Utslaggen 1e ronde Fryslankup

doorfriesdammen

Utslaggen 1e ronde Fryslankup

De utslaggen fan de eerste ronde foar de Fryslankup .

Liuwe Westra                      –                   Leo Altena 0 – 1

Marten Walinga                  –                  Jurjen Frankena             1 – 0

Bauke Bos                            –                  Klaas Wiersma 0 – 1

Frans Kingma                      –                  Teake Kooistra 0 – 1

Fedde Wiersma                  –                  Siebe Walinga 0 – 1

Tjerk Wijbinga                     –                  Hein de Vries N.n.g.

Sjouke Attema                     –                 Pieter Hoogterp 0 – 1

Herman T/w/v scheltinga  –                Sietse de Jong 1 – 0

Siebren Dyk                         –                Bernard Kroon 1 – 0

Cor Kooistra                        –                Rein Jan Walinga 1 – 0

Manfred de Wolff              –                Folkert Groenveld           0 – 1

Gert Jan Kamp                   –                Dicky van der Meer           0 – 1

Bauke Dykstra                   –                Piet Sikma 1 – 0

Epke Bootsma                  –                Johannes Hoekstra 1 – 0

Marcel Altena                  –                Jappie de Jong 1 – 0

De loting foar de twadde ronde is op freed 29 november yn Jorwerd.

Over de auteur

friesdammen administrator