Rubryk 9-2-2024

doorfriesdammen

Rubryk 9-2-2024

Te Hartwert binne moarn de lêste twa omlopen fan it persoanlik kampioenskip. Noch fiif fan de acht dammers meitsje kâns op de titel. Marten Walinga is koprinner mei 3,5 punt. Op in heal punt folgje Taeke Kooistra, Jelle Wiersma, Henk Haanstra en Hein de Vries. Mei syn ferrassende oerwinning op Walinga soarge De Vries derfoar dat de spanning wer hielendal werom is. Walinga siket altiid nei komplikaasjes en dreger spul. Soks pakte tsjin rekôr-kampioen Kooistra goed út.

T.Kooistra-M.Walinga, Jorwert 30.1.2024, 3-e omloop PK

Nei 40.46-41? helle Walinga út mei

40. ..22-28! 41.33×22 8-12! 42.22×2 5-10 43.2×20 10×50 en wie it gau dien. En doe’t Walinga yn de fjirde omloop broer Siebe mei in einspulfinesse te pakken hie, wie der in gat fan oardel punt mei de konkurrinsje slein.

M.Walinga-H.de Vries, Lollum 3.2.2024, 5-e omloop PK

Walinga hie in dizze partij ek wer keazen foar in wat dryste opset. Mei in wat nuodlike stân nei 28. ..5-10

Wyt hie him der út rêde kinnen mei it tiidlike offer 25.32-27! 26×28 26.39-34 8-13 27.38-32 10-14 28.32×12 13×11. Mar folge mei 29.39-34 18-22 30.32×12 8×17 en soe it letter oprinne en sa is de spanning oan de top kompleet. Sa kaam regearjend kampioen Jelle Wiersma mei in moaie kombinaasje tsjin promovendus Pieter Hoogterp ek wer daalk efter Walinga.

J.Wiersma-P.Hoogterp, Lollum, 3.2.2024, 5-e omloop PK

31. ..13-19? leit yn de reden, mar

Wiersma kombinearre nei de daam mei32.26-21 17×48 33.37-32 48×31 34.41×3

Yn de ‘twadde acht’ hat bûnsfoarsitter Liuwe Westra ferrassend de lieding. It wierre him ek wol mei, lykas yn de partij tsjin Fedde Wiersma. Earst krige hy in ‘achtklapper’ om de earen nei 18.39-34?

18. ..19-24! 19.34×14 20-24! 20.14×34 15-20! 21.35×24 18-23 22.24×22 16-21 23.31×11 6×28. Mei twa skiven efter noch efkes strike 24.43-39 13-19 25.36-31 12-17 26.46-41 5-10? en mei it bline

27.31-27! 17×46 28.48-43! 46×33 29.43×5 helle Westra in daam. Wiersma wie fan slach en ek noch kamp ferbargje.

De problemen fan Willem F. Bakker
Nû.17 sw. 2, 4, 10, 11, 13, 17, 26 wyt 20, 28, 29, 38, 41, 47, 50
Nû.18 sw. 2, 4, 7, 8, 13-15, 25 wyt 17, 22, 28, 29, 36, 38, 39, 41, 49
Nû.19 sw. 4, 11, 15, 17, 23, 25, 28 wyt 26, 32, 34, 35, 42, 45
Nû.20 sw. 4, 11, 15, 18, 20, 25 wyt 26, 27, 29, 35, 38, 45

Oplossingen stjoere foar 23 febrewaris.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator