Categorie archief Rubryk

doorfriesdammen

Rubryk 6-11-2020

Dejingen dy’t dizze rubryk troch de jierren folge ha witte dat der eins twa ‘hofleveranciers’ binne wat de problemen oanbelangje. Hiele Walinga en Willem F. Bakker ha beiden in ryk ferskaat oan problemen neilitten. Noch altiid kin út dizze boarnen putten wurde. Fierders hat Roel Bergsma ek in protte problemen makke. Yn de foarige ieu kaam der noch wolris in probleem fan de mysterieuze Stellinga-Baron yn de krante. Nimmen wist wa’t efter dizze skûlnamme stie. Mar no is der dochs klearheid kommen. Arne van Mourik is sammelder fan alles wat mar mei it damjen te krijen hat. Van Mourik hat in part fan de neilittenskip fan Karel W. Kruiswijk krigen. Foar van Mourik, mear thús yn it hoekse spul, wie it abacadabra. Oant hy it op de eigen klup te Utert sjen liet oan Auke Zijlstra, Fries om utens. Auke hie wol yn de gaten dat it problemen Frysk spul wienen. Mar wa soe se makke ha? Misskien wist Marten Walinga, jawis soan fan, der wol mear fan. Dy hat in stikmannich problemen besjoen en âlde kranten der by helle en doe foel it kwartsje. Steven Wytze Duursma, berne en grut wurden yn Noard-Hollân, gie efter de namme Stellinga-Baron skûl. Auke Zijlstra hat war dien en de problemen fan Stellinga_Baron neisjoen. Jim kinne se op lidraughts.org fine ûnder it kopke ‘studies’. Bygelyks dizzen, dy’t jim oplosse kinne foar de ledder. Earst noch dy’t stienen. Nû.5 sw. 3, 6, 7, 9, 12-14, 19, 30 wyt 15, 16, 28, 29, 37-39, 41 Nû.6 sw. 3, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 29 wyt 31, 32, 35, 36, 38-41, 48, 50

Nû.7 sw. 6, 9, 16, 28, 29, 33, 35 wyt 20, 24, 31, 40, 42, 44, 48

Nû.8 sw. 13, 14, 17, 22-24, 26 wyt 33, 34, 37, 40, 43, 44, 50

Nû.9 sw. 4,6,7, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 26 wyt 25, 28, 31, 33, 37, 40, 41, 43, 45, 47

Nû. 10 sw. 2, 7, 10, 11, 15, 16-18, 21, 36 wyt 25, 29, 32, 33, 37-41, 47 De seis oplossingen foar 20 novimber. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 23-10-2020

Sa as it no liket sil der fan echte dammerijen net folle komme en moatte de Frysk dammers harren behelpe mei online toernooien fia lidraughts.org. Lokkich kin der by guon klups de kompetysje wer opstart wurden. En mei ek ûnder de nijste corona-maatregels yn de eigen rûmte trochspile wurde. Twa wike lyn setten Folkert Groenveld en Siebe Walinga (swart) op de earste damjûn fan Nocht&Kriich, Aldegea-SWF ek wer útein. 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17*37 4.41*32 16-21 5.26*17 12*41 6.46*37 11-16 7.33-28 7-12 8.34-30 25*34 9.39*30 1-7 Net 9 . ..20-25 om 10.28-23 etc. 10.44-39 18-22 11.28*17 7*27 12.32*21 16*27 13.37*17 12*21 14.42-37 21-27 14.30-25 jout swart de kâns ta in oanfal. 15.37*17 19-24 16.30*19 20*16 17.36-31 15-20 Is 17. …16-21 net better? 18.40-34 10-15 19.34-30 20*40 20.45*34 13-19 21.34-30 9-13 22.39-34 8-12 23.31-27 12-17 24.27*7 6*8 25.30-25 8-12 driget 19-24 26.50-44 19-24 27.34*14 4*24 28.25*23 13*42 29.43*41 12-17 30.35-30 3-9 It einspul begjint mei in lykweardige stân. 31.30-24 9-14 32.24*4 5*3 33.44-40 3-9 34.40-35 9-14 35.35-30 17-21 36.49-44 14-20 37.30*10 15*4 38.44-40 21-27

De wytspiler sinde op 39.40-34 en dan ferliest 39. …16-21 40.41-37 21-26 41.37×17 2-7 42.17-11 2×11 en skiif op fjild 34 rint nei de daam 39. …21-27 40.41×21 16×27 41.34-29 en swart sil oankomme 39. …2-7 40.48-42 4-10 41.34-30 10-14 42.41-37 14-19 43.37×17 16×18 mei foardiel foar wyt 39. …4-9 40.41-37 9-14 41.37×17 16×18 42.47-41 34-30 mei lykwicht 39.41-37 4-10 40.37*17 16*18 41.40-34 10-14 42.34-30 18-22 43.47-42 22-27 44.42-38 27-31 45.38-32 31*33 46.48-43 2-8 47.43*23 8-12 48.30-25 12-17 Beide spilers ha gjin flaters makke en dan wurdt it kamp. Oplossingen problemen Nû.1 1.22-18 2.48-43 3.43×3 Nû.2 1. 41-37 2.37×39 3.17-12 Nû.3 1.36-31 2.27-22 3.34-29 4.29-23 5.49-43 6.40-34 Nû.4 1.50-44 2.48-42 3.44-29 4.36-31 5.42-37 En twa nijen fan Hiele Walinga, oplossingen noch net stjoere.

Nû.5 sw. 3, 6, 7, 9, 12-14, 19, 30 wyt 15, 16, 28, 29, 37-39, 41

Nû.6 sw. 3, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 29 wyt 31, 32, 35, 36, 38-41, 48, 50 Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 9-10-2020

Yn dizze rubryk jitris omtinken foar in partij út it lêste toernooi foar de corona. Rein Jan Walinga fan Aldegea-SWF behelle nei acht omlopen in kreas fjirde plak by it Fryslân Open te Frjentsjer. Dat wie lyk mei de jonge Wyt-Rus Konstantin Nord en Hein de Vries. Yn harren ûnderlinge treffen yn de seidsde omloop op 5 maart waard it in lykspul. Walinga hie de swarte skiven. 1.32-27 19-23  2.27-21 17×26  3.31-27 26×28  4.33×24 20×29  5.39×17 12×21 6.34-30 14-20  7.37-31 7-12  8.44-39 1-7 9.50-44 9-14 Yn de symmetryske stân is swart oan set. 10.42-37 20-25 11.31-26 25×34 12.26×17 16×18 13.35×33 14-20 14.37-31 20-25 15.31-26 11-16 Dan ferbrekt wyt de symmetry. 16.41-37 7-11 Nei 16. ..25-30 17.40×20 30×10 stiet wyt foarearst fêst oan de rjochterkant.17.40-35 11-17 18.37-31 4-9 19.44-40 10-14 20.40-34 14-20 driget 17-2121.47-42 20-24 22.34×14 9×20 23.35-30 25×32 24.38×9 3×14  25.31-27 12-17 25.39-34 liket better. 26.27×7 2×11 27.42-37 13-19  28.37-31 16-21 29.26×17 18×16  30.39-34 11-17 Swart hat wer in deeglike stân opboud.31.34-29 19×39  32.43×34 20-24 33.31-27 17×37 34.36×38 24×44 35.49×40 15-20 36.40-35 5-10 37.38-33 10-15  38.35-30? 20×40 39.45×34 15-20 37.48-42 is better. Swart kin no oanfalle 40.33-29 6-11 41.48-42 11-17  42.42-37 17-22 43.37-31 22-28  44.29×27 20-24    45.34-30 24×35

It is analitysk wûn foar swart. Bygelyks 46.31-26 16×36 47.46×26 35-40 48.27-22 40-44 49.22-18 44-50 50.18-12 50-11 as 46.27-22 35-40 22-18 40-44 48.18-12 44-50 49.31-26 16×36 50.46×26 50-1146.46-41 35-40  47.41-36 40-44 48.31-26 44-49? 49.26×6 49×46  50.6-1En hiir waard kamp jûn. Wyt kin de swarte skiif ‘stjêre litte yn de hoeke’. Al komt soks noch wol krekt. Lykswols wint swart nei 48. …16-21! 49.26×17 44-49 50.27-22 49-40 51.36-31 19-23 52.31-27 19-23 52.22×24 44×31 etc.

