Categorie archief Nijs

doorfriesdammen

Sneon 2 maart funen der trije lyktidige toernoaien Frysk Damjen plak yn Frjentsjer.

Yn de Korenbeurs wie in iepen publykstoernoai yn e spylfoarm FRYSK!, oftewol Frysk Damjen mei mar 5 skiven foar elke spiler. Njonken de wenstige prizen wiene yn dat toernoai in tal kwalifikaasjeplakken te winnen foar it Fjirde Wrâldkampioenskip FRYSK! ien dei letter. Foar dit toernoai wie der spesjaal in ploech jonge Italjaanske dammers oerkommen út Aosta ûnder lieding fan de entûsjaste damtrener Paolo Faleo, ien fan e grutte ambassadeurs fan it Frysk Damjen yn Itaalje.

Nei sân omlopen wiene Tsjerk Wijbenga en Foeke Tiemensma, beide út Fryslân, en Aleksej Domchev út Litouwen wis fan plak. Twa plakjes moast noch om damd wurde troch de Fryske Dicky van der Meer, Macodou Ndiaye út Senegal, Alexander Shvartsman út Ruslân en Paolo Faleo sels. Fjouwer nasjonaliteiten spilen meiinoar in barraazje! Omdat in oare spiler him weromluts, wie Dicky van der Meer op dat stuit ek al wis fan plak, en gong it noch tusken Ndiaye, Shvartsman en Faleo. Shvartsman luts nei noch in ekstra barraazjepartij spitigernôch oan e koartste ein.

foto: fjouwer nasjonaliteiten stride om plak yn WK: f.l.n.rj.: Van der Meer, Shvartsman, Faleo, Ndiaye
rjochtefrij te brûken mei fermelding WFD/Liuwe Westra

Wilens waarden yn it histoaryske stedhûs de finales op master- en grutmasternivo damd. Yn beide groepen wie plak foar fjouwer spilers. De Rus Alexander Georgiev hie him pleatst by de grutmasters, mei Marten Walinga, Teake Kooistra en Jelle Wiersma. De trije partijen waarden spile op freedtejûn 1 maart en sneon oerdei 2 maart. Alle spullen wiene dreech en deeglik, en de spilers moasten it hawwe fan it folhâlden fan de konsintraasje. Dat slagge net altyd: troch flaters hellen Walinga en Kooistra elk mar ien punt. Wiersma en Georgiev wiene dúdlik better yn foarm. Yn harren ûnderlinge spul foel de beslissing by einsluten mar troch it lytst mooglike ferskil: 1 tempo. Beide mannen hellen twa punten, en moasten dus noch in kear om it kampioenskip. Ta elk syn fernuvering rûn Georgiev doe yn in lokset: hy joech trije houten foar in wolf, mar Wiersma koe dy foar twa wer weromwinne.
   Yn ’e mastergroep sieten Jan van Dijk, Auke Zijlstra, Hans Jansen, alle trije ynternasjonale spilers fan Nederlânsk en/of Frysk komôf, en Jean Marc Ndjofang út Kameroen. Dy lêste liet it benammen yn e earste beide omlopen sitte, mar spile in prachtich spul tsjin Hans Jansen yn e tredde. Ek dat moast er lykwols nei hast 70 setten ferlieze. Auke Zijlstra, fan komôf in Blessumer, wie net te bedamjen en wûn it kampioenskip mei 2,5 punt.

foto: barraazje Georgiev (l) – Wiersma
rjochtefrij te brûken mei fermelding WFD/Marten Walinga

Einstân Kwalifikaasjetoernoai FRYSK!

1 Tsjerk Wijbenga    7 punten
2 Foeke Tiemensma    6
3 Aleksej Domchev    5,5
4-7 Dicky van der Meer, Macodou Ndiaye, Alexander Shvartsman, Paolo Faleo    5
8-10 Daria Tkachenko, Davide Zhou, Elia Cantatore    4,5
11-17 Fedde Kramer, Federico Giacosa, Patrick Casaril, Herre Klaas Ykema, Gatze Ykema, Francesco Zappia, Petra Duskova    4
18-20 Wiebren Ykema, Hans van Dijk, Renaud Braye    3,5
21-24 David Tamborin, Douwe Namminga, Andrea Peirano, David Riupassa    3
25 Sietze van Netten    1
26 Feike Wiegersma    0,5

Barraazje om de plakken 4-7

Ndiaye – Van der Meer    0-1
Faleo – Shvartsman    1-0

Shvartsman – Ndiaye    kamp
Van der Meer – Faleo    0-1

Faleo – Ndiaye    1-0
Van der Meer – Shvartsman    1-0

4e plak :    Faleo:    3 punten
5e plak:    Van der Meer: 2 punten
Ndiaye en Shvartsman:0,5 punt

Twadde barraazje:

Shvartsman – Ndiaye    0-1
6e plak:      Ndiaye
7e plak:    Shvartsman

Pleatst foar it 4e WK FRYSK! op snein 3 maart 2019

út eardere kwalifikaasjetoernoaien: Teake Kooistra, Jelle Wiersma, Davide Zhou, Petra Duskova

út FO 2019 27 febr. – 1 mrt. 2019: Marten Walinga, Alexander Georgiev, Auke Zijlstra, Frederik Bos, Jean Marc Ndjofang, Hans Jansen, Dicky van der Meer

út Kwalifikaasje 2 maart 2019: Tsjerk Wijbenga, Foeke Tiemensma, Aleksej Domchev, Paolo Faleo, Macodou Ndiaye

Grutmasterfinale

1e omloop:     Walinga – Georgiev    1-0
       Wiersma- Kooistra    1-0

2e omloop:    Kooistra – Walinga    1-0
       Georgiev – Wiersma    1-0

3e omloop:    Walinga – Wiersma    0-1
       Kooistra – Georgiev    0-1

einstân grutmasters

Georgiev, Wiersma    2 punten
Walinga, Kooistra    1 punt

barraazje: Wiersma – Georgiev: 1-0

Masterfinale

1e omloop:    Zijlstra – Ndjofang    1-0
   Van Dijk – Jansen    1-0

2e omloop:    Jansen – Zijlstra    kamp
   Ndjofang – Van Dijk    0-1

3e omloop:    Zijlstra – Van Dijk    1-0
   Jansen – Ndjofang    1-0

einstân masters

Zijlstra    2,5
Van Dijk    2
Jansen    1,5
Ndjofang    0

doorfriesdammen

Rus Georgiev berikt finale Frysk damjen

Frjentsjer — Nei trije dagen en acht omlopen Frysk damjen is it toernoai Fryslân Open ynearsten ta in ein kaam. Hjirnei spylje de sterkste fjouwer dielnimmers en de fjouwer earstfolgjende net-Fryske spilers freedtejûn en sneon yn it Frjentsjerter stedhûs in grutmastertoernoai. It is dit jier foar it earst dat der net in aparte groep foar Friezen is, en dat wie ek mar goed. De Rus Georgiev helle nammentlik de earste fjouwer.

Georgiev hie him ferline simmer by it earste wrâldkampioenskip yn it Frysk damjen ek al sjen litten. Hy waard doe twads, nei Marten Walinga. De Rus, âld-wrâldkampioen yn it ynternasjonale damspul, hie no in minne start, mar slûpte hast ûngemurkenwei yn e ranglist omheech. De kroan op syn damjen wie syn lêste partij tsjin de Fryske matsjedoar Taeke Kooistra, dy t him raar ferseach doe t er efterstruts. Kooistra helle oars noch wol de finale, lykas ek Walinga en Jelle Wiersma.

De finalepûl foar de net-Friezen bestiet út Fries-om-utens Auke Zijlstra, Hans Jansen (Amstelveen), Jan van Dijk (Oerterp) en de Kameroenees Jean Marc Ndjofang. De Grinslanner Frederik Bos, dy t likefolle punten helle as Georgiev, moast him needtwongen foar de finale tebeklûke.

Utslaggen en einstân

Sande omloop:

Alexander Georgiev – Tsjerk Wijbenga 1-0; Hans Jansen – Frederik Bos 0-1; Kees Tijssen – Dicky van der Meer 1-0; Patrick Casaril – Auke Zijlstra 0-1; Jean Marc Ndjofang – Sjoerd Couperus 0-1; Herbert Tulleken – Petra Duskova 0-1; Fedde Wiersma – Aleksej Domchev 1-0; Hein de Vries – Renaud Braye 0.5-0.5; Piet Sikma – Macodou NDiaye 0-1; Darya Tkachenko – Alexander Shvartsman 0-1; David Riupassa – Bauke Dijkstra 0-1; Jan van Dijk – Taeke Kooistra 0-1; Marten Walinga – Foeke Tiemensma 1-0; Jelle Wiersma – Liuwe Westra 1-0.

Achtste omloop:

Bos – Van Dijk 1-0; Tiemensma – Tijssen 1-0; Wijbenga – Wiersma 1-0; Couperus – Jansen 0-1; Shvartsman – Van der Meer 0.5-0.5; De Vries – Casaril 0-1; NDiaye – Ndjofang 0-1; Dijkstra – Petra Duskova 0.5-0.5; Domchev – Braye 0-1; Tkachenko – Sikma 0-1; Walinga – Wiersma 0.5-0.5; Kooistra – Georgiev 0-1; Zijlstra – Westra 1-0; Tulleken – Riupassa 0-1.

Einstân:

1 Walinga 6,5 punt

2-5 Jelle Wiersma, Kooistra, Georgiev, Bos 6 punten

6 Tiemensma 5,5 punt

7-8 Wijbenga, Zijlstra 5 punten

9-11 Van Dijk, Tijssen, Jansen 4,5 punt

12-17 Van der Meer, De Vries, Couperus, Westra, Fedde Wiersma, Ndjofang 4 punten

18-20 Dijkstra, Duskova, Shvartsman 3,5 punt

21-23 Casaril, Ndiaye, Riupassa 3 punten

24-25 Domchev, Braye 2,5 punt

26-27 Sikma, Tkachenko 2 punten

28  Tulleken 0 punten

doorfriesdammen

Gjin dammer mear ungeskansearre by toernoai Fryslan Open

Nei de trije omlopen fan e earste dei fan it ynternasjonale toernoai Frysk damjen yn Frjentsjer wiene noch fjouwer spilers sûnder puntferlies. Nei de fjirde omloop wie dêr noch ien fan oer. Marten Walinga en Taeke Kooistra holden inoar kreas yn it lykwicht en dielden it punt.

Folle mear spektakel wie der by de partij tusken Jelle Wiersma en Tsjerk Wijbenga. Wiersma, in fjirtjin dagen lyn noch Frysk kampioen wurden, pakte in hout foarsprong, hoewol t er syn daam net hâlde koe. Even kaam Wijbenga fanwegen. Mei in machtigen slach helle de Arumer sels in daam, dat Wiersma joech him nei 22 setten al de hân.

Lang genietsje fan syn kopposysje koe Wijbenga lykwols net. Yn e folgjende omloop ferlear er fan Kooistra, en dêrnei fan Walinga. Dat makke dat dy dammers no twarisom boppeoan steane, op in heal punt folge troch in trijetal dêr t ek de “Hollânske” dammer Jan van Dijk diel fan útmakket. Hy naam de erkende Fryske spilers Hein de Vries en Kees Tijssen te fiter, en wûn sels hast fan Walinga.

Utslaggen en stân

Fjirde omloop 

Dicky van der Meer – Alexander Georgiev 0.5-0.5; Jan van Dijk – Hein de Vries 1-0; Frederik Bos – Bauke Dijkstra 1-0; Hans Jansen – Foeke Tiemensma 0.5-0.5; Kees Tijssen – Liuwe Westra 1-0; Aleksej Domchev – Auke Zijlstra 1-0; Macodou NDiaye – Patrick Casaril 0-1; David Riupassa – Sjoerd Couperus 0-1; Piet Sikma – Jean Marc Ndjofang 0-1; Renaud Braye – Petra Duskova 0-1; Alexander Shvartsman – Fedde Wiersma 0-1; Darya Tkachenko – Herbert Tulleken 1-0; Tsjerk Wijbenga – Jelle Wiersma 1-0; Marten Walinga – Taeke Kooistra 0,5-0,5.

Fyfde omloop 

Kooistra – Wijbenga 1-0; Van Dijk – Walinga 0.5-0.5; Duskova – Westra 0-1; Couperus – NDiaye 1-0; Riupassa – Braye 1-0; Zijlstra – Sikma 1-0; F. Wiersma – Tkachenko 1-0; Tulleken – Shvartsman 0-1; Ndjofang – Dijkstra 1-0; De Vries – Domchev 0.5-0.5; Casaril – Jansen 1-0; Tiemensma – Van der Meer 1-0; Georgiev – Tijssen 0.5-0.5; J. Wiersma – Bos 1-0.

Sechsde omloop

Kooistra – J. Wiersma 0,5-0,5; Wijbenga – Walinga 0-1; Tijssen – Van Dijk 0-1; Tiemensma – Ndjofang 1-0; Bos – Casaril 1-0; Westra – Couperus 1-0; Domchev – Georgiev 0-1; Jansen – De Vries 1-0; Van der Meer – Riupassa 1-0; Duskova – F. Wiersma 0-1; Dykstra – Zylstra 0-1; Shvartsman – Sikma 1-0; Braye – Tkachenko 0-1; Ndiaye – Tulleken 1-0. 

Stân

1-2 Kooistra, Walinga 5 punten

3-5 Jelle Wiersma, Van Dijk, Tiemensma 4,5 punt

6-9 Wijbenga, Bos, Georgiev, Westra 4 punten

10-12 Tyssen, Van der Meer, Jansen 3,5 punt

13-17 Casaril, Couperus, Ndjofang, Zijlstra, F. Wiersma 3 punten

18-19 De Vries, Domchev 2,5 punt

20-25 Duskova, Dykstra, Shvartsman, Ndiaye, Riupassa, Tkachenko 2 punten

26-27 Sikma, Braye 1 punt

28 Tulleken 0 punten

Lotting sande omloop:

Van Dijk – Kooistra

Walinga – Tiemensma

Jelle Wiersma – Westra

Georgiev – Wijbenga

Jansen – Bos

Tyssen – Van der Meer

Casaril – Zylstra

Ndjofang – Couperus

Fedde Wiersma – Domchev

De Vries – Braye

Tkachenko – Shvartsman

Riupassa – Dykstra

Sikma – Ndiaye

Tulleken – Duskova

doorfriesdammen

Hennie de Haan kin de puntsjes ek wol brûke

Der wie ôfrûne moandei mar in lyts ploechje dammers. Dat hie ferskate oarsaken: sykte, Fryslân Kup, oare damferplichtingen ek yn de kommende wike en autopech. Troch it lêste koenen de jeugdige dammers út Snits net oanwêzich wêze. Spitich, want as der wat jongerein by is, dan jout dat krekt wer wat in oare sfear. Hennie de Haan wie der wol, sa as meastal. Sy kin de puntsjes wol brûke. Hiel rom sit se der noch net yn.

