Sinteklazedamjen in âld ferhaal.

doorfriesdammen

Sinteklazedamjen in âld ferhaal.

It wie likegoed wer tige oangenaam hoewol’t it sinteklazedamjen al in âlde ferhaal is. De measte dammers fine it geweldich om ris efkes bûten de stringen te stappen en ek de oare mooglikheden op it dam en skaakboerd út te prebearjen. 

Guon hienen der sa’n nocht oan dat se as gekken útein skeaten. Deabenaud dat se te min tiid ha soene om fjouwer potsjes yn 20 minuten te skowen. Mar as jo dan as in ringket  begjinne, sjogge jo de slachjes oer de kop. Dat die no ek wol wer bliken.

De dammers sieten yn trije ferskillende groepkes fan fjouwer spilers op ien nei: it trije-koppige bestjoer siet gesellich yn ien groep.

De útslaggen. Groep 1: 1 Willem Schaap 7 punten; 2 Jelle Wiersma 6½; 3 Sjoerd Jan Bakker 5½; 4 Dicky van der Meer 5. Groep 2: 1 Cor Kooistra 7; 2 Ype boelens 5; 3 Bauke Bos 0; Groep 3; 1 Tineke Teigeler 9½; 2 Kees Castelein en Hennie de Haan 5; 4 Jan Castelein 4½.

Over de auteur

friesdammen administrator