gekken útein skeaten. Deabenaud dat se te min tiid ha soene om fjouwer potsjes yn 20 minuten te skowen. Mar as jo dan as in ringket  begjinne, sjogge jo de slachjes oer de kop. Dat die no ek wol wer bliken.

De dammers sieten yn trije ferskillende groepkes fan fjouwer spilers op ien nei: it trije-koppige bestjoer siet gesellich yn ien groep.

De útslaggen. Groep 1: 1 Willem Schaap 7 punten; 2 Jelle Wiersma 6½; 3 Sjoerd Jan Bakker 5½; 4 Dicky van der Meer 5. Groep 2: 1 Cor Kooistra 7; 2 Ype boelens 5; 3 Bauke Bos 0; Groep 3; 1 Tineke Teigeler 9½; 2 Kees Castelein en Hennie de Haan 5; 4 Jan Castelein 4½.

doorfriesdammen

Kees hat syn earste puntsje binnen.

Moandeitejûn 24-10 sieten der trije Strikers te set oer in partij dy’t spile waard yn it kader fan de Fryslân Kup. De tsjinstnanners kamen efterienfolgjend út de Hommerts, Blauhûs en fan de Gaastmar. Al mei al wie der sadwaande wat mear flecht op ‘e koai as oars Foar Kees Castelein wie it in produktive jûn. Hy struts syn earste punt by-inoar.

Ien kear siet er dit jonge seisoen al hiel ticht by in puntsje. Hy stûn doe in houtsje foar tsjin Tineke. Doe ferlear er it lywols sleau. Syn houtsje foarsprong ferskiet er en hy kaam der doe ek noch ris beroerd op te stean. Moandeitejûn moast er it wer tsjin in frou opnimme: Hennie de Haan. Fan har hat er yn it ferline noch net faak wûn, mooglik noch nea. Hy damme sterk en liet him net sa mar fan streek bringe. Ek die er goeie deeglike setten. Hennie hie mooglik noch wat skerper strike kinnen, mar se soarge der mei foar dat Kees yn de einfaze tapakke koe en dat die er. Syn earste puntsje wie dêrmei binnen.

By de Fryslân-kuppers spilen Willem Schaap en Folkert Groenveld tsjin elkoar. De earste ronde. Dat dienen de oaren ek. De beide mannen dy ek wol faak de degens kruse op it ynternet en sa njonkenlytsen elkoar aardich goed kenne wat it damjen onbelanget, makken der no ek in yntressante partij fan. It gie moai lyk op en der wie net sa folle fan te sizzen oant it momint dat Folkert oan begûn te fallen troch de midden hinne. Hy striek sa mar twa houtsje nei it midden. En dat pakte goed út. Groenveld wûn en giet oer nei de twadde rûnte. Dicky van der Meer hie Marcel Altena lotte. Dat like ek in hiele moaie partij te wurden, mar dat waard it net. Marcel seach wat oer de kop en Dicky profitearre. De Blauhúster leit der dus út. Ferline jier troffen Sjouke Attema en Cor Kooistra elkoar ek yn de earste omloop. Ferline wûn Kooistra frij ienfâldich om ‘t Attema de teory net behearske en dêrtroch frij gau in houtsje efter rekke. Dit jier koe Sjouke him dus revansearje. Fan dat revâns nimmen kaam net sa folle terjochte. Hy ferfoel yn it selde spul as in jier lyn, kaam wer in houtsje efter en ferlear. Spitich foar de partij.

Utslaggen: Ype Boelens – Tineke Teigeler 1 – 0; Kees Castelein – Hennie de Haan 1 – 0; Jan Castelein – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1; Bauke Bos – Jelle Wiersma 0 – 1; Jelle Wiersma – Ype Boelens 1 – 0. Fryslân Kup: Folkert Groenveld – Willem Schaap 1 – 0; Dicky van der Meer – Marcel Altena 1 – 0; Sjouke Attema – Cor Kooistra 0 – 1.

(Tekst: C. Kooistra)

doorfriesdammen

Rubryk 22-1-2022

De tichtset oangeande corona wurdt wat iepen setten. Dammers kinne wer los mei de eigen klupkompetysje. En ynkoarten hooplik ek mei de echte persoanlike kampioenskippen. Troch ynternet-damjen op lidraughts koenen dammers elkoar dochs fine. Opmerklik hjir is it damjen fan Ekaterina Kochnevaút Ruslân. Yn koarte tiid is se boppe oan yn de rating kaam, wat soks dan ek mar wurdich is. Wa wit treffe we har nochris efter it boerd, bygelyks by it Frjentsjer Iepen. No folget de ynternet-partij dy’t se yn desimber mei wyt spile tsjin wrâldkampioen Marten Walinga. De tinktiid wie tsien minuten op ‘e klok mei twa tellen de set derby. 1.32-27 20-25 2.31-26 14-20 3.37-31 17×37 4.41×32 12-17 5.47-41 10-14 Fansels net yn it gat slaan om 6. ..17-216.33-28 5-10 Faaks wurdt 17-21 spile. 7.32-27 17×37 8.41×32 11-17Better liket 8. .. 16-21 9.26×17 11×33 10.43×12 13×11 9.31-27 17×37 10.32×41 19-24? In dryste set, werom net 10. ..7-11? 11.34-30 25×34 12.39×17 7×29 Wyt kin der net daalk efter rinne. Dochs stiet de skiif op fjild 29 net goed. 13.42-37 8-12 14.37-31 12-17 15.35-30Folle better is 15.43-39. Swart kriget no de kâns de posysje te ferbetterjen.15. .. 2-7 16.30×28 7-11 17.28-22 17×28 18.38×18 13×22 19.40-35 20-25 20.44-39 14-20 21.39-34 10-14 22.49-44 14-19 23.26-21! 16×27 24. 31-26 23.44-40 as 34-29 leit mear foar de hân.

24. .. 22-28 25.34-29 28×30 26.35×13 9×18 27.26×8 3×12 mei lykwicht.24. ..1-7 25. 26×17 7×27 26. 44-40 19-24 27. 34×14 4×24 28. 43-38  Nei 28.48-42 en 42-37 komt de lange hoeke wer frij. 28… 11-16 29.38-33 6-11 Better is   29. ..24-30 30.35×24 25×43 31.48×39 16-21 en sa fierder bouwe en de linkerkant fan wyt fêst hâlde.30.33-29 24×33 31.35-30 25×34 32.40×38 20-24 33.45-40 24-30 34.40×20 15×24 35.38-32 27×38 36.48×28 9-13 37.36-31 11-17

In grouwelige blunder. It is daliks út nei 38.28-23 13×33 39.31-27 17×37 40.41×14  En gjin nijsgjirrich einspul… 16-21 38.31-26 11-17 39.41-36 24-30 40.46-41 30-34  (41.50-44? om 21-27) 41.28-23! 13×33 42.36-31 34-39 43.31×22 39-43 44.22-17 swart kin net daamstrike 44. …33-38 45.17-11 43-48

Yn deselsde snuorje gie it mei swart tsjin Jan van Dijk. Jawis, deselsde dy’t hjir skriuwt oer it hoeks damjen en it Fryske spul no ek goed yn ‘e macht hat.1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 11-17 5.34-30 25×34 5.42-37 as 47-41 is better. 6.39×30 20-25 7.44-39 25×34 8.40×29 15-20 9.29-24 20×29 10.33×24 19×30 11.35×24 7-11 12.45-40 17-21 13.26×19 9×20 Dizze ôfruil is geunstich foar wyt.14.32-27 20-25 15.27-21 16×27 16.31×22 12×32 17.38×27 13-19 18.39-34 8-12 19.42-37 12-18 Wêrom net 2-7? 20.34-29 19×39 21.43×34 10-15 22.49-44 11-17 23.27×7 2×11 24.50-45 11-16 25.37-31 3-9 26.31-27 9-14 27.40-35 14-20 28.48-43 18-23 29.44-40 23-29 30.34×23 25-30 31.35×24 20×18 De partij bliuwt moai yn it lykwicht.32.36-31 4-9 33.31-26 16×36 34.46×26 15-20 35.43-39 9-14 36.40-35 14-19 37.27-22 18×27 38.26×28 6-11 39.39-34 20-25 40.35×15 5×25 41.45-40 11-17

42.34-29? Kamp is 42.47-42 1-7 43.28-22! 17×28 44.42-38! 28×48 45.40-35 48×30 46.35×12 as 42. ..17-21 43.42-37 1-7 44.34-29 19×39 45.40×38  42… 19×39 43.40×38 25-30 44.28-23 17-22 45.23×21 30-35 46.38-33 35-40 47.33-29 40-44 48.29-24 44-50 49.47-41 50-39 50.41-36 39-25 51.24-19 25-9 

De problemen foar de ledderwedstriid:

Nû.13 sw. 2, 7, 14, 15, 30, 34, 40 wyt 17, 38, 39, 41-43, 49

Nû.14 sw. 2, 4, 7, 9, 16, 17 wyt 19, 31, 38, 40, 43, 47 

En twa nijen fan Stellinga-Baron

Nû.15 sw. 7, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 35 wyt 27, 32, 33, 37, 38, 44, 47, 48 

Nû.16 sw. 3, 9, 12, 15, 16, 20, 25, 26, 36 wyt 27-29, 40, 41, 43, 44, 47, 49

Oplossingen stjoere foar 4 febrewaris.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 7-1-2022

Yn dizze rubryk wurde acht problemen fan Roel Bergsma jûn. De nijierspuzzel is bûten de ledderwedstriid om en foar de winners binne der prizen. Oplossings stjoere foar 21 jannewaris. In sûn en lokkich 2022 tawinske.

Nû.1

Nû.2

Nû.3

Nû.4

Nû.5

Nû.6

Nû.7

Nû.8

Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 15-10-2021

De earste partijen fan de twakamp om de wrâldtitel hienen foar Folkert Groenveld net minder wêze kind. Fjouwer kear op in rige moast der in ferlies ynkassearre wurde. Lokkich kaam der krekt foar de rêstdei in ein oan. Fansels hie dat ferlies oars kind. Mar winners telle punten en ferliezers kânsen. Marten Walinga hie yn fiifde partij de wite skiven.

1. 32-27 19-24 2. 31-26 24-29 3. 34×23 18×29 4. 33×24 20×29 5. 39×19 13×24 6. 40-34 17-21 7. 26×17 12×32 8. 38×27 11-17 9. 43-38 15-20 9.42-38 kin ek en fan swart is 6-11 bekinde téory 10. 27-22! 17×28 11. 38×18 8×28Lykas earder yn de match wurdt der in gambyt spile. Swart kriget in hout foar, mar mei in drege posysje. 12. 37-31 3-8 It hout werom jaan troch 38-33 en dan 10-15 jout in stiif spul.13. 48-43 8-12 14. 41-37 12-17 15. 31-26 16-21 16. 47-41 7-11 17. 37-31 2-7 18. 45-40 9-13 19. 50-45 34-30 is better 13-19 20. 43-39 28-33 Swart jout it hout werom en dat hie noch net hoegd, 4-9 is spylber. 21. 34×32 (39×28?) 10-15 22. 42-37 4-9 23. 39-34 9-13 24. 49-43 13-18 

Bygelyks 25.31-27 11-16 26.37-31 17×28 27.31×2 1×3 28.35-30 24×33 29.43×12 19-24 is foardiel foar wyt.25. 32-27 21×32 26. 37×8 7×9 27. 41-37 17-22 Hjir hie 1-7 moatten. Wyt komt foar nei 28.26-21 20-25 29.21×23 19×28 30.31-26 11-17 31.34-30 as 28. ..22-28 29.21-16 en lykswols nei 28. ..24-29. De spilers binne it paad no bjuster.28. 43-38 11-17 (28-22 is de set.) 29. 38-32 (34-30 hie moatten) 22×42 30. 37×48 17-22 31. 31-27 22×31 32. 26×37 9-13 33. 37-32 19-23 34. 46-41 13-19 driget 23-29 en 20-24 35. 41-37 6-11 36. 34-30 11-16 37. 30×10 15×4 38. 40-34 4-10 39. 48-42 24-29!   

