Rubryk 9-5-2020

doorfriesdammen

Rubryk 9-5-2020

De dammers Frysk Spul witte de online spul-sites ek te finen. Op lidraughts wurde der eltse deis ferskate toernooikes ferspile. Faaks mei koarte tinktiid fan trije en somtiden mar ien minút. De dammers mei de nammen Niemand en Guttler setten it der okkerdeis yn fiif minuten knap op. Oan de ein fan de partij gie it mei in pear tellen op de klok noch mis foar Guttler.

1. 32-27 19-24 2. 33-28 18-22 3. 27×18 12×32 4. 38×27 8-12 5. 31-26 2-8 6. 37-31 17×37 7. 47×27 12-17 8. 27-22 17×28 9. 26-21 16×27 10. 31×33 11-16 11. 41-37 7-11 12. 37-31 20-25 13. 33-29 24×33 14. 34×32 8-12 15. 35-30 25×34 16. 44×24 14×34 17. 39×30 12-17 18. 40-35 17-21 19. 42-37 21×41 20. 36×47 9-14 21. 37-31 14-20 22. 30-25 10-14 23. 47-41 13-19 24. 32-28 11-17 25. 41-36 4-10 26. 43-38 19-23 27. 28×19 20×18 28. 49-43 17-21 29. 31×11 1×21 30. 38-32 18-22 31. 32×12 14-20 32. 25×14 15×11 33. 43-38 21-27 34. 35-30 11-17 35. 38-33 17-21 36. 33-28 27×29 37. 30×28 10-14 38. 45-40 14-19 39. 40-35 3-9 40. 48-42 5-10 41. 50-45 10-15 42. 42-37 15-20 43. 37-31 21×41 44. 36×47 16-21 45. 46-41 6-11 46. 41-37 11-16 47. 47-41 21-26!

48. 41-36! 26×46 49. 28-23 46×32 50. 23×3 20-24 51. 3-9 32-46 52. 9-31 24-29 53. 31-42?

53.45-40 hie moatten. Swart kin slaan litte en it hout nei de daam bringe.

53… 29-34?  54. 35×33 16-21 55. 33-29 21-27 56. 42-33 27-31 57. 33-22 31-37 58. 29-23 37-42?? 46-41 hie moatten.

 Wyt wint troch 59. 22-28! 42-48 60. 28-50! 46×5 61. 50×46 5-10 62. 46×5

De einstân fan de ledderwedstriid

1.S.v.Steinvoren, Dronryp, 390 p.;

2.J.Schilstra, Boalsert, 364 p.;

3.J.de Boer, Berkel en Rodenrijs, 357 p.;

4.A.de Schiffart, Wommels, 304 p.;

5.G.Schilstra, Boalsert, 297 p.;

6.G.Tigchelaar, Ysbrechtum, 269 p.;

7.K.Wiersma, Nij Beets, 226 p.;

8.T.Smedinga, It Hearrenfean, 215 p.;

9.P.Looge, Tsjummearum, 116 p.;

10.S.de Boer, Burdaard, 92 p.;

11.A.Zijlstra, Utert, 68 p.;

12.J.Wiersma, Wommels, 68 p.;

13.G.Ykema, De Gaastmar, 52 p.;

14. S.Schilstra, Lollum, 50 p.;

15.F.Wiersma, Easterein, 46 p.;

16.G.Harkema, Snits, 44 p.;

17.P.Sikma, Hartwert, 14 p.;

18.B.Kroon, Blauhús, 12 p.;

19.S.Couperus, Snits, 1o p.;

20.J.Reade, Manchester 8 p.;

In goede simmer tawinske.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator