Auteur archief friesdammen

doorfriesdammen

Hartwert wer damkampioen

By de sneon yn Easterein ferspile klupkampioenskippen yn it damjen Frysk spul einige Hartwert op e nij boppeoan. Dêrmei makke it syn favoriterol wier, ek al wie it yn e finale noch wikkerdewik.

It kampioenskip wie oars in part fan syn spanning kwyt meidat it sterke Skearnegoutum ferline jier folslein ûnferwachte degradearre wie. De klup waard ynwiksele troch Blauhús, dat foar it earst op dit nivo meidie. It die lykwols bliken dat de Blauhústers dêr noch net hielendal oan ta wiene. Utslaggen as 1-7 tsjin Hartwert en 2-6 tsjin Aldegea-SWH wiene sprekkend genôch, en tsjin Lollum/Waaksens koene de Blauhústers it ek net oprêde.

Lollum sels wie der troch it missen fan sterke spilers as Foeke Tiemensma en Hans Jansen ferlike mei ferline jier ek net sterker op wurden. In stunt tsjin Hartwert (3,5-4,5) en Aldegea (3-5) siet der no krekt net yn. En dêrmei soe alle ôfhingje fan e lêste omloop, doe t de beide favoriten Hartwert en Aldegea tsjininoar moasten. Hartwert hie dêrby it lytse foardiel dat it yn e beide eardere wedstriden krekt wat mear buordpunten byinoar skarrele hie as Aldegea; in lykspul soe dêrom genôch wêze foar it kampioenskip.

De striid begûn foar de Hartwerters ek goed mei in oerwinning fan e jeuchlike Sjoerd Teake Kooistra. Mar even letter luts de Aldegeaster feteraan Gerrit Schilstra de stân wer gelyk, en Jouke Wijnja sette de klup sels op foarsprong. Hiel wichtich wie dêrnei de flater fan e Aldegeaster Siebe Walinga op it earste boerd tsjin achttjinfâldich persoanlik kampioen Taeke Kooistra. Dêrnei sette Jan Bouma de Hartwerters sels op foarsprong, mar Willem Hoekstra luts de stân op en nij yn it lykwicht, en dat bleau sa nei it kampspul tusken Folkert Groenveld en Tsjerk Wijbenga.

Doe hong alles dus ôf fan e lêste partij, dy tusken Hein de Vries en Henk Haanstra. It folk klofte gear om harren boerd, de spanning wie om te snijen. Haanstra hie syn houtsjes net al te lokkich delset, en moast lang om let de ferliezershân útstekke. In lûd gerop en geraas ûntlade him dêrnei yn e Hartwerter kielen.

Yn e twadde klasse soarge it sterke Skarnegoutum der foar dat it fuortendaliks wer werompromovearre nei it heechste nivo. Jorwert, dat De Gaastmar foarbleau, waard hjir fertsjinstlik twads. Yn e tredde klasse wie neffens ferwachting de twadde ploech fan Hartwert it sterkste. Lêst waard hjir de Boalsert-Warkumkombinaasje, in ploechje “Hollânske” dammers dat him ek wol ris weagje woe oan e Frysk fariant fan it damspul. It gong harren ek net iens ûnaardich ôf, mar earemetaal smiet it net op.

Utslaggen klupkampioenskippen Frysk damjen 2019

Kampioensklasse: Hartwert – Blauhús 7-1, Aldegea – Lollum 5-3; Lollum – Hartwert 3,5-4,5, Blauhús – Aldegea 2-6; Aldegea – Hartwert 3,5-4,5, Blauhús – Lollum 3-5.
Einstân (mei tusken heakjes it tal buordpunten): Hartwert 3 (16); Aldegea 2 (14,5); Lollum 1 (11,5); Blauhús 0 (6).

Twadde klasse: Skearnegoutum I – Skearnegoutum II 6,5-1,5, De Gaastmar – Jorwert 2,5-5,5; Jorwert -Skearnegoutum I 2,5-5,5, Skearnegoutum II – De Gaastmar 1-7; De Gaastmar – Skearnegoutum I 1-7, Skearnegoutum II – Jorwert 1-7.
Einstân: Skearnegoutum I 3 (19); Jorwert 2 (15); De Gaastmar 1 (10,5); Skearnegoutum II 0 (3,5).