Nû.1 sw. 6, 8, 13, 14, 33, 40 wyt 16, 17, 22, 27, 36, 48, 49 Nû.2 sw. 2, 6, 24, 29, 32, 34, 35 wyt 16, 17, 21, 36, 41, 44, 49 en twa nijen fan Willem F.Bakker

Nû.3 sw. 6-9, 11, 13, 15, 16, 18, 20 wyt 26, 27, 32, 34-36, 40, 47, 49

Nû.4 sw. 3, 7, 9, 10, 17, 30 wyt 19, 29, 36, 47, 48, 50

Oplossingen stjoere foar 23 oktober.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 28-9-2020

Mids maart kaam der troch corona mei ien slach in ein it damjier. Ek de Frysk dammers moasten harren behelpe mei online damjen. Lokkich begjinne de klups wer mei de kompetysje en sille der grif wer moaie partijen spile wurde. Lykas de folgjende op in klupjûn fan ‘Nocht&Kriich’ te Aldegea-W. tusken Willem F. Bakker en Marten Walinga.

Bakker wie fiif kear Frysk kampioen wurden en al wat op leeftiid. Wylts de jonge Walinga syn bêste jierren noch komme moasten. De partij waard spile op 28 novimber 1988. Walinga hie wyt.

1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17*37 4.41*32 11-17 5.47-41 7-116.41-37 19-24 Wyt giet foar de rún del. 7.34*14 10*19 8.40-34 1-7 Net 8. ..4-10? dan folget de Tytsma-set 9.26-21!!  9.31-27 17-21 10.26*17 11*31 11.37*26 16-21 12.26*17 18*16 13.42-37 4-10 14.37-31 12-17 Oant safier bekinde iepeningstéory.15.44-40 7-12 16.50-44 19-24 17.34*14 10*19 18.39-34 17-21De ôfruil 18.35-30 hie ek kinnen.19.31*11 16*7 20.43-39 7-1120.44-39 is misskien wol better.21.32-27 11-16 Stiet de ôfruil ta. 22.27-21 16*27 23.33-28 27*29 24.34*14 13-19 25.14*23 25-30 26.35*24 20*18 It middenspul begjint mei in lykweardige stân. 27.39-34 9-14 28.34-30 14-20 29.30*10 15*4 30.40-35 12-17 31.48-42 17-21 32.42-37 21-26 33.36*16 6*26 34.44-39 18-22 35.37-31 26*37 36.38*36 22-27 37.49-43 8-12 38.35-30 5-10 39.43-38 10-14 40.45-40 12-17 Nei posysjoneel lavearjen hie swart troch 40. ..14-20 wat better spul krigen. 41.38-32 27*38 42.39*37 14-19 43.37-31 17-22

Wyt nimt de ferkearde kar. Nei 44.46-41  hie it noch spul west. Bygelyks 44. ..22-28 45.41-37 3-9 46.31-26 2-7 47.37-32 28×37 48.36×38 7-11 49.30-25 19-23 50.25-20 19-23 51.20-15 9-13 52.38-32 13-19 53.26-21! 17×26 54.40-34 26-31 55.15-10! 31×35 56.10-5 35-40 57.5×43 mei kamp. No komt wyt oan.44.31-27? 22*31 45.36*27 19-23 46.46-41 3-8 47.41-37 8-12 48.37-32 4-10 49.30-25 10-14 50.40-35 12-17 51.27*7 2*11 52.35-30 11-17 53.30-24 14*34 54.25-20 34-40 55.20-14 40-45 56.14-10 45-50 57.10-4 17-21 Wyt hellet noch al in daam. 58.4-15 21-26 59.32-27 26*28 60.15-42 50-45 61.42-20 28-32Mar jout hjir terjochte op.

De earste problemen fan Hiele Walinga.

Nû.1 sw. 6, 8, 13, 14, 33, 40 wyt 16, 17, 22, 27, 36, 48, 49

Nû.2 sw. 2, 6, 24, 33, 37, 39, 40 wyt 16, 17, 21, 36, 41, 44, 49

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 9-5-2020

De dammers Frysk Spul witte de online spul-sites ek te finen. Op lidraughts wurde der eltse deis ferskate toernooikes ferspile. Faaks mei koarte tinktiid fan trije en somtiden mar ien minút. De dammers mei de nammen Niemand en Guttler setten it der okkerdeis yn fiif minuten knap op. Oan de ein fan de partij gie it mei in pear tellen op de klok noch mis foar Guttler.

1. 32-27 19-24 2. 33-28 18-22 3. 27×18 12×32 4. 38×27 8-12 5. 31-26 2-8 6. 37-31 17×37 7. 47×27 12-17 8. 27-22 17×28 9. 26-21 16×27 10. 31×33 11-16 11. 41-37 7-11 12. 37-31 20-25 13. 33-29 24×33 14. 34×32 8-12 15. 35-30 25×34 16. 44×24 14×34 17. 39×30 12-17 18. 40-35 17-21 19. 42-37 21×41 20. 36×47 9-14 21. 37-31 14-20 22. 30-25 10-14 23. 47-41 13-19 24. 32-28 11-17 25. 41-36 4-10 26. 43-38 19-23 27. 28×19 20×18 28. 49-43 17-21 29. 31×11 1×21 30. 38-32 18-22 31. 32×12 14-20 32. 25×14 15×11 33. 43-38 21-27 34. 35-30 11-17 35. 38-33 17-21 36. 33-28 27×29 37. 30×28 10-14 38. 45-40 14-19 39. 40-35 3-9 40. 48-42 5-10 41. 50-45 10-15 42. 42-37 15-20 43. 37-31 21×41 44. 36×47 16-21 45. 46-41 6-11 46. 41-37 11-16 47. 47-41 21-26!

48. 41-36! 26×46 49. 28-23 46×32 50. 23×3 20-24 51. 3-9 32-46 52. 9-31 24-29 53. 31-42?

53.45-40 hie moatten. Swart kin slaan litte en it hout nei de daam bringe.

53… 29-34?  54. 35×33 16-21 55. 33-29 21-27 56. 42-33 27-31 57. 33-22 31-37 58. 29-23 37-42?? 46-41 hie moatten.

 Wyt wint troch 59. 22-28! 42-48 60. 28-50! 46×5 61. 50×46 5-10 62. 46×5

De einstân fan de ledderwedstriid

1.S.v.Steinvoren, Dronryp, 390 p.;

2.J.Schilstra, Boalsert, 364 p.;

3.J.de Boer, Berkel en Rodenrijs, 357 p.;

4.A.de Schiffart, Wommels, 304 p.;

5.G.Schilstra, Boalsert, 297 p.;

6.G.Tigchelaar, Ysbrechtum, 269 p.;

7.K.Wiersma, Nij Beets, 226 p.;

8.T.Smedinga, It Hearrenfean, 215 p.;

9.P.Looge, Tsjummearum, 116 p.;

10.S.de Boer, Burdaard, 92 p.;

11.A.Zijlstra, Utert, 68 p.;

12.J.Wiersma, Wommels, 68 p.;

13.G.Ykema, De Gaastmar, 52 p.;

14. S.Schilstra, Lollum, 50 p.;

15.F.Wiersma, Easterein, 46 p.;

16.G.Harkema, Snits, 44 p.;

17.P.Sikma, Hartwert, 14 p.;

18.B.Kroon, Blauhús, 12 p.;

19.S.Couperus, Snits, 1o p.;

20.J.Reade, Manchester 8 p.;

In goede simmer tawinske.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 24-4-2020

Twa moanne lyn wie it Fryslân Open te Frjentsjer it lêst ferspile toernooi. Hein de Vries damde him, nei noch in barraazje, by de heechste fjouwer en mocht de grutmasters spylje. Yn it reguliere toernooi koe hy klupgenoat en mearfâldich Frysk kampioen Taeke Kooistra (wyt) op kamp hâlde. 1.32-27 20-25 2.31-26 14-20 3.37-31 17×37 4.41×32 11-17 5.47-41 19-24 6.34×14 10×19 7.35-30 25×34 8.39×10 5×14 9.44-39 7-11 10.50-44 1-7 11.40-35 14-20 12.32-27 17×37 13.41×32 11-17 14.33-28 20-25 Wyt sil wol tebek op de rún slaan. It rint oars. 15.32-27 17×37 16.28-22 12×32 17.38×47 25-30 18.35×24 19×30 lyk om

16. .. 18×27? 17.26×28! 37×26 18.28-22 12×32 19.38×27 26×28 20.35-30 25×34 21.44×24 19×30 22.39-33 28×39 23.43×5 De kombinaasje nei de daam kostet trije houten. Swart soe dy wer ôfnimme mei lyk hout. Yn de earste omloop fan de grutmasters, ferspile yn it planetarium fan Eise Eisinga, wie it oarsom. No hie De Vries mei swart regearjend Frysk kampioen Jelle Wiersma te fiter. 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 11-17 5.47-41 19-24 6.34×14 10×19 7.40-34 4-10 8.44-40 7-11 9.32-27 17×37 10.41×32 11-17 11.33-28! 18-22 19-23? Letter 43×23 en 32-28 12.50-44 22×33 13.43×14 10×19 14.49-43 1-7 15.35-30! 19-24 16.34×14 25×34 17.39×10 15×24 18.32-28 moat

18.40-35? 6-11! 19.26×6 24-30! 20.35×24 9-14 21.24×4 13-18 22.4×22 17×50 23.6×17 50×41 24.36×47 Dan de lêste twa problemen foar de ledderwedstriid, fan Hiele Walinga.

Nû.29 sw. 4, 8, 10, 13, 16-18, 20, 36 wyt 29, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 45

Nû. 30 sw. 6, 9, 13, 17, 18, 28, 39 wyt 16, 25, 37, 41, 42, 47, 50 Oplossings stjoere foar 6 maaie. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 10-4-2020

‘Bakkers zijn altijd slechte schakers’, sa skreau Godfried Bomans yn 1958. Dat sinde bakker Sake Riemersma fan Frjentsjer net en daagde him út ta in partij. Uteinlik moast de bakker belies jaan. De klandyzje koe de partij folgje op it boerd dat yn de winkel lei en eltse dei waard in set troch belle. Fan novimber ôf hawwe Foeke Tiemensma en Hans Jansen (swart) soks oerdien. En wer wienen de setten te folgjen. No yn de bakkerij fan Siesling. 1.32-27 17-21 2.31-26 21×32 3.33×31 11-17 4.38-32 20-25 5.32-27 14-20 It liket in rêstige iepening. Mar nei 6.42-38? Hellet swart út mei 6. …6-11! 7.26×6 20-24 8.34×23 13×42 9.47×38 25-30 10.40×20 10×30 11.35×24 18-23 12.24×22 17×26 13.36×16 9-14 14.6×17 7×27 6.27-21 16×27 7.31×11 1×21 8.26×17 18×16 9.37-31 19-24 10.34×14 10×19 11.39-34 19-24 12.34×14 4×24 Wyt kriget de wat bettere posysje. 13.31-27 13-19 14.42-38 12-17 15.47-42 Stiet de ôfruil ta, is 38-33 better? 15…17×39 16.43×23 25-30 17.35×24 20×18 18.42-37 18-22 19.37-31 16-21 20.31×11 7×16 21.40-34 9-14 22.34-30 14-20 23.30×10 15×4 24.41-37 22-27 25.37×17 16×18 En sa giet it al op it einspul ta. 26.49-43 8-12 27.48-42 12-17 28.42-37 5-10 29.37-31 10-14 30.45-40 14-19 31.40-34 17-21 32.31×11 6×17 Swart beset no it sintrum, beskiedend foar de partij. 33.36-31 19-23 34.44-40 23-28 35.40-35 3-8 36.50-44 8-12 37.34-29 28×30 38.35×24 17-22 39.44-39 18-23 40.24-20 22-28 Mear en mear komt swart yn ‘e knipe. 41.20-15 12-18 42.46-41 2-8 Der folget in blyn slachje.

43.43-38 28×48 44.39-33 48×26 45.33×2 26-3 46.2-7 3-12 47.7-1 4-9 48.41-37 12-8 48.15-10? 12-18 49.1×45 8-2 50.10×8 2×46 en kamp. 49.1×45 8-13 50.45-34 13-19 51.37-31 9-13 52.34-45 Swart spinpoatet noch wat, mar ferliest. 19-46 53.31-26 46×6 54.15-10 6-1 55.45-50 13-18 56.10-5 1-6 57.5-28 6×33 Nû.25 sw. 1, 3, 7-10, 14, 19, 36 wyt 16, 25, 30, 33, 34, 41, 43, 49 Nû.26 sw. 6, 8-10, 15, 18, 35, 36 wyt 24, 29, 33, 39, 41, 43, 49 En twa nijen fan Willem F.Bakker

Nû. 27 sw. 6, 18, 19, 25, 29, 30 wyt 16, 31, 37, 44, 47, 48

Nû. 28 sw. 6, 13-15, 18, 20, 24, 36 wyt 11, 21, 29, 33, 39, 47-49 Oplossings stjoere foar 24 april. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 27-3-2020

Hiel bysûnder by it Fryslân Open te Frjentsjer wienen de prestaasjes fan Konstantin Nord. De jonge Wyt-Rus is noch gjin jier lyn mei it Frysk damjen yn de kunde kaam. Te Minsk hat er in toernooi FRYSK! (einspul) wûn en fierder hat er op www.lidraughts.org in protte traind. Yn de einsútslach kaam hy op in dield fjirde plak en mistte krekt in finaleplak by de grutmasters. Daalk al yn de earste omloop trof Nord 18-fâldich Frysk kampioen Taeke Kooistra (wyt). Dit wie syn earste partij yn it ‘grutte spul’ en Nord liet sjen dat er gjin foarsichtige dammer is. Boppedat wit hy hiel goed mei tiidsdruk om te gean. 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 12-17 5.47-41 7-12 Nord is thús yn de iepeningstéory. 6.41-37 1-7 7.31-27 17-21 8.26×17 11×31 9.37×26 16-21 10.26×17 18×16 11.42-37 19-24 12.34×14 10×19 13.35-30 25×34 14.39×10 5×14 It middenspul begjint yn in lykweardige stân. 15.40-35 12-17 16.33-29 19×39 17.38×40 13-19 18.40-34 7-11 19.37-31 17-22 20.32×12 11×13 21. 44-40 2-7 De spilers falle oan op elkoars lange hoeke 22. 43-38 7-12 23. 49-44 12-17 24. 31-26 15-20 25. 34-30 17-21 26. 30×10 14×5 27. 26×17 16×18 28. 38-32 5-10 29. 32-27 10-14 30. 40-34 8-12 31. 44-40 12-17 32. 27×7 6×8 De swarte hoeke wurdt no wol keal. 33. 36-31 18-22 Wyt kin ek skiif 48 nei de linkerkant bringe. 34. 31-26 8-12 35. 34-30 12-17 36. 40-34 19-23 37. 30-25 23-28 38. 34-30 17-21 39. 26×17 22×11 It swarte sintrum is omklamme. Troch de ôfruil komt de skiif op fjild 28 faai te stean. 40. 48-42 14-19 41. 42-37 13-18 42. 25-20 19-23 43. 20-15 18-22 Kooistra ferbarget in winnende stân. Earst 44.45-40 en dan pas 30-25

44. 30-25 9-14 45. 15×33 28×39 Nei 46.45-40 39-43 47.50-44 43×34 48.35×33 hat wyt wer spul. 46. 25-20 39-43 47. 20-15 11-16 48. 37-31 43-48 Wyt kriget no ek in daam. Swart hie 3-9 strike moatten. 49. 15-10 48×26 50. 10-5 26-17 Nei 50. …3-9 is wyt de daam wer kwyt. 51. 5-41 17-6 52. 35-30 22-27