44.44-40 23-28 45.32×23 29×18 is lykweardich. Walinga docht in efterstreek en rint yn in luzich slachje. 40. 34-30? 14-20 41. 30×28 23-29 42. 28×30 20×49 43. 42-38 1-6 44. 35-30 10-15 45. 36-31 15-20 46. 30×10 5×14 47. 31-27 19-23 48. 32-28 49×46 49. 28×10 46×5

De problemen foar de ledderwedstriid. Nû.1 sw.7, 13, 17-19, 23, 24 wyt 27, 33, 36, 38-40, 43 Nû.2 sw.7, 12, 19, 36, 45 wyt 27, 31, 34, 42, 49 en twa nijen fan Stellinga-Baron

Nû.3 sw. 4, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 20 wyt 26, 28, 29, 35, 36, 38, 43, 44

Nû.4 sw. 3, 13, 14, 20, 21, 24, 30, 31 wyt 15, 28, 32, 39, 45, 46, 48, 50

Oplossingen stjoere foar 29 oktober.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 30-4-2021

Yn de simmer fan 2018 waard Marten Walinga de earste wrâldkampioen Frysk damjen. Ferline jier yn maart tsjinne it Fryslân Iepen as kandidatentoernooi. De winner krige it rjocht om de wrâldkampioen út te daagjen. Soks sil yn in twakamp, fan it simmer fan 10 oant 22 augustus, heve. Yn alve partijen sil Folkert Groenveld it opnimme tsjin Walinga. We sjogge no nei harren earste ûnderlinge partij by it niisneamde wrâldkampioenskip. Dat wie te Ljouwert op 6 augustus en Groenveld hie wyt.1. 32-27 19-24 2. 31-26 20-25 3. 37-31 17×37 4. 41×32 14-20 5. 34×14 10×19 Dit is de saneamde Bildtse iepening. Wyt kin no ek 6.35-30 spylje. Sa wol Walinga as Groenveld meie graach in spul op sette. 6. 40-34 11-17 7. 47-41 4-10 8. 32-27 17×37 9. 41×32 12-17 10. 44-40 7-12 11. 50-44 19-24 12. 34×14 10×19 13. 40-34 1-7 De stân is wer symmetrysk. 14. 44-40 7-11 15.35-30! is in moaie set. 15. 32-28 16-21! In prachtige stân mei folop kânsen.

Nei 16.1-27 21×23 17.33-28 23×32 18.38×16 20-24 19.34×23 13×44 20.43-39 44×33 21.35-30 25×34 22.40×38 komt swart der wat better op te stean. Ek kin 15. ..18-22 16.31-27 17×37 17.28×17 16×18 18.42x31as 16. ..22×31! 17.36×18 19×17 18.38-32 16×36 19.46×26 11-16 20.28-23 16×36 21.23-18! 8×37 22.41×31 36×27 23.33-28 27×29 24.39×30 17-21 Wyt hat in hout mear, mar stiet fêst yn de dûbele hoeke.16. 46-41! 19-24 Swart nimt in ôfruil foar kar.17. 34×14 11-16 is 21-27 better?18. 31×22 18×29 19. 33×24 20×29 20. 39×19 13×4 21. 41-37 12-17 22. 37-31 2-7 23. 43-39 Wyt wol ôfruilje, mar swart hat it trochsjoen en in kombinaasje ynboud.

23. ..6-11! 24. 26×6 15-20 25. 35×24 8-12 26. 6×10 5×21 Lyk om, mar de wite stân is ferlern. 27. 38-32 11-16 28. 32-27 21×32 29. 36-31

De lêste problemen foar de ledder, alle fjouwer fan Stellinga-Baron.

Nû. 27 sw. 6,7, 10, 13, 15, 19, 25, 29, 30 wyt 17, 21, 27, 28, 36, 38, 39, 42, 44

Nû. 28 sw. 1, 3, 10, 11, 13, 18-21, 27 wyt 30, 32, 34-36, 38, 40, 42, 43, 49

Nû. 29 sw. 11, 13, 14, 16, 24, 26, 45 wyt 28, 33, 36, 42, 48-50

Nû. 30 sw. 13, 14, 17, 20, 24, 26, 45 wyt 15, 32, 33, 39, 41, 48, 50

Oplossingen stjoere foar 9 maaie.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 16-4-2021

Trije wike lyn stoar hommels Sjoerd Huitema. Jierrenlang hearde hy by de Fryske sub-top yn it oerhoeks damjen. Bysûnder is dat hy in jier as seis lyn ek ynteresse krige foar it Frysk damjen. En hy lid waard fan damklup  ‘De Stadige Strikers’ fan Skearnegoutum. Al rille gau koe Huitema him goed rêde mei ús fariant. En die ek mei oan priisdammerijen. Sa as it renomearre Fryslân Open te Frjentsjer. Yn maart 2017 wie hy fan de partij en kaam yn de fjirde omloop mei swart tsjin Kees Tijssen te sitten. Dy damt al lang yn de subtop en Huitema joech prima partij.