Tredde klasse: Hartwert 2A – Aldegea 2A 4-0, Boalsert/Warkum 1B – Aldegea 2B 0,5-3,5, Boalsert/Warkum 1A – Hartwert 2B 2-2; Aldegea 2A – Boalsert/Warkum1A 2-2, Hartwert 2B – Boalsert/Warkum 1B 3-1, Aldegea 2B -Hartwert 2A 0,5-3,5; Hartwert 2A – Boalsert/Warkum 1A 3-1, Aldegea 2B – Hartwert 2B 1-3, Aldegea 2A – Boalsert/Warkum 1B 2-2.
Einstân: Hartwert II 5,5 (18,5); Aldegea II 2 (9); Boalsert/Warkum 1,5 (8,5).

doorfriesdammen

Rubryk 11-01-2019

Op de priisdammerij yn desimber te Lollum om It Rûge Boerd kaam Tjerk Wijbinga fan Arum tsjin Frysk kampioen Jelle Wiersma (swart) te sitten. Mei koarter spyltempo komme der dan moaie spullen op it boerd.

1.32-27 19-24 2.27-22 17*28 3.33*22 18*27 4.31*22 12*32 5.38*27 11-17

Faaks kiest wyt 2.31-26, no wurdt it spul dreech. 6.43-38 20-25 7.49-43 15-20 8.35*15 5*25 9.40-35? Mei 10-15 en de driging 24-30. 9.36-31 24-30 10.38-33

Wijbinga wykt ôf fan de téory 10.31-26

10. …30-35 11.42-38 20-24 Hjir wint swart 11. …13-19 12.31-26? 16×36 13.46×26 19-23! 14.33×24 35×22 etc.

ek 12.47(48)-42 19-24 ferliest wyt.

12.31-26 16*36 13.46*26 6-11 14.41-36

Swart kin úthelje mei 14. …25-30!!

15.34×23 11-16! 16.45×25 13-19 17.26×6 19×46 as 16.26×6 8-12! 17.6×19 9×49 18.27×18 3-8 19.45×25 8×39 20.43×34 49×5  En ek 15.45×23 17-21! 26×6 13-19! 17.40×18 8×46 13.6×8 46×29 19.33×24 14×34 wint swart

14. …8-12 15.37-31 17*37 Hjir lit wyt de kâns lizzen. Troch 15.37-32! 17×28 16.38×18 12×23 (as 13×22) 17.33-29 etc. 16.31*42 24-30 17.40*20 10*30

No is 45-40 in moaie set. 18.34-29 30*28 19.33*22 12*32 20.38*27 13-19

21.43-38 14-20 22.27-21 11*31 En derfolget in lykweardich middenspul om de posysjes. 23.26*37 19-24 24.37-31 7-11

25.38-32 24-30 26.31-26 3-8 27.42-37 9-13 28.37-31 11-17 29.32-27 17*37 30.31*42 8-12 31.42-37 12-17  32.37-32 13-18 Wyt hie ôfruilje moatten t32-27. Swart kin troch 33. …4-9 de net te kearen driging 17-21 yn it spul bringe. 33.48-42 4-10 34.47-41 20-24 34.45-40 is hiel sterk. 35.39-33 24-29 36.33*24 30*19 37.42-37 17-21 38.26*17 18*16

39.36-31 19-24 Swart mist de winnende kombinaasje 39. …35-40! 40.44×4 1-6 41.4×1 6-11 42.1×21 16×38 40.41-36

24-30 41.32-27? Mar no wol:

41. …30-34 42.44*24 25*23 43.45*25 23-28 44.27*29 10-15 45.25*5 1-6 46.5*1 6-11 47.1*21 16*47 En mei ien daam tsjin fjouwer skiven wint swart. 48.29-23 47-20 49.31-26 20-3 50.23-18 3-8 51.36-31 8*38 52.50-45 38-49

En twa problemen fan Hiele Walinga.

Nû.15 sw. 2, 3, 15, 22, 26, 30, 35

wyt 19, 29, 33, 37, 41, 43, 44

Nû.16 sw. 3, 7, 11, 12, 17, 18, 33, 39

wyt 19, 20, 37, 41, 44, 45, 47, 48

Oplossings noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Lotting tredde ronde Fryslankup

De uitslagen van de tweede ronde van de Fryslânkup hebben enkele verrassingen opgeleverd. Johannes Hoekstra (die serieus over een damcarrière nadenkt) schakelde de Blauwhuister Bernard Kroon uit en Cor Kooistra versloeg de altijd “lastige” Gaastmeerder dammer Pieter Hoogterp. Frans Kingma de man van comingback had het thuisvoordeel maar kon na een prachtpartij net niet winnen van Jappie de Jong.( beiden speelden in hun voetbaltenu Oosterlittens – Blauwhuis 0 -1 .

Links Frans Kingma in Oosterlittenstenue en rechts Jappie de Jong in Blauwhuistenue.

Speler Thuis Speler Uit Uitslag
Johannes Hoekstra Bernard Kroon 1 – 0
Manfred de Wolff Folkert Groenveld 4 januari
Cor Kooistra Pieter Hoogterp 1 – 0
Willem Hoekstra Siebe Walinga 0 – 1
Hein de Vries Fedde Wiersma 1 – 0
Frans Kingma Jappie de Jong 0 – 1
Epke Bootsma Jelle Wiersma 4 januari
Bauke Dijkstra Teake Kooistra 0 – 1

Vrijdag 28 december was de loting van de derde ronde van de Fryslânkup. De wedstrijden van Manfred de Wolff – Folkert Groenveld enEpke Bootsma – Jelle Wiersma worden vrijdag 4 januari gespeeld in Blauwhuis. De winnaars treffen elkaar in de derde ronde. Vergeet niet de toto in te sturen. Dit kan nog tot vrijdag 11 januari.

Loting 3e ronde .

Speler Thuis Speler Uit Uitslag
 Manfred de Wolff – Folkert Groenveld  Epke Bootsma – Jelle Wiersma x – x
Hein de Vries Johannes Hoekstra x – x
Jappie de Jong Teake Kooistra x – x
Cor Kooistra Siebe Walinga x – x

De Loting voor de halve finale is op vrijdag 25 Januari bij it StrykTa Toernooi in Blauwhuis.

Voor meer informatie zie de website van Blauhus/verenigingen/Damclub De Skyfkes Link: http://u28656p22472.web0115.zxcs.nl/skyfkes/

(Tekst en foto: Jappie de Jong)

doorfriesdammen

De earste jun fan it nije jier moast der in tafel by.

Nei twa damleaze moandeitejûnen koenen de Strikers wer los. En se kamen man en frou-machtich op. Ien siikmelding kaam wol binnen, mar likegoed moast der noch in tafel by. Mooglik hie men oan de grutte tafel noch wat opskikke kinnen, mar om’t elk lekker rom sitte woe, waard der noch in klapyntafel by setten.

De klup koe ek wer in kampioen ferwolkomje. Jelle Wiersma behelle op de lêste sneon fan it jier it kampioenskip FRYSK. Dy priisdammerij waard ferspile yn Tresoar te Ljouwert. Dyselde Jelle liet yn in prachtige partij tsjin aventurier Willem Schaap sjen dat der in kampioen oan it wurk wie. Mei in  prachtige set makke er dien wurk. Earstoan like it noch mei te fallen foar Willem, mar nei’t Jelle in daam krigen hie, hie Willem noch in ferplichte slachset. Doe wie it echt bard mei de keapman. In hiel soad houtsjes waarden der ôfslein.

De beide froulju Hennie de Haan en Tineke Teigeler spilen earst tsjin Hester en Hessel Boelens. Dêrnei dienen sus en broer tsjin elkoar. Oan de ein fan it jier binne se mei har beiden oan in twakamp begûn. Dit wie de twadde partij. De earste wûn Hester, dus Hessel moast it bealchje der opsette om te winnen. Dat slagge him net. Hester is oant no ta krekt even tûker.

Paul Borghaerts moast tsjin Bauke de Boer. De lêste hie noch in wike langer damfakânsje hân. Hoe’t it krekt om en ta gong, wit de skriuwer net, mar hy wit wol dat De Boer nei in foutsje fan de jongkeardel wûn. Borghaerts woe noch wol in kear. Ype Boelens hie der wol earen nei om noch in potsje. Syn earste hie er wat maklik ferlern fan good old Sjoerd Jan Bakker. It spul tsjin Paul like better as syn earste pot. Der wie suver sprake fan wat in lykweardige stân. Neat oan de hân soe men sizze. Mar wol as Boelens in raar foutsje makket. Dat waard fuortendaliks ôfstraft troch Paul. De stân wie no hielendal yn it foardiel fan de lêste. Mei in houtsje of twa mear is maklik damjen. Men moat dan fansels gjin fouten meitsje. No dat die de man út Easterein net. Syn jûn waard no dochs noch goed:  twa punten ien foar de oerwinning en ien as boanes (winst tsjin in hegere dammer).

Utslaggen: Paul Borghaerts – Bauke de Boer 0 – 1; Ype Boelens – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1;Sjoerd Huitema – Bauke Bos 1 – 0; Bauke Dykstra – Cor Kooistra ½ – ½; Jelle Wiersma – Willem Schaap 1 – 0; Hennie de Haan – Tineke Teigeler 0 – 1;Ype Boelens – Paul Borghaerts 0 – 2; Hessel Boelens – Hester Boelens 0 – 1.

doorfriesdammen

Prachtige damdei yn Hartwert

Op de earste sneon fan it nije jier organisearret damklup Hartwert al sûnt har bestean har jierlikse wedstriid. Nei elkoar de bêste winsken te jaan en efkes bij te praten, giene om goed 10 oere 21 dammers de striid mei-noar oan. De measte dammers komme dizze dei om moaie partijen te damjen, omdat se leafhawwer binne fan it prachtige Fryske damspul. Mar miskien ek wol foar de hearlike snert die altyd te ferkrijen is yn it smûke doarpshûs fan Hartwert.