53.45-40 (driget 50-44 en 30-25) en op 6-1 folget 41-5 en 30-25. Swart moat in hout weijaan. 53. 30-25 6-1 54. 41-19 It ienige plak foar de daam. 54. …27-31 55. 19-35 1-6 37-31 wie better. Wat moat wyt? Mei de daam strike is foar de tredde kear en der driget ek 31-36 as 37. 56. 25-20 6-33 57. 35×32 31×33

Der is foar wyt noch kamp mooglik troch 58.45-40 3-9 59.40-34 33×35 60.46-41 16-21 61.41-37 (as 58.16-21 59.46-41 21-27?? om 40-34, 41-37 en 50-45 wint, dus 59. …3-9 60.40-34 33×35 61.41-37) 9-13 62.50-45 21-26 63.45×25 4-10! 64.37-32 10×30 65.25×34 26-31 66.32-27! 31×22 (32-28 ferliest) en wyt hat krekt genôch tempo foar in daam. En kin de swarte skiif yn de ‘fûke-fangstelling’ krije. Kooistra nimt in oare kar en sil de partij ferlieze. 58. 46-41 3-9 58. …33-39 59.45-40 39-43 60.20-14 4×24 61.40-34 24×44 62.50×48 is kamp 59. 41-37? 33-39 No is der gjin kâns mear foar wyt. Mar nei 59.50-44 16-21 60.41-37 33-38 as 60.44-39 33×44 61.45×43 21-27 wint swart ek. Lykas nei 59.45-40 33-38 60.150-44 16-21 61.40-35 38-42 Op 61. …44-39 folget 4-10 60. 37-31 9-14 61. 20×9 4×13 62. 45-40 39-43 63. 40-34 13-18 64. 34-30 18-22 65. 30-24 43-48 en wyt jout op. Twa nije problemen fan Hiele Walinga.

Nû.25 sw. 1, 3, 7-10, 14, 19, 36 wyt 16, 25, 30, 33, 34, 41, 43, 49

Nû.26 sw. 6, 8-10, 15, 18, 35, 36 wyt 24, 29, 33, 39, 41, 43, 49 Oplossings noch net stjoere. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 13-3-2020

Okkerwyks waard te Frjentsjer it Fryslân Open ferspile. Nei acht omlopen kamen de matsjadoaren Jelle Wiersma (Frysk kampioen) en de Alexander Georgiev (wrâldkampioen hoeks damjen) boppe driuwen. Sy waarden yn de grutmaster-finale beselskippe troch Folkert Groenveld en Hein de Vries, dy’t yn in barraazje earst noch winne soe fan Rein Jan Walinga. En de tige ferrassende Wyt-Rus Konstantin Nord. Freedtejûn gie it fierder op in wol hiel bysûndere lokaasje: it planetarium fan Eise Eisinga.
De Vries hie mei in moaie kombinaasje Wiersma by it ear en Groenveld ferbarge yn tiidneed in winnende stân.

Swart kin gjin daam strike om de plakker 27-22. 57. …12-18 58.45-40 43-49 59.27-22 49×35 60.22×22 wint wyt mei twa houten foar. 58.47-41? 43-49

Lykswols kaam Groenveld sterk werom mei winstpartijen op De Vries en Wiersma. En like it Open te winnen doe’t De Vries en Georgiev kamp helje soenen. Dochs pakte de Rus noch de winst. Mei in barraazje fan gefolch. Hjiryn stie Groenveld op de dea.

Mei de klok op fallen, wint wyt troch 51.23-19 20×18 52.2-16 26×6 53.46×8. Der folge 51.23-18 20-25 52.18-12? 25-30! 53.2×35 27-32 54.35×31 26×39 en ek noch kamp. De twadde barraazje brocht dan de beslissing. Georgiev kaam der minder op te stean en no pakte Groenveld wol troch.