1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 11-17 6.27-22 17×28 7.34-30 25×34 8.40×27 19-24 9.37-31 14-20 10.31-26 20-25 Huitema is goed troch de iepening kaam. Hie no ek foar de ôfruil 10. ..24-30 kieze kinde. 11.39-34 7-12 12.34×14 9×20 13.42-38 20-24 14.41-37 10-14 15.37-31 14-20 16.27-21 16×27 17.31×22 12×32 18.38×27 13-19 19.27-21 8-13  Om oan te fallen mei 24-30. 20.44-40 5-10 21.36-31 10-14 22.21-16 24-30 23.35×24 19×30 24.40-35 14-19 25.35×24 19×30 Moai opboud troch swart. It spul is lykweardich.26.31-27 30-35 27.27-21 13-19 28.46-41 19-24 29.41-36 3-9 30.47-42 9-14 31.42-38 24-30 Swart hâldt him oan it âlde prinsipe; strike yn de sterke hoeke.32.43-39 4-10 Is 20-24 better? 33.49-44 14-19 34. 38-33? No lit Huitema it lizze.

34. ..19-23 35.33×13 35-40 36.44×24 20×47  Moai kombinearre nei de daam. Mar wyt kin dat no ek. 37.13-8 2×13 38.16-11 6×17 39.21×5 47-20 Wyt hat no it bettere spul en sil winne. 40.5-46 1-6 41.26-21 25-30 42.36-31 20-25 43.21-16 6×37 44.46×35 25-48 45.35×5 48-34 46.50-44 34-30 47.5-10 30-24 48.44-40 24-33 Swart hie moatten 35. ..6-11 36. 16×7 2×31 37.30-34 39×30 38.20×27 mei in moai einspul. 39.13-8 10-14 Wyt kin lang gjin daam strike. 40.50-44 1-6 41.44-40 35×44 42.45×43 6-11 43.43-39 11-16 44.39-34 14-20 Noch altiid kin de daam net. 45.34-39 27-32 46.8-3 20-24 47.29×20 15×24 48.3-26 32-38 kamp.

Twa problemen fan Stellinga-Baron

Nû. 27 sw. 6,7, 10, 13, 15, 19, 25, 29, 30 wyt 17, 21, 27, 28, 36, 38, 39, 42, 44

Nû. 28 sw. 1, 3, 10, 11, 13, 18-21, 27 wyt 30, 32, 34-36, 38, 40, 42, 43, 49

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 13-3-2020

Okkerwyks waard te Frjentsjer it Fryslân Open ferspile. Nei acht omlopen kamen de matsjadoaren Jelle Wiersma (Frysk kampioen) en de Alexander Georgiev (wrâldkampioen hoeks damjen) boppe driuwen. Sy waarden yn de grutmaster-finale beselskippe troch Folkert Groenveld en Hein de Vries, dy’t yn in barraazje earst noch winne soe fan Rein Jan Walinga. En de tige ferrassende Wyt-Rus Konstantin Nord. Freedtejûn gie it fierder op in wol hiel bysûndere lokaasje: it planetarium fan Eise Eisinga.
De Vries hie mei in moaie kombinaasje Wiersma by it ear en Groenveld ferbarge yn tiidneed in winnende stân.

Swart kin gjin daam strike om de plakker 27-22. 57. …12-18 58.45-40 43-49 59.27-22 49×35 60.22×22 wint wyt mei twa houten foar. 58.47-41? 43-49

Lykswols kaam Groenveld sterk werom mei winstpartijen op De Vries en Wiersma. En like it Open te winnen doe’t De Vries en Georgiev kamp helje soenen. Dochs pakte de Rus noch de winst. Mei in barraazje fan gefolch. Hjiryn stie Groenveld op de dea.

Mei de klok op fallen, wint wyt troch 51.23-19 20×18 52.2-16 26×6 53.46×8. Der folge 51.23-18 20-25 52.18-12? 25-30! 53.2×35 27-32 54.35×31 26×39 en ek noch kamp. De twadde barraazje brocht dan de beslissing. Georgiev kaam der minder op te stean en no pakte Groenveld wol troch.

