Utnoeging foar kampioenskip Frysk Damjen foar froulju

doorfriesdammen

Utnoeging foar kampioenskip Frysk Damjen foar froulju

Utnoeging foar kampioenskip Frysk Damjen foar froulju
Op sneon 15 febrewaris wurde de 6e en 7e rûnte fan it Persoanlik Kampioenskip spile yn doarpshûs ‘It Swettehûs’ yn Skearnegoutum.
Op dizze dei sil ek striden wurde om it kampioenskip Frysk Damjen foar froulju. Yn april 2018 gie de finale tusken Tineke Teigeler (kampioen yn 2017) en Akke Renske Walinga út Parregea. Dizze finale waard wûn troch Akke Renske. Spitigernôch koe it kampioenskip yn 2019 net trochgean, om ’t der te min dielnimster wiene. Wa wurdt de opfolchster fan Akke Renske?

Alle froulju kinne meidwaan; men hoecht gjin lid te wêzen fan in damklup as it dambûn. Elts is wolkom: froulju dy’t by in klup damme, mar ek froulju, dochters, memmen, (skoan-)susters, buorfroulju, freondinnen, kunde ensfh. fan dammers en damsters binne fan herte wolkom!

Wy rekkenje op in soad dielnimmers. It begjint de middeis 13:00 oere. It spylskema en de tinktiid is ôfhinklik fan it oantal dielnimsters.
Meidwaan kostet neat.
De prizen besteane út bekers én kadobonnen!
It soe moai wêze as der 6 oant 8 froulju/famkes komme!

Opjaan foar tongersdei 13 febrewaris om 21.00 oere by Fedde Wiersma, 06 – 21 37 87 00 as wiersmafedde@gmail.com

Ut namme fan it Dambûn Frysk Spul,
Fedde Wiersma
(skriuwer)


Over de auteur

friesdammen administrator