41.30-24 1-7 42.40-34 27-31 (in needset) 43.36×27 26×28 44.34-30 28-32 45.47-42 4-9 46.42×22 21×23 47.24×22 9-14 48.41-37 16-21 49.22-18 21-27 50.37×17 7×27 51.46-41 (swart net oer fjild 37 komme litte) 51. ..14-20 (oars folget 30-24) 52.30×10 15×4 53.18-12 54.12-7 32-38 55.7-1 38-43 56.1-40 en de fang foar de daam stiet klear. Dit jier sil Groenveld de regearjend kampioen Marten Walinga yn in match fan âlve partijen útdaagje om de wrâldtitel.

Nû.21 sw. 1, 3, 5, 10, 14, 19, 39
wyt 12, 28, 30, 32, 33, 35, 44, 47

Nû.22 sw. 3, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 26
wyt 28, 29, 33, 35, 36, 38, 39, 49

En twa nijen fan Willem F. Bakker.

Nû. 23 sw. 4, 7, 10, 22, 23, 27
wyt 16, 20, 36, 38, 40, 47

Nû. 24 sw. 4, 7, 8, 11, 15, 16, 26
wyt 18, 23, 31, 34, 37, 43, 45, 47

Oplossings stjoere foar 27 maart.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 28-2-2020

Jelle Wiersma út Wommels, lid fan ‘De Stadige Strikers’, hat it wer oprêden. Foar de fjirde kear efter elkoar is er Frysk kampioen wurden. Mei elkoar hat Wiersma no acht titels. Yn thúshaven Skearnegoutum gie it yn de seisde omloop tsjin Taeke Kooistra (mei wyt) dy’t doe noch in heal punt mear hie. 1.32-27 20-25 2.31-26 14-20 3.37-31 17×37 4.41×32 12-17 5.33-28 17-21 Wiersma wikkelt ôf nei in posysjoneel spul. Troch 5. …7-12 komt der mear yn.6.26×17 11×33 7.43×23 20-24 8.34×14 10×26 9.36-31 26×37 10.38×36 16-21 11.49-43 21-26 12.36×16 6×26 13.35-30 25×34 14.39×30 7-11 15.40-35 11-16 16.42-37 1-6 It plan fan swart is helder; oanfalle op wyt syn lange hoeke. Wyt sil dat ek besykje. Mar swarts lange hoeke is sterker. 17.44-40 8-12 18.43-39 2-7 19.30-25 12-17 20.39-34 7-11 21.46-41 17-22 21.37-32 liket better. 22.37-32 22×42 23.48×37 11-17 24.34-30 17-21 25.30-24 6-11 26.40-34 11-17 27.37-32 26-31 28.34-29 31×33 29.29×38 21-27 30.45-40 17-21?

Hjir lit Kooistra dé kâns op syn 19-e titel lizze. Troch 31.24-19 9×29 32.38-33 29×38 34.25-20 15×24 35.40-34 24×44 36.50×6 wint wyt.31.40-34 5-10 32.25×14 9×40 33.35×44 27-31 It einspul kin begjinne. 34.44-39 21-26 35.41×21 16×27 36.47-41 3-8In ferplichte set foar wyt en dy stiet no fêst oan de linkerkant. 37.39-34 8-13 38.50-44 13-19 39.34-30 4-9 40.30-25 9-14 41.44-39 19-23 42.39-34 23-28 43.38×18 27-31 44.41×21 26×19 45.34-30 19-23 Wyt moat in hout weijaan. 46.30-24 14×34 47.25-20 34-40 48.20-14 40-45 49.14-9 23-29 50.9-3 29-34

Wiersma sil twa dammen krije en winne. It wie hjirmei noch net beslikke. Mei noch ien omloop te gean hie Wiersma in heal punt mear as Kooistra en ien punt mear as Marten Walinga, dy’t Wiersma noch treffe soe.

Twa problemen fan Hiele Walinga

Nû.21 sw. 1, 3, 5, 10, 14, 19, 39 wyt 12, 28, 30, 32, 33, 35, 44, 47

Nû.22 sw. 3, 7, 9, 14, 16, 17, 20, 26 wyt 28, 29, 33, 35, 36, 38, 39, 49

Oplossings noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com