Categorie archief Rubryk

doorfriesdammen

Rubryk 24-4-2020

Twa moanne lyn wie it Fryslân Open te Frjentsjer it lêst ferspile toernooi. Hein de Vries damde him, nei noch in barraazje, by de heechste fjouwer en mocht de grutmasters spylje. Yn it reguliere toernooi koe hy klupgenoat en mearfâldich Frysk kampioen Taeke Kooistra (wyt) op kamp hâlde. 1.32-27 20-25 2.31-26 14-20 3.37-31 17×37 4.41×32 11-17 5.47-41 19-24 6.34×14 10×19 7.35-30 25×34 8.39×10 5×14 9.44-39 7-11 10.50-44 1-7 11.40-35 14-20 12.32-27 17×37 13.41×32 11-17 14.33-28 20-25 Wyt sil wol tebek op de rún slaan. It rint oars. 15.32-27 17×37 16.28-22 12×32 17.38×47 25-30 18.35×24 19×30 lyk om

16. .. 18×27? 17.26×28! 37×26 18.28-22 12×32 19.38×27 26×28 20.35-30 25×34 21.44×24 19×30 22.39-33 28×39 23.43×5 De kombinaasje nei de daam kostet trije houten. Swart soe dy wer ôfnimme mei lyk hout. Yn de earste omloop fan de grutmasters, ferspile yn it planetarium fan Eise Eisinga, wie it oarsom. No hie De Vries mei swart regearjend Frysk kampioen Jelle Wiersma te fiter. 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 11-17 5.47-41 19-24 6.34×14 10×19 7.40-34 4-10 8.44-40 7-11 9.32-27 17×37 10.41×32 11-17 11.33-28! 18-22 19-23? Letter 43×23 en 32-28 12.50-44 22×33 13.43×14 10×19 14.49-43 1-7 15.35-30! 19-24 16.34×14 25×34 17.39×10 15×24 18.32-28 moat

18.40-35? 6-11! 19.26×6 24-30! 20.35×24 9-14 21.24×4 13-18 22.4×22 17×50 23.6×17 50×41 24.36×47 Dan de lêste twa problemen foar de ledderwedstriid, fan Hiele Walinga.

Nû.29 sw. 4, 8, 10, 13, 16-18, 20, 36 wyt 29, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 45

Nû. 30 sw. 6, 9, 13, 17, 18, 28, 39 wyt 16, 25, 37, 41, 42, 47, 50 Oplossings stjoere foar 6 maaie. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 10-4-2020

‘Bakkers zijn altijd slechte schakers’, sa skreau Godfried Bomans yn 1958. Dat sinde bakker Sake Riemersma fan Frjentsjer net en daagde him út ta in partij. Uteinlik moast de bakker belies jaan. De klandyzje koe de partij folgje op it boerd dat yn de winkel lei en eltse dei waard in set troch belle. Fan novimber ôf hawwe Foeke Tiemensma en Hans Jansen (swart) soks oerdien. En wer wienen de setten te folgjen. No yn de bakkerij fan Siesling. 1.32-27 17-21 2.31-26 21×32 3.33×31 11-17 4.38-32 20-25 5.32-27 14-20 It liket in rêstige iepening. Mar nei 6.42-38? Hellet swart út mei 6. …6-11! 7.26×6 20-24 8.34×23 13×42 9.47×38 25-30 10.40×20 10×30 11.35×24 18-23 12.24×22 17×26 13.36×16 9-14 14.6×17 7×27 6.27-21 16×27 7.31×11 1×21 8.26×17 18×16 9.37-31 19-24 10.34×14 10×19 11.39-34 19-24 12.34×14 4×24 Wyt kriget de wat bettere posysje. 13.31-27 13-19 14.42-38 12-17 15.47-42 Stiet de ôfruil ta, is 38-33 better? 15…17×39 16.43×23 25-30 17.35×24 20×18 18.42-37 18-22 19.37-31 16-21 20.31×11 7×16 21.40-34 9-14 22.34-30 14-20 23.30×10 15×4 24.41-37 22-27 25.37×17 16×18 En sa giet it al op it einspul ta. 26.49-43 8-12 27.48-42 12-17 28.42-37 5-10 29.37-31 10-14 30.45-40 14-19 31.40-34 17-21 32.31×11 6×17 Swart beset no it sintrum, beskiedend foar de partij. 33.36-31 19-23 34.44-40 23-28 35.40-35 3-8 36.50-44 8-12 37.34-29 28×30 38.35×24 17-22 39.44-39 18-23 40.24-20 22-28 Mear en mear komt swart yn ‘e knipe. 41.20-15 12-18 42.46-41 2-8 Der folget in blyn slachje.

43.43-38 28×48 44.39-33 48×26 45.33×2 26-3 46.2-7 3-12 47.7-1 4-9 48.41-37 12-8 48.15-10? 12-18 49.1×45 8-2 50.10×8 2×46 en kamp. 49.1×45 8-13 50.45-34 13-19 51.37-31 9-13 52.34-45 Swart spinpoatet noch wat, mar ferliest. 19-46 53.31-26 46×6 54.15-10 6-1 55.45-50 13-18 56.10-5 1-6 57.5-28 6×33 Nû.25 sw. 1, 3, 7-10, 14, 19, 36 wyt 16, 25, 30, 33, 34, 41, 43, 49 Nû.26 sw. 6, 8-10, 15, 18, 35, 36 wyt 24, 29, 33, 39, 41, 43, 49 En twa nijen fan Willem F.Bakker

Nû. 27 sw. 6, 18, 19, 25, 29, 30 wyt 16, 31, 37, 44, 47, 48

Nû. 28 sw. 6, 13-15, 18, 20, 24, 36 wyt 11, 21, 29, 33, 39, 47-49 Oplossings stjoere foar 24 april. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 27-3-2020

Hiel bysûnder by it Fryslân Open te Frjentsjer wienen de prestaasjes fan Konstantin Nord. De jonge Wyt-Rus is noch gjin jier lyn mei it Frysk damjen yn de kunde kaam. Te Minsk hat er in toernooi FRYSK! (einspul) wûn en fierder hat er op www.lidraughts.org in protte traind. Yn de einsútslach kaam hy op in dield fjirde plak en mistte krekt in finaleplak by de grutmasters. Daalk al yn de earste omloop trof Nord 18-fâldich Frysk kampioen Taeke Kooistra (wyt). Dit wie syn earste partij yn it ‘grutte spul’ en Nord liet sjen dat er gjin foarsichtige dammer is. Boppedat wit hy hiel goed mei tiidsdruk om te gean. 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 12-17 5.47-41 7-12 Nord is thús yn de iepeningstéory. 6.41-37 1-7 7.31-27 17-21 8.26×17 11×31 9.37×26 16-21 10.26×17 18×16 11.42-37 19-24 12.34×14 10×19 13.35-30 25×34 14.39×10 5×14 It middenspul begjint yn in lykweardige stân. 15.40-35 12-17 16.33-29 19×39 17.38×40 13-19 18.40-34 7-11 19.37-31 17-22 20.32×12 11×13 21. 44-40 2-7 De spilers falle oan op elkoars lange hoeke 22. 43-38 7-12 23. 49-44 12-17 24. 31-26 15-20 25. 34-30 17-21 26. 30×10 14×5 27. 26×17 16×18 28. 38-32 5-10 29. 32-27 10-14 30. 40-34 8-12 31. 44-40 12-17 32. 27×7 6×8 De swarte hoeke wurdt no wol keal. 33. 36-31 18-22 Wyt kin ek skiif 48 nei de linkerkant bringe. 34. 31-26 8-12 35. 34-30 12-17 36. 40-34 19-23 37. 30-25 23-28 38. 34-30 17-21 39. 26×17 22×11 It swarte sintrum is omklamme. Troch de ôfruil komt de skiif op fjild 28 faai te stean. 40. 48-42 14-19 41. 42-37 13-18 42. 25-20 19-23 43. 20-15 18-22 Kooistra ferbarget in winnende stân. Earst 44.45-40 en dan pas 30-25

44. 30-25 9-14 45. 15×33 28×39 Nei 46.45-40 39-43 47.50-44 43×34 48.35×33 hat wyt wer spul. 46. 25-20 39-43 47. 20-15 11-16 48. 37-31 43-48 Wyt kriget no ek in daam. Swart hie 3-9 strike moatten. 49. 15-10 48×26 50. 10-5 26-17 Nei 50. …3-9 is wyt de daam wer kwyt. 51. 5-41 17-6 52. 35-30 22-27

53.45-40 (driget 50-44 en 30-25) en op 6-1 folget 41-5 en 30-25. Swart moat in hout weijaan. 53. 30-25 6-1 54. 41-19 It ienige plak foar de daam. 54. …27-31 55. 19-35 1-6 37-31 wie better. Wat moat wyt? Mei de daam strike is foar de tredde kear en der driget ek 31-36 as 37. 56. 25-20 6-33 57. 35×32 31×33

Der is foar wyt noch kamp mooglik troch 58.45-40 3-9 59.40-34 33×35 60.46-41 16-21 61.41-37 (as 58.16-21 59.46-41 21-27?? om 40-34, 41-37 en 50-45 wint, dus 59. …3-9 60.40-34 33×35 61.41-37) 9-13 62.50-45 21-26 63.45×25 4-10! 64.37-32 10×30 65.25×34 26-31 66.32-27! 31×22 (32-28 ferliest) en wyt hat krekt genôch tempo foar in daam. En kin de swarte skiif yn de ‘fûke-fangstelling’ krije. Kooistra nimt in oare kar en sil de partij ferlieze. 58. 46-41 3-9 58. …33-39 59.45-40 39-43 60.20-14 4×24 61.40-34 24×44 62.50×48 is kamp 59. 41-37? 33-39 No is der gjin kâns mear foar wyt. Mar nei 59.50-44 16-21 60.41-37 33-38 as 60.44-39 33×44 61.45×43 21-27 wint swart ek. Lykas nei 59.45-40 33-38 60.150-44 16-21 61.40-35 38-42 Op 61. …44-39 folget 4-10 60. 37-31 9-14 61. 20×9 4×13 62. 45-40 39-43 63. 40-34 13-18 64. 34-30 18-22 65. 30-24 43-48 en wyt jout op. Twa nije problemen fan Hiele Walinga.

Nû.25 sw. 1, 3, 7-10, 14, 19, 36 wyt 16, 25, 30, 33, 34, 41, 43, 49

Nû.26 sw. 6, 8-10, 15, 18, 35, 36 wyt 24, 29, 33, 39, 41, 43, 49 Oplossings noch net stjoere. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 13-3-2020

Okkerwyks waard te Frjentsjer it Fryslân Open ferspile. Nei acht omlopen kamen de matsjadoaren Jelle Wiersma (Frysk kampioen) en de Alexander Georgiev (wrâldkampioen hoeks damjen) boppe driuwen. Sy waarden yn de grutmaster-finale beselskippe troch Folkert Groenveld en Hein de Vries, dy’t yn in barraazje earst noch winne soe fan Rein Jan Walinga. En de tige ferrassende Wyt-Rus Konstantin Nord. Freedtejûn gie it fierder op in wol hiel bysûndere lokaasje: it planetarium fan Eise Eisinga.
De Vries hie mei in moaie kombinaasje Wiersma by it ear en Groenveld ferbarge yn tiidneed in winnende stân.

Swart kin gjin daam strike om de plakker 27-22. 57. …12-18 58.45-40 43-49 59.27-22 49×35 60.22×22 wint wyt mei twa houten foar. 58.47-41? 43-49

Lykswols kaam Groenveld sterk werom mei winstpartijen op De Vries en Wiersma. En like it Open te winnen doe’t De Vries en Georgiev kamp helje soenen. Dochs pakte de Rus noch de winst. Mei in barraazje fan gefolch. Hjiryn stie Groenveld op de dea.

Mei de klok op fallen, wint wyt troch 51.23-19 20×18 52.2-16 26×6 53.46×8. Der folge 51.23-18 20-25 52.18-12? 25-30! 53.2×35 27-32 54.35×31 26×39 en ek noch kamp. De twadde barraazje brocht dan de beslissing. Georgiev kaam der minder op te stean en no pakte Groenveld wol troch.

41.30-24 1-7 42.40-34 27-31 (in needset) 43.36×27 26×28 44.34-30 28-32 45.47-42 4-9 46.42×22 21×23 47.24×22 9-14 48.41-37 16-21 49.22-18 21-27 50.37×17 7×27 51.46-41 (swart net oer fjild 37 komme litte) 51. ..14-20 (oars folget 30-24) 52.30×10 15×4 53.18-12 54.12-7 32-38 55.7-1 38-43 56.1-40 en de fang foar de daam stiet klear. Dit jier sil Groenveld de regearjend kampioen Marten Walinga yn in match fan âlve partijen útdaagje om de wrâldtitel.

Nû.21 sw. 1, 3, 5, 10, 14, 19, 39
wyt 12, 28, 30, 32, 33, 35, 44, 47

Nû.22 sw. 3, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 26
wyt 28, 29, 33, 35, 36, 38, 39, 49

En twa nijen fan Willem F. Bakker.

Nû. 23 sw. 4, 7, 10, 22, 23, 27
wyt 16, 20, 36, 38, 40, 47

Nû. 24 sw. 4, 7, 8, 11, 15, 16, 26
wyt 18, 23, 31, 34, 37, 43, 45, 47

Oplossings stjoere foar 27 maart.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 28-2-2020

Jelle Wiersma út Wommels, lid fan ‘De Stadige Strikers’, hat it wer oprêden. Foar de fjirde kear efter elkoar is er Frysk kampioen wurden. Mei elkoar hat Wiersma no acht titels. Yn thúshaven Skearnegoutum gie it yn de seisde omloop tsjin Taeke Kooistra (mei wyt) dy’t doe noch in heal punt mear hie. 1.32-27 20-25 2.31-26 14-20 3.37-31 17×37 4.41×32 12-17 5.33-28 17-21 Wiersma wikkelt ôf nei in posysjoneel spul. Troch 5. …7-12 komt der mear yn.6.26×17 11×33 7.43×23 20-24 8.34×14 10×26 9.36-31 26×37 10.38×36 16-21 11.49-43 21-26 12.36×16 6×26 13.35-30 25×34 14.39×30 7-11 15.40-35 11-16 16.42-37 1-6 It plan fan swart is helder; oanfalle op wyt syn lange hoeke. Wyt sil dat ek besykje. Mar swarts lange hoeke is sterker. 17.44-40 8-12 18.43-39 2-7 19.30-25 12-17 20.39-34 7-11 21.46-41 17-22 21.37-32 liket better. 22.37-32 22×42 23.48×37 11-17 24.34-30 17-21 25.30-24 6-11 26.40-34 11-17 27.37-32 26-31 28.34-29 31×33 29.29×38 21-27 30.45-40 17-21?

Hjir lit Kooistra dé kâns op syn 19-e titel lizze. Troch 31.24-19 9×29 32.38-33 29×38 34.25-20 15×24 35.40-34 24×44 36.50×6 wint wyt.31.40-34 5-10 32.25×14 9×40 33.35×44 27-31 It einspul kin begjinne. 34.44-39 21-26 35.41×21 16×27 36.47-41 3-8In ferplichte set foar wyt en dy stiet no fêst oan de linkerkant. 37.39-34 8-13 38.50-44 13-19 39.34-30 4-9 40.30-25 9-14 41.44-39 19-23 42.39-34 23-28 43.38×18 27-31 44.41×21 26×19 45.34-30 19-23 Wyt moat in hout weijaan. 46.30-24 14×34 47.25-20 34-40 48.20-14 40-45 49.14-9 23-29 50.9-3 29-34

Wiersma sil twa dammen krije en winne. It wie hjirmei noch net beslikke. Mei noch ien omloop te gean hie Wiersma in heal punt mear as Kooistra en ien punt mear as Marten Walinga, dy’t Wiersma noch treffe soe.

Twa problemen fan Hiele Walinga

Nû.21 sw. 1, 3, 5, 10, 14, 19, 39 wyt 12, 28, 30, 32, 33, 35, 44, 47

Nû.22 sw. 3, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 26 wyt 28, 29, 33, 35, 36, 38, 39, 49

Oplossings noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 14-2-2020

Titelhâlder Jelle Wiersma en Taeke Kooistra sille moarn yn Skearnegoutum útmeitsje wa’t de nije kampioen wurdt. Rekôrhâlder Kooistra mei achttjin (18!) titels hat in heal punt mear as Wiersma dy’t ôfrûne trije jier de bêste wie. Se treffe elkoar yn de seisde omloop. De lêste omloop kin ek noch beskiedend wêze at se Marten Walinga en Henk Haanstra treffe. Yn de fjirde omloop pakten de matsjedoaren yn de iepening al gau de winst mei in kombinaasje. Jelle Wiersma (swart) tsjin Kees Tijssen 1.32-27 20-25 2.27-22 12×32 3.38×27 19-23 4.31-26 14-19 5.33-29 8-12!?

Dit is in dryste set. Better is 5. …17-21. Nei 6.27-22! 17×30 7.35×22 12×32 8.37×8 3×12 hat wyt it bettere spul. It ferrifelet Tijssen en hy slacht yn it gat. 6.27-21 11×31 7.41×21 16×27 8. 26×8 12-18 9.8×28 23×41 10.46×37 19-23 11.29×16 6×46 Swart kin de daam net hâlde. 12.34-29 46×30 13. 35×24 25×23 Mar komt al in hout foar. Dat stiet net moai, midden oer it boerd. Wiersma sil it lykswols behâlde en nei de winst strike.

Taeke Kooistra (swart) hie klupgenoat Tsjerk Wijbenga by it ear. Dy helle yn de earste omloop noch ferrassend de winst tsjin Wiersma. Troch in tal minder goede setten gie it no ferkeard. 1.32-27 20-24 2.33-29 24×33 3.34×32 19-23! 4.39-33 (39-34) 14-19 5.33-28 (40-34) 10-14 6.35-30 (44-39) 17-21 7.40-35 21-26 8.30-25 (44-40) 11-17 9.44-39?

9 …14-20 10.25×14 19×10 11.28×19 26×28 12.32×23 13×44 13.49×40 18×20 Wyt is in hout efter en strykt noch troch. 14.43-39 7-11 15.31-27 17-21 16.48-43 21×32 17.38×27 20-25 18.37-31 9-14 19.39-34?? En jout op sûnder 12-17 etc. ôf te wachtsjen.

Nû.17 sw. 11-13, 16, 23, 26, 28 wyt 32, 34-37, 44, 48

Nû.18 sw. 7, 10, 12, 13, 16, 18, 23, 36 wyt 20, 32, 37, 38, 43, 49, 50

En twa nijen fan Willem F. Bakker

Nû.19 sw. 7-10, 12, 14, 17, 18, 20 wyt 16, 29, 30, 32, 36, 43, 46, 47, 49

Nû.20 sw. 6-9, 11, 13, 18, 20 wyt 16, 32, 34, 35, 37, 41, 43, 45

Oplossings stjoere foar 28 febrewaris. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Favoryt Jelle Wiersma stroffelet


It persoanlik kampioenskip yn it damjen Fryk spul begûn ôfrûne sneon fuort al mei in grutte ferrassing. Jelle Wiersma, de ôfrûne trije jier winner fan ‘e titel, krige net rjocht fet op it spul fan Tsjerk Wijbenga. Yn it lette middenspul tsjoende de Arumer in kombinaasje út ‘e hege hoed dy’t trijekwart fan it boerd omgie. It koste him wol in hout, mar Wijbenga koe sa wol trochbrekke nei daam. De hearskjende kampioen seach der fuort al gjin gat mear yn en joech him oer. Dat de Wommelser it damjen likegoed noch net ferleard is, die de middeis bliken. No wie it Wiersma dy’t der in ferneatigjende slach úthelle. Tsjinstander Pieter Hoogterp (De Gastmar) joech fuortendaliks op.

Fan de trije favoriten rûn ek Taeke Kooistra skea op. Neidat de Hartwerter de moarns noch regulier wûn hie fan Kees Tijssen, kaam er de middeis tsjin de oare promovendus Willem Schaap net fierder as kamp. Marten Walinga makke dêrfoaroer gjin flaters. Hoogterp ferslokte him yn ‘e opsmiten komplikaasjes, en Wijbenga begûn der oan ‘e ein fan ‘e partij ek nuver yn om te skowen. Troch dizze resultaten stiet Walinga no allinne boppeoan, op in heal punt folge troch Kooistra.

Utslaggen en tuskenstannen:

Kampioensklasse:
Earste omloop: Tjerk Wijbenga (Arum) – Jelle Wiersma (Wommels) 1-0, Pieter Hoogterp (De Gaastmar) – Marten Walinga (Waaksens) 0-1, Kees Tijssen (Reduzum) – Taeke Kooistra (Hartwert) 0-1, Willem Schaap (Dearsum) – Henk Haanstra (Aldegea SWF) 0,5-0,5.
Twadde omloop: Wiersma – Hoogterp 1-0, Walinga – Wijbenga 1-0, Kooistra – Schaap, Haanstra – Tijssen 0-1.
Stân: Walinga 2; Kooistra 1,5; Schaap, Tijssen, Wiersma & Wijbenga 1; Haanstra 0,5; Hoogterp 0.

Twadde acht:
Earste omloop: Folkert Groenveld (Jutryp) – Hein de Vries (Ljouwert) 0-1, Sjoerd Jan Bakker (Snits) – Siebe Walinga (Aldegea SWF) 0-1, Sjoerd Couperus (Snits) – Bauke Dijkstra (De Tynje) 0,5-0,5, Cor Kooistra (Nijlân) – Willem Hoekstra (Aldegea SWF) 0-1.
Twadde omloop: De Vries – Bakker 1-0, Walinga – Groenveld 0,5-0,5, Dijkstra – Kooistra 0-1, Hoekstra – Couperus 0,5-0,5.
Stân: De Vries 2; Hoekstra & Walinga 1,5; Couperus & Kooistra 1; Dijkstra & Groenveld 0,5; Bakker 0.

doorfriesdammen

Rubryk 31-1-2020

Moarn begjint yn Hartwert it PK. Titelhâlder Jelle Wiersma is op ‘e nij favoryt. Taeke Kooistra en Marten Walinga binne op papier de grutste konkurrinten. Yn de ‘tredde acht’ binne al fjouwer omlopen ferspile en steane de beide bûnsbestjoerders Liuwe Westra en Fedde Wiersma oan kop mei 3,5 pt. Dicky van der Meer folget op in heal en Ype Boelens op ien punt. Wiersma hie al twa kear in oerwinning helle nei in lichte kombinaasje. Yn de tredde omloop mei wyt tsjin Siebren Dyk.1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 11-17 5.47-41 7-11? 5. …17-21 as 19-23 binne goede setten.

6.32-27 17×37 7.41×32 11-17 8.33-28 1-7 9.34-30 25×34 10.44×24 20×27 11.31×11 6×17 12.26×6 10-14 De dammers binne no beide it paad bjuster. 13.40-34? Wyt kin daalk in daam strike.  13. .17-22 14.39-33? 22-27 15.32×21 18-22 16.21×23 19×30?  16. ..19×37 17.42×31 7-11 18.6×17 12×41 En de partij is wer folslein yn lykwicht. 17.35×24 14×34 18.6-1 9-14 19.38-33 34×32 20.42×22 12×32 21.1×25 15×35 22.45×25 wyt is in hout foar en wint.

Yn thúshaven Blauhús moast debutant Marcel Altena (wyt) it yn de fjirde omloop belije. 1.32-27 19-24 2.31-26 20-25 3.37-31 17×37 4.41×32 14-20 5.34×14 10×19  6.35-30 25×34 7.39×10 5×14 8.47-41 16-21 9.26×17 18×16 10.40-35 12-17  11.44-39 7-12 12.50-44 15-20 13.31-26 12-18 14.32-28 20-24

Wyt hie net goed opboud en ferlear nei 15.35-30 24×35 16.45×25 18-23 17.33-29 23×34  18.39×30 17-21 19.26×17 11×33  20. 38×29 19×50

En twa problemen fan Hiele Walinga

Nû.17 sw. 11-13, 16, 23, 26, 28 wyt 32, 34-37, 44, 48

Nû.18 sw. 7, 10, 12, 13, 16, 18, 23, 36 wyt 20, 32, 37, 38, 43, 49, 50

Oplossings noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 17-1-2020

Bûnsfoarsitter Liuwe Westra (wyt) en Dicky van der Meer spilen op 16 desimber yn de tredde omloop fan de ‘tredde acht’ yn Aldegea-SWF. It omsittend laach seach in moaie partij mei wikseljende kânsen en ferskate drege ferwikkelingen. 1. 31-26 20-25 2. 37-31 14-20 3. 32-27 17×37 4. 41×32 11-17 5. 46-41 5. …18-22 is in prachtset. De âlde master Jurjen Tolsma hat it hast hûndert jier lyn hielendal útsocht. Der sitte dan in protte drigingen yn. Daalk al troch 6-11 en 22-27. Wyt kin it bêste 6.33-28 22×33 7.43×14 10×19 8.49-43   5. …7-11 6. 41-37 19-24 7. 34×14 10×19  8. 33-28 8. …17-21 9.26×17 12×41 10.37×46 25-30 11.35×24 20×27 12.32×21 16×27 en wyt moat alle war dwaan om wer lyk te kommen.  8. …4-10 9. 28-22 17×28 10. 32×14 10×19 11. 31-27 19-24 12. 39-34 24-30 13. 35×24 25×23 14. 37-31 20-25 15. 38-32 Better is 15. …12-17 16.27×7 1×12. No komt wyt foar, al is it in drege stân. 15. …1-7 16. 34-30 25×34 17. 44×22  9-14 18. 40-35 14-19

Wyt kin winne troch  19.22-17! 12×41 20.26-21! 11×33 (ferpl.)  21.43×1 41×43 22.1×40 as 20,. …11×22 21.32×1 19. 42-37 3-9 19-24 is better. 20. 43-39? 20.50-44 hie moatten. Swart kin winne troch 20. …19-23! 21.22×24 18-22 22.27×18 13×42 23.47×38 16-21 24.26×17 12×14  9-14 21. 39-34 14-20 22. 34-30 20×40 23. 35×44 19-24 24. 44-40 15-20 Swart hie no in pear kear better 18-23 strike kind. 25. 40-35 20-25 26. 35×15 5×25 27. 49-44 24-29  Swart driget mei 29-33 as 29-34.  Mei 28.22-17! etc. hâldt wyt it bettere spul. 28. 27-21!? 16×38 29. 37×17 12×41  30.22-18! 8×28 (ferpl.) 31.36-31 41×21 32.26×17 11×22 33.44-40 kin ek.  30. 48-42 41×43 31. 44×42 11-16 32. 45-40 13-18? 32. …13-19 hie moatten. 33. 22×13 8×19 34. 40-34 7-11  35. 50-44 19-23

Op ‘e nij wurdt de winst net sjoen. Nei 36.26-21 11×31 37.36×27 komt wyt likegoed in hout foar. 36. 34-30 25×34 37. 44×22 2-7 38. 42-38 16-21 39. 26×17 7×18 40. 38-33 11-17 41. 36-31 17-21 42. 31×11 6×17 43. 47-42 18-22 44. 33-29 17-21 45. 29-24 22-28 46. 24-20 28-33 47. 20-14 33-39 48. 14-10 39-44 49. 10-5  En hjir waard kamp jûn.

De priiswinners fan de krystpuzzels binne 1.A.Zijlstra, Utrecht; 2.G.Ykema, De Gaastmar; 3. A.Pruijs, Emmeloord;

De problemen foar de ledder, út de rike neilittenskip fan Hiele Walinga (13 en 14) en Willem F.Bakker (15 en 16).

Nû. 13 sw. 3, 5, 8, 12, 16, 17, 40 wyt 14, 24, 31, 41, 42, 47, 49

Nû.14 sw. 5, 7-9, 18-20, 36 wyt 16, 29, 33, 39, 41, 43-45

Nû. 15 sw. 2, 4, 6, 7, 9, 24, 30 wyt 15, 17, 21, 27, 39, 44, 47

Nû. 16 sw. 5, 9, 13, 18, 20, 21, 27 wyt  29, 33, 38-41, 45

Oplossings stjoere foar 31 jannewaris

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 27-12-2019

Yn de lêste rubryk fan 2019 sawn miniatuerkes fan Roel Bergsma. Folle wille mei it oplossen en in goed 2020 tawinske.

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Oplossingen foar 10 jannewaris nei

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH Jutryp

groenveldf@hotmail.com