útslaggen begjinners, pupillen, jeugd

doorfriesdammen

útslaggen begjinners, pupillen, jeugd

Utslaggen earste foaromloop begjinners, pupillen en jeugd freed 28 desimber te Blauhús

begjinners: Freark Smink (Baaium), Wytse Breeuwsma (Wommels), Ids Delea (Wommels), Jaring Jan Postma (Waaksens), Mirte Hannema (Blauhús)

pupillen: Wytse Wiegersma (De Gaastmer), Brecht Frankena (Blauhús), Neeltsje Ykema (De Gaastmer), Nieke Ykema (Blauhús), Brecht Ykema (Blauhús), Watze Anne Postma (Waaksens), Janke Delea (Wommels), Jorrit Frankena (Blauhús), Teije Stor (Boalsert), Mette Jorritsma (Blauhús)

NB: Mette Jorritsma koe der net by wêze, en sil har wedstriden ynhelje.

jeugd: Rinze Zeilstra (De Gaastmer), Wiebren Ykema (De Gaastmer), Wytze Zeinstra (Blauhús), Rauke de Hoop (De Gaastmer), Eelco de Wolff (Blauhús), Harmen Jacob Postma (Waaksens)

begjinners:

earste omloop: Wytse – Jaring Jan: 1-0; Ids – Mirte: 1-0
twadde omloop: Jaring Jan – Ids: 0-1; Freark – Wytse: 0-1
tredde omloop: Ids – Freark: 1-0; Mirte – Jaring Jan: 1-0
fjirde omloop: Freark – Mirte: 0-1; Wytse – Ids: 1-0
fyfde omloop: Mirte – Wytse: 1-0; Jaring Jan – Freark: 0-1

tuskenstân: Wytse, Ids en Mirte: 4 punten; Freark: 2 punten; Jaring Jan: 1 punt

pupillen:

earste omloop: Brecht F – Teije: 0-1; Neeltsje – Jorrit: 0-1; Nieke – Janke: 1-0; Brecht Y – Watze Anne: 0-1
twadde omloop: Janke – Brecht Y: kamp; Jorrit – Nieke: 1-0; Teije – Neeltsje: kamp; Wytse – Brecht F: 1-0
tredde omloop: Neeltsje – Wytse: 1-0; Nieke – Teije: 0-1; Brecht Y – Jorrit: 0-1; Watze Anne – Janke: 1-0
fjirde omloop: Jorrit – Watze Anne: 0-1; Teije – Brecht Y: 1-0; Wytse – Nieke: 1-0; Brecht F – Neeltsje: 0-1

tuskenstân (NB: Wytse, Watze Anne, Brecht Frankena en Janke hawwe ien wedstryd minder spile omdat Mette Jorritsma net koe)

Watze Anne en Jorrit: 3 punten
Teije: 2,5 punt
Wytse: 2 punten
Neeltsje en Brecht Ykema: 1,5 punt
Brecht Frankena en Nieke: 1 punt
Janke: 0,5 punt

jeugd:

earste omloop: Rinze – Wiebren: 0-1; Harmen Jacob – Eelco: 1-0; Wytze – Rauke: 1-0
twadde omloop: Wiebren – Rauke: 1-0; Eelco – Wytze: 0-1; Rinze – Harmen Jacob: 0-1
tredde omloop: Harmen Jacob – Wiebren: 1-0; Wytze – Rinze: 1-0; Rauke – Eelco: 0-1

tuskenstân: Wytze en Harmen Jacob: 3 punten; Wiebren: 2 punten; Eelco: 1 punt; Rauke en Rinze: 0 punten

De folgjende foaromloop is op sneon 18 jannewaris 2020, de middeis om 13.30 oere yn it doarpshûs fan ’e Gaastmar.

Over de auteur

friesdammen administrator