41.30-24 1-7 42.40-34 27-31 (in needset) 43.36×27 26×28 44.34-30 28-32 45.47-42 4-9 46.42×22 21×23 47.24×22 9-14 48.41-37 16-21 49.22-18 21-27 50.37×17 7×27 51.46-41 (swart net oer fjild 37 komme litte) 51. ..14-20 (oars folget 30-24) 52.30×10 15×4 53.18-12 54.12-7 32-38 55.7-1 38-43 56.1-40 en de fang foar de daam stiet klear. Dit jier sil Groenveld de regearjend kampioen Marten Walinga yn in match fan âlve partijen útdaagje om de wrâldtitel.

Nû.21 sw. 1, 3, 5, 10, 14, 19, 39
wyt 12, 28, 30, 32, 33, 35, 44, 47

Nû.22 sw. 3, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 26
wyt 28, 29, 33, 35, 36, 38, 39, 49

En twa nijen fan Willem F. Bakker.

Nû. 23 sw. 4, 7, 10, 22, 23, 27
wyt 16, 20, 36, 38, 40, 47

Nû. 24 sw. 4, 7, 8, 11, 15, 16, 26
wyt 18, 23, 31, 34, 37, 43, 45, 47

Oplossings stjoere foar 27 maart.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Slotdag voorrondes Fryslân Open 2020

Franeker, 6 maart 2020

Jelle Wiersma winnaar voorrondes Fryslân Open 2020

Ook de laatste ronde in het WK kandidatentoernooi kende nog verrassende uitslagen. Jelle Wierma won van de Wit-Rus Konstatins Nord in een bloedstollende partij. Met deze overwinning werd hij overtuigend winnaar met 1 punt voorsprong op de nummers 2en 3.  Folkert Groenveld werd verrassend 2e door overtuigend te winnen van Taeke Kooistra. Taeke Kooistra had de laatste 11 jaar steeds de barrage of de finale gehaald. Met zijn 10de plaats is dit een slecht toernooi voor hem.  In de noodzakelijk geworden barrage voor de vierde plek in de finale plaatsten zich drie spelers: Konstatin Nord, Hein de Vries die Alexander Georgiev op een gelijkwaardige remise hield en de verrassend sterk opgekomen Rein Jan Walinga die zich nog op het nippertje wist te plaatsen. In de eerste barragepartij won Hein de Vries uit Leeuwarden eenvoudig van zijn provinciegenoot Rein Jan Walinga uit Aldegea. Ook Konstatins Nord won van Rein Jan Walinga zodat de partij tussen de Vries en Nord de beslissing moest brengen.

Links Hein de Vries, rechts Konstatins Nord. (Foto: Marten Walinga)

Hein de Vries verrast in barrage Fryslân Open 2020

Hein de Vries uit Leeuwarden plaatst zich voor de finale van het Grutmastertoernaoi. De winnaar van deze finale mag de wereldkampioen Marten Walinga uitdagen. Tegen de verwachting in won Hein de barrage van de Witrus Kostantin Nord, die volgens iedereen favoriet was. De finale wordt gespeeld in het Koninklijk Eise EisingaPlanetarium, in de huiskamer van Eise Eisinga. Om kwart voor zeven was de barrage afgelopen, om zeven uur moest alles in het Planetarium opgebouwd worden. De finale bestaat uit drie partijen, de eerste dus in het Planetarium, de tweede en derde partij zijn op zaterdag en in het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Franeker.  ’s Ochtends de eerste ronde (10.00-13.00), ’s middags de laatste, beslissende ronde(13.30-16.30).

Tegelijkertijd wordt in de Koornbeurs van 10.00-16.30 het kwalificatietoernooi FRYSK! gespeeld.

FRYSK! is dammen volgens de Friese regels met slechts vijf schijven per speler. Deze positie is in andere varianten van het damspel steevast remise. In het Friese dammen komt met vijf schijven per speler juist de schoonheid van het eindspel naar voren, en is remise nog altijd een zeldzaamheid! FRYSK! is eenvoudig te leren, openingstheorie is niet nodig, de stellingen zijn altijd overzichtelijk. Iedereen kan dus meedoen!

De vier sterkste spelers plaatsen zich voor het wereldkampioenschap FRYSK!

De laatste ronde voor de finale ronde (Foto: Marten Walinga)

(Tekst: Siep Buurke)