Rubryk 8-11-2019

doorfriesdammen

Rubryk 8-11-2019

Pieter Hoogterp is de foaroanman fan de Gaastmarder klup ‘Stryk Op’. Ferline jier spile hy foar de twadde kear yn it walhallah fan it Frysk damjen ‘de earste acht’. En no doekele Hoogterp der daalk net wer út. Beskiedend wie de oerwinning op Hein de Vries te Jorwert yn de tredde omloop, dat betsjutte dat de Vries by eintsjebeslút op in heal punt fan Hoogterp in stapke werom dwaan moast.

Pieter Hoogterp hie de swarte skiven.

1. 32-27 20-25 2. 27-22 17×28 3. 33×22 18×27 4. 31×22 12×32 5. 38×27 11-17 6. 27-22 17×28 7. 34-30 25×34 8. 40×27 14-20 9. 39-34 20-25 10. 43-38 10-14 11. 34-29 19×39 12. 38×40 13-19 Beide spilers ha keazen foar in rêstige iepening en bouwe de posysjes fierder op. 13. 37-31 19-24 14. 40-34 9-13 15. 31-26 8-12 Foar de ôfruil mei 13-19. In oanfal troch 13-19, 8-13 en dan 24-30 kin ek. 16. 42-37 3-8 Wyt kin kieze foar de ôfruil 34-29, 35-30, 27-21. 17. 37-31 14-20 18. 34×14 20×9 19. 48-43 12-17 20. 43-39 17×37 21. 31×42 9-14 22. 39-34 14-20 23. 44-40 5-10 24. 42-37 10-14 25. 37-31 13-19 25.50-44 is better. 26. 31-27 19-24 27. 49-44 8-12 28. 34-30 25×34 29. 40×29 24×33 30. 27-21 16×27 31. 26×39 12-17 32. 39-34 17-21 De partij is folslein yn lykwicht. 33. 44-40 20-25 34. 34-30 25×34 35. 40×29 15-20 36. 35-30 20×40 37. 45×34 7-11 38. 50-45 11-17 39. 41-37 2-8 40. 37-31 21×41 41. 46×37 17-21 42. 37-32 6-11 43. 47-42 11-17 44. 32-28 1-6 45. 29-24 8-13 46. 42-37 6-11 Mei 46.45-40 6-11 47.40-35 11-16 (swart hat net better) 48.34-29! wint wyt. 47. 37-31 21×41 48. 36×47 11-16 49. 45-40 17-21 En lykas faker makket ien set yn it einspul it ferskil.

50.47-42 21-26 51.42-37 16-21 52.40-35 21-27 53.37×17 26-31 54.17-11 mei in moai einspul.  50. 47-41? 14-19 No forsearret swart in trochbraak en wint de partij.

51. 34-30 13-18 52. 24×22 21×32 53. 30-24 32-38 54. 40-35 38-43

De problemen foar de ledderwedstriid.

Nû.5 sw.1, 13, 15, 17, 18, 21, 25, 28
wyt 26, 34, 37-39, 42, 44
Nû.6 sw. 4, 5, 8, 18, 19, 22, 32, 36, 45
wyt 15, 20, 25, 41, 43, 44, 49, 50

En twa nijen fan Willem F.Bakker

Nû. 7 sw. 2, 4, 11, 14, 15, 24, 25, 35
wyt 18, 22, 32, 33, 43-45, 50
Nû. 8 sw. 2, 4, 6, 8, 15, 16, 18, 30
wyt 26, 28, 29, 36, 39, 42, 46, 48

Oplossingen stjoere foar 22 novimber.

Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH  Jutryp
groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator