Wiersma wint Wapenpartij

doorfriesdammen

Wiersma wint Wapenpartij


 

It siet der nei de earste jûn al wat oan te kommen, want doe naam er fuortdaliks de kopposysje yn. Jelle Wiersma hat dy op ‘e twadde en lêste jûn yn it toernoai om it kampioenskip fan “Het Wapen van Baerderadeel” yn Jorwert ek net mear ôfstien. Yn ‘e tredde omloop stûke it oars al wat mei de puntemesine. Willem Schaap makke it Wiersma hiel lestich, en sleepte der úteinliks ek kamp út. In oare potinsjele konkurrint, Folkert Groenveld, hie it ûnderwilens dreech tsjin ‘e pleatslike favoryt Willem Dykstra. De kampioen fan ‘e beide foarige edysjes koe de boel optlêst nei in trochbraak noch nei kamp skowe, mar omstanner Cor Kooistra wiisde der nei ôfrin fleanende fluch op dat Dykstra winne moatten hie. Mar ja, yn ‘e lêste faze fan in partij ha dammers der faak noch in tsjinstanner by krige. En dat is de klok.

 

Yn ‘e fjirde en lêste omloop weefde Wiersma ôf mei Groenveld. Schaap wûn fan Dicky van der Meer, en dat smiet him in knap twadde plak op yn ‘e einklassearring. Willem Dykstra sil oer syn tredde posysje ek net ûntefreden wêze. Nei dy toppers folge it middenmoattrio Groenveld, Van der Meer en Westra, allegearre mei 2 punten. Groenveld bliek fan harren fierwei it bêste SB te hawwen, dat dy gong ek noch mei in pryske nei hûs ta. Cor Kooistra hie yn Jorwert syn dagen net, en nettsjinsteande hege pleatslike ferwachtings bliek Frans Kingma op dit nivo dochs te koart te kommen.

 

Yn ‘e twadde groep gong Rinze Schukken fan Hilaard de twadde jûn as tredde yn, mar hy kaam der as earste wer út. Tsjin kastlein Emke Dykstra gong it frij maklik, mar yn ‘e lêste omloop tsjin Siebren Dyk, dy’t dêrfoar noch Harry Kaspers ferslein hie, hie er it dreger. Oant Dyk in geweldige flater makke, en hy út lulkichheid dêroer sa tsin syn kealjende plasse bûkte dat elk út syn konsintraasje helle waard. Damjen is ek emoasje. Dy wie der ek by Hindrik Terpstra. Dy begjinnende dammer helle foar it earst in oerwinning. En hy glom der oer.

 

 

Utslaggen groep I

Tredde omloop: F. Groenveld – W. Dykstra ½-½; F Kingma – C. Kooistra 0-1; J. Wiersma – W. Schaap ½-½.

Fjirde omloop: Kingma – Westra 0-1; Schaap – van der Meer 1-0; Groenveld – Wiersma 0-1; Kooistra – Dykstra 0-1.

Einstân (mei tusken heakjes it SB-getal): 1. Wiersma 3½; 2. Schaap 3; 3. Dykstra 2½; 4. Groenveld 2 (10,5); 5. Van der Meer 2 (6); 6. Westra 2 (2); 7. Kooistra 1; 8. Kingma 0.

 

Utslaggen groep II

Tredde omloop: H. Kaspers – S. Dyk 1-0; R. Schukken – E. Dykstra 1-0; B. Hylkema – H. Terpstra 0-1.

Fjirde omloop: Terpstra – Kaspers 0-1; Dyk – Schukken 0-1; Dykstra – Hylkema ½-½.

Einstân: 1. Schukken 3; 2. Dyk 2½ (8,25); 3. Kaspers 2½ (8,25); 4. J. Dykstra / B. Hylkema 1½ (5,75); 5. E. Dykstra 1½ (2,25); 6. Terpstra 1.  [NB 1: folchoarder tusken Dyk en Kapers op grûn fan de ûnderlinge partij. NB 2: J. Dykstra wie de twadde jûns siik, B. Hylkema hat doe foar him ynfallen.]

 

Over de auteur

friesdammen administrator