Se moast it opnimme tsjin Bauke Bos. Dy man is sa njonkenlytsen fan alle merken thús. Ek it damjen slagget him wol aardich dit jier. Foarôf sizze jo dan al: Dit sil in hiele ris wurde foar Hennie de Haan. Dochs gyng de partij aardich lyk op en der wie hiel lang net folle te sizzen fan wa’t der no it bêste foar stie. Mar dan ynienen stean foar Hennie alle ljochten op read. Dan is der eins gjin salve mear oan te striken en moast se wer mei in nul nei hûs.

Sy koe dan fuortendaliks de oare ferliezer, Bauke de Boer, ek thús bringe. Dy ferlear sa mar fan Tineke Teigeler. Sa no no en dan kin Tineke ferrassend sterk út de hoeke komme. Se rekkene brutaalwei en selsfersekere ôf mei de nestor fan de klup. Dêrnei spilen se noch in potsje foar spek en brea. It earste potsje gyng foar de drûge woarsten, want de trije kompetysjespullen hienen se al spile. Dan is der dus de neikompetysje.

Yn in moaie partij moast Sjoerd Jan it ferlieze fan Willem Schaap. En de fjirde partij, dy tusken Cor Kooistra en Dicky van der Meer waard wûn troch de lêste. Dêr hie er net safolle muoite mei, want Kooistra wie mei de teory yn de war: Hy die in iepening fan wyt mei swart. Dêr kaam er efter fuort nei de tredde set. No dan stiet alles dus ferkeard en dan witte jo it wol.  De beide mannen ha dit seizoen fjouwer kear tsjin elkoar spile: twa kear foar de kompetysje, ien kear op in wedstriid en in kear foar de Kup. Beide ha twa kear wûn, wêrfan Van der Meer twa kear yn de kompetysje.

Utslaggen: Hennie de Haan – Bauke Bos 0 – 1; Sjoerd Jan Bakker – Willem Schaap 0 – 1; Cor Kooistra – Dicky van der Meer 0 – 1; Bauke de Boer – Tineke Teigeler 0 – 1.

doorfriesdammen

Fryslan Open 2019

Yn FrjenTsjer is juster it toernoai Fryslân Open fan ein gien. It is in meardaachske westriidrige yn it Frysk damjen. De helte fan e 28 dielnimmers binne ynternasjonale dammers. Guon fan harren binne al jierren fêste gast op it toernoai, mar dochs die bliken dat it de Friezen noch altyd handiger ôfgiet. De fjouwer spilers sûnder puntferlies hearre dan ek typysk ta de Fryke top.

Dochs wiene der ek ferrassings. De grutste wie wol it ferlies fan topspiler Foeke Tiemensma tsjin Petra Duskova. De Tsjechyske dielnimster tsjoende in daverjende kombinaasje op it boerd, dat de Frjentsjerter koe har de hân mar jaan.

Utslaggen en tuskenstân

Earste omloop

Tsjerk Wijbenga – David Riupassa 1-0; Alexander Georgiev – Hein de Vries 0-1; Bauke Dijkstra – Herbert Tulleken 1-0; Jean Marc Ndjofang – Dicky van der Meer 0-1; Darya Tkachenko – Taeke Kooistra 0-1; Liuwe Westra – Macodou NDiaye 0-1; Renaud Braye – Hans Jansen 0-1; Auke Zijlstra – Fedde Wiersma 1-0; Piet Sikma – Frederik Bos 0-1; Petra Duskova – Foeke Tiemensma 1-0; Aleksej Domchev – Kees Tijssen 0-2; Jelle Wiersma – Alexander Shvartsman 2-0; Sjoerd Couperus – Jan van Dijk 0-2; Patrick Casaril – Marten Walinga 0-1.

Twadde omloop

Van Dijk – J. Wiersma 0-1; Walinga – Duskova 1-0; Bos – Wijbenga 0-1; De Vries – Zijlstra 1-0; NDiaye -Dijkstra 0-1; Jansen – Van der Meer 0-1; Tijssen – Kooistra 0-1; Tkachenko – Domchev 0-1; Shvartsman – Couperus 0-1; Tiemensma – Casaril 1-0; Riupassa – Sikma 0-1; F. Wiersma – Georgiev 0-1; Tulleken – Westra 0-1; Braye – Ndjofang 0-1.

Tredde omloop

J. Wiersma – De Vries 1-0; Dijkstra – Walinga 0-1; Van der Meer – Wijbenga 0-1; Kooistra – Domchev 1-0; Georgiev – NDiaye 1-0; Ndjofang – Jansen 0-1; Sikma – Van Dijk 0-1; Duskova – Tijssen 0-1; Couperus – Bos 0-1; Zijlstra – Tiemensma 0-1; Westra – Shvartsman 1-0; Casaril – Tkachenko 1-0; F. Wiersma – Riupassa 0-1; Tulleken – Braye 0-1.

Tuskenstân

1-4    Tsjerk Wijbenga, Jelle Wiersma, Marten Walinga, Teake Kooistra: 3 punten
5-14    Hein de Vries, Dicky van der Meer, Jan van Dijk, Frederik Bos, Kees Tyssen, Bauke Dijkstra, Hans Jansen, Alexander Georgiev, Foeke Tiemensma, Liuwe Westra: 2 punten
15-24    Petra Dušková, Macodou Ndiaye, Alexej Domchev, Jean Marc Ndjofang, Piet Sikma, Patrick Casaril, Auke Zylstra, Sjoerd Couperus, David Riupassa, Renaud Braye: 1 punt
25-28    Alexander Shvartsman, Herbert Tulleken, Daria Tkachenko, Fedde Wiersma: 0 punten

Lotting foar de fjirde omloop

Tsjerk Wijbenga – Jelle Wiersma
Marten Walinga – Teake Kooistra
Dicky van der Meer – Alexander Georgiev
Jan van Dyk – Hein de Vries
Frederik Bos – Bauke Dykstra
Hans Jansen – Foeke Tiemensma
Kees Tyssen – Liuwe Westra
Alexej Domchev – Auke Zylstra
Macodou Ndiaye – Patrick Casaril
David Riupassa – Sjoerd Couperus
Piet Sikma – Jean Marc Ndjofang
Renaud Braye – Petra Dušková
Alexander Shvartsman – Fedde Wiersma
Daria Tkachenko – Herbert Tulleken

doorfriesdammen

Rubryk 22-2-2019

Jelle Wiersma fan Wommels is op ‘e nij Frysk kampioen wurden. Foar de tredde kear op in rige en mei elkoar al sawn titels. Hy komt sa stadichoan yn it rychje matsjedoaren Sjoerd Tigchelaar en Dirk H. de Vries elk 10 titels, Stinus v.d. Goot mei 12 titels en wa wit hellet er Taeke Kooistra nochris yn dy’t der fier út rint mei 18 kampioenskippen.

Op 16 febrewaris wienen de lêste twa omlopen yn Aldegea-SWF. Wiersma stie in heal punt foar op Marten Walinga en in fol punt op Kooistra. Wiersma soe winne fan Kooistra en Walinga fan Henk Haanstra. Dyselsde Haanstra wûn wer fan Wiersma. Lykswols wie de titel binnen doe’t Kooistra fan Walinga wûn. De winst yn de seisde partij mei swart tsjin Kooistra wie dus beskiedend. 1.32-27 20-25 2.31-26 14-20  3.37-31 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.36-31 7-12 8.34-30 25×34 9.39×30 1-7 10.30-24 19×30 10.30-25 9-14 11.33-29 19×39 12.43×3411.35×24 20×29 12.33×24 16-21  13.31×11 07×16   14.40-35 12-17 Oanfalle op elkoars lange hoeke.15.44-40 17-21 16.49-44 10-14 17.44-39 14×34 18.39×30 21-26 19.30-25 9-14 Der drige 25-20, 32-27 en 38-33. 20.40-34 18-22 21.32×12 13×11 22.34-30 26-31 23.37×26 16×36 De kar 24-20 is misskien wol better mei hiel oars spul. 24.38-33 8-12 25.33-29 12-17 26.43-38 11-16 27.42-37 14-19 Swart keart de ôfruil troch 38-33. 28.29×9 3×14 Op ‘e nij is 30-24 mooglik. 29.50-44 17-21 30.30-24 14×34 31.44×24 21-26 32.45-40 6-11 33.40-34 11-17 34.34-29 17-22 Wyt kin net mear tebek ôfruilje en moat wol 35.38-33 36×38 36.48×17 16×18 37.24-20 15×24 38.25×12 2×22

39.47-41 is net goed. Nei 39.35-30 22-27 40.33-28 27-31 41.30-24 31-36 42.28-22 26-31 43.22-17 31-37 44.47×27 36-41 45.17-11 41-46 46.24-20 46-41 (46-28? om 20-14!) kriget wyt it ek dreech. 39.29-24 22-27 40.35-30 27-31 41.33-28 31-36 42.28-22 26-31 43.22-17 31-37 44.47×27 36-41 45.17-11 41-47 46.11-6 47×50 47.27-21 50-45 48.6-1 45-50 49.1-23 (1-6? om 4-9) 4-10, wyt jout op

Nr.19 sw. 2, 6, 9, 12, 23, 28, 30, 33

wyt 16, 37, 41, 42, 45, 47, 48

Nr. 20 sw. 4, 8, 18, 19, 23, 24, 26, 28

wyt 25, 37-44

En twa nijen fan Willem F. Bakker

Nr.21 sw. 2, 6, 8-10, 14, 20, 25

wyt 11, 17, 21, 34, 37, 40, 43, 47

Nr.22 sw. 2, 6, 7, 8-14, 19

wyt 16, 25, 30, 33-37, 49

Oplossingen stjoere foar 8 maart.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Twa kear yn ien ferhaaltsje troch de snoade meter.

It nijs moat fansels oer de buorren. Dêrom diskear ek noch de útslaggen fan ferline wike. Troch it ûntbrekken fan ynternet fanwege it pleatsen fan de “slimme” meter koe it nijs net fierder komme as de kompjûter fan de skriuwer. No is alles wer ynoarder en is it worldwide net wer beskikber. 

It opfallendste fan de lêste damjûn wie de prachtige dûbele flypflap dy’t Dicky van der Meer der úthelle yn syn boeiende partij tsjin Willem Schaap. De lêste hat hin ôfrûne wykein yn de kampioensklasse damme en Dicky rêde it net op om út de tredde acht wei te kommen. Beide feiten wienen bysûnder. Willem foar de earste kear op it heechste nivo en Dicky dy’t troch in pear blunders net fierder kaam as it fjirde plak yn de tredde acht.

Moandeitejûn seagen wy yn de partij tusken de beide mannen, dat it nivo tusken de klassen  hiel ticht by elkoar leit. Gewoanwei soe men sizze dat ien út de kampioensklasse it winne sil tsjin ien út de tredde acht. Mar nee dus. Van der Meer liet him fan syn bêste kant sjen troch Schaap even goed by de kladden te pakken. In masterlike set, oars kinne wy net sizze. De stân dy’t fansels ek op de groepsapp fan de Strikers pronke sil nije wike noch rom en breed op it boerd komme, tinkt de skriuwer. Sa’n set makket it Fryske spul sa aldermiterste moai.

Utslaggen 11-02-2019  Willem Schaap – Tineke Teigeler 1 – 0; Sjoerd Huitema – Cor Kooistra 0 – 1;Ype Boelens – Bauke Dykstra 0 – 1; Dicky van der Meer – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1; Dicky van der Meer – Bauke Bos 1 – 0; Bauke de Boer – Hester Boelens ½ – ½; 18-02: Dicky van der Meer – Willem Schaap 1 – 0; Sjoerd Jan Bakker – Bauke Dykstra 1 – 0; Hennie de Haan – Ype Boelens 0 – 1; Hester Boelens – Tineke Teigeler 0 – 1; Jelle Wiersma – Cor Kooistra 0 – 1; Jelle Wiersma – Tineke Teigeler 1 – 0; Neikompetysje: Bauke Bos – Bauke de Boer ½ -½.

doorfriesdammen

Kampioenskip jeugd, pupillen en begjinners Frysk Damjen

Tagelyk mei de lêste omloop fan it Frysk Kampioenskip yn doarpshûs It Joo spilen hielendal boppenyn tolve jonge dammers ek om de heechste eare: it kampioenskip yn e kategoryen jeugd, pupillen en begjinners. Yn alle klassen hiene har fjouwer spilers pleatst.

Under lieding fan Gatze Ykema, Sjouke Attema en Jurjen Frankena waard der yngreven en fûleindich strutsen, mar op it lêst wie yn alle groepen dochs hieltyd ien de bêste.

By de begjinners wie dat Jurre Jansen út Blauhús: hy wûn oertsjûgjend alle seis partijen. Net te bedamjen, sizze wy dan, en dat wie yn dit gefal terjochte. Wy binne tige benijd hoe t Jurre it takom jier dwaan sil by de pupillen!

By de pupillen gie de priis nei Willem Kroon, ek fan damklub De Skyfkes út Blauhús. Hy komt út in echt laach fan Fryske dammers, en dat is altyd in goeie basis. Dat die no ek wer bliken: Willem wûn mei trije punten út trije partijen.

By de jeugd, ta beslút, liket de kampioenstsjelke wol fêst plak te hawwen by de femylje Ykema fan e Gaastmar: Herre Klaas Ykema wûn de priis mei oermacht. Hy en syn broer Wiebren binne beide gâns ûnthjittende jonge spilers, dêr’t wy fan hoopje dat se skielk trochgeane mei dit prachtige spul. En dat hoopje wy fansels fan alle dielnimmers! In bysûndere earfolle fermelding moat ek makke wurde foar Hester Boelens út Snits, dy’t damt by De Stadige Strikers fan Skearnegoutum. Hja hat gjin ûnderfining as begjinner of pupil, mar is pas letter begûn. Dan is it in hiele moaie prestaasje om jin direkt al yn e finale te striken en dan ek noch in tredde plak te heljen!

Begjinners: 1. Jurre Jansen6 2. Brecht Frankena3 3. Maaike Kroon2 4. Mette Jorritsma1

Pupillen: 1. Willem Kroon3 2. Wytse Zeinstra2 3. Harmen J. Postma1 4. Neeltje Ykema0

Jeugd: 1. Herre Klaas Ykema3 2. Wiebren Ykema2 3. Hester Boelens1 4. Eelco de Wolff0

doorfriesdammen

Jelle Wiersma op nij damkampioen

Jelle Wiersma hat sneon yn Aldegea (SWF) it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul op syn namme skreaun. It wie de tredde kear efterinoar dat de Wommelser dat prestearde, neidat dêrfoar Taeke Kooistra út Hartwert jierrenlang oan it bewâld west hat. Kooistra kaam no net fierder as it tredde plak.

It waard de moarns fuortdaliks dúdlik hoe t de kaarten der foar stiene. Beide matsjedoaren moasten tsjininoar. Der waard earst wakker hinne en wer lavearre, oant Wiersma in trochbraak nei daam naam. Dêr hie Kooistra gjin antwurd mear op.  Sa bleau der foar Wiersma noch ien mooglike konkurrint oer, en dat wie Marten Walinga. De Waaksenser hie de moarns ôfrekkene mei de altyd lestige Henk Haanstra, en hie sa noch altyd mar in heal punt efterstân op Wiersma.

De middeis wie it programma krekt oarsom. Haanstra moast no tsjin Wiersma, en doe liet de Aldegeaster sjen dat er wier wol in poepke damje kin. Hy sette Wiersma yn it begjinnende einspul goed ûnder druk, dat de Wommelser moast fanneed wol materiaal offerje. Hy tocht dat er slûchslim noch wol oan in ferlies ûntkomme koe, mar dêr struts Haanstra in skoatteltsje foar.

Henk Haanstra tsjin rjochts kampioen Jelle Wiersma (foto: M. Walinga).

Wiersma bleau dus op sechtel punt stykjen. Troch te winnen soe Marten Walinga him foarbystrike kinne. Safier kaam it lykwols net. Taeke Kooistra ferdigene him tûk, en kaam der yn it einspul sels better op te stean. Walinga moast hout kwyt om troch te brekken, mar dat holp net, want Kooistra hie de fangstelling al klear stean. Dat sa waard Jelle Wiersma dochs wer persoanlik kampioen.

Underyn wie it allike spannend. De beide degradaasjekandidaten Hein de Vries en Siebe Walinga krigen ynienen de guit, mar dat bliek oan de ein foar beiden net genôch te wêzen. De mannen wurde opfolge troch Kees Tijssen (Reduzum) en Willem Schaap (Dearsum). Benammen foar Tijssen wie dat in opfallende prestaasje. Lang hold er frij ûnopfallend ta yn de twadde acht, mar no damme er as yn syn jonge jierren.

Yn de tredde acht die de âlderein it ek bêst. Cor Kooistra promovearre wer werom nei de twadde acht. Folle opfallender noch wie it earste plak fan Sjoerd Couperus. De Snitser hoegde yn sân partijen mar ien kampspul ta te stean, en dat is foar in 88-jierrige in prestaasje dy t wol yn de krante mei.

Utslaggen en einstannen fan it persoanlik kampioenskip damjen Frysk spul

Kampioensklasse, sechsde omloop: Taeke Kooistra (Hartwert) – Jelle Wiersma (Wommels) 0-1, Henk Haanstra (Aldegea SWF) – Marten Walinga (Waaksens) 0-1, Hein de Vries (Ljouwert) – Siebe Walinga (Aldegea SWF) 1-0, Piter Hoogterp (De Gaastmar) – Tjerk Wijbenga (Arum) 0-1.

Sande omloop: Wiersma – Haanstra 0-1, M. Walinga – Kooistra 0-1, Wijbenga – De Vries 0-1, S. Walinga – Hoogterp 1-0.

Einstân: 1. Wiersma 5,5; 2. M. Walinga 5; 3. Kooistra 4,5; 4. Haanstra 4; 5. Wijbenga 3; 6. Hoogterp 2,5; 7. De Vries 2; 8. S. Walinga 1,5.

Twadde acht, sechsde omloop: Folkert Groenveld (Jutryp) – Willem Hoekstra (Aldegea SWF) 0-1, Sjoerd Jan Bakker (Snits) – Kees Tijssen (Reduzum) 0-1, Willem Schaap (Dearsum) – Bauke Dijkstra (De Tynje) 1-0, Liuwe Westra (Lollum) – Fedde Wiersma (Easterein) 0-1.

Sande omloop: Hoekstra – Bakker 0-1, Tijssen – Groenveld 1-0, Wiersma – Schaap 0-1, Dijkstra – Westra 0,5-0,5.

Einstân: 1. Tijssen 6; 2. Schaap 5; 3.; Dijkstra 3,5 (12,25); 4. Hoekstra 3,5 (8,75); 5. Groenveld 3 (10,25); 6. Bakker 3 (9,5); 7. Westra 2 (6,25); 8. Wiersma 2 (5).

Tredde acht, sechsde omloop: Piet Sikma (Hartwert) – Dicky van der Meer (Terherne) 0-1, Cor Kooistra (Nijlân) – Sjoerd Couperus (Snits) 0-1, Ype Boelens (Menaam) – Siebren Dyk (Jorwert) 0-1, Frans Kingma (Jorwert) – Klaas Wiersma (Nijbeets) 1-0.

Sande omloop: Van der Meer – Kooistra 0-1, Couperus – Sikma 1-0, Wiersma – Boelens 0-1, Dyk – Kingma 0,5-0,5.

Einstân: 1. Couperus 6,5; 2. Kooistra 5; 3. Dyk 4; 4. Van der Meer 3 (8,5); 5. Boelens 3 (8,5); 6. Sikma 2,5; 7. Kingma 2 (5,5); 8. Wiersma 2 (5,5).

(Tekst: S. Dyk)

doorfriesdammen

Jelle Wiersma haldt kopposysje

Ofrûne sneon waard it persoanlik kampioenskip yn it Frysk damjen fuortset op e Gaastmar mei de fjirde en fyfde omloop. Mearfâldich kampioen Taeke Kooistra (Hartwert) moast fanwegen de gryp ôfsizze. Koprinder Jelle Wiersma ferskynde mei krukken efter it boerd, mar it die bliken dat syn holle noch wol ynoarder wie. Hiel dreech waard it him oars ek net makke. Siebe Walinga joech de Wommelser in daam kado en dat pakte foar de Aldegeaster ferkeard út. De pleatslike favoryt Pieter Hoogterp ferbrûkte in soad tiid en koe dêrnei alle tûkelteammen dy t Wiersma him foarsette sagau net mear útrekkenje.

De iennichste dy t Wiersma noch folgje kin is Marten Walinga. De Waaksenser hie syn oerwinning op Tjerk Wijbenga (Arum) gau binnen, mar tsjin de Ljouwerter Hein de Vries moast it ûnderste noch wol even út e kast. 

Yn e twadde acht lieten de koprinders Willem Schaap (Dearsum) en Bauke Dijkstra (De Tynje) stekken falle, sadat de feteraan Kees Tijssen no ynienen allinnich boppeoan stiet. Yn e twadde acht kinne Sjoerd Couperus (Snits) en Cor Kooistra (Nijlân) de promoasje al hast net mear ûntrinne, ek al liet Kooistra it raar sitte tsjin de Jorwerter Siebren Dyk. 

Oare wike is de finale fan it kampioenskip yn Aldegea SWF.

fjirde omloop: Siebe Walinga (Aldegea SWF) – Jelle Wiersma (Wommels) 0-1, Pieter Hoogterp (De Gaastmar) – Henk Haanstra (Aldegea SWF) 1-0, Hein de Vries (Ljouwert) – Taeke Kooistra (Hartwert) útsteld, Tjerk Wijbenga (Arum) – Marten Walinga (Waaksens) 0-1; fiifde omloop: Wiersma – Hoogterp 1-0, Haanstra – S. Walinga 1-0, Kooistra – Wijbenga útsteld, M. Walinga – De Vries 1-0.

Stân: Wiersma 5-4,5; M. Walinga 5-4; Haanstra 5-3; Hoogterp 5-2,5; Wijbenga 4-2; Kooistra 3-1,5; S. Walinga 5-0,5; De Vries 4-0.

fjirde omloop: Bauke Dijkstra (De Tynje) – Willem Hoekstra (Aldegea SWF) 0,5-0,5, Liuwe Westra (Lollum) – Sjoerd Jan Bakker (Snits) 0,5-0,5, Willem Schaap (Dearsum) – Folkert Groenveld (Jutryp) 0-1, Fedde Wiersma (Easterein) – Kees Tijssen (Reduzum) 0-1; fiifde omloop: Hoekstra – Westra 1-0, Bakker – Dijkstra 1-0, Groenveld – Wiersma 1-0, Tijssen – Schaap 1-0.

Stân: Tijssen 4; Dijkstra, Groenveld en Schaap 3; Hoekstra 2,5; Bakker 2; Westra 1,5; Wiersma 1.

fjirde omloop: Siebren Dyk (Jorwert) – Dicky van der Meer (Terherne) 0,5-0,5, Frans Kingma (Jorwert) – Cor Kooistra (Nijlân) 0-1, Ype Boelens (Menaam) – Piet Sikma (Hartwert) 0,5-0,5, Klaas Wiersma (Nijbeets) – Sjoerd Couperus (Snits) 0-1; fiifde omloop: Van der Meer – Kingma 0,5-0,5, Kooistra – Dyk 0-1, Sikma – Wiersma 0-1, Couperus – Boelens 0,5-0,5.

Stân: Couperus 4,5; Kooistra 4; Dyk en Sikma 2,5; Boelens, Van der Meer en Wiersma 2; Kingma 0,5.