Troch lotting wie elkien yndield yn groepkes, dit op wearde fan harren damkwaliteit. Der wie ien groep yn de eareklasse, trije yn de haadklasse en ien yn de earste klasse. Der waard om raak strutsen, slein en neitocht. Yn de eareklasse gie de earste priis nei Taeke Kooistra en de twadde priis nei Tjerk Wijbenga. De lêste rûne moasten se tsjininoar mei beide likefolle punten. Nei in pracht partij besliste Taeke it úteinlik krekt yn syn foardiel.

Yn groep 1 fan de haadklasse waard prachtich damd. Dêr wie net ien, mar trije winners nammentlik Gerrit Schilstra, Jan Bouma en Sjouke de Boer. Nei trije partijen stiene de mannen hielendal yn lykwicht. Om dochs de nûmer 1 en 2 oan te wizen, waarden der beslissings partijen spile. Se moasten nochris tsjininoar damme, no mei elk tsien minuten op de klok. Jo riede it wol, nei de beslissings partijen stiene de mannen wer gelyk mei elk 1 punt. Nei in lange dei en in swiere damholle is besletten dat se alle trije winner binne fan dizze groep. De prizen, amers fol itenswaren, ha de trije ûnderling soarchfâldich ferdield. Groep 2 hie as winner Cor Kooistra en twadde waard Sjoerd Couperus. De lêste groep fan de haadklasse bestie út fiif dammers. Se spielen fjouwer partijen mei elk in oere op de klok yn stee fan oardel oere. De winst hjir wie foar Sjoerd Kooistra, twadde waard Klaas Abma.

De striid yn de earste klasse wie spannend en waard pas beslikke yn de lêste rûne. Frans Kingma en Jacob Bauke Greidanus hiene beide harren partijen wûn, dus moast de ûnderlinge partij de winner oanwize. Jacob Bauke spilet al jierren net mear op de klup yn Hartwert, mar hy liet sjen dat hy it spultsje noch net ferleart is. Dat Frans stoppe is mei it wurk as eigener fan in hoarekasaak docht ek fertuten, hy begjint hieltyd better te damjen. Yn in tige spannend partij luts hy oan it lêste ein en waard dermei earste yn de groep.

Al mei al in prachtige damdei yn Hartwert mei prachtige partijen en fertstjinne winners.

De priiswinners op dizze damdei wiene:

Ereklasse: 1. Taeke Kooistra, 2. Tjerk Wijbenga

Haadklasse, groep 1: 1. Gerrit Schilstra, Jan Bouma en Sjouke de Boer

Haadklasse, groep 2: 1. Cor Kooistra, 2. Sjoerd Couperus

Haadklasse, groep 3: 1. Sjoerd Kooistra, 2. Klaas Abma

1e klasse: Frans Kingma, 2. Jacob Bauke Greidanus

doorfriesdammen

Nei ien potsje gewoan en fiif potsjes Frysk.

De Fryslân Kup soarget foar bysûndere mominten yn de damsport Frysk spul. Moandeitjûn ferwolkomme damklup de Stadige Strikers Siebe Walinga út Aldegea. Him waard lykas de oare oanwêzige dammers in sportive en in gesellige jûn tawinske. Sportyf wie it, mar úteinlik like it wat in lotterij te wurden nei seis potsjes wat de striid om de Fryslân Kup oanbelange.

Walinga, ferline jier waard er de winner fan de Kup, moast it opnimme tsjin de foarsitter fan de Strikers: Cor Kooistra. De bookmakers sille allegearre wol op Walinga stimd ha as de winner. No hy moast nei in prachtige gewoane partij fan hast trije oeren lang remize tastean. Ja en dan skriuwe de foarskriften foar dat der in beslissing falle moat troch in potsje Frysk, fiif tsjin fiif houtsjes. As dat dan ek kamp wurdt, moat der wer in potsje Frysk skood wurde. No moandeitejûn kaam dêr hast gjin ein oan. Mar leafst fiif partijtsjes Frysk wiene nedich. Yn it lêste moast de foarsitter de holle bûge en koe er Siebe sukses winskje foar de folgjende rûnte. Neffens Siebe hie syn tsjinstanner yn it tredde potsje taslaan kinnen. No dat is dus net bard. Op himsels wie it in spannende striid en dêr giet it ek om.

Utslaggen: Ype Boelens – Sjoerd Huitema 0 – 2; Sjoerd Jan Bakker – Hennie de Haan 1 – 0; Dicky van der Meer – Bauke Dykstra 1 – 0; Tineke Teigeler – Bauke de Boer 0 – 1; Bauke Bos – Bauke de Boer 1 – 0; Fryslân Kup: Cor Kooistra – Siebe Walinga ½ – ½.