Utslaggen út it ferline telle net mear.

doorfriesdammen

Utslaggen út it ferline telle net mear.

Der binne fan dy jûnen dan liket it wol sa dat hoe’t it altiten wie, fier efter ús leit. Yn dat gegeven sit in hiel posityf punt. De stelling resultaten út it ferline jouwe gjin garânsje foar de takomst, mei oare wurden: útslaggen út it fer4line telle net mear.

Nim no de partij tusken Kees Castelein en Tineke Teigeler. Gewoanwei siet it sa: Kees wat fluch strike en net te folle neitinke rûn it op dy wize meastal op. Tineke wist dêr wol rie mei. Moandeitejûn seagen wy in oare Kees, in Kees dy’t foar’t er struts earst goed de saken trochkipe. Dy ûntwikling hie by him al wat langer spile. Moandeitejûn seagen de dammers it no yn de praktyk. De partij tusken harren wie op himsels moai om te sjen. Mar wol sadanich dat Kees de aksje ûndernaam en Tineke min of te mear hieltiten mei in antwurd komme moast. No is dat fansels altiten sa yn it damjen, mar yn dizze partij wie dat moai waar te nimmen. De streken fan Kees mei de bedoeling om in houtsje fan Tineke fêst en op slach  te setten, wie dêr in moai foarbyld fan. De partij wie doe út en Tineke moast wol konkludearje dat al har suksessen tsjin Kees út it ferline echt ferline tiid wienen.

Net altiten, mar meastal wie de útslach tusken de bestjoersleden Bauke Bos en Cor Kooistra fan te foaren al sa’n bytsje bekend: Kooistra luts einliks altiten oan it langste ein. Resultaten út it ferline binne gjin garânsje foar hjoed-de-dei. Der moat no echt damd wurde om de suksesfolle Bos fan de winst ôf te hâlden. Dat slagge Kooistra moandeitejûn net. No kenne wy wol stelle dat dy lêste striemin spile, mar dan soene jo Bauke Bos fierstente koart dwaan.  Hy spile heel sterk en die de hele partij krekt de goeie setten. Kooistra tocht mooglik mei in slach nei foaren de partij yn syn foardiel te beslissen,  mar dat pakte ferkeard út. Hy kaam finaal fêst te sitten en koe net oars as om de hân te jaan. Moai foar it damjen dat der wer nij talint him oantsjinnet.

De partij fan de jûn wie dy tusken Bauke Dykstra en Dicky van der Meer. Se sieten de trije oeren hielendal út. It wie in spul om yn te listen. Nei in wyld tuskenspul fan Dykstra kaam Van der Meer der wat better op te stean en hy makke it hiel moai út. It is fansels al prachtich dat Dicky him klassifisearre hat foar de kamioenskippen Frysk spul by it Nederlânsk kampioenskip te Drachten. Mooglik hat dit him in ekstra “boost” jûn. Dit ferhaaltsje stiet tenei ek op facebook ûnder it kopke “de stadige strikers.

Utslaggen: Kees Castelein – Tineke Teigeler 1 – 0; Ype Boelens – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1; Bauke Dykstra – Dicky van der Meer 0 – 1; Cor Kooistra – Bauke Bos 0 – 1.

Over de auteur

friesdammen administrator