Utslaggen kampioenskip FRYSK! te Wurdum

doorfriesdammen

Utslaggen kampioenskip FRYSK! te Wurdum

Juster is it kampioenskip Frysk Damjen foar basisskoallen by Hotel Duhoux te Wurdum wûn troch it Italjaanske team fan de skoalle Istituto Scolastico Eugenia Martinet út Aosta. Twadde wie de Sint Gregorius-skoalle út Blauhús.

Yn de twadde klasse wie de oerwinning foar it tredde team fan Mienskipsskoalle De Legeaën út Sibrandabuorren. Dat team promovearret sadwaande nei de earste groep.

De bêste yndividúele spiler wie Adrea Peirano út Aosta. Hy wûn alle sân spullen. Dat wie in unikum yn de skiednis fan it toernoai: oars moasten der om it earste plak altiten beslissingswedstriden spile wurde, mar dit wie in oerwinning mei oermacht. Foar de earste 20 spilers wiene der prizen.

Hjirûnder steane de útslaggen per team en per spiler.

Groep I

1. Eugenia Martinet Valle Aosta 5,6 pt
2. St. Gregorius Blauwhuis 4 pt.
3. It Fûnemint Wommels 3,8 pt
4. De Legeaën Sibrandabuorren 3,6 pt.
5. St. Maarten Bolsward 3 pt.

Groep II

1. De Legeaën III Sibrandabuorren 3,87 pt.
2. De Legeaën II Sibrandabuorren 3,5 pt.
3. It Fûnemint II Wommels 3,38 pt.
4. De Steven Franeker 3,13 pt.
5. It Fûnemint III Wommels 2 pt

1 Andrea Peirano, Eugenia Martinet 7 
2 Lorenzo Schifino, Eugenia Martinet 5.5 
3 Adelina Bulat, Eugenia Martinet 5.5 
4 Teije Stor, St. Maarten 5
5 Watze Anne Postma, It Funemint 2 5 
6 Marco Gemma, Eugenia Martinet 5 
7 Marco Giacosa, St Martinet 5 
8 Willem Kroon, St. Gregorius 5 
9 Martsen Van Der Goot, De Legeaën 1 5 
10 Ruben Buma, De Legeaën 2 4.5 
11 Doutzen Twijnstra, De Legeaën 3 4
12 Marcus Kroon, St. Gregorius 4
13 Jelte Hoekstra, De Legeaën 2 4
14 Ytzen Hoekstra, De Legeaën 3 4 
15 Jorrit Frankena, St. Gregorius 4 
16 Rens Bos, It Funemint 2 4 
17 Hiske Bos, It Funemint 1 4 
18 Jitze Draaisma, De Steven 4 
19 Maarten Koopman, It Funemint 1 4 
20 Bart Bijstra, De Legeaën 3 4 
21 Rients Huitema, De Legeaën 3 3.5 
22 Louise Hoekstra, De Steven 3.5 
23 Gerrit Kramer, De Legeaën 1 3.5 
24 Hedzer Prinsen, St. Maarten 3 
25 Lars Salverda, De Steven 3 
26 Lute Talsma, It Funemint 3 3 
27 Jelmer Bijma, De Legeaën 2 3 
28 Jurre Jansen, St. Gregorius 3 
29 Klaske Gaastra, It Funemint 1 3 
30 Sander Kramer, De Legeaën 2 3 
31 Anne Rikst Bakker, De Legeaën 1 3 
32 Milan Wispelwey, De Legeaën 1 3 
33 Wytze Krikke, De Legeaën 2 3 
34 Ruurd van Althuis, St. Maarten 3 
35 Elisah de Boer, It Funemint 2 2.5 
36 Femke Dijkstra, It Funemint 1 2.5 
37 Corne Ebbendorf, It Funemint 2 2 
38 Teun Wisman, It Funemint 3 2 
39 Ids Delea, It Funemint 3 2 
40 Kimberly Engbrenghof, De Steven 2
41 Jurre Spijksma, St. Maarten 2 
42 Lieuwe van Der Kamp, St. Maarten 2 
43 Julia Dijkstra, It Funemint 3 1

Tekst: Liuwe Westra

Over de auteur

friesdammen administrator